Μοιραστείτε

 

Αριθμοί 34

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
2Πρόσταξον τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτούς, Ὅταν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν Χαναάν, τὴν γῆν ἐκείνην ἥτις θέλει σᾶς πέσει εἰς κληρονομίαν, τὴν γῆν Χαναὰν μετὰ τῶν ὁρίων αὐτῆς,
3τότε τὸ μέρος σας τὸ πρὸς μεσημβρίαν θέλει εἶσθαι ἀπὸ τῆς ἐρήμου Σὶν ἕως πλησίον Ἐδώμ· καὶ τὰ μεσημβρινὰ ὅριά σας θέλουσιν εἶσθαι ἀπὸ τοῦ ἄκρου τῆς ἁλμυρᾶς θαλάσσης πρὸς ἀνατολάς·
4καὶ τὸ ὅριόν σας θέλει στρέφει ἀπὸ μεσημβρίας πρὸς τὴν ἀνάβασιν Ἀκραββίμ, καὶ θέλει διέρχεσθαι εἰς Σίν· καὶ θέλει προχωρεῖ ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ μέρους ἕως Κάδης-βαρνή, καὶ θέλει ἐκβαίνει εἰς Ἀσὰρ-ἀδδάρ, καὶ θέλει διαβαίνει ἕως Ἀσμών·
5καὶ θέλει στρέφεσθαι τὸ ὅριον ἀπὸ Ἀσμὼν ἕως τοῦ χειμάρρου τῆς Αἰγύπτου, καὶ θέλει καταντήσει εἰς τὴν θάλασσαν.
6Δυτικὸν δὲ ὅριον θέλετε ἔχει τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην· αὕτη θέλει εἶσθαι τὸ δυτικὸν ὅριόν σας.
7Καὶ ταῦτα θέλουσιν εἶσθαι τὰ ἁρκτικὰ ὅριά σας· ἀπὸ τῆς μεγάλης θαλάσσης θέλετε θέσει ὅριόν σας τὸ ὄρος Ὤρ·
8ἀπὸ τοῦ ὄρους Ὤρ θέλετε θέσει ὅριόν σας ἕως τῆς εἰσόδου Αἰμάθ, καὶ θέλει προχωρεῖ τὸ ὅριον εἰς Σεδάδ·
9καὶ θέλει προχωρεῖ τὸ ὅριον εἰς Ζιφρών, καὶ θέλει καταντήσει εἰς Ἀσὰρ-ἐνάν· τοῦτο θέλει εἶσθαι τὸ ἀρκτικὸν ὅριόν σας.
10Καὶ θέλετε θέσει τὰ ἀνατολικὰ ὅριά σας ἀπὸ Ἀσὰρ-ἐνὰν ἕως Σεπφάμ·
11καὶ θέλει καταβαίνει τὸ ὅριον ἀπὸ Σεπφὰμ ἕως Ῥιβλά, πρὸς ἀνατολὰς τοῦ Ἀείν· καὶ θέλει καταβαίνει τὸ ὅριον καὶ θέλει φθάνει εἰς τὸ πλάγιον τῆς θαλάσσης Χιννερὼθ πρὸς ἀνατολάς·
12καὶ θέλει καταβαίνει τὸ ὅριον πρὸς τὸν Ἰορδάνην καὶ θέλει καταντήσει εἰς τὴν ἁλμυρὰν θάλασσαν. Αὕτη εἶναι ἡ γῆ σας κατὰ τὰ ὅρια αὐτῆς κύκλῳ.
13Καὶ προσέταξεν ὁ Μωϋσῆς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ λέγων, Αὕτη εἶναι ἡ γῆ, τὴν ὁποίαν θέλετε κληρονομήσει διὰ κλήρων, τὴν ὁποίαν ὁ Κύριος προσέταξε νὰ δοθῇ εἰς τὰς ἐννέα φυλὰς καὶ εἰς τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς.
14Διότι ἡ φυλή τῶν υἱῶν Ῥουβήν κατὰ τὸν οἶκον τῶν πατέρων αὑτῶν καὶ ἡ φυλή τῶν υἱῶν Γὰδ κατὰ τὸν οἶκον τῶν πατέρων αὑτῶν, ἔλαβον τὴν κληρονομίαν αὑτῶν· καὶ τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς τοῦ Μανασσῆ ἔλαβε τὴν κληρονομίαν αὑτοῦ.
15Αἱ δύο φυλαὶ καὶ τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς ἔλαβον τὴν κληρονομίαν αὑτῶν ἐντεῦθεν τοῦ Ἰορδάνου κατέναντι τῆς Ἱεριχώ, πρὸς ἀνατολάς.
16Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
17Ταῦτα εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν, οἵτινες θέλουσι κληροδοτήσει εἰς ἐσᾶς τὴν γῆν· Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ Ἰησοῦς ὁ υἱὸς τοῦ Ναυή·
18καὶ θέλετε λάβει ἀνὰ ἕνα ἄρχοντα ἀφ᾿ ἑκάστης φυλῆς, διὰ νὰ κληροδοτήσωσι τὴν γῆν·
19καὶ ταῦτα εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν· Ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, Χάλεβ ὁ υἱὸς τοῦ Ἰεφοννή·
20καὶ ἐκ τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Συμεών, Σαμουήλ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμμιούδ·
21ἐκ τῆς φυλῆς Βενιαμίν, Ἐλιδὰδ ὁ υἱὸς τοῦ Χισλών·
22καὶ ἐκ τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Δάν, ὁ ἄρχων Βουκκὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ἰογλί·
23ἐκ τῶν υἱῶν Ἰωσήφ, ἐκ τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Μανασσῆ, ὁ ἄρχων Ἀνιήλ ὁ υἱὸς τοῦ Ἐφώδ·
24καὶ ἐκ τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Ἐφραΐμ, ὁ ἄρχων Κεμουήλ ὁ υἱὸς τοῦ Σιφτάν·
25καὶ ἐκ τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Ζαβουλών, ὁ ἄρχων Ἐλισαφὰν ὁ υἱὸς τοῦ Φαρνάχ·
26καὶ ἐκ τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Ἰσσάχαρ, ὁ ἄρχων Φαλτιήλ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀζάν·
27καὶ ἐκ τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Ἀσήρ, ὁ ἄρχων Ἀχιοὺδ ὁ υἱὸς τοῦ Σελωμί·
28καὶ ἐκ τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Νεφθαλί, ὁ ἄρχων Φεδαήλ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμμιούδ.
29Οὗτοι εἶναι, τοὺς ὁποίους προσέταξεν ὁ Κύριος νὰ κληροδοτήσωσιν εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ ἐν τῇ γῇ Χαναάν.Σχετικά με το Copyright: