Μοιραστείτε

 

Αριθμοί 28

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν λέγων,
2Πρόσταξον τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτούς, Τὰ δῶρά μου, τοὺς ἄρτους μου, τὴν θυσίαν μου γινομένην διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς ἐμέ, προσέχετε νὰ προσφέρητε εἰς ἐμὲ ἐν τῷ πρέποντι καιρῷ αὐτῶν.
3Καὶ θέλεις εἰπεῖ πρὸς αὐτούς, Αὕτη εἶναι ἡ διὰ πυρὸς γινομένη προσφορά, τὴν ὁποίαν θέλετε προσφέρει πρὸς τὸν Κύριον· δύο ἀρνία ἐνιαύσια ἄμωμα καθ᾿ ἡμέραν, εἰς παντοτεινὸν ὁλοκαύτωμα.
4Τὸ ἕν ἀρνίον θέλεις προσφέρει τὸ πρωΐ, καὶ τὸ ἄλλο ἀρνίον θέλεις προσφέρει τὸ δειλινόν.
5Καὶ διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων θέλετε προσφέρει σεμίδαλιν, τὸ δέκατον τοῦ ἐφά, ἐζυμωμένην μὲ ἔλαιον ἀπὸ ἐλαίας κοπανισμένας, τὸ τέταρτον τοῦ ἵν.
6Τοῦτο εἶναι παντοτεινὸν ὁλοκαύτωμα, διωρισμένον ἐν τῷ ὄρει Σινά, εἰς ὀσμήν εὐωδίας, θυσία γινομένη διὰ πυρὸς εἰς τὸν Κύριον.
7Καὶ ἡ σπονδή αὐτοῦ θέλει εἶσθαι τὸ τέταρτον τοῦ ἵν διὰ τὸ ἕν ἀρνίον· εἰς τὸ ἁγιαστήριον θέλεις χύσει σίκερα διὰ σπονδήν εἰς τὸν Κύριον.
8Καὶ τὸ ἄλλο ἀρνίον θέλεις προσφέρει τὸ δειλινόν· κατὰ τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν τῆς πρωΐας καὶ κατὰ τὴν σπονδήν αὐτῆς θέλεις προσφέρει αὐτὸ θυσίαν γινομένην διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον.
9καὶ τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου θέλεις προσφέρει δύο ἀρνία ἐνιαύσια ἄμωμα, καὶ δύο δέκατα σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μὲ ἔλαιον διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων, καὶ τὴν σπονδήν αὐτῆς.
10Τοῦτο εἶναι τὸ ὁλοκαύτωμα ἑκάστου σαββάτου ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ.
11Καὶ εἰς τὰς νεομηνίας σας θέλετε προσφέρει ὁλοκαύτωμα πρὸς τὸν Κύριον, δύο μόσχους καὶ ἕνα κριόν, ἑπτὰ ἀρνία ἐνιαύσια, ἄμωμα·
12καὶ δι᾿ ἕκαστον μόσχον τρία δέκατα σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μὲ ἔλαιον διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων, καὶ διὰ τὸν ἕνα κριὸν δύο δέκατα σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μὲ ἔλαιον διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων·
13καὶ ἀνὰ ἕν δέκατον σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μὲ ἔλαιον διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων δι᾿ ἕκαστον ἀρνίον, πρὸς ὁλοκαύτωμα, θυσίαν γινομένην διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον.
14Καὶ ἡ σπονδή αὐτῶν θέλει εἶσθαι οἶνος, τὸ ἥμισυ τοῦ ἵν διὰ τὸν μόσχον, καὶ τὸ τρίτον τοῦ ἵν διὰ τὸν κριόν, καὶ τὸ τέταρτον τοῦ ἵν διὰ τὸ ἀρνίον. Τοῦτο εἶναι τὸ ὁλοκαύτωμα ἑκάστου μηνός, κατὰ τοὺς μῆνας τοῦ ἐνιαυτοῦ.
15Καὶ εἷς τράγος ἐξ αἰγῶν θέλει προσφέρεσθαι πρὸς τὸν Κύριον εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ.
16Καὶ τὴν δεκάτην τετάρτην ἡμέραν τοῦ πρώτου μηνὸς εἶναι τὸ πάσχα τοῦ Κυρίου.
17Καὶ τὴν δεκάτην πέμπτην τοῦ μηνὸς τούτου εἶναι ἑορτή· ἑπτὰ ἡμέρας θέλουσι τρώγεσθαι ἄζυμα.
18Ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ θέλει εἶσθαι συγκάλεσις ἁγία· δὲν θέλετε κάμνει οὐδὲν ἔργον δουλευτικόν.
19Καὶ θέλετε προσφέρει θυσίαν γινομένην διὰ πυρός, ὁλοκαύτωμα πρὸς τὸν Κύριον, δύο μόσχους ἐκ βοῶν καὶ ἕνα κριὸν καὶ ἑπτὰ ἀρνία ἐνιαύσια· ἄμωμα θέλουσιν εἶσθαι εἰς ἐσᾶς.
20Καὶ ἡ ἐξ ἀλφίτων προσφορὰ αὐτῶν θέλει εἶσθαι σεμίδαλις ἐζυμωμένη μὲ ἔλαιον· τρία δέκατα θέλετε προσφέρει διὰ τὸν μόσχον καὶ δύο δέκατα διὰ τὸν κριόν.
21Ἀνὰ ἕν δέκατον θέλεις προσφέρει δι᾿ ἕκαστον ἀρνίον, κατὰ τὰ ἑπτὰ ἀρνία·
22καὶ ἕνα τράγον εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, διὰ νὰ γείνῃ ἐξιλέωσις διὰ σᾶς.
23Ἐκτὸς τοῦ ὁλοκαυτώματος τῆς πρωΐας, τὸ ὁποῖον εἶναι διὰ ὁλοκαύτωμα παντοτεινόν, θέλετε προσφέρει ταῦτα.
24Οὕτω θέλετε προσφέρει καθ᾿ ἡμέραν εἰς τὰς ἑπτὰ ἡμέρας, τὰ δῶρα τὰ πρὸς θυσίαν γινομένην διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον. Τοῦτο θέλει προσφέρεσθαι ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ.
25Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ θέλετε ἔχει συγκάλεσιν ἁγίαν· δὲν θέλετε κάμνει οὐδὲν ἔργον δουλευτικόν.
26Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν ἀπαρχῶν, ὅταν προσφέρητε νέαν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν πρὸς τὸν Κύριον, εἰς τὸ τέλος τῶν ἑβδομάδων σας, θέλετε ἔχει συγκάλεσιν ἁγίαν· δὲν θέλετε κάμνει οὐδὲν ἔργον δουλευτικόν.
27Καὶ θέλετε προσφέρει ὁλοκαύτωμα εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον, δύο μόσχους ἐκ βοῶν, ἕνα κριόν, ἑπτὰ ἀρνία ἐνιαύσια·
28καὶ ἡ ἐξ ἀλφίτων προσφορὰ αὐτῶν θέλει εἶσθαι σεμίδαλις ἐζυμωμένη μὲ ἔλαιον, τρία δέκατα δι᾿ ἕκαστον μόσχον, δύο δέκατα διὰ τὸν ἕνα κριόν,
29ἀνὰ ἕν δέκατον δι᾿ ἕκαστον ἀρνίον, κατὰ τὰ ἑπτὰ ἀρνία·
30ἕνα τράγον ἐξ αἰγῶν, διὰ νὰ γείνῃ ἐξιλέωσις διὰ σᾶς.
31Ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ, ταῦτα θέλετε προσφέρει, ἄμωμα θέλουσιν εἶσθαι εἰς ἐσᾶς, καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν.Σχετικά με το Copyright: