Μοιραστείτε

 

Αριθμοί 1

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινά, ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, τὴν πρώτην τοῦ δευτέρου μηνός, εἰς τὸ δεύτερον ἔτος ἀφοῦ ἐξῆλθον ἐκ γῆς Αἰγύπτου, λέγων,
2Λάβετε τὸ κεφάλαιον πάσης τῆς συναγωγῆς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὐτῶν, ἀπαριθμοῦντες κατ᾿ ὄνομα πᾶν ἀρσενικὸν κατὰ κεφαλήν αὐτῶν.
3Ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω, πάντας τοὺς δυναμένους ἐν τῷ Ἰσραήλ νὰ ἐξέλθωσιν εἰς πόλεμον, σὺ καὶ ὁ Ἀαρὼν ἀπαριθμήσατε αὐτοὺς κατὰ τὰ στρατεύματα αὐτῶν.
4Καὶ μὲ σᾶς θέλει εἶσθαι εἷς ἄνθρωπος ἀφ᾿ ἑκάστης φυλῆς· ἕκαστος ἄρχων τοῦ οἴκου τῶν πατέρων αὑτοῦ θέλει εἶσθαι.
5Καὶ ταῦτα εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν οἵτινες θέλουσι παρασταθῆ μὲ σᾶς· ἐκ τοῦ Ῥουβήν, Ἐλισοὺρ ὁ υἱὸς τοῦ Σεδιούρ·
6ἐκ τοῦ Συμεών, Σελουμήλ ὁ υἱὸς τοῦ Σουρισαδαΐ.
7ἐκ τοῦ Ἰούδα, Ναασσὼν ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμμιναδάβ·
8ἐκ τοῦ Ἰσσάχαρ, Ναθαναήλ ὁ υἱὸς τοῦ Σουάρ·
9ἐκ τοῦ Ζαβουλών, Ἐλιὰβ ὁ υἱὸς τοῦ Χαιλών·
10ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ἰωσήφ, ἐκ μὲν τοῦ Ἐφραΐμ, Ἐλισαμὰ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμμιούδ· ἐκ δὲ τοῦ Μανασσῆ, Γαμαλιήλ ὁ υἱὸς τοῦ Φεδασσούρ·
11ἐκ τοῦ Βενιαμίν, Ἀβειδὰν ὁ υἱὸς τοῦ Γιδεωνί·
12ἐκ τοῦ Δάν, Ἀχιέζερ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμμισαδαΐ·
13ἐκ τοῦ Ἀσήρ, Φαγαιήλ ὁ υἱὸς τοῦ Ὀχρὰν·
14ἐκ τοῦ Γάδ, Ἐλιασὰφ ὁ υἱὸς τοῦ Δεουήλ·
15ἐκ τοῦ Νεφθαλί, Ἀχιρὰ ὁ υἱὸς τοῦ Αἰνάν.
16Οὗτοι ἦσαν οἱ ἐκλεκτοὶ τῆς συναγωγῆς, ἄρχοντες τῶν φυλῶν τῶν πατέρων αὑτῶν, ἀρχηγοὶ τῶν χιλιάδων τοῦ Ἰσραήλ.
17Ὁ Μωϋσῆς λοιπὸν καὶ ὁ Ἀαρὼν ἔλαβον τοὺς ἄνδρας τούτους τοὺς ὀνομασθέντας κατ᾿ ὄνομα.
18καὶ συνεκάλεσαν πᾶσαν τὴν συναγωγήν, τὴν πρώτην τοῦ δευτέρου μηνός, καὶ κατεγράφησαν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν, κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὀνομάτων, ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω, κατὰ κεφαλήν αὑτῶν.
19Καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν, οὕτως ἀπηρίθμησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινά.
20Καὶ οἱ υἱοὶ Ῥουβήν, τοῦ πρωτοτόκου τοῦ Ἰσραήλ, κατὰ τὰς γενεὰς αὑτῶν, κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν, κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὀνομάτων, κατὰ κεφαλήν αὑτῶν, πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω, πάντες οἱ δυνάμενοι νὰ ἐξέλθωσιν εἰς πόλεμον,
21οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐκ τῆς φυλῆς Ῥουβήν ἦσαν τεσσαράκοντα ἕξ χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.
22Ἐκ τῶν υἱῶν Συμεών, κατὰ τὰς γενεὰς αὑτῶν, κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν, οἱ ἀπαριθμηθέντες κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὀνομάτων ἐξ αὐτῶν, κατὰ κεφαλήν αὑτῶν, πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω, πάντες οἱ δυνάμενοι νὰ ἐξέλθωσιν εἰς πόλεμον,
23οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐκ τῆς φυλῆς Συμεὼν ἦσαν πεντήκοντα ἐννέα χιλιάδες καὶ τριακόσιοι.
24Ἐκ τῶν υἱῶν Γάδ, κατὰ τὰς γενεὰς αὑτῶν, κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν, κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὀνομάτων, ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω, πάντες οἱ δυνάμενοι νὰ ἐξέλθωσιν εἰς πόλεμον,
25οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐκ τῆς φυλῆς Γὰδ ἦσαν τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι πεντήκοντα.
26Ἐκ τῶν υἱῶν Ἰούδα, κατὰ τὰς γενεὰς αὑτῶν, κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν, κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὀνομάτων, ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω, πάντες οἱ δυνάμενοι νὰ ἐξέλθωσιν εἰς πόλεμον,
27οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα ἦσαν ἑβδομήκοντα τέσσαρες χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι.
28Ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσσάχαρ, κατὰ τὰς γενεὰς αὑτῶν, κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν, κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὀνομάτων, ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω, πάντες οἱ δυνάμενοι νὰ ἐξέλθωσιν εἰς πόλεμον,
29οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐκ τῆς φυλῆς Ἰσσάχαρ ἦσαν πεντήκοντα τέσσαρες χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
30Ἐκ τῶν υἱῶν Ζαβουλών, κατὰ τὰς γενεὰς αὑτῶν, κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν, κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὀνομάτων, ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω, πάντες οἱ δυνάμενοι νὰ ἐξέλθωσιν εἰς πόλεμον,
31οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐκ τῆς φυλῆς Ζαβουλὼν ἦσαν πεντήκοντα ἑπτὰ χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
32Ἐκ τῶν υἱῶν Ἰωσήφ, ἐκ μὲν τῶν υἱῶν Ἐφραΐμ, κατὰ τὰς γενεὰς αὑτῶν, κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν, κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὀνομάτων, ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω, πάντες οἱ δυνάμενοι νὰ ἐξέλθωσιν εἰς πόλεμον,
33οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐκ τῆς φυλῆς Ἐφραΐμ ἦσαν τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.
34Ἐκ τῶν υἱῶν Μανασσῆ, κατὰ τὰς γενεὰς αὑτῶν, κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν, κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὀνομάτων, ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω, πάντες οἱ δυνάμενοι νὰ ἐξέλθωσιν εἰς πόλεμον,
35οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐκ τῆς φυλῆς Μανασσῆ ἦσαν τριάκοντα δύο χιλιάδες καὶ διακόσιοι.
36Ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμίν, κατὰ τὰς γενεὰς αὑτῶν, κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν, κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὀνομάτων, ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω, πάντες οἱ δυνάμενοι νὰ ἐξέλθωσιν εἰς πόλεμον,
37οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐκ τῆς φυλῆς Βενιαμὶν ἦσαν τριάκοντα πέντε χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
38Ἐκ τῶν υἱῶν Δάν, κατὰ τὰς γενεὰς αὑτῶν, κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν, κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὀνομάτων, ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω, πάντες οἱ δυνάμενοι νὰ ἐξέλθωσιν εἰς πόλεμον,
39οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐκ τῆς φυλῆς Δὰν ἦσαν ἑξήκοντα δύο χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι.
40Ἐκ τῶν υἱῶν Ἀσήρ, κατὰ τὰς γενεὰς αὑτῶν, κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν, κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὀνομάτων, ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω, πάντες οἱ δυνάμενοι νὰ ἐξέλθωσιν εἰς πόλεμον,
41οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐκ τῆς φυλῆς Ἀσήρ ἦσαν χιλιάδες τεσσαράκοντα μία καὶ πεντακόσιοι.
42Ἐκ τῶν υἱῶν Νεφθαλί, κατὰ τὰς γενεὰς αὑτῶν, κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν, κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὀνομάτων, ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω, πάντες οἱ δυνάμενοι νὰ ἐξέλθωσιν εἰς πόλεμον,
43οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐκ τῆς φυλῆς Νεφθαλὶ ἦσαν πεντήκοντα τρεῖς χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
44Οὗτοι εἶναι οἱ ἀπαριθμηθέντες, τοὺς ὁποίους ἀπηρίθμησεν ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ ἄρχοντες τοῦ Ἰσραήλ, οἱ δώδεκα ἄνδρες· ἕκαστος ἦτο κατὰ τὸν οἶκον τῶν πατέρων αὑτοῦ.
45Καὶ ἦσαν πάντες οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν, ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω, πάντες οἱ δυνάμενοι μεταξὺ τοῦ Ἰσραήλ νὰ ἐξέλθωσιν εἰς πόλεμον,
46πάντες οἱ ἀπαριθμηθέντες ἦσαν ἑξακόσιαι τρεῖς χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι πεντήκοντα.
47Οἱ Λευΐται ὅμως, κατὰ τὴν φυλήν τῶν πατέρων αὑτῶν, δὲν ἀπηριθμήθησαν μεταξὺ αὐτῶν.
48Διότι ὁ Κύριος εἶχε λαλήσει πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
49Μόνον τὴν φυλήν τοῦ Λευΐ μή ἀπαριθμήσῃς καὶ τὸ κεφάλαιον αὐτῶν μή λάβῃς μετὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ·
50ἀλλὰ δὸς εἰς τοὺς Λευΐτας τὴν ἐπιστασίαν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ πάντων τῶν σκευῶν αὐτῆς καὶ πάντων τῶν ἀνηκόντων εἰς αὐτήν· οὗτοι θέλουσι βαστάζει τὴν σκηνήν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ οὗτοι θέλουσιν ὑπηρετεῖ εἰς αὐτήν, καὶ θέλουσι στρατοπεδεύει κύκλῳ τῆς σκηνῆς.
51Καὶ ὅταν ἡ σκηνή μέλλῃ νὰ σηκωθῇ, οἱ Λευΐται θέλουσι καταβιβάζει αὐτήν· καὶ ὅταν ἡ σκηνή πρέπῃ νὰ στηθῇ, οἱ Λευΐται θέλουσι στήνει αὐτήν· καὶ ὅστις ξένος πλησιάσῃ, ἄς θανατόνηται.
52Καὶ οἱ μὲν υἱοὶ Ἰσραήλ θέλουσι στρατοπεδεύει, ἕκαστος ἐν τῷ στρατοπέδῳ αὑτοῦ, καὶ ἕκαστος πλησίον τῆς σημαίας αὑτοῦ κατὰ τὰ στρατεύματα αὑτῶν.
53Οἱ δὲ Λευΐται θέλουσι στρατοπεδεύει κύκλῳ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, διὰ νὰ μή ἦναι ὀργή ἐπὶ τὴν συναγωγήν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· καὶ οἱ Λευΐται θέλουσι φυλάττει τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
54Καὶ ἔκαμον οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ κατὰ πάντα ὅσα προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν· οὕτως ἔκαμον.Σχετικά με το Copyright: