Μοιραστείτε

 

Αριθμοί 21

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἤκουσεν ὁ Χαναναῖος ὁ βασιλεὺς τῆς Ἀράδ, ὁ κατοικῶν πρὸς μεσημβρίαν, ὅτι ἦλθεν ὁ Ἰσραήλ διὰ τῆς ὁδοῦ Ἀθαρείμ, καὶ ἐπολέμησεν ἐναντίον τοῦ Ἰσραήλ καὶ συνέλαβεν ἐξ αὐτῶν αἰχμαλώτους.
2Καὶ ηὐχήθη ὁ Ἰσραήλ εὐχήν πρὸς τὸν Κύριον καὶ εἶπεν, Ἐὰν τῳόντι παραδώσῃς τὸν λαὸν τοῦτον εἰς τὴν χεῖρά μου, θέλω καταστρέψει τὰς πόλεις αὐτῶν.
3Καὶ εἰσήκουσεν ὁ Κύριος τῆς φωνῆς τοῦ Ἰσραήλ καὶ παρέδωκε τοὺς Χαναναίους· καὶ κατέστρεψαν αὐτοὺς καὶ τὰς πόλεις αὐτῶν· καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου Ὁρμά.
4Καὶ ἐσηκώθησαν ἀπὸ τοῦ ὄρους Ὤρ διὰ τῆς ὁδοῦ τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης, διὰ νὰ περιέλθωσι τὴν γῆν Ἐδώμ· καὶ λιγοψύχησεν ὁ λαὸς ἐν τῇ ὁδῷ.
5Καὶ ἐλάλησεν ὁ λαὸς κατὰ τοῦ Θεοῦ καὶ κατὰ τοῦ Μωϋσέως, λέγοντες, Διὰ τί ἀνεβίβασας ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου διὰ ν᾿ ἀποθάνωμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ; διότι ἄρτος δὲν εἶναι καὶ ὕδωρ δὲν εἶναι καὶ ἡ ψυχή ἡμῶν ἀηδίασε τὸν ἄρτον τοῦτον, τὸν ἐλαφρόν.
6Καὶ ἀπέστειλεν ὁ Κύριος ἐπὶ τὸν λαὸν τοὺς ὄφεις τοὺς φλογεροὺς καὶ ἐδάγκανον τὸν λαόν, καὶ λαὸς πολὺς ἐκ τοῦ Ἰσραήλ ἀπέθανε.
7Καὶ ἐλθὼν ὁ λαὸς πρὸς τὸν Μωϋσῆν εἶπον, Ἡμαρτήσαμεν, διότι ἐλαλήσαμεν κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ σοῦ· δεήθητι τοῦ Κυρίου νὰ σηκώσῃ τοὺς ὄφεις ἀφ᾿ ἡμῶν. Καὶ ἐδεήθη ὁ Μωϋσῆς ὑπὲρ τοῦ λαοῦ.
8Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Κάμε εἰς σεαυτὸν ὄφιν φλογερὸν καὶ βάλε αὐτὸν ἐπὶ ξύλου· καὶ πᾶς ὅστις δαγκασθῇ καὶ ἐμβλέψῃ εἰς αὐτόν, θέλει ζήσει.
9Καὶ ἔκαμεν ὁ Μωϋσῆς ὄφιν χαλκοῦν καὶ ἔβαλεν αὐτὸν ἐπὶ ξύλου· καὶ ἐὰν ὄφις ἐδάγκανε τινά, ἐμβλέπων οὗτος εἰς τὸν ὄφιν τὸν χαλκοῦν, ἔζη.
10Καὶ ἐσηκώθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ καὶ ἐστρατοπέδευσαν ἐν Ὠβώθ.
11Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Ὠβὼθ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Ἰϊὲ-ἀβαρίμ, ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ κατὰ πρόσωπον τοῦ Μωάβ, πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου.
12Ἐκεῖθεν σηκωθέντες ἐστρατοπέδευσαν ἐν τῇ κοιλάδι Ζαρέδ.
13Ἐκεῖθεν σηκωθέντες ἐστρατοπέδευσαν εἰς τὸ πέραν τοῦ Ἀρνών, ὅστις εἶναι ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῶν ὁρίων τῶν Ἀμορραίων· διότι ὁ Ἀρνὼν εἶναι τὸ ὅριον τοῦ Μωάβ, μεταξὺ Μωὰβ καὶ Ἀμορραίων.
14Διὰ τοῦτο λέγεται ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν πολέμων τοῦ Κυρίου, Κατὰ τὸν Βαὲβ ἐν Σουφά, καὶ ἐπὶ τῶν ῥυάκων τοῦ Ἀρνών,
15καὶ ἐπὶ τοῦ ῥεύματος τῶν ῥυάκων, τὸ ὁποῖον καταβαίνει εἰς τὴν πόλιν Ἄρ καὶ κεῖται εἰς τὰ ὅρια τοῦ Μωάβ.
16Καὶ ἐκεῖθεν ἦλθον εἰς Βήρ· τοῦτο εἶναι τὸ φρέαρ, περὶ τοῦ ὁποίου εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Σύναξον τὸν λαόν, καὶ θέλω δώσει ὕδωρ εἰς αὐτούς.
17Τότε ἔψαλεν ὁ Ἰσραήλ τὴν ᾠδήν ταύτην· Ἀνάβα, ὦ φρέαρ· ψάλλετε εἰς αὐτό·
18οἱ ἄρχοντες ἔσκαψαν τὸ φρέαρ, οἱ εὐγενεῖς τοῦ λαοῦ ἔσκαψαν, διὰ προσταγῆς τοῦ νομοθέτου, μὲ τὰς ῥάβδους αὑτῶν. Καὶ ἀπὸ τῆς ἐρήμου ἦλθον εἰς Ματτανά,
19καὶ ἀπὸ Ματτανὰ εἰς Νααλιήλ, καὶ ἀπὸ Νααλιήλ εἰς Βαμώθ,
20καὶ ἀπὸ Βαμώθ τῆς κοιλάδος τῆς ἐν τῇ γῇ Μωάβ, ἐπὶ τῆς κορυφῆς Φασγά, τὸ ὁποῖον βλέπει πρὸς Γεσιμών.
21Καὶ ἀπέστειλεν ὁ Ἰσραήλ πρέσβεις πρὸς τὸν Σηὼν βασιλέα τῶν Ἀμορραίων λέγων,
22Ἄς περάσωμεν διὰ τῆς γῆς σου· δὲν θέλομεν κλίνει εἰς τοὺς ἀγροὺς οὔτε εἰς τοὺς ἀμπελῶνας· δὲν θέλομεν πίει ὕδωρ ἐκ τῶν φρεάτων· ἀλλὰ διὰ τῆς βασιλικῆς ὁδοῦ θέλομεν πορευθῆ, ἑωσοῦ περάσωμεν τὰ ὅριά σου.
23Καὶ ὁ Σηὼν δὲν ἀφῆκε τὸν Ἰσραήλ νὰ περάσῃ διὰ τῶν ὁρίων αὐτοῦ· ἀλλ᾿ ὁ Σηὼν συνήγαγε πάντα τὸν λαὸν αὑτοῦ καὶ ἐξῆλθε νὰ παραταχθῇ ἐναντίον τοῦ Ἰσραήλ εἰς τὴν ἔρημον· καὶ ἦλθεν εἰς Ἰασσὰ καὶ ἐπολέμησεν ἐναντίον τοῦ Ἰσραήλ.
24Καὶ ἐπάταξεν ὁ Ἰσραήλ αὐτὸν ἐν στόματι μαχαίρας καὶ κατεκυρίευσε τὴν γῆν αὐτοῦ ἀπὸ Ἀρνὼν ἕως Ἰαβόκ, μέχρι τῶν υἱῶν Ἀμμών· ἐπειδή τὰ ὅρια τῶν υἱῶν Ἀμμὼν ἦσαν ὀχυρά.
25Καὶ ἐκυρίευσεν ὁ Ἰσραήλ πάσας τὰς πόλεις ταύτας· καὶ κατῴκησεν ὁ Ἰσραήλ εἰς πάσας τὰς πόλεις τῶν Ἀμορραίων, εἰς Ἑσεβὼν καὶ εἰς πάσας τὰς κώμας αὐτῆς·
26ἐπειδή ἡ Ἑσεβὼν ἦτο ἡ πόλις τοῦ Σηὼν βασιλέως τῶν Ἀμορραίων, ὅστις εἶχε πολεμήσει πρότερον τὸν βασιλέα τοῦ Μωὰβ καὶ ἔλαβε πᾶσαν τὴν γῆν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, ἕως Ἀρνών.
27Διὰ τοῦτο λέγουσιν οἱ παροιμιασταί, Ἔλθετε εἰς Ἑσεβών· Ἄς κτισθῇ καὶ ἄς κατασκευασθῇ ἡ πόλις τοῦ Σηών·
28διότι πῦρ ἐξῆλθεν ἀπὸ Ἑσεβών, φλὸξ ἀπὸ τῆς πόλεως τοῦ Σηών· κατέφαγε τὴν Ἄρ τοῦ Μωάβ, καὶ τοὺς ἄρχοντας τῶν ὑψηλῶν τόπων τοῦ Ἀρνών·
29οὐαὶ εἰς σέ, Μωάβ! Ἀπωλέσθης, λαὲ τοῦ Χεμώς· ἔδωκε τοὺς διασωθέντας υἱοὺς αὑτοῦ, καὶ τὰς θυγατέρας αὑτοῦ αἰχμαλώτους εἰς τὸν Σηὼν βασιλέα τῶν Ἀμορραίων·
30Ἡμεῖς κατετοξεύσαμεν αὐτούς· ἡ Ἑσεβὼν ἠφανίσθη ἕως Δαιβών, καὶ κατηρημώσαμεν αὐτοὺς ἕως Νοφά, τὸ ὁποῖον ἐκτείνεται ἕως Μεδεβά.
31Καὶ κατῴκησεν ὁ Ἰσραήλ ἐν τῇ γῇ τῶν Ἀμορραίων.
32Καὶ ἀπέστειλεν ὁ Μωϋσῆς νὰ κατασκοπεύσωσι τὴν Ἰαζήρ· καὶ ἐκυρίευσαν τὰς κώμας αὐτῆς καὶ ἐξεδίωξαν τοὺς Ἀμορραίους τοὺς κατοικοῦντας ἐκεῖ.
33Καὶ στρέψαντες ἀνέβησαν τὴν ὁδὸν τὴν εἰς Βασάν· καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ὤγ βασιλεὺς τῆς Βασὰν εἰς συνάντησιν αὐτῶν, αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαὸς αὐτοῦ, πρὸς μάχην εἰς Ἐδρεΐ.
34Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Μή φοβηθῇς αὐτόν· διότι εἰς τὰς χεῖράς σου παρέδωκα αὐτὸν καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ τὴν γῆν αὐτοῦ· καὶ θέλεις κάμει εἰς αὐτόν, ὡς ἔκαμες εἰς τὸν Σηὼν βασιλέα τῶν Ἀμορραίων τὸν κατοικοῦντα ἐν Ἑσεβών.
35Καὶ ἐπάταξαν αὐτὸν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ, ἑωσοῦ δὲν ἐναπελείφθη εἰς αὐτὸν οὐδέν· καὶ κατεκυρίευσαν τὴν γῆν αὐτοῦ.Σχετικά με το Copyright: