Μοιραστείτε

 

Αριθμοί 7

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ τὴν ἡμέραν, καθ᾿ ἥν ὁ Μωϋσῆς ἐτελείωσε νὰ στήνῃ τὴν σκηνήν καὶ ἔχρισεν αὐτήν καὶ ἡγίασεν αὐτήν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ ἔχρισεν αὐτὰ καὶ ἡγίασεν αὐτά·
2τότε οἱ ἄρχοντες τοῦ Ἰσραήλ, οἱ ἀρχηγοὶ τῶν οἴκων τῶν πατέρων αὐτῶν οἵτινες ἦσαν οἱ ἄρχοντες τῶν φυλῶν, οἱ ἐπιστατήσαντες εἰς τὴν ἀπαρίθμησιν, ἔκαμον προσφοράν·
3καὶ ἔφεραν τὰ δῶρα αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ἕξ ἁμάξας σκεπαστὰς καὶ δώδεκα βόας, μίαν ἅμαξαν ἀνὰ δύο ἄρχοντες καὶ ἕνα βοῦν ἕκαστος, καὶ ἔφεραν αὐτὰ ἔμπροσθεν τῆς σκηνῆς.
4Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
5Λάβε ταῦτα παρ᾿ αὐτῶν, καὶ θέλουσιν εἶσθαι διὰ τὰ ἔργα τῆς ὑπηρεσίας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· καὶ θέλεις δώσει αὐτὰ εἰς τοὺς Λευΐτας, εἰς ἕκαστον κατὰ τὴν ὑπηρεσίαν αὐτοῦ.
6Καὶ ἔλαβεν ὁ Μωϋσῆς τὰς ἁμάξας καὶ τους βόας καὶ ἔδωκεν αὐτὰ εἰς τοὺς Λευΐτας.
7Τὰς δύο ἁμάξας καὶ τοὺς τέσσαρας βόας ἔδωκεν εἰς τοὺς υἱοὺς Γηρσών, κατὰ τὴν ὑπηρεσίαν αὐτῶν.
8Καὶ τὰς τέσσαρας ἁμάξας καὶ τοὺς ὀκτὼ βόας ἔδωκεν εἰς τοὺς υἱοὺς Μεραρί· κατὰ τὴν ὑπηρεσίαν αὐτῶν, ὑπὸ τὴν χεῖρα τοῦ Ἰθάμαρ υἱοῦ τοῦ Ἀαρὼν τοῦ ἱερέως.
9Εἰς δὲ τοὺς υἱοὺς Καὰθ δὲν ἔδωκε· διότι ἡ ἐν τῷ ἁγιαστηρίῳ ὑπηρεσία αὐτῶν ἦτο νὰ βαστάζωσιν ἐπ᾿ ὤμων.
10Καὶ προσέφεραν οἱ ἄρχοντες διὰ τὸν ἐγκαινιασμὸν τοῦ θυσιαστηρίου καθ᾿ ἥν ἡμέραν ἐχρίσθη, καὶ προσέφεραν οἱ ἄρχοντες τὰ δῶρα αὐτῶν ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου.
11Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Εἷς ἄρχων καθ᾿ ἡμέραν, θέλουσι προσφέρει τὰ δῶρα αὐτῶν διὰ τὸν ἐγκαινιασμὸν τοῦ θυσιαστηρίου.
12Καὶ ὁ προσφέρων τὸ δῶρον αὐτοῦ τὴν πρώτην ἡμέραν ἦτο Ναασσὼν ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμμιναδάβ, ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα·
13καὶ τὸ δῶρον αὐτοῦ ἦτο εἷς ἀργυροῦς δίσκος, βάρους ἑκατὸν τριάκοντα σίκλων· λεκάνιον ἕν ἀργυροῦν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον· ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μετὰ ἐλαίου, διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων·
14εἷς θυμιαματοδόχος χρυσοῦς δέκα σίκλων, πλήρης θυμιάματος·
15εἷς μόσχος ἐκ βοῶν, εἷς κριός, ἕν ἀρνίον ἐνιαύσιον, εἰς ὁλοκαύτωμα·
16εἷς τράγος ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας·
17καὶ εἰς θυσίαν εἰρηνικήν, δύο βόες, κριοὶ πέντε, τράγοι πέντε, ἀρνία ἐνιαύσια πέντε. Τοῦτο ἦτο τὸ δῶρον τοῦ Ναασσών, υἱοῦ τοῦ Ἀμμιναδάβ.
18τὴν δευτέραν ἡμέραν προσέφερεν ὁ Ναθαναήλ ὁ υἱὸς τοῦ Σουάρ, ὁ ἄρχων τῆς φυλῆς Ἰσσάχαρ·
19καὶ προσέφερε τὸ δῶρον αὐτοῦ ἕνα δίσκον ἀργυροῦν βάρους ἑκατὸν τριάκοντα σίκλων· λεκάνιον ἕν ἀργυροῦν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον· ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μετὰ ἐλαίου, διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων·
20ἕνα θυμιαματοδόχον χρυσοῦν δέκα σίκλων, πλήρης θυμιάματος·
21ἕνα μόσχον ἐκ βοῶν, ἕνα κριόν, ἕν ἀρνίον ἐνιαύσιον, εἰς ὁλοκαύτωμα·
22τράγον ἐξ αἰγῶν ἕνα, εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας·
23καὶ εἰς θυσίαν εἰρηνικήν, δύο βόας, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀρνία ἐνιαύσια πέντε. Τοῦτο ἦτο τὸ δῶρον τοῦ Ναθαναήλ, υἱοῦ τοῦ Σουάρ.
24τὴν τρίτην ἡμέραν προσέφερεν ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ζαβουλών, Ἐλιὰβ ὁ υἱὸς τοῦ Χαιλών·
25τὸ δῶρον αὐτοῦ ἦτο εἷς ἀργυροῦς δίσκος βάρους ἑκατὸν τριάκοντα σίκλων· λεκάνιον ἕν ἀργυροῦν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον· ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μετὰ ἐλαίου, διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων·
26εἷς θυμιαματοδόχος χρυσοῦς δέκα σίκλων, πλήρης θυμιάματος·
27εἷς μόσχος ἐκ βοῶν, εἷς κριός, ἕν ἀρνίον ἐνιαύσιον, εἰς ὁλοκαύτωμα·
28εἷς τράγος ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας·
29καὶ εἰς θυσίαν εἰρηνικήν, δύο βόες, κριοὶ πέντε, τράγοι πέντε, ἀρνία ἐνιαύσια πέντε. Τοῦτο ἦτο τὸ δῶρον τοῦ Ἐλιάβ, υἱοῦ τοῦ Χαιλών.
30τὴν τετάρτην ἡμέραν προσέφερεν Ἐλισοὺρ ὁ υἱὸς τοῦ Σεδιούρ, ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ῥουβήν.
31Τὸ δῶρον αὐτοῦ ἦτο εἷς ἀργυροῦς δίσκος βάρους ἑκατὸν τριάκοντα σίκλων· λεκάνιον ἕν ἀργυροῦν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον· ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μετὰ ἐλαίου, διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων·
32εἷς θυμιαματοδόχος χρυσοῦς δέκα σίκλων, πλήρης θυμιάματος·
33εἷς μόσχος ἐκ βοῶν, εἷς κριός, ἕν ἀρνίον ἐνιαύσιον, εἰς ὁλοκαύτωμα·
34εἷς τράγος ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας·
35καὶ εἰς θυσίαν εἰρηνικήν, δύο βόες, κριοὶ πέντε, τράγοι πέντε, ἀρνία ἐνιαύσια πέντε. Τοῦτο ἦτο τὸ δῶρον τοῦ Ἐλισούρ, υἱοῦ τοῦ Σεδιούρ.
36τὴν πέμπτην ἡμέραν προσέφερεν ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Συμεών, Σελουμιήλ ὁ υἱὸς τοῦ Σουρισαδαΐ·
37τὸ δῶρον αὐτοῦ ἦτο εἷς δίσκος ἀργυροῦς βάρους ἑκατὸν τριάκοντα σίκλων· λεκάνιον ἕν ἀργυροῦν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον· ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μετὰ ἐλαίου, διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων·
38εἷς θυμιαματοδόχος χρυσοῦς δέκα σίκλων, πλήρης θυμιάματος·
39εἷς μόσχος ἐκ βοῶν, εἷς κριός, ἕν ἀρνίον ἐνιαύσιον, εἰς ὁλοκαύτωμα·
40εἷς τράγος ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας·
41καὶ εἰς θυσίαν εἰρηνικήν, δύο βόες, κριοὶ πέντε, τράγοι πέντε, ἀρνία ἐνιαύσια πέντε. Τοῦτο ἦτο τὸ δῶρον τοῦ Σελουμιήλ, υἱοῦ τοῦ Σουρισαδαΐ.
42τὴν ἕκτην ἡμέραν προσέφερεν ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Γάδ, Ἐλιασὰφ ὁ υἱὸς τοῦ Δεουήλ·
43τὸ δῶρον αὐτοῦ ἦτο εἷς ἀργυροῦς δίσκος βάρους ἑκατὸν τριάκοντα σίκλων· λεκάνιον ἕν ἀργυροῦν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον· ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μετὰ ἐλαίου, διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων·
44εἷς θυμιαματοδόχος χρυσοῦς δέκα σίκλων, πλήρης θυμιάματος·
45εἷς μόσχος ἐκ βοῶν, εἷς κριός, ἕν ἀρνίον ἐνιαύσιον, εἰς ὁλοκαύτωμα·
46εἷς τράγος ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας·
47καὶ εἰς θυσίαν εἰρηνικήν, δύο βόες, κριοὶ πέντε, τράγοι πέντε, ἀρνία ἐνιαύσια πέντε. Τοῦτο ἦτο τὸ δῶρον τοῦ Ἐλιασάφ, υἱοῦ τοῦ Δεουήλ.
48τὴν ἑβδόμην ἡμέραν προσέφερεν ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ἐφραΐμ, Ἐλισαμὰ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμμιούδ·
49τὸ δῶρον αὐτοῦ ἦτο εἷς ἀργυροῦς δίσκος βάρους ἑκατὸν τριάκοντα σίκλων· λεκάνιον ἕν ἀργυροῦν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον· ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μετὰ ἐλαίου, διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων·
50εἷς θυμιαματοδόχος χρυσοῦς δέκα σίκλων, πλήρης θυμιάματος·
51εἷς μόσχος ἐκ βοῶν, εἷς κριός, ἕν ἀρνίον ἐνιαύσιον, εἰς ὁλοκαύτωμα·
52εἷς τράγος ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας·
53καὶ εἰς θυσίαν εἰρηνικήν, δύο βόες, κριοὶ πέντε, τράγοι πέντε, ἀρνία ἐνιαύσια πέντε. Τοῦτο ἦτο τὸ δῶρον τοῦ Ἐλισαμά, υἱοῦ τοῦ Ἀμμιούδ.
54τὴν ὀγδόην ἡμέραν προσέφερεν ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Μανασσῆ, Γαμαλιήλ ὁ υἱὸς τοῦ Φεδασσούρ·
55τὸ δῶρον αὐτοῦ ἦτο εἷς ἀργυροῦς δίσκος βάρους ἑκατὸν τριάκοντα σίκλων· λεκάνιον ἕν ἀργυροῦν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον· ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μετὰ ἐλαίου, διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων·
56εἷς θυμιαματοδόχος χρυσοῦς δέκα σίκλων, πλήρης θυμιάματος·
57εἷς μόσχος ἐκ βοῶν, εἷς κριός, ἕν ἀρνίον ἐνιαύσιον, εἰς ὁλοκαύτωμα·
58εἷς τράγος ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας·
59καὶ εἰς θυσίαν εἰρηνικήν, δύο βόες, κριοὶ πέντε, τράγοι πέντε, ἀρνία ἐνιαύσια πέντε. Τοῦτο ἦτο τὸ δῶρον τοῦ Γαμαλιήλ, υἱοῦ τοῦ Φεδασσούρ.
60τὴν ἐννάτην ἡμέραν προσέφερεν ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Βενιαμίν, Ἀβειδὰν ὁ υἱὸς τοῦ Γιδεωνί·
61τὸ δῶρον αὐτοῦ ἦτο εἷς ἀργυροῦς δίσκος βάρους ἑκατὸν τριάκοντα σίκλων· λεκάνιον ἕν ἀργυροῦν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον· ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μετὰ ἐλαίου, διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων·
62εἷς θυμιαματοδόχος χρυσοῦς δέκα σίκλων, πλήρης θυμιάματος·
63εἷς μόσχος ἐκ βοῶν, εἷς κριός, ἕν ἀρνίον ἐνιαύσιον, εἰς ὁλοκαύτωμα·
64εἷς τράγος ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας·
65καὶ εἰς θυσίαν εἰρηνικήν, δύο βόες, κριοὶ πέντε, τράγοι πέντε, ἀρνία ἐνιαύσια πέντε. Τοῦτο ἦτο τὸ δῶρον τοῦ Ἀβειδὰν υἱοῦ τοῦ Γιδεωνί.
66τὴν δεκάτην ἡμέραν προσέφερεν ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Δάν, Ἀχιέζερ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμμισαδαΐ·
67τὸ δῶρον αὐτοῦ ἦτο εἷς ἀργυροῦς δίσκος βάρους ἑκατὸν τριάκοντα σίκλων· λεκάνιον ἕν ἀργυροῦν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον· ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μετὰ ἐλαίου, διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων·
68εἷς θυμιαματοδόχος χρυσοῦς δέκα σίκλων, πλήρης θυμιάματος·
69εἷς μόσχος ἐκ βοῶν, εἷς κριός, ἕν ἀρνίον ἐνιαύσιον, εἰς ὁλοκαύτωμα·
70εἷς τράγος ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας·
71καὶ εἰς θυσίαν εἰρηνικήν, δύο βόες, κριοὶ πέντε, τράγοι πέντε, ἀρνία ἐνιαύσια πέντε. Τοῦτο ἦτο τὸ δῶρον τοῦ Ἀχιέζερ, υἱοῦ τοῦ Ἀμμισαδαΐ.
72τὴν ἑνδεκάτην ἡμέραν προσέφερεν ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ἀσήρ, Φαγαιήλ ὁ υἱὸς τοῦ Ὀχράν·
73τὸ δῶρον αὐτοῦ ἦτο εἷς ἀργυροῦς δίσκος βάρους ἑκατὸν τριάκοντα σίκλων· λεκάνιον ἕν ἀργυροῦν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον· ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μετὰ ἐλαίου, διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων·
74εἷς θυμιαματοδόχος χρυσοῦς δέκα σίκλων, πλήρης θυμιάματος.
75εἷς μόσχος ἐκ βοῶν, εἷς κριός, ἕν ἀρνίον ἐνιαύσιον, εἰς ὁλοκαύτωμα.
76εἷς τράγος ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας·
77καὶ εἰς θυσίαν εἰρηνικήν, δύο βόες, κριοὶ πέντε, τράγοι πέντε, ἀρνία ἐνιαύσια πέντε. Τοῦτο ἦτο τὸ δῶρον τοῦ Φαγαιήλ, υἱοῦ τοῦ Ὀχράν.
78τὴν δωδεκάτην ἡμέραν προσέφερεν ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Νεφθαλί, Ἀχιρὰ ὁ υἱὸς τοῦ Αἰνάν·
79τὸ δῶρον αὐτοῦ ἦτο εἷς ἀργυροῦς δίσκος βάρους ἑκατὸν τριάκοντα σίκλων· λεκάνιον ἕν ἀργυροῦν ἑβδομήκοντα σίκλων· κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον· ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μετὰ ἐλαίου, διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων·
80εἷς θυμιαματοδόχος χρυσοῦς δέκα σίκλων, πλήρης θυμιάματος·
81εἷς μόσχος ἐκ βοῶν, εἷς κριός, ἕν ἀρνίον ἐνιαύσιον, εἰς ὁλοκαύτωμα.
82εἷς τράγος ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας·
83καὶ εἰς θυσίαν εἰρηνικήν, δύο βόες, κριοὶ πέντε, τράγοι πέντε, ἀρνία ἐνιαύσια πέντε· τοῦτο ἦτο τὸ δῶρον τοῦ Ἀχιρά, υἱοῦ τοῦ Αἰνάν.
84Οὗτος ἦτο ὁ ἐγκαινιασμὸς τοῦ θυσιαστηρίου, τὴν ἡμέραν καθ᾿ ἥν ἐχρίσθη ὑπὸ τῶν ἀρχόντων τοῦ Ἰσραήλ· δίσκοι ἀργυροῖ δώδεκα, λεκάνια ἀργυρὰ δώδεκα, θυμιαματοδόχοι χρυσοῖ δώδεκα·
85ἑκατὸν τριάκοντα σίκλων ἦτο ἕκαστος δίσκος ἀργυροῦς, καὶ ἑβδομήκοντα σίκλων ἕκαστον λεκάνιον· ἅπαν τὸ ἀργύριον τῶν σκευῶν, δύο χιλιάδων καὶ τετρακοσίων σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον·
86θυμιαματοδόχοι χρυσοῖ δώδεκα, πλήρεις θυμιάματος, ἀπὸ δέκα σίκλων ὁ θυμιαματοδόχος κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον· ἅπαν τὸ χρυσίον τῶν θυμιαματοδόχων ἑκατὸν εἴκοσι σίκλων.
87Πάντες οἱ βόες διὰ ὁλοκαύτωμα ἦσαν μόσχοι δώδεκα, οἱ κριοὶ δώδεκα, τὰ ἀρνία τὰ ἐνιαύσια δώδεκα μετὰ τῶν ἐξ ἀλφίτων προσφορῶν αὐτῶν· καὶ οἱ τράγοι ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, δώδεκα.
88Καὶ πάντες οἱ βόες διὰ θυσίαν εἰρηνικήν ἦσαν μόσχοι εἰκοσιτέσσαρες, οἱ κριοὶ ἑξήκοντα, οἱ τράγοι ἑξήκοντα, τὰ ἀρνία τὰ ἐνιαύσια ἑξήκοντα. Οὗτος ἦτο ὁ ἐγκαινιασμὸς τοῦ θυσιαστηρίου, ἀφοῦ ἐχρίσθη.
89Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν ὁ Μωϋσῆς εἰς τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου διὰ νὰ λαλήσῃ μετὰ τοῦ Κυρίου, τότε ἤκουσε τὴν φωνήν τοῦ λαλοῦντος πρὸς αὐτό, ἄνωθεν τοῦ ἱλαστηρίου, τὸ ὁποῖον ἦτο ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ μαρτυρίου ἀνὰ μέσον τῶν δύο χερουβείμ· καὶ ἐλάλει πρὸς αὐτόν.Σχετικά με το Copyright: