Μοιραστείτε

 

Αριθμοί 31

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν λέγων,
2Κάμε τὴν ἐκδίκησιν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ κατὰ τῶν Μαδιανιτῶν· ἔπειτα θέλεις προστεθῆ εἰς τὸν λαὸν σου.
3Καὶ ἐλάλησεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τὸν λαόν, λέγων, Ἄς ὁπλισθῶσιν ἀπὸ σᾶς ἄνδρες εἰς πόλεμον καὶ ἄς ὑπάγωσιν ἐναντίον τοῦ Μαδιάμ, διὰ νὰ ἐκδικήσωσι τὸν Κύριον κατὰ τοῦ Μαδιάμ·
4ἀνὰ χιλίους ἀπὸ πάσης φυλῆς, ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ, θέλετε ἀποστείλει εἰς τὸν πόλεμον.
5Καὶ ἐξηριθμήθησαν ἐκ τῶν χιλιάδων τοῦ Ἰσραήλ χίλιοι ἀπὸ πάσης φυλῆς, δώδεκα χιλιάδες ὡπλισμένοι εἰς πόλεμον.
6Καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ὁ Μωϋσῆς εἰς τὸν πόλεμον, χιλίους ἀπὸ πάσης φυλῆς, αὐτοὺς καὶ Φινεὲς τὸν υἱὸν τοῦ Ἐλεάζαρ τοῦ ἱερέως, εἰς τὸν πόλεμον, μετὰ τῶν σκευῶν τῶν ἁγίων καὶ μετὰ τῶν σαλπίγγων τοῦ ἀλαλαγμοῦ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ.
7Καὶ ἐπολέμησαν ἐναντίον τοῦ Μαδιάμ, καθὼς προσέταξε Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν, καὶ ἐθανάτωσαν πᾶν ἀρσενικόν.
8Καὶ ἐκτὸς τῶν θανατωθέντων καὶ τοὺς βασιλεῖς τοῦ Μαδιὰμ ἐθανάτωσαν, τὸν Εὐΐ καὶ τὸν Ῥεκὲμ καὶ τὸν Σοὺρ καὶ τὸν Οὔρ καὶ τὸν Ῥεβά, πέντε βασιλεῖς τοῦ Μαδιάμ· καὶ τὸν Βαλαὰμ υἱὸν τοῦ Βεὼρ ἐθανάτωσαν ἐν μαχαίρᾳ.
9Καὶ ἠχμαλώτισαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ τὰς γυναῖκας τοῦ Μαδιὰμ καὶ τὰ παιδία αὐτῶν, καὶ πάντα τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ πάντα τὰ ποίμνια αὐτῶν καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν ἐλεηλάτησαν.
10Καὶ πάσας τὰς πόλεις αὐτῶν κατὰ τὰς κατοικίας αὐτῶν, καὶ πάντας τοὺς πύργους αὐτῶν, κατέκαυσαν ἐν πυρί.
11Καὶ ἔλαβον πάντα τὰ λάφυρα καὶ πᾶσαν τὴν λεηλασίαν ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους.
12Καὶ ἔφεραν πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ πρὸς Ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα καὶ πρὸς τὴν συναγωγήν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ τοὺς αἰχμαλώτους, καὶ τὰ λάφυρα καὶ τὴν λεηλασίαν, εἰς τὸ στρατόπεδον, εἰς τὰς πεδιάδας τοῦ Μωάβ, τὰς παρὰ τὸν Ἰορδάνην, κατέναντι τῆς Ἱεριχώ.
13Καὶ ἐξῆλθον ὁ Μωϋσῆς καὶ Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς εἰς συνάντησιν αὐτῶν ἔξω τοῦ στρατοπέδου.
14Καὶ ἐθυμώθη ὁ Μωϋσῆς ἐναντίον τῶν ἀρχηγῶν τοῦ στρατεύματος, τῶν χιλιάρχων καὶ τῶν ἑκατοντάρχων, τῶν ἐλθόντων ἀπὸ τῆς παρατάξεως τοῦ πολέμου·
15καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὁ Μωϋσῆς, Ζώσας ἀφήσατε πάσας τὰς γυναῖκας;
16ἰδού, αὗται ἔγειναν αἰτία εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, κατὰ τὴν συμβουλήν τοῦ Βαλαάμ, νὰ ἀνομήσωσιν ἐναντίον τοῦ Κυρίου εἰς τὴν ὑπόθεσιν τοῦ Φεγώρ, καὶ ἔγεινεν ἡ πληγή ἐπὶ τῆς συναγωγῆς τοῦ Κυρίου·
17καὶ τώρα θανατώσατε ἐκ τῶν παιδίων πάντα τὰ ἀρσενικά, καὶ θανατώσατε πάσας τὰς γυναῖκας, ὅσαι ἐγνώρισαν ἄνδρα, κοιμηθεῖσαι μετ᾿ αὐτοῦ·
18πάντα ὅμως τὰ κοράσια, ὅσα δὲν ἐγνώρισαν κοίτην ἀνδρός, φυλάξατε ζῶντα δι᾿ ἑαυτούς·
19καὶ μείνατε ἔξω τοῦ στρατοπέδου ἑπτὰ ἡμέρας· ὅστις ἐθανάτωσεν ἄνθρωπον, καὶ ὅστις ἤγγισε πεφονευμένον, καθαρίσθητε σεῖς καὶ οἱ αἰχμάλωτοί σας τὴν τρίτην ἡμέραν καὶ τὴν ἑβδόμην ἡμέραν·
20καὶ καθαρίσατε πάντα τὰ ἱμάτια καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ δερμάτινα καὶ πάντα τὰ εἰργασμένα ἐκ τριχῶν αἰγὸς καὶ πάντα τὰ ξύλινα σκεύη.
21Καὶ εἶπεν Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς πρὸς τοὺς πολεμιστὰς τοὺς ἐρχομένους εἰς τὸν πόλεμον, Τοῦτο εἶναι τὸ πρόσταγμα τοῦ νόμου, τὸν ὁποῖον προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν·
22πλήν τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον, τὸν χαλκόν, τὸν σίδηρον, τὸν κασσίτερον καὶ τὸν μόλυβδον,
23πᾶν ὅ, τι δύναται νὰ ἐμβῇ εἰς τὸ πῦρ, θέλετε περάσει διὰ τοῦ πυρὸς καὶ θέλει εἶσθαι καθαρόν· πρέπει ὅμως νὰ καθαρισθῇ καὶ διὰ τοῦ ὕδατος τοῦ καθαρισμοῦ· καὶ πᾶν ὅ, τι δὲν ἐμβαίνει εἰς τὸ πῦρ, θέλετε περάσει διὰ τοῦ ὕδατος·
24καὶ θέλετε πλύνει τὰ ἱμάτιά σας τὴν ἑβδόμην ἡμέραν καὶ θέλετε εἶσθαι καθαροί· καὶ μετὰ ταῦτα θέλετε εἰσέλθει εἰς τὸ στρατόπεδον.
25Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν λέγων,
26Λάβε τὸν ἀριθμὸν τῶν λαφύρων τῆς αἰχμαλωσίας, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, σὺ καὶ Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν τῆς συναγωγῆς·
27καὶ διαίρεσον τὰ λάφυρα εἰς δύο μεταξὺ τῶν πολεμιστῶν τῶν ἐξελθόντων εἰς τὸν πόλεμον καὶ πάσης τῆς συναγωγῆς·
28καὶ ἀφαίρεσον διὰ τὸν Κύριον ἀπόδομα ἐκ τῶν ἀνδρῶν, τῶν πολεμιστῶν, τῶν ἐξελθόντων εἰς τὸν πόλεμον, ἀνὰ ἕν ἐκ πεντακοσίων, ἀπὸ ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ βοῶν καὶ ἀπὸ ὄνων καὶ ἀπὸ προβάτων·
29ἀπὸ τοῦ ἡμίσεως αὐτῶν θέλετε λάβει καὶ δώσει εἰς Ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα προσφορὰν τοῦ Κυρίου·
30καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσεως μεριδίον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ θέλεις λάβει ἕν μερίδιον ἀπὸ πεντήκοντα, ἀπὸ ἀνθρώπων, ἀπὸ βοῶν, ἀπὸ ὄνων καὶ ἀπὸ προβάτων, ἀπὸ παντὸς κτήνους, καὶ θέλεις δώσει αὐτὰ εἰς τοὺς Λευΐτας, τοὺς φυλάττοντας τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς τοῦ Κυρίου.
31Καὶ ἔκαμεν ὁ Μωϋσῆς καὶ Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς καθὼς προσέταξε Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
32Καὶ τὰ λάφυρα τὰ ἐναπολειφθέντα ἐκ τῆς λεηλασίας, τὴν ὁποίαν ἔκαμον οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταί, ἦσαν πρόβατα ἑξακόσια, ἑβδομήκοντα πέντε χιλιάδες,
33καὶ βόες ἑβδομήκοντα δύο χιλιάδες,
34καὶ ὄνοι χιλιάδες ἑξήκοντα μία,
35καὶ ψυχαὶ ἀνθρώπων, ἀπὸ τῶν γυναικῶν αἵτινες δὲν ἐγνώρισαν κοίτην ἀνδρός, πᾶσαι αἱ ψυχαί, τριάκοντα δύο χιλιάδες.
36Καὶ τὸ ἥμισυ, τὸ μερίδιον τῶν ἐξελθόντων εἰς τὸν πόλεμον, ἦτο κατὰ τὸν ἀριθμόν, τὰ πρόβατα τριακόσια τριάκοντα ἑπτὰ χιλιάδες καὶ πεντακόσια·
37καὶ τὸ ἀπόδομα τοῦ Κυρίου ἀπὸ τῶν προβάτων ἦτο ἑξακόσια ἑβδομήκοντα πέντε·
38καὶ οἱ βόες τριάκοντα ἕξ χιλιάδες, καὶ τὸ ἀπόδομα τοῦ Κυρίου ἑβδομήκοντα δύο·
39καὶ οἱ ὄνοι τριάκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι, καὶ τὸ ἀπόδομα τοῦ Κυρίου εἷς καὶ ἑξήκοντα·
40καὶ ψυχαὶ ἀνθρώπων ἦσαν δεκαὲξ χιλιάδες, καὶ τὸ ἀπόδομα τοῦ Κυρίου τριάκοντα δύο ψυχαί.
41Καὶ ἔδωκεν ὁ Μωϋσῆς τὸ ἀπόδομα, τὴν προσφορὰν τοῦ Κυρίου, εἰς Ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα, καθὼς προσέταξε Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
42Καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσεως μεριδίου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τὸ ὁποῖον ὁ Μωϋσῆς ἐξεχώρισεν ἀπὸ τοῦ μεριδίου τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν·
43καὶ τοῦτο τὸ ἥμισυ τῆς συναγωγῆς ἦτο πρόβατα τριακόσια τριάκοντα ἑπτὰ χιλιάδες καὶ πεντακόσια,
44καὶ βόες τριάκοντα ἕξ χιλιάδες,
45καὶ ὄνοι τριάκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι,
46καὶ ψυχαὶ ἀνθρώπων δεκαὲξ χιλιάδες·
47καὶ ἔλαβεν ὁ Μωϋσῆς ἀπὸ τοῦ ἡμίσεως μεριδίου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἀνὰ ἕν ἐκ πεντήκοντα, ἀπὸ ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ κτηνῶν, καὶ ἔδωκεν αὐτὰ εἰς τοὺς Λευΐτας, τοὺς φυλάττοντας τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς τοῦ Κυρίου, καθὼς προσέταξε Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν
48Καὶ προσῆλθον εἰς τὸν Μωϋσῆν οἱ ἀρχηγοὶ οἱ ἐπὶ τῶν χιλιάδων τοῦ στρατεύματος, χιλίαρχοι καὶ ἑκατόνταρχοι,
49καὶ εἶπον πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Οἱ δοῦλοί σου ἔλαβον τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν τῶν ὑπὸ τὴν ἐπιστασίαν ἡμῶν, καὶ δὲν λείπει ἐξ ἡμῶν οὐδὲ εἷς·
50καὶ ἐφέραμε τὰ δῶρα τοῦ Κυρίου, ἕκαστος ὅ, τι εὕρηκε, σκεύη χρυσά, ἁλύσους καὶ βραχιόλια, δακτυλίδια, ἐνώτια καὶ περιδέραια, διὰ νὰ γείνῃ ἐξιλέωσις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
51Καὶ ἔλαβεν ὁ Μωϋσῆς καὶ Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς τὸ χρυσίον παρ᾿ αὐτῶν ὅλον εἰς σκεύη εἰργασμένα.
52Καὶ πᾶν τὸ χρυσίον τῆς προσφορᾶς τῶν χιλιάρχων καὶ ἑκατοντάρχων, τὸ ὁποῖον προσέφεραν εἰς τὸν Κύριον, ἦτο δεκαὲξ χιλιάδες ἑπτακόσιοι πεντήκοντα σίκλοι.
53Διότι οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταὶ εἶχον λαφυραγωγήσει ἕκαστος δι᾿ ἑαυτόν.
54Καὶ ἔλαβεν ὁ Μωϋσῆς καὶ Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς τὸ χρυσίον παρὰ τῶν χιλιάρχων καὶ ἑκατοντάρχων καὶ ἔφεραν αὐτὸ εἰς τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου εἰς μνημόσυνον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.Σχετικά με το Copyright: