Μοιραστείτε

 

Αριθμοί 3

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Αὗται δὲ εἶναι αἱ γενεαὶ τοῦ Ἀαρὼν καὶ τοῦ Μωϋσέως, τὴν ἡμέραν καθ᾿ ἥν ἐλάλησεν ὁ Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν ἐπὶ τοῦ ὄρους Σινά.
2Καὶ ταῦτα εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν τοῦ Ἀαρών· Ναδὰβ ὁ πρωτότοκος καὶ Ἀβιούδ, Ἐλεάζαρ καὶ Ἰθάμαρ.
3Ταῦτα εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν τοῦ Ἀαρών, τῶν ἱερέων τῶν κεχρισμένων, οἵτινες καθιερώθησαν διὰ νὰ ἱερατεύωσιν.
4Ἀπέθανε δὲ ὁ Ναδὰβ καὶ ὁ Ἀβιοὺδ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ἐνῷ προσέφερον πῦρ ξένον ἐνώπιον τοῦ Κυρίου ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινά, καὶ τέκνα δὲν εἶχον· καὶ ἱεράτευσεν ὁ Ἐλεάζαρ καὶ ὁ Ἰθάμαρ ἐνώπιον Ἀαρὼν τοῦ πατρὸς αὑτῶν.
5Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
6Φέρε τὴν φυλήν τοῦ Λευΐ καὶ παράστησον αὐτοὺς ἔμπροσθεν Ἀαρὼν τοῦ ἱερέως, διὰ νὰ ὑπηρετῶσιν εἰς αὐτόν.
7Καὶ θέλουσι φυλάττει τὰς φυλακὰς αὐτοῦ καὶ τὰς φυλακὰς πάσης τῆς συναγωγῆς ἔμπροσθεν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, ἐκτελοῦντες τὰς ὑπηρεσίας τῆς σκηνῆς.
8Καὶ θέλουσι φυλάττει πάντα τὰ σκεύη τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ τὰς φυλακὰς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἐκτελοῦντες τὰς ὑπηρεσίας τῆς σκηνῆς.
9Καὶ θέλεις δώσει τοὺς Λευΐτας εἰς τὸν Ἀαρὼν καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ· οὗτοι εἶναι δεδομένοι δῶρον εἰς αὐτὸν ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.
10Τὸν δὲ Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ θέλεις καταστήσει εἰς τὸ νὰ ἐκτελῶσι τὰ τῆς ἱερατείας αὑτῶν· ὅστις δὲ ξένος πλησιάσῃ θέλει θανατόνεσθαι.
11Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
12Ἰδού, ἐγὼ ἔλαβον τοὺς Λευΐτας ἐκ μέσου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἀντὶ παντὸς πρωτοτόκου διανοίγοντος μήτραν ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· καὶ θέλουσιν εἶσθαι οἱ Λευΐται ἐμοῦ.
13Διότι πᾶν πρωτότοκον εἶναι ἐμοῦ· ἐπειδή καθ᾿ ἥν ἡμέραν ἐπάταξα πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτου, ἡγίασα εἰς ἐμαυτὸν πᾶν πρωτότοκον ἐν τῷ Ἰσραήλ, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους· ἐμοῦ θέλουσιν εἶσθαι. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
14Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινά, λέγων,
15Ἀπαρίθμησον τοὺς υἱοὺς Λευΐ κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὐτῶν, κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν· πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ ἑνὸς μηνὸς καὶ ἐπάνω θέλεις ἀπαριθμήσει αὐτούς.
16Καὶ ἀπηρίθμησεν αὐτοὺς ὁ Μωϋσῆς, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, ὡς προσετάχθη.
17Ἦσαν δὲ οὗτοι οἱ υἱοὶ Λευΐ κατὰ τὰ ὀνόματα αὐτῶν· Γηρσών, καὶ Καάθ, καὶ Μεραρί.
18Καὶ ταῦτα ἦσαν τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Γηρσών, κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν· Λιβνί, καὶ Σεμεΐ.
19Καὶ οἱ υἱοὶ Καάθ, κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, Ἀμράμ, καὶ Ἰσαάρ, Χεβρών, καὶ Ὀζιήλ.
20Καὶ οἱ υἱοὶ Μεραρί, κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, Μααλί, καὶ Μουσί. Αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι τῶν Λευϊτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν.
21Ἐκ τοῦ Γηρσὼν ἦτο ἡ συγγένεια τοῦ Λιβνί, καὶ ἡ συγγένεια τοῦ Σεμεΐ· αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι τῶν Γηρσωνιτῶν.
22Οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν κατὰ τὸν ἀριθμὸν πάντων τῶν ἀρσενικῶν ἀπὸ ἑνὸς μηνὸς καὶ ἐπάνω, οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν ἑπτὰ χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.
23Αἱ συγγένειαι τῶν Γηρσωνιτῶν θέλουσι στρατοπεδεύει ὄπισθεν τῆς σκηνῆς πρὸς δυσμάς.
24Καὶ ὁ ἄρχων τοῦ πατρικοῦ οἴκου τῶν Γηρσωνιτῶν θέλει εἶσθαι Ἐλιασὰφ ὁ υἱὸς τοῦ Λαήλ.
25Καὶ ἡ φυλακή τῶν υἱῶν Γηρσὼν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου θέλει εἶσθαι ἡ σκηνή καὶ ἡ σκέπη τὸ κάλυμμα αὐτῆς καὶ τὸ καταπέτασμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου,
26καὶ τὰ παραπετάσματα τῆς αὐλῆς καὶ τὸ καταπέτασμα τῆς θύρας τῆς αὐλῆς, τὰ ὁποῖα εἶναι διὰ τὴν σκηνήν καὶ διὰ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ, καὶ τὰ σχοινία αὐτῆς διὰ πάσας τὰς ὑπηρεσίας αὐτῶν.
27Καὶ ἐκ τοῦ Καὰθ ἦτο ἡ συγγένεια τῶν Ἀμραμιτῶν καὶ ἡ συγγένεια τῶν Ἰσααριτῶν καὶ ἡ συγγένεια τῶν Χεβρωνιτῶν καὶ ἡ συγγένεια τῶν Ὀζιηλιτῶν· αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι τῶν Κααθιτῶν.
28Πάντα τὰ ἀρσενικά, ἀπὸ ἑνὸς μηνὸς καὶ ἐπάνω ἦσαν κατὰ τὸν ἀριθμὸν ὀκτὼ χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι, οἵτινες ἐφύλαττον τὰς φυλακὰς τοῦ ἁγιαστηρίου.
29Αἱ συγγένειαι τῶν υἱῶν Καὰθ θέλουσι στρατοπεδεύει εἰς τὰ πλάγια τῆς σκηνῆς πρὸς μεσημβρίαν.
30Καὶ ὁ ἄρχων τοῦ πατρικοῦ οἴκου τῶν συγγενειῶν τῶν Κααθιτῶν θέλει εἶσθαι Ἐλισαφὰν ὁ υἱὸς τοῦ Ὀζιήλ.
31Καὶ ἡ φυλακή αὑτῶν θέλει εἶσθαι ἡ κιβωτός, καὶ ἡ τράπεζα, καὶ ἡ λυχνία, καὶ τὰ θυσιαστήρια, καὶ τὰ σκεύη τοῦ ἁγιαστηρίου διὰ τῶν ὁποίων λειτουργοῦσι, καὶ τὸ καταπέτασμα καὶ πάντα τὰ πρὸς ὑπηρεσίαν αὐτῶν.
32Καὶ Ἐλεάζαρ ὁ υἱὸς Ἀαρὼν τοῦ ἱερέως θέλει εἶσθαι ἀρχηγὸς ἐπὶ τῶν ἀρχηγῶν τῶν Λευϊτῶν, ἔχων τὴν ἐπιστασίαν τῶν φυλαττόντων τὰς φυλακὰς τοῦ ἁγιαστηρίου.
33Ἐκ τοῦ Μεραρὶ ἦτο ἡ συγγένεια τῶν Μααλιτῶν καὶ ἡ συγγένεια τῶν Μουσιτῶν· αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι τοῦ Μεραρί.
34Καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν κατὰ τὸν ἀριθμὸν πάντων τῶν ἀρσενικῶν ἀπὸ ἑνὸς μηνὸς καὶ ἐπάνω ἦσαν ἕξ χιλιάδες καὶ διακόσιοι.
35Καὶ ὁ ἄρχων τοῦ πατρικοῦ οἴκου τῶν συγγενειῶν τοῦ Μεραρὶ ἦτο Σουρήλ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀβιχαίλ· οὗτοι θέλουσι στρατοπεδεύει εἰς τὰ πλάγια τῆς σκηνῆς πρὸς βορρᾶν.
36Καὶ ὑπὸ τὴν ἐπιστασίαν τῆς φυλακῆς τῶν υἱῶν Μεραρὶ θέλουσιν εἶσθαι αἱ σανίδες τῆς σκηνῆς καὶ οἱ μοχλοὶ αὐτῆς καὶ οἱ στύλοι αὐτῆς καὶ τὰ ὑποβάσια αὐτῆς, καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ πάντα τὰ πρὸς ὑπηρεσίαν αὐτῆς·
37καὶ οἱ στύλοι τῆς αὐλῆς κύκλῳ καὶ τὰ ὑποβάσια αὐτῶν καὶ οἱ πάσσαλοι αὐτῶν, καὶ τὰ σχοινία αὐτῶν.
38Οἱ δὲ στρατοπεδεύοντες κατὰ πρόσωπον τῆς σκηνῆς πρὸς ἀνατολάς, κατέναντι τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου κατὰ ἀνατολάς, θέλουσιν εἶσθαι Μωϋσῆς καὶ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, φυλάττοντες τὰς φυλακὰς τοῦ ἁγιαστηρίου ἀντὶ τῶν φυλακῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· καὶ ὅστις ξένος πλησιάσῃ θέλει θανατόνεσθαι.
39Πάντες οἱ ἀπαριθμηθέντες τῶν Λευϊτῶν, τοὺς ὁποίους ἀπηρίθμησεν ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρὼν διὰ προσταγῆς τοῦ Κυρίου κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν, πάντα τὰ ἀρσενικὰ ἀπὸ ἑνὸς μηνὸς καὶ ἐπάνω, ἦσαν εἴκοσι δύο χιλιάδες.
40Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Ἀπαρίθμησον πάντα τὰ πρωτότοκα ἀρσενικὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἀπὸ ἑνὸς μηνὸς καὶ ἐπάνω, καὶ λάβε τὸν ἀριθμὸν τῶν ὀνομάτων αὐτῶν.
41Καὶ θέλεις λάβει τοὺς Λευΐτας διὰ ἐμέ, ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος ἀντὶ πάντων τῶν πρωτοτόκων τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· καὶ τὰ κτήνη τῶν Λευϊτῶν ἀντὶ πάντων τῶν πρωτοτόκων τῶν κτηνῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.
42Καὶ ἀπηρίθμησεν ὁ Μωϋσῆς, καθὼς προσέταξεν εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος, πάντα τὰ πρωτότοκα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.
43Καὶ πάντα τὰ πρωτότοκα ἀρσενικὰ ἀπαριθμηθέντα κατ᾿ ὄνομα ἀπὸ ἑνὸς μηνὸς καὶ ἐπάνω, κατὰ τὴν ἀπαρίθμησιν αὐτῶν ἦσαν εἴκοσι δύο χιλιάδες διακόσια ἑβδομήκοντα τρία.
44Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
45Λάβε τοὺς Λευΐτας ἀντὶ πάντων τῶν πρωτοτόκων τῶν υἱῶν Ἰσραήλ καὶ τὰ κτήνη τῶν Λευϊτῶν ἀντὶ τῶν κτηνῶν αὐτῶν· καὶ οἱ Λευΐται θέλουσιν εἶσθαι ἐμοῦ. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
46Καὶ διὰ ἐξαγορὰν τῶν διακοσίων ἑβδομήκοντα τριῶν ἐκ τῶν πρωτοτόκων τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, οἵτινες ὑπερβαίνουσι τὸν ἀριθμὸν τῶν Λευϊτῶν,
47θέλεις λάβει ἀνὰ πέντε σίκλους κατὰ κεφαλήν, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον θέλεις λάβει αὐτούς· ὁ σίκλος εἶναι εἴκοσι γερά·
48καὶ θέλεις δώσει τὸ ἀργύριον τῆς ἐξαγορᾶς τοῦ περισσεύοντος ἀριθμοῦ αὐτῶν εἰς τὸν Ἀαρὼν καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ.
49Καὶ ἔλαβεν ὁ Μωϋσῆς τὸ ἀργύριον τῆς ἐξαγορᾶς τῶν ὑπερβαινόντων τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐξαγορασθέντων εἰς ἀνταλλαγήν τῶν Λευϊτῶν·
50παρὰ τῶν πρωτοτόκων τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἔλαβε τὸ ἀργύριον, χιλίους τριακοσίους ἑξήκοντα πέντε σίκλους, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον·
51καὶ ἔδωκεν ὁ Μωϋσῆς τὸ ἀργύριον τῆς ἐξαγορᾶς τῶν ὑπερβαινόντων εἰς τὸν Ἀαρὼν καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, καθὼς προσέταξε Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.Σχετικά με το Copyright: