Μοιραστείτε

 

Αριθμοί 29

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ, τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός, θέλετε ἔχει συγκάλεσιν ἁγίαν· δὲν θέλετε κάμνει οὐδὲν ἔργον δουλευτικόν· αὕτη εἶναι εἰς ἐσᾶς ἡμέρα ἀλαλαγμοῦ σαλπίγγων.
2Καὶ θέλετε προσφέρει ὁλοκαύτωμα εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον, ἕνα μόσχον ἐκ βοῶν, ἕνα κριόν, ἑπτὰ ἀρνία ἐνιαύσια, ἄμωμα·
3καὶ ἡ ἐξ ἀλφίτων προσφορὰ αὐτῶν θέλει εἶσθαι σεμίδαλις ἐζυμωμένη μὲ ἔλαιον, τρία δέκατα διὰ τὸν μόσχον, δύο δέκατα διὰ τὸν κριόν,
4καὶ ἕν δέκατον δι᾿ ἕκαστον ἀρνίον, κατὰ τὰ ἑπτὰ ἀρνία·
5καὶ ἕνα τράγον ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, διὰ νὰ γείνῃ ἐξιλέωσις διὰ σᾶς·
6ἐκτὸς τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ μηνὸς καὶ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῶν σπονδῶν αὐτῶν, κατὰ τὸ διατεταγμένον περὶ αὐτῶν, θυσίαν γινομένην διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον.
7Καὶ τῇ δεκάτῃ τούτου τοῦ ἑβδόμου μηνὸς θέλετε ἔχει συγκάλεσιν ἁγίαν· καὶ θέλετε ταπεινώσει τὰς ψυχὰς σας· οὐδεμίαν ἐργασίαν θέλετε κάμνει·
8καὶ θέλετε προσφέρει ὁλοκαύτωμα πρὸς τὸν Κύριον εἰς ὀσμήν εὐωδίας, ἕνα μόσχον ἐκ βοῶν, ἕνα κριόν, ἑπτὰ ἀρνία ἐνιαύσια· ἄμωμα θέλουσιν εἶσθαι εἰς ἐσᾶς.
9Καὶ ἡ ἐξ ἀλφίτων προσφορὰ αὐτῶν θέλει εἶσθαι σεμίδαλις ἐζυμωμένη μὲ ἔλαιον, τρία δέκατα διὰ τὸν μόσχον, δύο δέκατα διὰ τὸν ἕνα κριόν,
10ἀνὰ ἕν δέκατον δι᾿ ἕκαστον ἀρνίον, κατὰ τὰ ἑπτὰ ἀρνία·
11ἕνα τράγον ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς τῆς πρὸς ἐξιλέωσιν περὶ ἁμαρτίας προσφορᾶς καὶ τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῶν σπονδῶν αὐτῶν.
12Καὶ τῇ δεκάτῃ πέμπτῃ ἡμέρᾳ τοῦ ἑβδόμου μηνὸς θέλετε ἔχει συγκάλεσιν ἁγίαν· δὲν θέλετε κάμνει οὐδὲν ἔργον δουλευτικόν· καὶ θέλετε ἑορτάζει ἑορτήν εἰς τὸν Κύριον ἑπτὰ ἡμέρας.
13Καὶ θέλετε προσφέρει ὁλοκαύτωμα, θυσίαν γινομένην διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον, δεκατρεῖς μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα ἀρνία ἐνιαύσια· ἄμωμα θέλουσιν εἶσθαι.
14Καὶ ἡ ἐξ ἀλφίτων προσφορὰ αὐτῶν θέλει εἶσθαι σεμίδαλις ἐζυμωμένη μὲ ἔλαιον, τρία δέκατα δι᾿ ἕκαστον μόσχον ἐκ τῶν δεκατριῶν μόσχων, δύο δέκατα δι᾿ ἕκαστον κριὸν ἐκ τῶν δύο κριῶν,
15καὶ ἀνὰ ἕν δέκατον δι᾿ ἕκαστον ἀρνίον κατὰ τὰ δεκατέσσαρα ἀρνία·
16καὶ ἕνα τράγον ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος, τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ.
17Καὶ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ θέλετε προσφέρει δώδεκα μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα ἀρνία ἐνιαύσια, ἄμωμα·
18καὶ τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν αὐτῶν καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν, διὰ τοὺς μόσχους, διὰ τοὺς κριοὺς καὶ διὰ τὰ ἀρνία, κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, ὡς εἶναι διατεταγμένον·
19καὶ ἕνα τράγον αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῶν σπονδῶν αὐτῶν.
20Καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἕνδεκα μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα ἀρνία ἐνιαύσια, ἄμωμα·
21καὶ τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν αὐτῶν καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν, διὰ τοὺς μόσχους, διὰ τοὺς κριοὺς καὶ διὰ τὰ ἀρνία, κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, ὡς εἶναι διατεταγμένον·
22καὶ ἕνα τράγον εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ.
23Καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ δέκα μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα ἀρνία ἐνιαύσια, ἄμωμα·
24τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν αὐτῶν καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν, διὰ τοὺς μόσχους, διὰ τοὺς κριοὺς καὶ διὰ τὰ ἀρνία κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, ὡς εἶναι διατεταγμένον·
25καὶ ἕνα τράγον ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος, τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ.
26Καὶ τῇ πέμπτῃ ἡμέρᾳ ἐννέα μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα ἀρνία ἐνιαύσια, ἄμωμα·
27καὶ τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν αὐτῶν καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν, διὰ τοὺς μόσχους, διὰ τοὺς κριοὺς καὶ διὰ τὰ ἀρνία, κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, ὡς εἶναι διατεταγμένον·
28καὶ ἕνα τράγον εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ.
29Καὶ τῇ ἕκτῃ ἡμέρᾳ ὀκτὼ μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα ἀρνία ἐνιαύσια, ἄμωμα·
30καὶ τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν αὐτῶν καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν, διὰ τοὺς μόσχους, διὰ τοὺς κριοὺς καὶ διὰ τὰ ἀρνία κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, ὡς εἶναι διατεταγμένον·
31καὶ ἕνα τράγον εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος, τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ.
32Καὶ τῇ ἑβδόμῃ ἡμέρᾳ ἑπτὰ μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα ἀρνία ἐνιαύσια, ἄμωμα·
33καὶ τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν αὐτῶν καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν, διὰ τοὺς μόσχους, διὰ τοὺς κριοὺς καὶ διὰ τὰ ἀρνία κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, ὡς εἶναι διατεταγμένον περὶ αὐτῶν·
34καὶ ἕνα τράγον εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος, τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ.
35Τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ θέλετε ἔχει σύναξιν ἐπίσημον· οὐδὲν ἔργον δουλευτικὸν θέλετε κάμνει·
36καὶ θέλετε προσφέρει ὁλοκαύτωμα, θυσίαν γινομένην διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον, ἕνα μόσχον, ἕνα κριόν, ἑπτὰ ἀρνία ἐνιαύσια, ἄμωμα·
37τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν αὐτῶν καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν, διὰ τὸν μόσχον, διὰ τὴν κριὸν καὶ διὰ τὰ ἀρνία κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, ὡς εἶναι διατεταγμένον·
38καὶ ἕνα τράγον εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ.
39Ταῦτα θέλετε κάμνει πρὸς τὸν Κύριον εἰς τὰς διωρισμένας ἑορτὰς σας, ἐκτὸς τῶν εὐχῶν σας καὶ τῶν αὐτοπροαιρέτων προσφορῶν σας, διὰ τὰ ὁλοκαυτώματά σας καὶ διὰ τὰς ἐξ ἀλφίτων προσφορὰς σας καὶ διὰ τὰς σπονδὰς σας καὶ διὰ τὰς εἰρηνικὰς προσφορὰς σας.
40Καὶ ἐλάλησεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ κατὰ πάντα ὅσα προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.Σχετικά με το Copyright: