Μοιραστείτε

 

Αριθμοί 16

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὁ δὲ Κορὲ ὁ υἱὸς τοῦ Ἰσαάρ, υἱοῦ τοῦ Καάθ, υἱοῦ τοῦ Λευΐ, καὶ Δαθὰν καὶ Ἀβειρὼν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐλιάβ, καί Ὤν ὁ υἱὸς τοῦ Φαλέθ, υἱοὶ Ῥουβήν, ἐστασίασαν,
2καὶ ἐσηκώθησαν ἐναντίον τοῦ Μωϋσέως μετὰ διακοσίων πεντήκοντα ἀνθρώπων ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἀρχηγῶν τῆς συναγωγῆς, συγκλήτων τῆς βουλῆς, ἀνδρῶν ὀνομαστῶν·
3καὶ συνήχθησαν ἐναντίον τοῦ Μωϋσέως καὶ ἐναντίον τοῦ Ἀαρὼν καὶ εἶπον πρὸς αὐτούς, Ἀρκεῖ εἰς ἐσᾶς, διότι πᾶσα ἡ συναγωγή, πάντες εἶναι ἅγιοι καὶ ὁ Κύριος εἶναι μεταξὺ αὐτῶν· καὶ διὰ τί ὑψόνεσθε ὑπεράνω τῆς συναγωγῆς τοῦ Κυρίου;
4Ἀκούσας δὲ ὁ Μωϋσῆς ἔπεσε κατὰ πρόσωπον αὑτοῦ·
5καὶ ἐλάλησε πρὸς τὸν Κορὲ καὶ πρὸς πᾶσαν τὴν συνοδίαν αὐτοῦ, λέγων, Τὸ πρωΐ θέλει φανερώσει ὁ Κύριος ποῖοι εἶναι αὐτοῦ καὶ ποῖος ἅγιος καὶ θέλει κάμει αὐτὸν νὰ πλησιάσῃ εἰς αὐτόν· καὶ ὅντινα ἐξέλεξε, τοῦτον θέλει κάμει νὰ πλησιάσῃ εἰς αὐτόν.
6Τοῦτο κάμετε, Λάβετε εἰς ἑαυτοὺς θυμιατήρια, ὁ Κορὲ καὶ πᾶσα ἡ συνοδία αὐτοῦ·
7καὶ βάλετε ἐπ᾿ αὐτὰ πῦρ καὶ ἐπιθέσατε θυμίαμα ἐπ᾿ αὐτὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου αὔριον· καὶ ὁ ἄνθρωπος τὸν ὁποῖον ἐκλέξῃ ὁ Κύριος, οὗτος θέλει εἶσθαι ἅγιος. Ἀρκεῖ εἰς ἐσᾶς, υἱοὶ Λευΐ.
8Καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τὸν Κορέ, Ἀκούσατε τώρα, υἱοὶ Λευΐ.
9Μικρὸν πρᾶγμα εἶναι τοῦτο εἰς ἐσᾶς, ὅτι ἐξεχώρισεν ἐσᾶς ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς τοῦ Ἰσραήλ, διὰ νὰ σᾶς φέρῃ πλησίον αὐτοῦ νὰ κάμνητε τὴν ὑπηρεσίαν τῆς σκηνῆς τοῦ Κυρίου καὶ νὰ στέκησθε ἔμπροσθεν τῆς συναγωγῆς, διὰ νὰ ὑπηρετῆτε εἰς αὐτοὺς;
10καὶ ἀφοῦ σὲ ἔφερε πλησίον ἑαυτοῦ καὶ πάντας τοὺς ἀδελφοὺς σου τοὺς υἱοὺς Λευΐ μετὰ σοῦ, σεῖς ζητεῖτε καὶ τὴν ἱερατείαν;
11οὕτω κάμνεις, σὺ καὶ πᾶσα ἡ συνοδία σου, οἵτινες εἶσθε συνηθροισμένοι ἐναντίον τοῦ Κυρίου· καὶ ὁ Ἀαρὼν τίς εἶναι, ὥστε νὰ γογγύζητε ἐναντίον αὐτοῦ;
12Καὶ ἔστειλεν ὁ Μωϋσῆς νὰ καλέσῃ τὸν Δαθὰν καὶ τὸν Ἀβειρὼν τοὺς υἱοὺς Ἐλιάβ· οἱ δὲ εἶπον, Δὲν ἀναβαίνομεν·
13μικρὸν εἶναι τοῦτο, ὅτι ἀνήγαγες ἡμᾶς ἐκ γῆς ῥεούσης γάλα καὶ μέλι, διὰ νὰ θανατώσῃς ἡμᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ ὅτι ὡς ἄρχων θέλεις νὰ κατεξουσιάζῃς ἡμᾶς;
14ἀλλὰ σὺ δὲν ἔφερες ἡμᾶς εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι οὐδὲ ἔδωκας εἰς ἡμᾶς κληρονομίαν ἀγρῶν καὶ ἀμπελώνων· τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων τούτων θέλεις νὰ ἐκβάλῃς; δὲν ἀναβαίνομεν.
15Καὶ ἐβαρυθύμησεν ὁ Μωϋσῆς σφόδρα καὶ εἶπε πρὸς τὸν Κύριον, Μή ἐπιβλέψῃς εἰς τὴν προσφορὰν αὐτῶν· οὐδὲ ἕνα ὄνον ἀπ᾿ αὐτῶν ἔλαβον οὐδὲ ἔβλαψα τινὰ ἐξ αὐτῶν.
16Καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τὸν Κορέ, Σὺ καὶ πᾶσα ἡ συνοδία σου νὰ ἦσθε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, σύ, καὶ αὐτοί, καὶ ὁ Ἀαρών, αὔριον·
17καὶ λάβετε ἕκαστος τὸ θυμιατήριον αὑτοῦ καὶ ἐπιθέσατε θυμίαμα ἐπ᾿ αὐτὰ καὶ φέρετε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ἕκαστος τὸ θυμιατήριον αὑτοῦ, διακόσια πεντήκοντα θυμιατήρια· καὶ σύ, καὶ ὁ Ἀαρών, ἕκαστος τὸ θυμιατήριον αὑτοῦ.
18Καὶ ἔλαβον ἕκαστος τὸ θυμιατήριον αὑτοῦ καὶ ἔβαλον ἐπ᾿ αὐτὰ πῦρ, καὶ ἐπέθεσαν ἐπ᾿ αὐτὰ θυμίαμα καὶ ἐστάθησαν εἰς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου μετὰ τοῦ Μωϋσέως καὶ τοῦ Ἀαρών.
19Καὶ συνήγαγεν ἐναντίον αὐτῶν ὁ Κορὲ πᾶσαν τὴν συναγωγήν εἰς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. Καὶ ἡ δόξα τοῦ Κυρίου ἐφάνη εἰς πᾶσαν τὴν συναγωγήν.
20Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ πρὸς τὸν Ἀαρὼν λέγων,
21Ἀποχωρίσθητε ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς ταύτης, διὰ νὰ ἐξαναλώσω αὐτοὺς διὰ μιᾶς.
22Καὶ ἔπεσαν κατὰ πρόσωπον αὑτῶν, καὶ εἶπον, Ὦ Θεέ, Θεὲ τῶν πνευμάτων πάσης σαρκός, εἷς ἄνθρωπος ἡμάρτησε καὶ θέλεις ὀργισθῆ ἐναντίον πάσης τῆς συναγωγῆς;
23Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
24Λάλησον πρὸς τὴν συναγωγήν, λέγων, Ἀναχωρήσατε ἀπὸ τῆς σκηνῆς τοῦ Κορέ, τοῦ Δαθὰν καὶ τοῦ Ἀβειρὼν κυκλόθεν.
25Καὶ ἐσηκώθη ὁ Μωϋσῆς, καὶ ὑπῆγε πρὸς τὸν Δαθὰν καὶ Ἀβειρών· καὶ ἠκολούθησαν αὐτὸν οἱ πρεσβύτεροι τοῦ Ἰσραήλ.
26Καὶ ἐλάλησε πρὸς τὴν συναγωγήν λέγων, Ἀποχωρίσθητε εὐθὺς ἀπὸ τῶν σκηνῶν τῶν ἀσεβῶν τούτων ἀνθρώπων καὶ μή ἐγγίσητε μηδὲν ἐκ τῶν ὅσα εἶναι αὐτῶν, διὰ νὰ μή ἀφανισθῆτε ἐν μέσῳ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν αὑτῶν.
27Ἀνεχώρησαν λοιπὸν ἀπὸ τῆς σκηνῆς τοῦ Κορέ, τοῦ Δαθὰν καὶ τοῦ Ἀβειρὼν κυκλόθεν· καὶ ὁ Δαθὰν καὶ ὁ Ἀβειρὼν ἐξῆλθον, καὶ ἐστάθησαν εἰς τὴν θύραν τῶν σκηνῶν αὑτῶν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ οἰκογένειαι αὐτῶν.
28Καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς, Ἐκ τούτου θέλετε γνωρίσει ὅτι ὁ Κύριος μὲ ἀπέστειλε διὰ νὰ πράξω πάντα τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ ὅτι δὲν ἔπραξα ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ.
29Ἐὰν οἱ ἄνθρωποι οὗτοι ἀποθάνωσι τὸν κοινὸν θάνατον πάντων τῶν ἀνθρώπων, ἤ ἐὰν γείνῃ ἀνταπόδοσις εἰς αὐτοὺς κατὰ τὴν ἀνταπόδοσιν πάντων τῶν ἀνθρώπων, δὲν μὲ ἀπέστειλεν ὁ Κύριος·
30ἐὰν ὅμως ὁ Κύριος κάμῃ θαῦμα, καὶ ἀνοίξῃ ἡ γῆ τὸ στόμα αὑτῆς καὶ καταπίῃ αὐτοὺς καὶ πάντα τὰ αὐτῶν καὶ καταβῶσι ζῶντες εἰς τὸν Άδην, τότε θέλετε γνωρίσει ὅτι παρώξυναν οἱ ἄνθρωποι οὗτοι τὸν Κύριον.
31Καὶ ὡς ἔπαυσε λαλῶν πάντας τοὺς λόγους τούτους, ἐσχίσθη τὸ ἔδαφος τὸ ὑποκάτω αὐτῶν.
32Καὶ ἡ γῆ ἤνοιξε τὸ στόμα αὑτῆς καὶ κατέπιεν αὐτοὺς καὶ τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς μετὰ τοῦ Κορὲ καὶ πᾶσαν τὴν περιουσίαν αὐτῶν.
33Καὶ κατέβησαν αὐτοὶ καὶ πάντα τὰ αὐτῶν ζῶντες εἰς τὸν Άδην, καὶ ἡ γῆ ἐκλείσθη ἐπάνωθεν αὐτῶν· καὶ ἠφανίσθησαν ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς.
34Καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ ὁ πέριξ αὐτῶν ἔφυγον εἰς τὴν βοήν αὐτῶν, λέγοντες, Μήπως καταπίῃ καὶ ἡμᾶς ἡ γῆ.
35Καὶ πῦρ ἐξῆλθε παρὰ Κυρίου καὶ κατέφαγε τοὺς διακοσίους πεντήκοντα ἄνδρας τοὺς προσφέροντας τὸ θυμίαμα.
36Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν λέγων,
37Εἰπὲ πρὸς τὸν Ἐλεάζαρ τὸν υἱὸν Ἀαρὼν τοῦ ἱερέως, νὰ λάβῃ τὰ θυμιατήρια ἀπὸ τῆς πυρκαϊᾶς καὶ τὸ πῦρ σκόρπισον ἐκεῖ· διότι εἶναι ἡγιασμένα,
38τὰ θυμιατήρια τούτων τῶν ἁμαρτησάντων ἐναντίον εἰς τὰς ψυχὰς αὑτῶν· καὶ ἄς κάμωσιν αὐτὰ πλάκας διὰ κάλυμμα τοῦ θυσιαστηρίου· ἐπειδή οὗτοι προσέφεραν αὐτὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, διὰ τοῦτο εἶναι ἡγιασμένα· καὶ θέλουσιν εἶσθαι διὰ σημεῖον εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.
39Καὶ ἔλαβεν Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς τὰ χάλκινα θυμιατήρια, τὰ ὁποῖα προσέφεραν οἱ καυθέντες· καὶ ἔκαμον αὐτὰ πλάκας διὰ νὰ καλύψωσι τὸ θυσιαστήριον·
40πρὸς μνημόσυνον εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, ὥστε μηδεὶς ἀλλογενής, μή ὤν ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ Ἀαρών, νὰ μή πλησιάζῃ διὰ νὰ προσφέρῃ θυμίαμα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ μή γείνῃ ὡς ὁ Κορὲ καὶ ὡς ἡ συνοδία αὐτοῦ, καθὼς εἶπε Κύριος πρὸς αὐτὸν διὰ χειρὸς τοῦ Μωϋσέως.
41τὴν δὲ ἀκόλουθον ἡμέραν πᾶσα ἡ συναγωγή τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἐγόγγυσαν ἐναντίον τοῦ Μωϋσέως καὶ τοῦ Ἀαρών, λέγοντες, Σεῖς ἐφονεύσατε τὸν λαὸν τοῦ Κυρίου.
42Καὶ ἐνῷ ἡ συναγωγή ἦτο συνηθροισμένη ἐναντίον τοῦ Μωϋσέως καὶ ἐναντίον τοῦ Ἀαρών, ἀνέβλεψαν πρὸς τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἰδού, ἡ νεφέλη ἐσκέπασεν αὐτήν, καὶ ἐφάνη ἡ δόξα τοῦ Κυρίου.
43Καὶ ἦλθεν ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρὼν ἔμπροσθεν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
44Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν λέγων·
45Ἀποσύρθητε ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς ταύτης, διὰ νὰ ἀναλώσω αὐτοὺς διὰ μιᾶς. Καὶ ἔπεσον κατὰ πρόσωπον αὑτῶν.
46Καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τὸν Ἀαρών, Λάβε τὸ θυμιατήριον καὶ βάλε πῦρ εἰς αὐτὸ ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἐπίθες θυμίαμα καὶ ὕπαγε ταχέως εἰς τὴν συναγωγήν καὶ κάμε ἐξιλέωσιν ὑπὲρ αὐτῶν· διότι ἐξῆλθεν ὀργή παρὰ τοῦ Κυρίου· ἡ πληγή ἤρχισε.
47Καὶ ἔλαβε τὸ θυμιατήριον ὁ Ἀαρών, καθὼς ἐλάλησεν ὁ Μωϋσῆς, καὶ ἔδραμεν εἰς τὸ μέσον τῆς συναγωγῆς· καὶ ἰδού, ἡ πληγή εἶχεν ἀρχίσει ἐν τῷ λαῷ· καὶ ἐπέθεσε θυμίαμα καὶ ἔκαμεν ἐξιλέωσιν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ.
48Καὶ ἐστάθη ἀναμέσον τῶν ἀποθανόντων καὶ τῶν ζώντων, καὶ ἔπαυσεν ἡ θραῦσις.
49Ἦσαν δὲ οἱ ἀποθανόντες εἰς τὴν θραῦσιν δεκατέσσαρες χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι, ἐκτὸς τῶν ἀποθανόντων ἐξ αἰτίας τοῦ Κορέ.
50Καὶ ἐπέστρεψεν ὁ Ἀαρὼν πρὸς τὸν Μωϋσῆν, εἰς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· καὶ ἔπαυσεν ἡ θραῦσις.Σχετικά με το Copyright: