Μοιραστείτε

 

Αριθμοί 8

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
2Λάλησον πρὸς τὸν Ἀαρών, καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτόν, Ὅταν ἀνάψῃς τοὺς λύχνους, οἱ ἑπτὰ λύχνοι θέλουσι φωτίζει κατὰ πρόσωπον τῆς λυχνίας.
3Καὶ ὁ Ἀαρὼν ἔκαμεν οὕτως· ἤναψε κατὰ πρόσωπον τῆς λυχνίας τοὺς λύχνους αὐτῆς, καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
4Αὕτη δὲ ἦτο ἡ κατασκευή τῆς λυχνίας ἀπὸ χρυσίου σφυρηλάτου· καὶ ὁ κορμὸς αὐτῆς καὶ τὰ ἄνθη αὐτῆς, ἦτο ὅλη σφυρήλατος· κατὰ τὸ σχέδιον, τὸ ὁποῖον ἔδειξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν, οὕτως ἔκαμε τὴν λυχνίαν.
5Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
6Λάβε τοὺς Λευΐτας ἐκ μέσου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ καὶ καθάρισον αὐτούς.
7Καὶ οὕτω θέλεις κάμει εἰς αὐτοὺς διὰ τὸν καθαρισμὸν αὐτῶν· ῥάντισον ἐπ᾿ αὐτοὺς ὕδωρ καθαρισμοῦ καὶ ἄς περάσωσι ξυράφιον δι᾿ ὅλου τοῦ σώματος αὑτῶν καὶ ἄς πλύνωσι τὰ ἐνδύματα αὑτῶν καὶ ἄς καθαρισθῶσιν.
8Ἔπειτα ἄς λάβωσιν ἕνα μόσχον ἐκ βοῶν μετὰ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ ἀπὸ σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μετὰ ἐλαίου, καὶ ἕνα ἄλλον μόσχον ἐκ βοῶν θέλεις λάβει εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας.
9Καὶ θέλεις φέρει τοὺς Λευΐτας ἔμπροσθεν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ θέλεις συνάξει ὅλην τὴν συναγωγήν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ·
10καὶ θέλεις φέρει τοὺς Λευΐτας ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου, καὶ θέλουσιν ἐπιθέσει οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ τὰς χεῖρας αὑτῶν ἐπὶ τοὺς Λευΐτας.
11καὶ ὁ Ἀαρὼν θέλει προσφέρει τοὺς Λευΐτας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου προσφορὰν παρὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, διὰ νὰ ὑπηρετῶσι τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Κυρίου.
12Καὶ οἱ Λευΐται θέλουσιν ἐπιθέσει τὰς χεῖρας αὑτῶν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τῶν μόσχων, καὶ θέλεις προσφέρει τὸν ἕνα περὶ ἁμαρτίας καὶ τὸν ἄλλον δι᾿ ὁλοκαύτωμα εἰς τὸν Κύριον· διὰ νὰ κάμῃς ἐξιλέωσιν ὑπὲρ τῶν Λευϊτῶν.
13Καὶ θέλεις στήσει τοὺς Λευΐτας ἔμπροσθεν τοῦ Ἀαρὼν καὶ ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν αὐτοῦ· καὶ θέλεις προσφέρει αὐτοὺς προσφορὰν εἰς τὸν Κύριον.
14Οὕτω θέλεις ἀποχωρίσει τοὺς Λευΐτας ἐκ μέσου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ οἱ Λευΐται θέλουσιν εἶσθαι ἐμοῦ.
15Καὶ μετὰ ταῦτα θέλουσιν εἰσέλθει οἱ Λευΐται διὰ νὰ ὑπηρετῶσι τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου· καὶ θέλεις καθαρίσει αὐτοὺς καὶ θέλεις προσφέρει αὐτοὺς προσφοράν.
16Διότι οὗτοι εἶναι δεδομένοι δῶρον εἰς ἐμὲ ἐκ μέσου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· ἀντὶ τῶν διανοιγόντων πᾶσαν μήτραν, πάντων τῶν πρωτοτόκων τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἔλαβον αὐτοὺς εἰς ἐμαυτόν.
17Διότι πάντα τὰ πρωτότοκα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ εἶναι ἐμοῦ, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους· καθ᾿ ἥν ἡμέραν ἐπάταξα πάντα τὰ πρωτότοκα ἐν τῇ γῇ τῆς Αἰγύπτου, ἡγίασα αὐτοὺς εἰς ἐμαυτόν·
18καὶ ἔλαβον τοὺς Λευΐτας ἀντὶ πάντων τῶν πρωτοτόκων τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.
19Καὶ ἔδωκα τοὺς Λευΐτας δῶρον εἰς τὸν Ἀαρὼν καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, ἐκ μέσου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, διὰ νὰ ὑπηρετῶσι τὴν ὑπηρεσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, καὶ διὰ νὰ κάμνωσιν ἐξιλέωσιν ὑπὲρ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· διὰ νὰ μή ἦναι πληγή ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, ἐὰν πλησιάσωσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ εἰς τὰ ἅγια.
20Καὶ ἔκαμον ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρὼν καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή τῶν υἱῶν Ἰσραήλ εἰς τοὺς Λευΐτας, κατὰ πάντα ὅσα προσέταξε Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν περὶ τῶν Λευϊτῶν· οὕτως ἔκαμον εἰς αὐτοὺς οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ.
21Καὶ ἐκαθαρίσθησαν οἱ Λευΐται καὶ ἔπλυναν τὰ ἱμάτια αὑτῶν· καὶ προσέφερεν αὐτοὺς ὁ Ἀαρὼν προσφορὰν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ ὁ Ἀαρὼν ἔκαμεν ὑπὲρ αὐτῶν ἐξιλέωσιν διὰ νὰ καθαρίσῃ αὐτούς.
22Καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθον οἱ Λευΐται διὰ νὰ ὑπηρετῶσι τὴν ὑπηρεσίαν αὑτῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ἔμπροσθεν τοῦ Ἀαρὼν καὶ ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν αὐτοῦ· καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν περὶ τῶν Λευϊτῶν, οὕτως ἔκαμον εἰς αὐτούς.
23Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
24Τοῦτο εἶναι τὸ περὶ τῶν Λευϊτῶν· ἀπὸ εἰκοσιπέντε ἐτῶν καὶ ἐπάνω θέλουσιν εἰσέρχεσθαι νὰ ἐκτελῶσι τὴν ὑπηρεσίαν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου·
25καὶ ἀπὸ πεντήκοντα ἐτῶν θέλουσι παύεσθαι τοῦ νὰ ἐκτελῶσι τὴν ὑπηρεσίαν καὶ δὲν θέλουσιν ὑπηρετεῖ πλέον·
26ἀλλὰ θέλουσιν ὑπουργεῖ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, διὰ νὰ φυλάττωσι τὰς φυλακάς· ὑπηρεσίαν ὅμως δὲν θέλουσι κάμνει. Οὕτω θέλεις κάμει εἰς τοὺς Λευΐτας ὡς πρὸς τὰς φυλακὰς αὐτῶν.Σχετικά με το Copyright: