Μοιραστείτε

 

Αριθμοί 26

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ μετὰ τὴν πληγήν ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ πρὸς τὸν Ἐλεάζαρ τὸν υἱὸν τοῦ Ἀαρὼν τὸν ἱερέα, λέγων,
2Λάβετε τὸ κεφάλαιον πάσης τῆς συναγωγῆς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὐτῶν, πάντας τοὺς δυναμένους ἐν τῷ Ἰσραήλ νὰ ἐξέλθωσιν εἰς πόλεμον.
3Καὶ ἐλάλησαν ὁ Μωϋσῆς καὶ Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς πρὸς αὐτοὺς εἰς τὰς πεδιάδας Μωὰβ παρὰ τὸν Ἰορδάνην, κατέναντι τῆς Ἱεριχώ, λέγοντες,
4Ἀριθμήσατε αὐτοὺς ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω, καθὼς προσέταξε Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, τοὺς ἐξελθόντας ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
5Ῥουβήν, ὁ πρωτότοκος τοῦ Ἰσραήλ· οἱ υἱοὶ Ῥουβήν ἦσαν Ἀνώχ, ἐξ οὗ ἡ συγγένεια τῶν Ἀνωχιτῶν· ἐκ Φαλλοὺ, ἡ συγγένεια τῶν Φαλλουϊτῶν·
6ἐξ Ἑσρών, ἡ συγγένεια τῶν Ἑσρωνιτῶν· ἐκ τοῦ Χαρμί, ἡ συγγένεια τῶν Χαρμιτῶν.
7Αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι τῶν Ῥουβηνιτῶν· καὶ ἡ ἀπαρίθμησις αὐτῶν ἦτο τεσσαράκοντα τρεῖς χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι τριάκοντα.
8καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Φαλλοὺ ἦσαν Ἐλιάβ·
9καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐλιάβ, Νεμουήλ καὶ Δαθὰν καὶ Ἀβειρών. Οὗτοι εἶναι ὁ Δαθὰν καὶ ὁ Ἀβειρών, οἱ ὀνομαστοὶ ἐκεῖνοι ἐν τῇ συναγωγῇ, οἱ στασιάσαντες κατὰ τοῦ Μωϋσέως καὶ κατὰ τοῦ Ἀαρὼν ἐν τῇ συνοδίᾳ τοῦ Κορέ, ὅτε ἐστασίασαν κατὰ τοῦ Κυρίου·
10καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὑτῆς καὶ κατέπιεν αὐτοὺς μετὰ τοῦ Κορέ, ἐν τῷ ἐξολοθρευμῷ τῆς συνοδίας αὐτοῦ, ὅτε τὸ πῦρ κατέφαγε τοὺς διακοσίους πεντήκοντα ἀνθρώπους· καὶ ἔγειναν εἰς σημεῖον·
11τοῦ Κορὲ ὅμως οἱ υἱοὶ δὲν ἀπέθανον.
12Οἱ υἱοὶ Συμεὼν κατὰ τὰς οἰκογενείας αὑτῶν ἦσαν, ἐκ Νεμουήλ, ἡ συγγένεια τῶν Νεμουηλιτῶν· ἐξ Ἰαμείν, ἡ συγγένεια τῶν Ἰαμεινιτῶν· ἐξ Ἰαχείν, ἡ συγγένεια τῶν Ἰαχεινιτῶν·
13ἐκ Ζερά, ἡ συγγένεια τῶν Ζεριτῶν· ἐκ Σαούλ, ἡ συγγένεια τῶν Σαουλιτῶν.
14Αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι τῶν Συμεωνιτῶν· κατὰ τὴν ἀπαρίθμησιν αὑτῶν, εἰκοσιδύο χιλιάδες καὶ διακόσιοι.
15Οἱ υἱοὶ Γὰδ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν ἦσαν, ἐκ τοῦ Σιφών, ἡ συγγένεια τῶν Σιφωνιτῶν· ἐξ Ἁγγί, ἡ συγγένεια τῶν Ἁγγιτῶν· ἐκ Σουνί, ἡ συγγένεια τῶν Σουνιτῶν·
16ἐξ Ἀζενί, ἡ συγγένεια τῶν Ἀζενιτῶν· ἐξ Ἠρί, ἡ συγγένεια τῶν Ἠριτῶν·
17ἐξ Ἀρόδ, ἡ συγγένεια τῶν Ἀροδιτῶν· ἐξ Ἀριηλί, ἡ συγγένεια τῶν Ἀριηλιτῶν.
18Αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι τῶν υἱῶν Γάδ· κατὰ τὴν ἀπαρίθμησιν αὑτῶν, τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.
19Οἱ υἱοὶ Ἰούδα ἦσαν Ἤρ καὶ Αὐνάν· καὶ ἀπέθανον ὁ Ἤρ καὶ ὁ Αὐνὰν ἐν τῇ γῇ Χαναάν.
20Καὶ οἱ υἱοὶ Ἰούδα κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν ἦσαν, ἐκ Σηλά, ἡ συγγένεια τῶν Σηλανιτῶν· ἐκ Φαρές, ἡ συγγένεια τῶν Φαρεσιτῶν· ἐκ Ζαρά, ἡ συγγένεια τῶν Ζαριτῶν·
21καὶ οἱ υἱοὶ Φαρὲς ἦσαν ἐξ Ἑσρών, ἡ συγγένεια τῶν Ἑσρωνιτῶν· ἐξ Ἁμούλ, ἡ συγγένεια τῶν Ἁμουλιτῶν.
22Αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι Ἰούδα· κατὰ τὴν ἀπαρίθμησιν αὑτῶν, ἑβδομήκοντα ἕξ χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.
23Οἱ υἱοὶ Ἰσσάχαρ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν ἦσαν, ἐκ Θωλά, συγγένεια τῶν Θωλαϊτῶν· ἐκ Φουά, ἡ συγγένεια τῶν Φουνιτῶν·
24ἐξ Ἰασούβ, ἡ συγγένεια τῶν Ἰασουβιτῶν· ἐκ Σιμβρών, ἡ συγγένεια τῶν Σιμβρωνιτῶν.
25Αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι Ἰσσάχαρ· κατὰ τὴν ἀπαρίθμησιν αὑτῶν, ἑξήκοντα τέσσαρες χιλιάδες καὶ τριακόσιοι.
26Οἱ υἱοὶ Ζαβουλὼν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν ἦσαν, ἐκ Σερέδ, συγγένεια τῶν Σερεδιτῶν· ἐξ Αἰλών, ἡ συγγένεια τῶν Αἰλωνιτῶν· ἐξ Ἰαλεήλ, ἡ συγγένεια τῶν Ἰαλεηλιτῶν.
27Αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι τῶν Ζαβουλωνιτῶν· κατὰ τὴν ἀπαρίθμησιν αὑτῶν, ἑξήκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.
28Οἱ υἱοὶ Ἰωσήφ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν ἦσαν Μανασσῆς καὶ Ἐφραΐμ.
29Οἱ υἱοὶ Μανασσῆ ἦσαν, ἐκ Μαχείρ, ἡ συγγένεια τῶν Μαχειριτῶν. Καὶ ὁ Μαχείρ ἐγέννησε τὸν Γαλαάδ· ἐκ δὲ τοῦ Γαλαὰδ ἡ συγγένεια τῶν Γαλααδιτῶν·
30οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ Γαλαάδ· ἐξ Ἀχιέζερ, ἡ συγγένεια τῶν Ἀχιεζεριτῶν· ἐκ Χελέκ, ἡ συγγένεια τῶν Χελεκιτῶν·
31καὶ ἐξ Ἀσριήλ, ἡ συγγένεια τῶν Ἀσριηλιτῶν· ἐκ Συχέμ, ἡ συγγένεια τῶν Συχεμιτῶν· καὶ ἐκ Σεμιδά, ἡ συγγένεια τῶν Σεμιδαϊτῶν·
32καὶ ἐξ Ἐφέρ, ἡ συγγένεια τῶν Ἐφεριτῶν·
33καὶ Σαλπαάδ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἐφέρ, δὲν εἶχεν υἱούς, ἀλλὰ θυγατέρας· τὰ δὲ ὀνόματα τῶν θυγατέρων τοῦ Σαλπαὰδ ἦσαν Μααλὰ καὶ Νουά, Ἀγλά, Μελχὰ καὶ Θερσά.
34Αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι Μανασσῆ· καὶ ἡ ἀπαρίθμησις αὑτῶν, πεντήκοντα δύο χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι.
35Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ Ἐφραΐμ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν· ἐκ Σουθαλά, ἡ συγγένεια τῶν Σουθαλαϊτῶν· ἐκ Βεχέρ, ἡ συγγένεια τῶν Βεχεριτῶν· ἐκ Ταχάν, ἡ συγγένεια τῶν Ταχανιτῶν·
36καὶ οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ Σουθαλά· ἐξ Ἐράν, ἡ συγγένεια τῶν Ἐρανιτῶν.
37Αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι τῶν υἱῶν Ἐφραΐμ· κατὰ τὴν ἀπαρίθμησιν αὑτῶν, τριάκοντα δύο χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι. Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ Ἰωσήφ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν.
38Οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν ἦσαν, ἐκ Βελά, ἡ συγγένεια τῶν Βελαϊτῶν· ἐξ Ἀσβήλ, ἡ συγγένεια τῶν Ἀσβηλιτῶν· ἐξ Ἀχιράμ, ἡ συγγένεια τῶν Ἀχιραμιτῶν·
39ἐκ Σουφάμ, ἡ συγγένεια τῶν Σουφαμιτῶν· ἐξ Οὐφάμ, ἡ συγγένεια τῶν Οὐφαμιτῶν·
40καὶ οἱ υἱοὶ Βελὰ ἦσαν Ἀρέδ καὶ Νααμάν· ἐξ Ἀρέδ, ἡ συγγένεια τῶν Ἀρεδιτῶν· ἐκ Νααμάν, συγγένεια τῶν Νααμιτῶν.
41Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν· καὶ ἡ ἀπαρίθμησις αὑτῶν ἦτο τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι.
42Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ Δὰν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν· ἐκ Σουάμ, ἡ συγγένεια τῶν Σουαμιτῶν· αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι Δὰν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν·
43πᾶσαι αἱ συγγένειαι τῶν Σουαμιτῶν, κατὰ τὴν ἀπαρίθμησιν αὑτῶν, ἦσαν ἑξήκοντα τέσσαρες χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
44Οἱ υἱοὶ Ἀσήρ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν ἦσαν, ἐξ Ἰεμνά, ἡ συγγένεια τῶν Ἰεμνιτῶν· ἐξ Ἰεσουΐ, ἡ συγγένεια τῶν Ἰεσουϊτῶν· ἐκ Βεριά, ἡ συγγένεια τῶν Βεριαϊτῶν·
45ἐκ τῶν υἱῶν Βεριὰ ἦσαν, ἐξ Ἕβερ, ἡ συγγένεια τῶν Ἑβεριτῶν· ἐκ Μαλχιήλ, ἡ συγγένεια τῶν Μαλχιηλιτῶν·
46καὶ τὸ ὄνομα τῆς θυγατρὸς τοῦ Ἀσήρ ἦτο Σάρα.
47Αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι τῶν υἱῶν Ἀσήρ κατὰ τὴν ἀπαρίθμησιν αὑτῶν, πεντήκοντα τρεῖς χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
48Οἱ υἱοὶ Νεφθαλὶ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν ἦσαν, ἐξ Ἰασιήλ, συγγένεια τῶν Ἰασιηλιτῶν· ἐκ Γουνί, ἡ συγγένεια τῶν Γουνιτῶν·
49ἐξ Ἰεσέρ, ἡ συγγένεια τῶν Ἰεσεριτῶν· ἐκ Σιλλήμ, ἡ συγγένεια τῶν Σιλλημιτῶν.
50Αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι Νεφθαλὶ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν· καὶ ἀπαρίθμησις αὑτῶν ἦτο τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.
51Αὕτη εἶναι ἡ ἀπαρίθμησις τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἑξακόσιαι χιλιάδες καὶ χίλιοι ἑπτακόσιοι τριάκοντα.
52Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
53Εἰς τούτους θέλει μοιρασθῆ ἡ γῆ εἰς κληρονομίαν κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὀνομάτων αὑτῶν·
54εἰς τοὺς περισσοτέρους θέλεις δώσει περισσοτέραν κληρονομίαν καὶ εἰς τοὺς ὀλιγωτέρους θέλεις δώσει ὀλιγωτέραν κληρονομίαν· εἰς ἕκαστον θέλει δοθῆ κληρονομία αὑτοῦ κατὰ τὴν ἀπαρίθμησιν αὑτοῦ·
55καὶ ἡ γῆ θέλει μοιρασθῆ διὰ κλήρων· κατὰ τὰ ὀνόματα τῶν φυλῶν, κατὰ τὰς πατριὰς αὑτῶν, θέλουσι κληρονομήσει·
56κατὰ τὸν κλῆρον θέλει μοιρασθῆ ἡ κληρονομία αὑτῶν μεταξὺ πολλῶν καὶ ὀλίγων.
57Καὶ αὕτη εἶναι ἡ ἀπαρίθμησις τῶν Λευϊτῶν, κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν· ἐκ Γηρσών, ἡ συγγένεια τῶν Γηρσωνιτῶν· ἐκ Καάθ, ἡ συγγένεια τῶν Κααθιτῶν· ἐκ Μεραρί, ἡ συγγένεια τῶν Μεραριτῶν.
58Αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι τῶν Λευϊτῶν· ἡ συγγένεια τῶν Λιβνιτῶν, ἡ συγγένεια τῶν Χεβρωνιτῶν, ἡ συγγένεια τῶν Μααλιτῶν, συγγένεια τῶν Μουσιτῶν, ἡ συγγένεια τῶν Κοραϊτῶν· καὶ ὁ Καὰθ ἐγέννησε τὸν Ἀμράμ.
59Τὸ δὲ ὄνομα τῆς γυναικὸς τοῦ Ἀμρὰμ ἦτο Ἰωχαβέδ, θυγάτηρ τοῦ Λευΐ, ἥτις ἐγεννήθη εἰς τὸν Λευΐ ἐν Αἰγύπτῳ· καὶ ἐγέννησεν εἰς τὸν Ἀμρὰμ τὸν Ἀαρὼν καὶ τὸν Μωϋσῆν καὶ Μαριὰμ τὴν ἀδελφήν αὑτῶν.
60Καὶ ἐγεννήθησαν εἰς τὸν Ἀαρὼν Ναδὰβ καὶ Ἀβιούδ, Ἐλεάζαρ καὶ Ἰθάμαρ.
61Ἀπέθανον δὲ ὁ Ναδὰβ καὶ ὁ Ἀβιούδ, ὅτε προσέφεραν πῦρ ξένον ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
62Καὶ ἡ ἀπαρίθμησις αὑτῶν ἦτο εἰκοσιτρεῖς χιλιάδες, πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ ἑνὸς μηνὸς καὶ ἐπάνω· διότι δὲν ἀπηριθμήθησαν μεταξὺ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἐπειδή δὲν ἐδόθη εἰς αὐτοὺς κληρονομία μεταξὺ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.
63Οὗτοι εἶναι οἱ ἀπαριθμηθέντες διὰ τοῦ Μωϋσέως καὶ Ἐλεάζαρ τοῦ ἱερέως, οἵτινες ἀπηρίθμησαν τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ εἰς τὰς πεδιάδας Μωὰβ παρὰ τὸν Ἰορδάνην κατέναντι τῆς Ἱεριχώ.
64Μεταξὺ δὲ τούτων δὲν εὑρίσκετο ἄνθρωπος ἐκ τῶν ἀπαριθμηθέντων ὑπὸ τοῦ Μωϋσέως καὶ Ἀαρὼν τοῦ ἱερέως, ὅτε ἀπηρίθμησαν τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινά.
65Διότι ὁ Κύριος εἶπε περὶ αὐτῶν, Ἐξάπαντος θέλουσιν ἀποθάνει ἐν τῇ ἐρήμῳ. Καὶ δὲν ἐναπελείφθη ἐξ αὐτῶν οὐδείς, εἰ μή Χάλεβ ὁ υἱὸς τοῦ Ἰεφοννή καὶ Ἰησοῦς ὁ υἱὸς τοῦ Ναυή.Σχετικά με το Copyright: