Μοιραστείτε

 

Αριθμοί 20

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἦλθον οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, πᾶσα ἡ συναγωγή, εἰς τὴν ἔρημον Σίν, τὸν πρῶτον μῆνα· καὶ ἔμεινεν ὁ λαὸς ἐν Κάδης· καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ ἡ Μαριὰμ καὶ ἐτάφη ἐκεῖ.
2Καὶ δὲν ἦτο ὕδωρ διὰ τὴν συναγωγήν· καὶ συνηθροίσθησαν κατὰ τοῦ Μωϋσέως καὶ κατὰ τοῦ Ἀαρών.
3Καὶ ὁ λαὸς ἐλοιδόρει κατὰ τοῦ Μωϋσέως καὶ εἶπον, λέγοντες, Εἴθε ν᾿ ἀπεθνήσκομεν, ὅτε οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν ἀπέθανον ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
4Καὶ διὰ τί ἀνεβιβάσατε τὴν συναγωγήν τοῦ Κυρίου εἰς τὴν ἔρημον ταύτην, διὰ νὰ ἀποθάνωμεν ἐκεῖ ἡμεῖς καὶ τὰ κτήνη ἡμῶν;
5καὶ διὰ τί ἀνεβιβάσατε ἡμᾶς ἐκ τῆς Αἰγύπτου, διὰ νὰ φέρητε ἡμᾶς εἰς τὸν κακὸν τοῦτον τόπον; οὗτος δὲν εἶναι τόπος σπορᾶς ἤ σύκων ἤ ἀμπέλων ἤ ῥοδίων· οὐδὲ ὕδωρ ὑπάρχει διὰ νὰ πίωμεν.
6Καὶ ἦλθον ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρὼν ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τῆς συναγωγῆς εἰς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ ἔπεσον κατὰ πρόσωπον αὑτῶν· καὶ ἐφάνη εἰς αὐτοὺς ἡ δόξα τοῦ Κυρίου.
7Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
8Λάβε τὴν ῥάβδον καὶ συγκάλεσον τὴν συναγωγήν σὺ καὶ Ἀαρὼν ὁ ἀδελφὸς σου, καὶ λαλήσατε πρὸς τὴν πέτραν ἐνώπιον αὐτῶν· καὶ θέλει δώσει τὰ ὕδατα αὐτῆς, καὶ θέλεις ἐκβάλει εἰς αὐτοὺς ὕδωρ ἐκ τῆς πέτρας· καὶ θέλεις ποτίσει τὴν συναγωγήν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν.
9Καὶ ἔλαβεν ὁ Μωϋσῆς τὴν ῥάβδον ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου, καθὼς προσέταξεν εἰς αὐτόν·
10καὶ συνεκάλεσαν Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρὼν τὴν συναγωγήν ἔμπροσθεν τῆς πέτρας· καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Ἀκούσατε τώρα, σεῖς οἱ ἀπειθεῖς· νὰ σᾶς ἐκβάλωμεν ὕδωρ ἐκ τῆς πέτρας ταύτης;
11Καὶ ὑψώσας ὁ Μωϋσῆς τὴν χεῖρα αὑτοῦ ἐκτύπησε μὲ τὴν ῥάβδον αὑτοῦ τὴν πέτραν δίς· καὶ ἐξῆλθον ὕδατα πολλά· καὶ ἔπιεν ἡ συναγωγή καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν.
12Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ πρὸς τὸν Ἀαρών, Ἐπειδή δὲν μὲ ἐπιστεύσατε, διὰ νὰ μὲ ἁγιάσητε ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, διὰ τοῦτο σεῖς δὲν θέλετε φέρει τὴν συναγωγήν ταύτην εἰς τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν ἔδωκα εἰς αὐτούς.
13τοῦτο εἶναι τὸ ὕδωρ Μεριβά· διότι οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἐλοιδόρησαν κατὰ τοῦ Κυρίου, καὶ αὐτὸς ἡγιάσθη ἐν αὐτοῖς.
14Καὶ ἀπέστειλε Μωϋσῆς πρέσβεις ἀπὸ Κάδης πρὸς τὸν βασιλέα τοῦ Ἐδώμ, λέγων, Ταῦτα λέγει ὁ ἀδελφὸς σου Ἰσραήλ· σὺ ἐξεύρεις πᾶσαν τὴν ταλαιπωρίαν ἥτις μᾶς εὕρηκεν·
15ὅτι κατέβησαν οἱ πατέρες ἡμῶν εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ κατῳκήσαμεν πολὺν καιρὸν ἐν Αἰγύπτῳ· καὶ οἱ Αἰγύπτιοι κατεδυνάστευσαν ἡμᾶς καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν·
16καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸς τὸν Κύριον καὶ αὐτὸς εἰσήκουσε τῆς φωνῆς ἡμῶν καὶ ἀπέστειλεν ἄγγελον καὶ ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ τῆς Αἰγύπτου· καὶ ἰδού, εἴμεθα ἐν Κάδης, πόλει εἰς τὰ ἄκρα τῶν ὁρίων σου·
17ἄς περάσωμεν, παρακαλῶ, διὰ τῆς γῆς σου· δὲν θέλομεν περάσει διὰ τῶν ἀγρῶν ἤ διὰ τῶν ἀμπελώνων, οὐδὲ θέλομεν πίει ὕδωρ ἐκ τῶν φρεάτων· θέλομεν περάσει διὰ τῆς βασιλικῆς ὁδοῦ· δὲν θέλομεν ἐκκλίνει δεξιὰ ἤ ἀριστερά, ἑωσοῦ περάσωμεν τὰ ὅριά σου.
18Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Ἐδώμ, Δὲν θέλεις περάσει διὰ τῆς γῆς μου· εἰ δὲ μή, θέλω ἐξέλθει ἐν μαχαίρᾳ εἰς συνάντησίν σου.
19Καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ εἶπον πρὸς αὐτόν, Ἡμεῖς διαβαίνομεν διὰ τῆς λεωφόρου· καὶ ἐὰν ἐγὼ καὶ τὰ κτήνη μου πίωμεν ἐκ τοῦ ὕδατός σου, θέλω πληρώσει αὐτὸ· θέλω διαβῆ μόνον ἐπὶ ποδός, οὐδὲν ἄλλο.
20Ὁ δὲ εἶπε, Δὲν θέλεις διαβῆ. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἐδὼμ ἐναντίον αὐτοῦ μετὰ πολλοῦ λαοῦ καὶ ἐν χειρὶ ἰσχυρᾷ.
21Οὕτως ἠρνήθη ὁ Ἐδὼμ νὰ δώσῃ διάβασιν εἰς τὸν Ἰσραήλ διὰ τῶν ὁρίων αὑτοῦ· καὶ ἐξέκλινεν ὁ Ἰσραήλ ἀπ᾿ αὐτοῦ.
22Καὶ ἐσηκώθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, πᾶσα ἡ συναγωγή, ἀπὸ Κάδης καὶ ἦλθον εἰς τὸ ὄρος Ὤρ.
23Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ πρὸς τὸν Ἀαρὼν ἐν τῷ ὄρει Ὤρ πλησίον τῶν ὁρίων τῆς γῆς Ἐδώμ, λέγων,
24Ὁ Ἀαρὼν θέλει προστεθῆ εἰς τὸν λαὸν αὑτοῦ· διότι δὲν θέλει εἰσέλθει εἰς τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν ἔδωκα εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ· ἐπειδή ἠπειθήσατε εἰς τὸν λόγον μου εἰς τὸ ὕδωρ Μεριβά·
25λάβε τὸν Ἀαρὼν καὶ Ἐλεάζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἀναβίβασον αὐτοὺς εἰς τὸ ὄρος Ὤρ·
26καὶ ἔκδυσον τὸν Ἀαρὼν τὴν στολήν αὐτοῦ καὶ ἔνδυσον αὐτήν Ἐλεάζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ· καὶ ὁ Ἀαρὼν θέλει προστεθῆ εἰς τὸν λαὸν αὑτοῦ καὶ θέλει ἀποθάνει ἐκεῖ.
27Καὶ ἔκαμεν ὁ Μωϋσῆς καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος· καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸ ὄρος Ὤρ ἔμπροσθεν πάσης τῆς συναγωγῆς.
28Καὶ ἐξέδυσεν ὁ Μωϋσῆς τὸν Ἀαρὼν τὴν στολήν αὐτοῦ καὶ ἐνέδυσεν αὐτήν Ἐλεάζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ· καὶ ἀπέθανεν ὁ Ἀαρὼν ἐκεῖ ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους· καὶ κατέβησαν Μωϋσῆς καὶ Ἐλεάζαρ ἀπὸ τοῦ ὄρους.
29Καὶ εἶδε πᾶσα ἡ συναγωγή ὅτι ἐτελεύτησεν ὁ Ἀαρών· καὶ ἐπένθησαν τὸν Ἀαρὼν τριάκοντα ἡμέρας πᾶς ὁ οἶκος Ἰσραήλ.Σχετικά με το Copyright: