Μοιραστείτε

 

Αριθμοί 33

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Αὗται εἶναι αἱ ὁδοιπορίαι τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τῶν ἐξελθόντων ἐκ τῆς γῆς Αἰγύπτου κατὰ τὰ στρατεύματα αὑτῶν διὰ χειρὸς τοῦ Μωϋσέως καὶ τοῦ Ἀαρών.
2Καὶ ἔγραψεν ὁ Μωϋσῆς τὰς ἐξόδους αὐτῶν κατὰ τὰς ὁδοιπορίας αὐτῶν, διὰ προσταγῆς τοῦ Κυρίου· καὶ αὗται εἶναι αἱ ὁδοιπορίαι αὐτῶν κατὰ τὰς ἐξόδους αὐτῶν.
3Καὶ ἐσηκώθησαν ἀπὸ Ῥαμεσσῆ τὸν πρῶτον μῆνα, τῇ δεκάτῃ πέμπτῃ ἡμέρᾳ τοῦ πρῶτου μηνός· τῇ ἐπαύριον τοῦ πάσχα ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἐν χειρὶ ὑψηλῇ ἐνώπιον πάντων τῶν Αἰγυπτίων·
4ἐνῷ οἱ Αἰγύπτιοι ἔθαπτον ἐκείνους, τοὺς ὁποίους ὁ Κύριος ἐπάταξε μεταξὺ αὐτῶν, πᾶν πρωτότοκον· καὶ εἰς τοὺς θεοὺς αὐτῶν ἔκαμεν ὁ Κύριος ἐκδίκησιν.
5Καὶ σηκωθέντες οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἀπὸ Ῥαμεσσῆ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Σοκχώθ.
6Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Σοκχώθ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Ἐθάμ, ἥτις εἶναι ἐν τῷ ἄκρῳ τῆς ἐρήμου.
7Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Ἐθάμ, ἔστρεψαν πρὸς Πὶ-ἀϊρώθ, ἥτις εἶναι κατέναντι Βέελ-σεφών· καὶ ἐστρατοπέδευσαν κατέναντι τῆς Μιγδώλ.
8Καὶ σηκωθέντες ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τῆς Ἀϊρώθ, διέβησαν διὰ τῆς θαλάσσης εἰς τὴν ἔρημον· καὶ ὡδοιπόρησαν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν διὰ τῆς ἐρήμου Ἐθὰμ καὶ ἐστρατοπέδευσαν ἐν Μερρᾷ.
9Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Μερρᾶ, ἦλθον εἰς Αἰλείμ· καὶ ἦσαν ἐν Αἰλεὶμ δώδεκα πηγαὶ ὑδάτων καὶ ἑβδομήκοντα δένδρα φοινίκων· καὶ ἐστρατοπέδευσαν ἐκεῖ.
10Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Αἰλείμ, ἐστρατοπέδευσαν παρὰ τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν.
11Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης, ἐστρατοπέδευσαν ἐν τῇ ἐρήμῳ Σίν.
12Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ τῆς ἐρήμου Σίν, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Δοφκᾷ.
13Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Δοφκᾶ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Αἰλούς.
14Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Αἰλούς, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Ῥαφιδείν, ὅπου δὲν ἦτο ὕδωρ διὰ νὰ πίῃ ὁ λαός.
15Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Ῥαφιδείν, ἐστρατοπέδευσαν ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινά.
16Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ τῆς ἐρήμου Σινά, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Κιβρὼθ-ἀττααβά.
17Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Κιβρὼθ-ἀττααβά, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Ἁσηρώθ.
18Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Ἁσηρώθ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Ῥιθμᾷ.
19Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Ῥιθμᾶ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Ῥιμμὼν-φαρές.
20Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Ῥιμμὼν-φαρές, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Λιβνᾷ.
21Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Λιβνᾶ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Ῥισσᾷ.
22Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Ῥισσᾶ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Κεελαθᾷ.
23Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Κεελαθᾶ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν τῷ ὄρει Σαφέρ.
24Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ τοῦ ὄρους Σαφέρ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Χαραδᾷ.
25Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Χαραδᾶ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Μακηλώθ.
26Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Μακηλώθ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Ταχάθ.
27Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Ταχάθ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Θαρᾷ.
28Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Θαρᾶ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Μιθκᾷ.
29Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Μιθκᾶ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Ἁσεμωνᾷ.
30Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Ἁσεμωνᾶ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Μοσηρώθ.
31Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Μοσηρώθ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Βενὲ-ἰακάν.
32Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Βενὲ-ἰακάν, ἐστρατοπέδευσαν ἐν τῷ ὄρει Γαδγάδ.
33Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ τοῦ ὄρους Γαδγάδ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Ἰοτβαθᾷ.
34Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Ἰοτβαθᾶ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Ἐβρωνᾷ.
35Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Ἐβρωνᾶ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Ἐσιὼν-γάβερ.
36Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Ἐσιὼν-γάβερ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν τῇ ἐρήμῳ Σίν, ἥτις εἶναι ἡ Κάδης.
37Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Κάδης, ἐστρατοπέδευσαν ἐν τῷ ὄρει Ὤρ, κατὰ τὸ ἄκρον τῆς γῆς Ἐδώμ.
38Καὶ ἀνέβη Ἀαρὼν ὁ ἱερεύς, διὰ προσταγῆς τοῦ Κυρίου, εἰς τὸ ὄρος Ὤρ καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ, τὸ τεσσαρακοστὸν ἔτος τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου, τὸν πέμπτον μῆνα· τὴν πρώτην τοῦ μηνός.
39Καὶ ὁ Ἀαρὼν ἦτο ἑκατὸν εἰκοσιτριῶν ἐτῶν, ὅτε ἀπέθανεν ἐν τῷ ὄρει Ὤρ.
40Καὶ ἤκουσεν ὁ Χαναναῖος, βασιλεὺς τῆς Ἀράδ, ὅστις κατῴκει πρὸς μεσημβρίαν, ἐν γῇ Χαναάν, τὴν ἔλευσιν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.
41Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ τοῦ ὄρους Ὤρ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Σαλμωνᾷ.
42Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Σαλμωνᾶ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Φυνών.
43Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Φυνών, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Ὠβώθ.
44Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Ὠβώθ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Ἰϊὲ-ἀβαρίμ, κατὰ τὰ ὅρια τοῦ Μωάβ.
45Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Ἰείμ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Δαιβὼν-γάδ.
46Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Δαιβὼν-γάδ, ἐστρατοπέδευσαν ἐν Ἀλμὼν-διβλαθαΐμ.
47Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ Ἀλμὼν-διβλαθαΐμ, ἐστρατοπέδευσαν εἰς τὰ ὄρη Ἀβαρίμ, κατέναντι Νεβώ.
48Καὶ σηκωθέντες ἀπὸ τῶν ὀρέων Ἀβαρίμ, ἐστρατοπέδευσαν εἰς τὰς πεδιάδας Μωὰβ παρὰ τὸν Ἰορδάνην κατέναντι τῆς Ἱεριχώ.
49Καὶ ἐστρατοπέδευσαν παρὰ τὸν Ἰορδάνην, ἀπὸ Βαὶθ-ἰεσιμὼθ ἕως Ἀβὲλ-σιττίμ, εἰς τὰς πεδιάδας Μωάβ.
50Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν εἰς τὰς πεδιάδας Μωὰβ παρὰ τὸν Ἰορδάνην κατέναντι τῆς Ἱεριχώ, λέγων,
51Λάλησον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτούς, Ἀφοῦ διαβῆτε τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὴν γῆν Χαναάν,
52θέλετε ἐκδιώξει πάντας τοὺς κατοίκους τῆς γῆς ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σας καὶ καταστρέψει πάσας τὰς εἰκόνας αὐτῶν καὶ καταστρέψει πάντα τὰ χυτὰ εἴδωλα αὐτῶν καὶ κατεδαφίσει πάντας τοὺς βωμοὺς αὐτῶν·
53καὶ θέλετε κυριεύσει τὴν γῆν καὶ κατοικήσει ἐν αὐτῇ· διότι εἰς ἐσᾶς ἔδωκα τὴν γῆν ταύτην εἰς κληρονομίαν·
54καὶ θέλετε διαμοιρασθῆ τὴν γῆν διὰ κλήρων μεταξὺ τῶν συγγενειῶν σας· εἰς τοὺς περισσοτέρους θέλετε δώσει περισσοτέραν κληρονομίαν, καὶ εἰς τοὺς ὀλιγωτέρους θέλετε δώσει ὀλιγωτέραν κληρονομίαν· ἑκάστου ἡ κληρονομία θέλει εἶσθαι εἰς τὸ μέρος ὅπου πέσῃ ὁ κλῆρος αὐτοῦ· κατὰ τὰς φυλὰς τῶν πατέρων σας θέλετε κληρονομήσει.
55Ἐὰν ὅμως δὲν ἐκδιώξητε τοὺς κατοίκους τῆς γῆς ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σας, τότε ὅσους ἠθέλετε ἀφήσει ἐξ αὐτῶν νὰ μένωσι, θέλουσιν εἶσθαι ἄκανθαι εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς σας καὶ κέντρα εἰς τὰς πλευρὰς σας καὶ θέλουσι σᾶς ἐνοχλεῖ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου κατοικεῖτε·
56καὶ ἔτι, καθὼς ἐστοχαζόμην νὰ κάμω εἰς αὐτούς, οὕτω θέλω κάμει εἰς ἐσᾶς.Σχετικά με το Copyright: