Μοιραστείτε

 

Αριθμοί 32

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οἱ δὲ υἱοὶ Ῥουβήν καὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ εἶχον πλῆθος κτηνῶν πολὺ σφόδρα· καὶ ὅτε εἶδον τὴν γῆν Ἰαζήρ καὶ τὴν γῆν Γαλαάδ, ὅτι, ἰδού, ὁ τόπος ἦτο τόπος διὰ κτήνη,
2οἱ υἱοὶ Γὰδ καὶ οἱ υἱοὶ Ῥουβήν ἐλθόντες εἶπον πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ πρὸς Ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῆς συναγωγῆς, λέγοντες,
3Ἡ Ἀταρὼθ καὶ Δαιβὼν καὶ Ἰαζήρ καὶ Νιμρὰ καὶ Ἑσεβὼν καὶ Ἐλεαλή καὶ Σεβὰμ καὶ Νεβὼ καὶ Βαιών,
4ἡ γῆ τὴν ὁποίαν ἐπάταξεν ὁ Κύριος ἔμπροσθεν τῆς συναγωγῆς τοῦ Ἰσραήλ, εἶναι γῆ κτηνοτρόφος καὶ οἱ δοῦλοί σου ἔχουσι κτήνη·
5διὰ τοῦτο, εἶπον, ἐὰν εὑρήκαμεν χάριν ἔμπροσθέν σου, ἄς δοθῇ ἡ γῆ αὕτη εἰς τοὺς δούλους σου διὰ ἰδιοκτησίαν· μή διαβιβάσῃς ἡμᾶς τὸν Ἰορδάνην.
6Καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τοὺς υἱοὺς Γὰδ καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ῥουβήν, Οἱ ἀδελφοὶ σας θέλουσιν ὑπάγει εἰς πόλεμον καὶ σεῖς θέλετε μείνει ἐδώ;
7καὶ διὰ τί δειλιάζετε τὴν καρδίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, διὰ νὰ μή περάσωσιν εἰς τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν ὁ Κύριος ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς;
8οὕτως ἔκαμον οἱ πατέρες σας, ὅτε ἀπέστειλα αὐτοὺς ἀπὸ Κάδης-βαρνή διὰ νὰ ἴδωσι τὴν γῆν·
9καὶ ἀνέβησαν μέχρι τῆς φάραγγος Ἐσχώλ, καὶ ἰδόντες τὴν γῆν ἐδειλίασαν τὴν καρδίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, διὰ νὰ μή εἰσέλθωσιν εἰς τὴν γῆν τὴν ὁποίαν ὁ Κύριος ἔδωκεν εἰς αὐτούς·
10καὶ ἐξήφθη ἡ ὀργή τοῦ Κυρίου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὥμοσε λέγων,
11Δὲν θέλουσιν ἰδεῖ οἱ ἄνδρες οἱ ἀναβάντες ἐξ Αἰγύπτου, ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω, τὴν γῆν τὴν ὁποίαν ὥμοσα πρὸς τὸν Ἀβραάμ, πρὸς τὸν Ἰσαὰκ καὶ πρὸς τὸν Ἰακώβ· διότι δὲν μὲ ἠκολούθησαν ἐντελῶς·
12ἐκτὸς Χάλεβ υἱοῦ Ἰεφοννή τοῦ Κενεζίτου καὶ Ἰησοῦ υἱοῦ τοῦ Ναυή· διότι ἠκολούθησαν ἐντελῶς τὸν Κύριον.
13Καὶ ἐξήφθη ἡ ὀργή τοῦ Κυρίου κατὰ τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἔκαμεν αὐτοὺς νὰ περιπλανῶνται εἰς τὴν ἔρημον τεσσαράκοντα ἔτη, ἑωσοῦ ἐξωλοθρεύθη πᾶσα ἡ γενεά, ἥτις εἶχε πράξει τὸ κακὸν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
14Καὶ ἰδού, σεῖς ἐσηκώθητε ἀντὶ τῶν πατέρων σας, γενεὰ ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν, διὰ νὰ ἐξάψητε περισσότερον τὴν φλόγα τῆς ὀργῆς τοῦ Κυρίου κατὰ τοῦ Ἰσραήλ.
15Ἐπειδή, ἐὰν ἐκκλίνητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἔτι πάλιν θέλει ἀφήσει τὸν Ἰσραήλ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ θέλετε ἐξολοθρεύσει πάντα τὸν λαὸν τοῦτον.
16Καὶ προσῆλθον εἰς αὐτὸν καὶ εἶπον, Θέλομεν οἰκοδομήσει ἐνταῦθα μάνδρας διὰ τὰ κτήνη ἡμῶν καὶ πόλεις διὰ τὰ παιδία ἡμῶν·
17ἡμεῖς δὲ ὡπλισμένοι θέλομεν προχωρεῖ πρόθυμοι ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἑωσοῦ φέρωμεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον αὐτῶν· τὰ δὲ παιδία ἡμῶν θέλουσι κατοικεῖ εἰς τετειχισμένας πόλεις, διὰ τοὺς κατοίκους τοῦ τόπου·
18δὲν θέλομεν ἐπιστρέψει εἰς τὰς οἰκίας ἡμῶν, ἑωσοῦ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ κληρονομήσωσιν ἕκαστος τὴν κληρονομίαν αὑτοῦ·
19διότι ἡμεῖς δὲν θέλομεν νὰ κληρονομήσωμεν μετ᾿ αὐτῶν πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ ἐπέκεινα· διότι ἡ κληρονομία ἡμῶν ἔπεσεν εἰς ἡμᾶς ἐντεῦθεν τοῦ Ἰορδάνου πρὸς ἀνατολάς.
20Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὁ Μωϋσῆς, Ἐὰν κάμητε κατὰ τὸν λόγον τοῦτον, ἐὰν προχωρῆτε ὡπλισμένοι ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου εἰς πόλεμον,
21καὶ διαβῆτε πάντες, ὡπλισμένοι τὸν Ἰορδάνην ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου, ἑωσοῦ ἐκδιώξῃ τοὺς ἐχθροὺς αὑτοῦ ἀπ᾿ ἔμπροσθεν αὐτοῦ,
22καὶ ὑποταχθῇ ἡ γῆ ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου· τότε μετὰ ταῦτα θέλετε ἐπιστρέψει καὶ θέλετε εἶσθαι ἀθῷοι ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ ἐνώπιον τοῦ Ἰσραήλ, καὶ θέλετε ἔχει τὴν γῆν ταύτην ἰδιοκτησίαν σας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου·
23ἐάν ὅμως δὲν κάμητε οὕτως, ἰδού, θέλετε ἁμαρτήσει ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· καὶ ἄς ἦσθε βέβαιοι ὅτι θέλει σᾶς εὑρῆ ἡ ἁμαρτία σας·
24οἰκοδομήσατε πόλεις διὰ τὰ παιδία σας καὶ μάνδρας διὰ τὰ πρόβατά σας καὶ κάμετε ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ στόματός σας.
25Καὶ εἶπον οἱ υἱοὶ Γὰδ καὶ οἱ υἱοὶ Ῥουβήν πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγοντες, Οἱ δοῦλοί σου θέλουσι κάμει καθὼς ὁ κύριός μου προστάζει·
26τὰ παιδία ἡμῶν, αἱ γυναῖκες ἡμῶν, τὰ ποίμνια ἡμῶν καὶ πάντα τὰ κτήνη ἡμῶν θέλουσι μένει ἐνταῦθα εἰς τὰς πόλεις τοῦ Γαλαάδ·
27οἱ δοῦλοί σου ὅμως θέλουσι διαβῆ πάντες ὡπλισμένοι, παρατεταγμένοι ἐνώπιον τοῦ Κυρίου εἰς μάχην, καθὼς λέγει ὁ κύριός μου.
28Τότε ὁ Μωϋσῆς ἔδωκε προσταγήν περὶ αὐτῶν εἰς Ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα καὶ εἰς τὸν Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ναυή καὶ εἰς τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν πατριῶν τῶν φυλῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ·
29καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὁ Μωϋσῆς, Ἐὰν οἱ υἱοὶ Γὰδ καὶ οἱ υἱοὶ Ῥουβήν διαβῶσι μὲ σᾶς τὸν Ἰορδάνην, πάντες ὡπλισμένοι εἰς μάχην, ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου, καὶ κατακυριευθῇ ἡ γῆ ἔμπροσθέν σας, τότε θέλετε δώσει εἰς αὐτοὺς τὴν γῆν Γαλαὰδ εἰς ἰδιοκτησίαν·
30ἐὰν ὅμως δὲν θέλωσι νὰ διαβῶσιν ὡπλισμένοι μὲ σᾶς, τότε θέλουσι λάβει κληρονομίαν μεταξὺ σας ἐν τῇ γῇ Χαναάν.
31Καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ υἱοὶ Γὰδ καὶ οἱ υἱοὶ Ῥουβήν λέγοντες, Ὡς εἶπεν ὁ Κύριος εἰς τοὺς δούλους σου, οὕτω θέλομεν κάμει·
32ἡμεῖς θέλομεν διαβῆ ὡπλισμένοι ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου εἰς τὴν γῆν Χαναάν, διὰ νὰ ἔχωμεν τὴν ἰδιοκτησίαν τῆς κληρονομίας ἡμῶν ἐντεῦθεν τοῦ Ἰορδάνου.
33Καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς ὁ Μωϋσῆς, εἰς τοὺς υἱοὺς Γὰδ καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς Ῥουβήν καὶ εἰς τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ υἱοῦ τοῦ Ἰωσήφ, τὸ βασίλειον τοῦ Σηὼν βασιλέως τῶν Ἀμορραίων καὶ τὸ βασίλειον τοῦ Ὤγ βασιλέως τῆς Βασάν, τὴν γῆν μετὰ τῶν πόλεων αὐτῆς ἐν τοῖς ὁρίοις, τὰς πόλεις τῆς γῆς κύκλῳ.
34Καὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ ᾠκοδόμησαν τὴν Δαιβὼν καὶ τὴν Ἀταρὼθ καὶ τὴν Ἀροήρ
35καὶ τὴν Ἀτρὼθ-σοφὰν καὶ τὴν Ἰαζήρ καὶ τὴν Ἰογβεὰ
36καὶ τὴν Βαὶθ-νιμρὰ καὶ τὴν Βαὶθ-ἀράν, πόλεις ὀχυράς, καὶ μάνδρας προβάτων.
37Καὶ οἱ υἱοὶ Ῥουβήν ᾠκοδόμησαν τὴν Ἑσεβὼν καὶ τὴν Ἐλεαλή καὶ τὴν Κιριαθαΐμ
38καὶ τὴν Νεβὼ καὶ τὴν Βάαλ-μεών, μεταβάλλοντες τὰ ὀνόματα αὐτῶν, καὶ τὴν Σιβμά· καὶ ἔδωκαν ἄλλα ὀνόματα εἰς τὰς πόλεις, τὰς ὁποίας ᾠκοδόμησαν.
39Καὶ οἱ υἱοὶ Μαχεὶρ υἱοῦ τοῦ Μανασσῆ ὑπῆγαν εἰς τὴν Γαλαὰδ καὶ ἐκυρίευσαν αὐτήν, ἐκδιώξαντες τὸν Ἀμορραῖον τὸν ἐν αὐτῇ.
40Καὶ ἔδωκεν ὁ Μωϋσῆς τὴν Γαλαὰδ εἰς Μαχεὶρ τὸν υἱὸν τοῦ Μανασσῆ· καὶ κατῴκησεν ἐν αὐτῇ.
41Καὶ Ἰαεὶρ ὁ υἱὸς τοῦ Μανασσῆ ὑπῆγε καὶ ἐκυρίευσε τὰς μικρὰς πόλεις αὐτῆς· καὶ νόμασεν αὐτὰς Ἁβὼθ-ἰαείρ.
42Καὶ ὁ Νοβὰ ὑπῆγε καὶ ἐκυρίευσε τὴν Καινὰθ καὶ τὰ χωρία αὐτῆς· καὶ νόμασεν αὐτήν Νοβά, ἀπὸ τοῦ ὀνόματος αὑτοῦ.Σχετικά με το Copyright: