Μοιραστείτε

 

Αριθμοί 2

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ πρὸς τὸν Ἀαρών, λέγων,
2Ἄς στρατοπεδεύωσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, ἕκαστος πλησίον τῆς σημαίας αὑτοῦ, μετὰ τοῦ σημείου τοῦ οἴκου τῶν πατέρων αὑτῶν· κύκλῳ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου κατέναντι θέλουσι στρατοπεδεύει.
3Καὶ οἱ μὲν πρὸς ἀνατολὰς στρατοπεδεύοντες θέλουσιν εἶσθαι οἱ ἐκ τῆς σημαίας τοῦ στρατοπέδου Ἰούδα, κατὰ τὰ τάγματα αὑτῶν· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ἰούδα θέλει εἶσθαι Ναασσὼν ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμμιναδάβ·
4τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν ἑβδομήκοντα τέσσαρες χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι.
5Καὶ οἱ στρατοπεδεύοντες πλησίον αὐτοῦ θέλουσιν εἶσθαι ἡ φυλή Ἰσσάχαρ· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ἰσσάχαρ θέλει εἶσθαι Ναθαναήλ ὁ υἱὸς τοῦ Σουάρ·
6τὸ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν πεντήκοντα τέσσαρες χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
7Ἔπειτα ἡ φυλή Ζαβουλών· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ζαβουλὼν θέλει εἶσθαι Ἐλιὰβ ὁ υἱὸς τοῦ Χαιλών·
8τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν πεντήκοντα ἑπτὰ χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
9Πάντες οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐν τῷ στρατοπέδῳ Ἰούδα ἦσαν ἑκατὸν ὀγδοήκοντα ἕξ χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι, κατὰ τὰ τάγματα αὑτῶν· οὗτοι θέλουσι σηκόνεσθαι πρῶτοι.
10Πρὸς μεσημβρίαν δὲ θέλει εἶσθαι σημαία τοῦ στρατοπέδου Ῥουβήν κατὰ τὰ τάγματα αὐτῶν· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ῥουβήν θέλει εἶσθαι Ἐλισοὺρ ὁ υἱὸς τοῦ Σεδιούρ·
11τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν τεσσαράκοντα ἕξ χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.
12Καὶ οἱ στρατοπεδεύοντες πλησίον αὐτοῦ θέλουσιν εἶσθαι ἡ φυλή Συμεών· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Συμεὼν θέλει εἶσθαι Σελουμιήλ ὁ υἱὸς τοῦ Σουρισαδαΐ·
13τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν πεντήκοντα ἐννέα χιλιάδες καὶ τριακόσιοι.
14Ἔπειτα ἡ φυλή Γάδ· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Γὰδ θέλει εἶσθαι Ἐλιασὰφ ὁ υἱὸς τοῦ Δεουήλ·
15τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι πεντήκοντα.
16Πάντες οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐν τῷ στρατοπέδῳ Ῥουβήν ἦσαν χιλιάδες ἑκατὸν πεντήκοντα μία καὶ τετρακόσιοι πεντήκοντα, κατὰ τὰ τάγματα αὑτῶν· οὗτοι θέλουσι σηκόνεσθαι δεύτεροι.
17Ἔπειτα θέλει σηκόνεσθαι ἡ σκηνή τοῦ μαρτυρίου, τὸ στρατόπεδον τῶν Λευϊτῶν ἐν τῷ μέσῳ τῶν στρατοπέδων· καθὼς ἐστρατοπέδευσαν, οὕτω θέλουσι σηκόνεσθαι ἕκαστος εἰς τὴν τάξιν αὑτοῦ πλησίον τῆς σημαίας αὑτῶν.
18Πρὸς δυσμὰς δὲ θέλει εἶσθαι ἡ σημαία τοῦ στρατοπέδου τοῦ Ἐφραΐμ κατὰ τὰ τάγματα αὐτῶν· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ἐφραΐμ θέλει εἶσθαι Ἐλισαμὰ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμμιούδ·
19τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.
20Καὶ πλησίον αὐτοῦ ἡ φυλή Μανασσῆ· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Μανασσῆ θέλει εἶσθαι Γαμαλιήλ ὁ υἱὸς τοῦ Φεδασσούρ·
21τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν τριάκοντα δύο χιλιάδες καὶ διακόσιοι.
22Ἔπειτα ἡ φυλή Βενιαμίν· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Βενιαμὶν θέλει εἶσθαι Ἀβειδὰν ὁ υἱὸς τοῦ Γιδεωνί·
23τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν τριάκοντα πέντε χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
24Πάντες οἱ ἀπαριθμηθέντες τοῦ στρατοπέδου Ἐφραΐμ ἦσαν ἑκατὸν ὀκτὼ χιλιάδες καὶ ἑκατόν, κατὰ τὰ τάγματα αὑτῶν· οὗτοι θέλουσι σηκόνεσθαι τρίτοι.
25Πρὸς βορρᾶν δὲ θέλει εἶσθαι ἡ σημαία τοῦ στρατοπέδου Δάν, κατὰ τὰ τάγματα αὐτῶν· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Δὰν θέλει εἶσθαι Ἀχιέζερ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμμισαδαΐ·
26τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν ἑξήκοντα δύο χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι.
27Καὶ οἱ στρατοπεδεύοντες πλησίον αὐτοῦ θέλουσιν εἶσθαι ἡ φυλή Ἀσήρ· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ἀσήρ θέλει εἶσθαι Φαγαιήλ ὁ υἱὸς τοῦ Ὀχράν·
28τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν χιλιάδες τεσσαράκοντα μία καὶ πεντακόσιοι.
29Ἔπειτα ἡ φυλή Νεφθαλί· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Νεφθαλὶ θέλει εἶσθαι Ἀχιρὰ ὁ υἱὸς τοῦ Αἰνάν·
30τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν πεντήκοντα τρεῖς χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
31Πάντες οἱ ἀπαριθμηθέντες τοῦ στρατοπέδου Δὰν ἦσαν ἑκατὸν πεντήκοντα ἑπτὰ χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι οὗτοι θέλουσι σηκόνεσθαι ἔσχατοι κατὰ τὰς σημαίας αὑτῶν.
32Οὗτοι εἶναι οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν· πάντες οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐν τοῖς στρατοπέδοις κατὰ τὰ τάγματα αὑτῶν ἦσαν ἑξακόσιαι τρεῖς χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι πεντήκοντα.
33Οἱ δὲ Λευΐται δὲν συνηριθμήθησαν μεταξὺ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καθὼς προσέταξε Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
34Καὶ ἔκαμον οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ κατὰ πάντα ὅσα προσέταξε Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν· οὕτως ἐστρατοπέδευσαν κατὰ τὰς σημαίας αὑτῶν καὶ οὕτως ἐσηκώθησαν ἕκαστος κατὰ τὰς συγγενείας αὑτοῦ, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτοῦ.Σχετικά με το Copyright: