Μοιραστείτε

 

Αριθμοί 12

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐλάλησεν ἡ Μαριὰμ καὶ ὁ Ἀαρὼν ἐναντίον τοῦ Μωϋσέως ἕνεκα τῆς Αἰθιοπίσσης τὴν ὁποίαν ἔλαβε· διότι γυναῖκα Αἰθιόπισσαν ἔλαβε·
2καὶ εἶπαν, Μήπως πρὸς τὸν Μωϋσῆν μόνον ἐλάλησεν ὁ Κύριος; δὲν ἐλάλησε καὶ πρὸς ἐμᾶς; Καὶ ἤκουσε τοῦτο ὁ Κύριος.
3Καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ Μωϋσῆς ἦτο πρᾳς σφόδρα ὑπὲρ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς.
4Καὶ εἶπε Κύριος παρευθὺς πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ πρὸς τὸν Ἀαρὼν καὶ πρὸς τὴν Μαριάμ, Ἐξέλθετε σεῖς οἱ τρεῖς πρὸς τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου. Καὶ ἐξῆλθον οἱ τρεῖς.
5Καὶ κατέβη ὁ Κύριος ἐν στύλῳ νεφέλης καὶ ἐστάθη εἰς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἐκάλεσε τὸν Ἀαρὼν καὶ τὴν Μαριάμ· καὶ ἐξῆλθον ἀμφότεροι.
6Καὶ εἶπεν, Ἀκούσατε τώρα τοὺς λόγους μου· Ἐὰν ἦναι μεταξὺ σας προφήτης, ἐγὼ ὁ Κύριος δι᾿ ὀπτασίας θέλω γνωρισθῆ εἰς αὐτόν· καθ᾿ ὕπνον θέλω λαλήσει πρὸς αὐτόν·
7δὲν εἶναι οὕτως περὶ τοῦ θεράποντός μου Μωϋσέως· ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ μου οὗτος εἶναι πιστός·
8στόμα πρὸς στόμα θέλω λαλεῖ πρὸς αὐτὸν καὶ φανερῶς καὶ οὐχὶ δι᾿ αἰνιγμάτων, καὶ τὸ πρόσωπον τοῦ Κυρίου θέλει βλέπει· διὰ τί λοιπὸν δὲν ἐφοβήθητε νὰ λαλήσητε ἐναντίον τοῦ θεράποντός μου Μωϋσέως;
9Καὶ ἐξήφθη ἡ ὀργή τοῦ Κυρίου κατ᾿ αὐτῶν καὶ ἀνεχώρησε.
10Καὶ ἡ νεφέλη ἀπεμακρύνθη ἀπὸ τῆς σκηνῆς, καὶ ἰδού, ἡ Μαριὰμ ἔγεινε λεπρὰ ὡς χιών· καὶ εἶδεν ὁ Ἀαρὼν τὴν Μαριὰμ καὶ ἰδού, ἦτο λεπρά.
11Καὶ εἶπεν ὁ Ἀαρὼν πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Δέομαι, κύριέ μου, μή ἐπιθέσῃς τὴν ἁμαρτίαν ἐφ᾿ ἡμᾶς, ἐπειδή ἐπράξαμεν ἀνοήτως καὶ ἐπειδή ἡμαρτήσαμεν·
12ἄς μή ἦναι αὐτή ὡς ἔκτρωμα, τοῦ ὁποίου εἶναι φαγωμένον τὸ ἥμισυ τῆς σαρκός, ὅτε ἐξέρχεται ἐκ τῆς μήτρας τῆς μητρὸς αὐτοῦ.
13Καὶ ἐβόησεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τὸν Κύριον, λέγων, Δέομαι, Θεέ, ἰάτρευσον αὐτήν.
14Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Ἐὰν ὁ πατήρ αὐτῆς μόνον ἔπτυεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτῆς, δὲν ἤθελεν εἶσθαι κατῃσχυμμένη ἑπτὰ ἡμέρας; ἄς ἀποχωρισθῇ ἑπτὰ ἡμέρας ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου, καὶ μετὰ ταῦτα ἄς ἐπιστρέψῃ.
15Καὶ ἀπεχωρίσθη ἡ Μαριὰμ ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου ἑπτὰ ἡμέρας· καὶ ὁ λαὸς δὲν ἐσηκώθη ἑωσοῦ ἐπέστρεψεν ἡ Μαριάμ.
16Καὶ μετὰ ταῦτα ἐσηκώθη ὁ λαὸς ἀπὸ Ἀσηρὼθ καὶ ἐστρατοπέδευσαν ἐν τῇ ἐρήμῳ Φαράν.Σχετικά με το Copyright: