Μοιραστείτε

 

Αριθμοί 27

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ προσῆλθον αἱ θυγατέρες τοῦ Σαλπαάδ, υἱοῦ τοῦ Ἐφέρ, υἱοῦ τοῦ Γαλαάδ, υἱοῦ τοῦ Μαχείρ, υἱοῦ τοῦ Μανασσῆ, ἐκ τῶν συγγενειῶν Μανασσῆ υἱοῦ τοῦ Ἰωσήφ. Καὶ ταῦτα εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν θυγατέρων αὐτοῦ· Μααλά, Νουὰ καὶ Ἀγλὰ καὶ Μελχὰ καὶ Περσά.
2Καὶ ἐστάθησαν ἐνώπιον τοῦ Μωϋσέως καὶ ἐνώπιον Ἐλεάζαρ τοῦ ἱερέως καὶ ἐνώπιον τῶν ἀρχόντων καὶ πάσης τῆς συναγωγῆς εἰς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, λέγουσαι,
3Ὁ πατήρ ἡμῶν ἀπέθανεν ἐν τῇ ἐρήμῳ· καὶ αὐτὸς δὲν ἦτο ἐν τῇ συνοδίᾳ τῶν συναθροισθέντων κατὰ τοῦ Κυρίου ἐν τῇ συνοδίᾳ τοῦ Κορέ, ἀλλ᾿ ἀπέθανε δι᾿ ἰδίαν αὑτοῦ ἁμαρτίαν καὶ δὲν εἶχεν υἱούς·
4διὰ τί νὰ ἐξαλειφθῆ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς ἡμῶν ἐκ μέσου τῆς συγγενείας αὐτοῦ, διότι δὲν ἔχει υἱὸν; δότε εἰς ἡμᾶς κληρονομίαν μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν τοῦ πατρὸς ἡμῶν.
5Καὶ ἔφερεν ὁ Μωϋσῆς τὴν κρίσιν αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
6Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν λέγων,
7Ὀρθῶς λαλοῦσιν αἱ θυγατέρες τοῦ Σαλπαάδ· ἐξάπαντος θέλεις δώσει εἰς αὐτὰς κτῆμα εἰς κληρονομίαν μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν τοῦ πατρὸς αὐτῶν· καὶ θέλεις διαβιβάσει εἰς αὐτὰς τὴν κληρονομίαν τοῦ πατρὸς αὐτῶν.
8Καὶ θέλεις λαλήσει πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ λέγων, Ἐὰν ἄνθρωπός τις ἀποθάνῃ καὶ δὲν ἔχῃ υἱόν, τότε θέλετε διαβιβάσει τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς τὴν θυγατέρα αὐτοῦ.
9Καὶ ἐὰν δὲν ἔχῃ θυγατέρα, τότε θέλετε δώσει τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ.
10Καὶ ἐὰν δὲν ἔχῃ ἀδελφούς, τότε θέλετε δώσει τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.
11Ἐὰν δὲ ὁ πατήρ αὐτοῦ δὲν ἔχῃ ἀδελφούς, τότε θέλετε δώσει τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς τὸν συγγενῆ αὐτοῦ τὸν πλησιέστερον ἐκ τῆς συγγενείας αὐτοῦ, καὶ οὗτος θέλει ἐξουσιάζει αὐτήν. Καὶ τοῦτο θέλει εἶσθαι εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ διάταγμα κρίσεως, καθὼς προσέταξε Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
12Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Ἀνάβα εἰς τοῦτο τὸ ὄρος Ἀβαρὶμ καὶ ἰδὲ τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν ἔδωκα εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ·
13καὶ ἀφοῦ ἴδῃς αὐτήν, θέλεις προστεθῆ καὶ σὺ εἰς τὸν λαὸν σου, καθὼς προσετέθη Ἀαρὼν ὁ ἀδελφὸς σου·
14διότι σεῖς ἠναντιώθητε εἰς τὸν λόγον μου ἐν τῇ ἐρήμῳ Σὶν ἐν τῇ ἀντιλογίᾳ τῆς συναγωγῆς, ὥστε νὰ μὲ ἁγιάσητε εἰς τὸ ὕδωρ ἐνώπιον αὐτῶν. Τοῦτο εἶναι τὸ ὕδωρ Μεριβὰ ἐν Κάδης ἐν τῇ ἐρήμῳ Σίν.
15Καὶ ἐλάλησεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τὸν Κύριον, λέγων,
16Κύριος, ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων πάσης σαρκός, ἄς διορίσῃ ἄνθρωπον ἐπὶ τὴν συναγωγήν,
17ὅστις νὰ ἐξέλθῃ ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ὅστις νὰ εἰσέλθῃ ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ὅστις νὰ ἐξάγῃ αὐτούς, καὶ ὅστις νὰ εἰσάγῃ αὐτούς· ὥστε νὰ μή ἦναι ἡ συναγωγή τοῦ Κυρίου ὡς πρόβατα μή ἔχοντα ποιμένα.
18Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Λάβε μετὰ σοῦ Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ναυή, ἄνθρωπον εἰς τὸν ὁποῖον εἶναι τὸ πνεῦμα, καὶ ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾿ αὐτόν·
19καὶ παράστησον αὐτὸν ἐνώπιον Ἐλεάζαρ τοῦ ἱερέως καὶ ἐνώπιον πάσης τῆς συναγωγῆς καὶ δὸς εἰς αὐτὸν διαταγὰς ἐνώπιον αὐτῶν·
20καὶ θέλεις ἐπιθέσει ἐπ᾿ αὐτὸν ἀπὸ τῆς δόξης σου, διὰ νὰ ὑπακούωσιν εἰς αὐτὸν πᾶσα ἡ συναγωγή τῶν υἱῶν Ἰσραήλ·
21καὶ θέλει παρασταθῆ ἐνώπιον Ἐλεάζαρ τοῦ ἱερέως, ὅστις θέλει ἐρωτήσει περὶ αὐτοῦ κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Οὐρὶμ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· κατὰ τὸν λόγον αὐτοῦ θέλουσιν ἐξέρχεσθαι καὶ κατὰ τὸν λόγον αὐτοῦ θέλουσιν εἰσέρχεσθαι, αὐτὸς καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ μετ᾿ αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή.
22Καὶ ἔκαμεν ὁ Μωϋσῆς, καθὼς προσέταξεν εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος· καὶ ἔλαβε τὸν Ἰησοῦν καὶ παρέστησεν αὐτὸν ἐνώπιον Ἐλεάζαρ τοῦ ἱερέως, καὶ ἐνώπιον πάσης τῆς συναγωγῆς·
23καὶ ἐπέθηκε τὰς χεῖρας αὑτοῦ ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτὸν διαταγὰς, καθὼς προσέταξε Κύριος διὰ χειρὸς τοῦ Μωϋσέως.Σχετικά με το Copyright: