Μοιραστείτε

 

Αριθμοί 18

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Ἀαρών, Σὺ καὶ οἱ υἱοὶ σου καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρὸς σου μετὰ σοῦ θέλετε βαστάζει τὴν ἀνομίαν τοῦ ἁγιαστηρίου· καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοὶ σου μετὰ σοῦ θέλετε βαστάζει τὴν ἀνομίαν τῆς ἱερατείας σας.
2Καὶ ἔτι τοὺς ἀδελφοὺς σου, τὴν φυλήν τοῦ Λευΐ, τὴν φυλήν τοῦ πατρὸς σου, φέρε μετὰ σοῦ, διὰ νὰ ἦναι ἡνωμένοι μετὰ σοῦ καὶ νὰ σὲ ὑπηρετῶσι· σὺ ὅμως καὶ οἱ υἱοὶ σου μετὰ σοῦ θέλετε ὑπηρετεῖ ἔμπροσθεν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
3Καὶ θέλουσι φυλάττει τὰς φυλακὰς σου καὶ τὰς φυλακὰς ὅλης τῆς σκηνῆς· μόνον εἰς τὰ σκεύη τοῦ ἁγιαστηρίου καὶ εἰς τὸ θυσιαστήριον δὲν θέλουσι πλησιάζει, διὰ νὰ μή ἀποθάνωσι μήτε αὐτοὶ μήτε σεῖς.
4Καὶ θέλουσιν εἶσθαι ἡνωμένοι μετὰ σοῦ καὶ θέλουσι φυλάττει τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου κατὰ πάσας τὰς ὑπηρεσίας τῆς σκηνῆς· καὶ ξένος δὲν θέλει σᾶς πλησιάζει.
5Καὶ θέλετε φυλάττει τὰς φυλακὰς τοῦ ἁγιαστηρίου καὶ τὰς φυλακὰς τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ δὲν θέλει εἶσθαι πλέον ὀργή εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.
6Καὶ ἐγώ, ἰδού, ἔλαβον τοὺς ἀδελφοὺς σας τοὺς Λευΐτας ἐκ μέσου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· οὗτοι εἶναι δεδομένοι εἰς ἐσᾶς δῶρον διὰ τὸν Κύριον, διὰ νὰ ἐκτελῶσι τὰς ὑπηρεσίας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
7Σὺ δὲ καὶ οἱ υἱοὶ σου μετὰ σοῦ θέλετε φυλάττει τὴν ἱερατείαν σας εἰς πάντα τὰ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τὰ ἐντὸς τοῦ παραπετάσματος, καὶ θέλετε κάμνει τὴν ὑπηρεσίαν. Δῶρον ἔδωκα τὴν ὑπηρεσίαν τῆς ἱερατείας σας· καὶ ὅστις ξένος πλησιάσῃ, θέλει θανατόνεσθαι.
8Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Ἀαρών, Ἰδού, ἐγὼ ἔδωκα ἔτι εἰς σὲ τὴν ἐπιστασίαν τῶν ὑψουμένων προσφορῶν μου ἀπὸ πάντων τῶν ἡγιασμένων παρὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· εἰς σὲ ἔδωκα αὐτὰ διὰ τὸ χρίσμα καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς σου εἰς νόμιμον αἰώνιον.
9Τοῦτο θέλει εἶσθαι σοῦ ἀπὸ τῶν ἁγιωτάτων ἐκ τῶν διὰ πυρὸς προσφερομένων· πάντα τὰ δῶρα αὐτῶν, πᾶσαι αἱ ἐξ ἀλφίτων προσφοραὶ αὐτῶν καὶ πᾶσαι αἱ περὶ ἁμαρτίας προσφοραὶ αὐτῶν καὶ πᾶσαι αἱ περὶ ἀνομίας προσφοραὶ αὐτῶν, τὰς ὁποίας θέλουσιν ἀποδίδει εἰς ἐμέ, ἁγιώτατα θέλουσιν εἶσθαι διὰ σὲ καὶ διὰ τοὺς υἱοὺς σου.
10Ἐν τῷ ἁγίῳ τῶν ἁγίων θέλετε τρώγει αὐτά· πᾶν ἀρσενικὸν θέλει τρώγει αὐτά· ἅγια θέλουσιν εἶσθαι εἰς σέ.
11Καὶ τοῦτο εἶναι σοῦ, ἡ ὑψουμένη προσφορὰ ἐκ τῶν δώρων αὐτῶν, μετὰ πασῶν τῶν κινητῶν προσφορῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· εἰς σὲ ἔδωκα αὐτὰ καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς σου καὶ εἰς τὰς θυγατέρας σου μετὰ σοῦ εἰς νόμιμον αἰώνιον· πᾶς καθαρὸς ἐν τῷ οἴκῳ σου θέλει τρώγει αὐτά.
12Πᾶν τὸ ἐξαίρετον τοῦ ἐλαίου, καὶ πᾶν τὸ ἐξαίρετον τοῦ οἴνου καὶ τοῦ σίτου, τὰς ἀπαρχὰς αὐτῶν, ὅσα προσφέρωσιν εἰς τὸν Κύριον, εἰς σὲ ἔδωκα αὐτά·
13Πάντα τὰ πρωτογεννήματα τῆς γῆς, ὅσα φέρωσι πρὸς τὸν Κύριον, σοῦ θέλουσιν εἶσθαι πᾶς καθαρὸς ἐν τῷ οἴκῳ σου θέλει τρώγει αὐτά.
14Πᾶν καθιέρωμα τοῦ Ἰσραήλ θέλει εἶσθαι σοῦ.
15Πᾶν διανοῖγον μήτραν ἐκ πάσης σαρκός, τὸ ὁποῖον προσφέρωσι πρὸς τὸν Κύριον, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, σοῦ θέλει εἶσθαι πλήν τὰ πρωτότοκα τῶν ἀνθρώπων θέλουσιν ἐξάπαντος ἐξαγοράζεσθαι καὶ τὰ πρωτότοκα τῶν κτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων θέλουσιν ἐξαγοράζεσθαι.
16Καὶ ὅσα πρέπει νὰ ἐξαγορασθῶσιν ἀπὸ ἡλικίας ἑνὸς μηνός, θέλουσιν ἐξαγοράζεσθαι κατὰ τὴν ἐκτίμησίν σου, διὰ πέντε σίκλους ἀργυρίου, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ὅστις εἶναι εἴκοσι γερά.
17Τὰ πρωτότοκα ὅμως τῶν βοῶν ἤ τὰ πρωτότοκα τῶν προβάτων ἤ τὰ πρωτότοκα τῶν αἰγῶν δὲν θέλουσιν ἐξαγοράζεσθαι· ἅγια εἶναι· τὸ αἷμα αὐτῶν θέλεις ῥαντίζει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ τὸ πάχος αὐτῶν θέλεις καίει διὰ προσφορὰν γινομένην διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον.
18Καὶ τὸ κρέας αὐτῶν θέλει εἶσθαι σοῦ, καθὼς τὸ κινητὸν στῆθος καὶ ὁ δεξιὸς ὦμος εἶναι σοῦ.
19Πάσας τὰς ὑψουμένας προσφορᾶς τῶν ἁγίων πραγμάτων, τὰς ὁποίας οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ προσφέρωσιν εἰς τὸν Κύριον, ἔδωκα εἰς σὲ καὶ εἰς τους υἱοὺς σου καὶ εἰς τὰς θυγατέρας σου μετὰ σοῦ εἰς νόμιμον αἰώνιον. Αὕτη εἶναι διαθήκη ἅλατος παντοτεινή ἐνώπιον τοῦ Κυρίου εἰς σὲ καὶ εἰς τὸ σπέρμα σου μετὰ σοῦ.
20Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Ἀαρών, Ἐν τῇ γῇ αὐτῶν δὲν θέλεις ἔχει κληρονομίαν οὐδὲ θέλεις ἔχει μερίδα μεταξὺ αὐτῶν· ἐγὼ εἶμαι ἡ μερὶς σου καὶ ἡ κληρονομία σου ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.
21Καὶ ἰδού, ἔδωκα εἰς τοὺς υἱοὺς Λευΐ πάντα τὰ δέκατα τοῦ Ἰσραήλ εἰς κληρονομίαν, διὰ τὴν ὑπηρεσίαν αὐτῶν τὴν ὁποίαν ὑπηρετοῦσι, τὴν ὑπηρεσίαν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου·
22καὶ δὲν θέλουσι πλησιάζει τοῦ λοιποῦ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ εἰς τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου, διὰ νὰ μή λάβωσιν ἐφ᾿ ἑαυτοὺς ἁμαρτίαν καὶ ἀποθάνωσιν·
23ἀλλ᾿ οἱ Λευΐται, οὗτοι θέλουσιν ὑπηρετεῖ τὴν ὑπηρεσίαν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ οὗτοι θέλουσι βαστάζει τὴν ἀνομίαν αὑτῶν· τοῦτο θέλει εἶσθαι νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς σας· καὶ δὲν θέλουσιν ἔχει μεταξὺ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ οὐδεμίαν κληρονομίαν·
24διότι τὰ δέκατα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τὰ ὁποῖα προσφέρωσιν ὑψουμένην προσφορὰν πρὸς τὸν Κύριον, ἔδωκα κληρονομίαν εἰς τοὺς Λευΐτας· διὰ τοῦτο εἶπα περὶ αὐτῶν, Ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ δὲν θέλουσιν ἔχει οὐδεμίαν κληρονομίαν.
25Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν λέγων,
26Λάλησον καὶ πρὸς τοὺς Λευΐτας καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτούς, Ὅταν λαμβάνητε παρὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ τὸ δέκατον, τὸ ὁποῖον ἔδωκα εἰς ἐσᾶς παρ᾿ αὐτῶν διὰ κληρονομίαν σας, τότε θέλετε προσφέρει ἐξ αὐτῶν προσφορὰν ὑψουμένην εἰς τὸν Κύριον, δέκατον ἀπὸ τοῦ δεκάτου.
27Καὶ αὗται αἱ ὑψούμεναι προσφοραὶ σας θέλουσι λογίζεσθαι εἰς ἐσᾶς ὡς σῖτος τοῦ ἁλωνίου καὶ ὡς ἀφθονία τοῦ ληνοῦ.
28Οὕτω καὶ σεῖς θέλετε προσφέρει προσφορὰν ὑψουμένην εἰς τὸν Κύριον ἀπὸ πάντων τῶν δεκάτων σας, τὰ ὁποῖα λαμβάνετε παρὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· καὶ ἀπὸ τούτων θέλετε δίδει τὴν ὑψουμένην προσφορὰν τοῦ Κυρίου εἰς τὸν Ἀαρὼν τὸν ἱερέα.
29Ἀπὸ πάντων τῶν δώρων σας θέλετε προσφέρει πᾶσαν ὑψουμένην προσφορὰν τοῦ Κυρίου, ἀπὸ παντὸς τοῦ ἐξαιρέτου αὐτῶν τὸ ἡγιασμένον μέρος ἐξ αὐτῶν.
30Καὶ θέλεις εἰπεῖ πρὸς αὐτούς, Ὅταν προσφέρητε ἐξ αὐτῶν τὸ ἐξαίρετον αὐτῶν, τοῦτο θέλει λογίζεσθαι διὰ τοὺς Λευΐτας ὡς προϊὸν τοῦ ἁλωνίου καὶ ὡς προϊὸν τοῦ ληνοῦ·
31καὶ θέλετε τρώγει αὐτὰ ἐν παντὶ τόπῳ, σεῖς καὶ αἱ οἰκογένειαί σας· διότι τοῦτο εἶναι μισθὸς εἰς ἐσᾶς διὰ τὴν ὑπηρεσίαν σας ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου·
32καὶ δὲν θέλετε φέρει ἐφ᾿ ἑαυτοὺς ἁμαρτίαν δι᾿ αὐτά, ὅταν προσφέρητε ἀπ᾿ αὐτῶν τὸ ἐξαίρετον αὐτῶν· καὶ δὲν θέλετε βεβηλώσει τὰ ἅγια τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, διὰ νὰ μή ἀποθάνητε.Σχετικά με το Copyright: