Μοιραστείτε

 

Αριθμοί 4

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ πρὸς τὸν Ἀαρών, λέγων,
2Λάβε τὸ κεφάλαιον τῶν υἱῶν Καὰθ ἐκ μέσου τῶν υἱῶν Λευΐ, κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὐτῶν,
3ἀπὸ τριάκοντα ἐτῶν καὶ ἐπάνω ἕως πεντήκοντα ἐτῶν, πάντων τῶν εἰσερχομένων εἰς τὸ τάγμα διὰ νὰ κάμνωσιν ἐργασίας ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου.
4Αὕτη θέλει εἶσθαι ἡ ὑπηρεσία τῶν υἱῶν Καὰθ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου· τὰ ἅγια τῶν ἁγίων.
5Καὶ ὅταν σηκόνηται τὸ στρατόπεδον, θέλουσιν ἔρχεσθαι ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ θέλουσι καταβιβάσει τὸ καλυπτήριον καταπέτασμα καὶ θέλουσι σκεπάζει δι᾿ αὐτοῦ τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου·
6καὶ θέλουσι βάλει ἐπ᾿ αὐτήν κάλυμμα ἐκ δερμάτων θώων καὶ ἐπάνωθεν θέλουσιν ἐφαπλώσει ὕφασμα ὅλον κυανοῦν καὶ θέλουσι διαπεράσει τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς.
7Καὶ ἐπὶ τῆς τραπέζης τῆς προθέσεως θέλουσιν ἐφαπλώσει ὕφασμα ὅλον κυανοῦν καὶ θέλουσι βάλει ἐπ᾿ αὐτήν τοὺς δίσκους, καὶ τὰ θυμιαματοδόχα, καὶ τὰ λεκάνια, καὶ τὰ σπονδεῖα, διὰ νὰ σπένδωσι· καὶ οἱ παντοτεινοὶ ἄρτοι θέλουσιν εἶσθαι ἐπ᾿ αὐτῆς·
8καὶ θέλουσιν ἐφαπλώσει ἐπ᾿ αὐτὰ ὕφασμα κόκκινον καὶ τοῦτο θέλουσι σκεπάσει διὰ καλύμματος ἐκ δερμάτων θώων καὶ θέλουσι διαπεράσει τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς.
9Καὶ θέλουσι λάβει ὕφασμα κυανοῦν, καὶ θέλουσι περισκεπάσει τὴν λυχνίαν τοῦ φωτός, καὶ τοὺς λύχνους αὐτῆς, καὶ τὰ λυχνοψάλιδα αὐτῆς, καὶ τὰ ὑποθέματα αὐτῆς, καὶ πάντα τὰ ἐλαιοδόχα ἀγγεῖα αὐτῆς, διὰ τῶν ὁποίων ἐκτελοῦσι τὰς ὑπηρεσίας αὐτῆς·
10καὶ θέλουσι θέσει αὐτήν μετὰ πάντων τῶν σκευῶν αὐτῆς ἐντὸς καλύμματος ἐκ δερμάτων θώων καὶ θέλουσιν ἐπιθέσει αὐτήν ἐπὶ τοὺς μοχλούς.
11Ἐπὶ δὲ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν θέλουσιν ἐφαπλώσει ὕφασμα κυανοῦν καὶ τοῦτο θέλουσι σκεπάσει διὰ καλύμματος ἐκ δερμάτων θώων καὶ θέλουσι διαπεράσει τοὺς μοχλοὺς αὐτοῦ.
12καὶ θέλουσι λάβει πάντα τὰ σκεύη τῆς ὑπηρεσίας, διὰ τῶν ὁποίων ὑπηρετοῦσιν εἰς τὰ ἅγια, καὶ βάλει εἰς ὕφασμα κυανοῦν καὶ θέλουσι σκεπάσει αὐτὰ διὰ καλύμματος ἐκ δερμάτων θώων καὶ ἐπιθέσει εἰς μοχλούς.
13Καὶ θέλουσι καθαρίσει τὸ θυσιαστήριον ἀπὸ τῆς στάκτης, καὶ θέλουσι περισκεπάσει αὐτὸ διὰ ὑφάσματος πορφυροῦ·
14καὶ θέλουσι βάλει ἐπ᾿ αὐτὸ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ, διὰ τῶν ὁποίων ἐκτελοῦσι τὰς ὑπηρεσίας αὐτοῦ, τὰ θυμιατήρια, τὰς κρεάγρας, καὶ τὰ πτυάρια, καὶ τὰς λεκάνας· πάντα τὰ σκεύη τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ θέλουσιν ἐφαπλώσει ἐπ᾿ αὐτὸ κάλυμμα ἐκ δερμάτων θώων καὶ διαπεράσει τοὺς μοχλοὺς αὐτοῦ.
15Καὶ ἀφοῦ τελειώσωσιν ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ νὰ περισκεπάζωσι τὰ ἅγια καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἅγια, ὅταν μέλλῃ νὰ σηκωθῆ τὸ στρατόπεδον, τότε θέλουσι πλησιάσει οἱ υἱοὶ τοῦ Καὰθ διὰ νὰ βαστάσωσιν αὐτά· καὶ δὲν θέλουσιν ἐγγίσει τὰ ἅγια, διὰ νὰ μή ἀποθάνωσι· ταῦτα εἶναι τὰ ὅσα θέλουσι βαστάζει οἱ υἱοὶ τοῦ Καὰθ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου.
16Καὶ ἡ ἐπιστασία τοῦ Ἐλεάζαρ υἱοῦ τοῦ Ἀαρὼν τοῦ ἱερέως θέλει εἶσθαι τὸ ἔλαιον τοῦ φωτός, καὶ τὸ εὐῶδες θυμίαμα, καὶ ἡ καθημερινή ἐξ ἀλφίτων προσφορά, καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος, ἡ ἐπιστασία πάσης τῆς σκηνῆς, καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτῇ, τοῦ ἁγιαστηρίου, καὶ πάντων τῶν σκευῶν αὐτοῦ.
17Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ πρὸς τὸν Ἀαρών, λέγων,
18Μή ἐξολοθρεύσητε τὴν φυλήν τῶν συγγενειῶν τῶν Κααθιτῶν ἐκ μέσου τῶν Λευϊτῶν·
19ἀλλὰ τοῦτο κάμετε εἰς αὐτούς, διὰ νὰ ζήσωσι καὶ μή ἀποθάνωσι προσεγγίζοντες εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων· ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἄς εἰσέρχωνται καὶ ἄς διορίζωσιν αὐτοὺς ἕκαστον εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ εἰς τὸ φορτίον αὐτοῦ·
20ἄς μή εἰσέρχωνται ὅμως νὰ ἴδωσιν, ὅταν περισκεπάζωνται τὰ ἅγια, διὰ νὰ μή ἀποθάνωσι.
21Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
22Λάβε τὸ κεφάλαιον καὶ τῶν υἱῶν Γηρσών, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὐτῶν, κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν·
23ἀπὸ τριάκοντα ἐτῶν καὶ ἐπάνω ἕως πεντήκοντα ἐτῶν θέλεις ἀπαριθμήσει αὐτούς, πάντας τοὺς εἰσερχομένους εἰς τὸ τάγμα, διὰ νὰ κάμνωσιν ἐργασίας ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου.
24Αὕτη εἶναι ἡ ὑπηρεσία τῶν συγγενειῶν τῶν Γηρσωνιτῶν, νὰ ὑπηρετῶσι καὶ νὰ βαστάζωσι·
25θέλουσι λοιπὸν βαστάζει τὰ παραπετάσματα τῆς σκηνῆς καὶ τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου, τὸ κάλυμμα αὐτῆς καὶ τὸ κάλυμμα τὸ ἐκ δερμάτων θώων τὸ ἐπάνωθεν αὐτῆς καὶ τὸ καταπέτασμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου,
26καὶ τὰ παραπετάσματα τῆς αὐλῆς καὶ τὸ καταπέτασμα τῆς θύρας τῆς πύλης τῆς αὐλῆς, τὰ ὁποῖα εἶναι διὰ τὴν σκηνήν, καὶ διὰ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ, καὶ τὰ σχοινία αὐτῶν καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς ὑπηρεσίας αὐτῶν καὶ πάντα τὰ χρησιμεύοντα εἰς αὐτά· οὕτω θέλουσιν ὑπηρετεῖ.
27Κατὰ προσταγήν τοῦ Ἀαρὼν καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ θέλουσι γίνεσθαι πᾶσαι αἱ ὑπηρεσίαι τῶν υἱῶν τῶν Γηρσωνιτῶν, εἰς πάντα τὰ φορτία αὐτῶν καὶ εἰς πάσας τὰς ὑπηρεσίας αὐτῶν· καὶ σεῖς θέλετε διορίζει εἰς αὐτοὺς πάντα ὅσα ὀφείλουσι νὰ βαστάζωσιν.
28Αὕτη εἶναι ἡ ὑπηρεσία τῶν συγγενειῶν τῶν υἱῶν τῶν Γηρσωνιτῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου· καὶ ἡ φυλακή αὐτῶν θέλει εἶσθαι ὑπὸ τὴν ἐπιστασίαν τοῦ Ἰθάμαρ υἱοῦ τοῦ Ἀαρὼν τοῦ ἱερέως.
29Θέλεις ἀπαριθμήσει καὶ τοὺς υἱοὺς τοῦ Μεραρὶ κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὐτῶν·
30ἀπὸ τριάκοντα ἐτῶν καὶ ἐπάνω ἕως πεντήκοντα ἐτῶν θέλεις ἀπαριθμήσει αὐτοὺς πάντας τοὺς εἰσερχομένους εἰς τὸ τάγμα, διὰ νὰ κάμνωσιν ἐργασίας ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου.
31Καὶ ταῦτα εἶναι, τὰ ὁποῖα ὀφείλουσι νὰ βαστάζωσι καθ᾿ ὅλην τὴν ὑπηρεσίαν αὐτῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου· αἱ σανίδες τῆς σκηνῆς καὶ οἱ μοχλοὶ αὐτῆς καὶ οἱ στύλοι αὐτῆς, καὶ τὰ ὑποβάσια αὐτῆς,
32καὶ οἱ στύλοι τῆς αὐλῆς κύκλῳ καὶ τὰ ὑποβάσια αὐτῶν καὶ οἱ πάσσαλοι αὐτῶν καὶ τὰ σχοινία αὐτῶν, μετὰ πάντων τῶν σκευῶν αὐτῶν καὶ πάντα τὰ πρὸς ὑπηρεσίαν αὐτῶν· καὶ θέλετε διορίσει κατ᾿ ὄνομα τὰ σκεύη τὰ ὁποῖα ὀφείλουσι νὰ βαστάζωσιν.
33Αὕτη εἶναι ἡ ὑπηρεσία τῶν συγγενειῶν τῶν υἱῶν Μεραρί, καθ᾿ ὅλην τὴν ὑπηρεσίαν αὐτῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, ὑπὸ τὴν ἐπιστασίαν τοῦ Ἰθάμαρ υἱοῦ τοῦ Ἀαρὼν τοῦ ἱερέως.
34Ὁ Μωϋσῆς λοιπὸν καὶ ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς ἀπηρίθμησαν τοὺς υἱοὺς τῶν Κααθιτῶν κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν καὶ κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὐτῶν,
35ἀπὸ τριάκοντα ἐτῶν καὶ ἐπάνω ἕως πεντήκοντα ἐτῶν, πάντας τοὺς εἰσερχομένους εἰς τὸ τάγμα, διὰ νὰ κάμνωσιν ἐργασίας ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου·
36καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν ἦσαν δύο χιλιάδες ἑπτακόσιοι πεντήκοντα.
37Οὗτοι εἶναι οἱ ἀπαριθμηθέντες τῶν συγγενειῶν τῶν Κααθιτῶν, πάντες οἱ ὑπηρετοῦντες ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, τοὺς ὁποίους ἀπηρίθμησαν ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρών, καθὼς προσέταξε Κύριος διὰ χειρὸς τοῦ Μωϋσέως.
38Οἱ δὲ ἀπαριθμηθέντες τῶν υἱῶν Γηρσὼν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν καὶ κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν,
39ἀπὸ τριάκοντα ἐτῶν καὶ ἐπάνω ἕως πεντήκοντα ἐτῶν, πάντες οἱ εἰσερχόμενοι εἰς τὸ τάγμα διὰ νὰ κάμνωσιν ἐργασίας ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου,
40οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν, ἦσαν δύο χιλιάδες ἑξακόσιοι τριάκοντα.
41Οὗτοι εἶναι οἱ ἀπαριθμηθέντες τῶν συγγενειῶν τῶν υἱῶν Γηρσών, πάντες οἱ ὑπηρετοῦντες ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, τοὺς ὁποίους ἀπηρίθμησαν ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρὼν κατὰ τὴν προσταγήν τοῦ Κυρίου.
42Οἱ δὲ ἀπαριθμηθέντες τῶν συγγενειῶν τῶν υἱῶν Μεραρὶ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν,
43ἀπὸ τριάκοντα ἐτῶν καὶ ἐπάνω ἕως πεντήκοντα ἐτῶν, πάντες οἱ εἰσερχόμενοι εἰς τὸ τάγμα διὰ νὰ κάμνωσιν ἐργασίας ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου,
44οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν ἦσαν τρεῖς χιλιάδες καὶ διακόσιοι.
45Οὗτοι εἶναι οἱ ἀπαριθμηθέντες τῶν συγγενειῶν τῶν υἱῶν Μεραρί, τοὺς ὁποίους ἀπηρίθμησαν ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρών, καθὼς προσέταξε Κύριος διὰ χειρὸς τοῦ Μωϋσέως.
46Πάντες οἱ ἀπαριθμηθέντες τῶν Λευϊτῶν, τοὺς ὁποίους ἀπηρίθμησαν ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ ἄρχοντες τοῦ Ἰσραήλ, κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν καὶ κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν,
47ἀπὸ τριάκοντα ἐτῶν καὶ ἐπάνω ἕως πεντήκοντα ἐτῶν, πάντες οἱ εἰσερχόμενοι διὰ νὰ ὑπηρετῶσιν ὑπηρεσίαν καὶ νὰ βαστάζωσι τὸ φορτίον ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου,
48οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν ὀκτὼ χιλιάδες πεντακόσιοι ὀγδοήκοντα.
49Ἀπηριθμήθησαν καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος διὰ χειρὸς τοῦ Μωϋσέως, ἕκαστος κατὰ τὴν ὑπηρεσίαν αὑτοῦ καὶ κατὰ τὸ φορτίον αὑτοῦ. Οὕτως ἀπηριθμήθησαν ὑπ᾿ αὐτοῦ, καθὼς προσέταξε Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.Σχετικά με το Copyright: