Μοιραστείτε

 

Β Βασιλέων 10

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Εἶχε δὲ ὁ Ἀχαὰβ ἑβδομήκοντα υἱοὺς ἐν Σαμαρείᾳ. Καὶ ἔγραψεν ὁ Ἰηοῦ ἐπιστολάς, καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὴν Σαμάρειαν πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῆς Ἰεζραέλ, πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους καὶ πρὸς τοὺς παιδοτρόφους τοῦ Ἀχαάβ, λέγων,
2Τώρα, καθὼς φθάσῃ πρὸς ἐσᾶς ἡ ἐπιστολή αὕτη, ἐπειδή ἔχετε τοὺς υἱοὺς τοῦ κυρίου σας καὶ ἔχετε τὰς ἁμάξας καὶ τοὺς ἵππους καὶ πόλιν ὀχυρὰν καὶ ὅπλα,
3ἰδέτε ποῖος εἶναι ὁ καλήτερος καὶ ἀρεστότερος μεταξὺ τῶν υἱῶν τοῦ κυρίου σας, καὶ καταστήσατε αὐτὸν ἐπὶ τοῦ θρόνου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ πολεμεῖτε ὑπὲρ τοῦ οἴκου τοῦ κυρίου σας.
4Ἐκεῖνοι ὅμως ἐφοβήθησαν σφόδρα καὶ εἶπον, Ἰδού, δύο βασιλεῖς δὲν ἐστάθησαν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ· καὶ πῶς ἡμεῖς θέλομεν σταθῆ;
5Καὶ ἀπέστειλαν πρὸς τὸν Ἰηοῦ ὁ ἐπιστάτης τοῦ οἴκου καὶ ὁ ἐπιστάτης τῆς πόλεως καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ παιδοτρόφοι, λέγοντες, Ἡμεῖς εἴμεθα δοῦλοί σου καὶ θέλομεν κάμει πᾶν ὅ, τι μᾶς εἴπῃς· δὲν θέλομεν κάμει οὐδένα βασιλέα· κάμε ὅ, τι εἶναι ἀρεστὸν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς σου.
6Τότε ἔγραψε πρὸς αὐτοὺς ἐπιστολήν δευτέραν, λέγων, Ἐὰν ἦσθε ἐμοῦ καὶ εἰσακούητε τῆς φωνῆς μου, λάβετε τὰς κεφαλὰς τῶν ἀνθρώπων, τῶν υἱῶν τοῦ κυρίου σας, καὶ ἔλθετε πρὸς ἐμὲ εἰς Ἰεζραὲλ αὔριον τὴν ὥραν ταύτην· οἱ δὲ υἱοὶ τοῦ βασιλέως, ἑβδομήκοντα ἄνθρωποι, ἦσαν μετὰ τῶν μεγάλων τῆς πόλεως, οἵτινες ἀνέτρεφον αὐτούς.
7Καὶ καθὼς ἔφθασεν ἡ ἐπιστολή πρὸς αὐτούς, λαβόντες τοὺς υἱοὺς τοῦ βασιλέως, ἔσφαξαν ἑβδομήκοντα ἀνθρώπους καὶ ἔβαλον τὰς κεφαλὰς αὐτῶν εἰς καλάθια καὶ ἔστειλαν πρὸς αὐτὸν εἰς Ἰεζραέλ.
8Καὶ ἦλθεν ὁ μηνυτής καὶ ἀνήγγειλε πρὸς αὐτόν, λέγων, Ἔφεραν τὰς κεφαλὰς τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως. Καὶ εἶπε, Βάλετε αὐτὰς κατὰ δύο σωρούς, ἐν τῇ εἰσόδῳ τῆς πύλης, ἕως πρωΐ.
9Καὶ τὸ πρωΐ ἐξῆλθε καὶ σταθεὶς εἶπε πρὸς πάντα τὸν λαόν, Σεῖς εἶσθε δίκαιοι· ἰδού, ἐγὼ συνώμοσα ἐναντίον τοῦ κυρίου μου καὶ ἐθανάτωσα αὐτόν· ἀλλὰ πάντας τούτους τίς ἐπάταξε;
10γνωρίσατε τώρα, ὅτι δὲν θέλει πέσει εἰς τὴν γῆν οὐδὲν ἐκ τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου, τὸν ὁποῖον ἐλάλησεν ὁ Κύριος κατὰ τοῦ οἴκου τοῦ Ἀχαάβ· διότι ἐξετέλεσεν ὁ Κύριος ὅσα ἐλάλησε διὰ τοῦ δούλου αὑτοῦ Ἠλία.
11Καὶ ἐπάταξεν ὁ Ἰηοῦ πάντας τοὺς ἐναπολειφθέντας ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ Ἀχαὰβ ἐν Ἰεζραέλ, καὶ πάντας τοὺς μεγάλους αὐτοῦ καὶ τοὺς οἰκείους αὐτοῦ καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ, ὥστε δὲν ἀφῆκεν εἰς αὐτὸν ὑπόλοιπον.
12Ἔπειτα σηκωθεὶς ἀνεχώρησε καὶ ἦλθεν εἰς Σαμάρειαν. Καὶ ἐν τῇ ὁδῷ, ἐνῷ ἦτο πλησίον τινὸς μάνδρας ποιμένων,
13εὕρηκεν ὁ Ἰηοῦ τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ Ὀχοζίου βασιλέως τοῦ Ἰούδα καὶ εἶπε, Τίνες εἶσθε; Οἱ δὲ εἶπον, Εἴμεθα οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Ὀχοζίου, καὶ καταβαίνομεν νὰ χαιρετήσωμεν τοὺς υἱοὺς τοῦ βασιλέως καὶ τοὺς υἱοὺς τῆς βασιλίσσης.
14Καὶ εἶπε, Συλλάβετε αὐτοὺς ζῶντας. Καὶ συνέλαβον αὐτοὺς ζῶντας καὶ ἔσφαξαν αὐτοὺς πλησίον τοῦ φρέατος τῆς μάνδρας, τεσσαράκοντα δύο ἀνθρώπους· δὲν ἀφῆκαν οὐδὲ ἕνα ἐξ αὐτῶν.
15Καὶ ἀναχωρήσας ἐκεῖθεν, εὕρηκε τὸν Ἰωναδὰβ υἱὸν τοῦ Ῥηχάβ, ἐρχόμενον εἰς συνάντησιν αὐτοῦ· καὶ ἐχαιρέτησεν αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν, Ἡ καρδία σου εἶναι εὐθεῖα, καθὼς ἡ καρδία μου μετὰ τῆς καρδίας σου; Καὶ ἀπεκρίθη ὁ Ἰωναδάβ, Εἶναι. Ἐὰν ναί, δὸς τὴν χεῖρά σου. Καὶ ἔδωκε τὴν χεῖρα αὑτοῦ· καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν πρὸς ἑαυτὸν ἐπὶ τὴν ἅμαξαν.
16Καὶ εἶπεν, Ἐλθὲ μετ᾿ ἐμοῦ καὶ ἰδὲ τὸν ζῆλόν μου ὑπὲρ τοῦ Κυρίου. Καὶ ἐπεβίβασαν αὐτὸν εἰς τὴν ἅμαξαν αὐτοῦ.
17Καὶ ὅτε ἦλθεν εἰς Σαμάρειαν, ἐπάταξε πάντας τοὺς ἐναπολειφθέντας ἐκ τοῦ Ἀχαὰβ ἐν Σαμαρείᾳ, ἑωσοῦ ἠφάνισεν αὐτόν, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, τὸν ὁποῖον ἐλάλησε πρὸς τὸν Ἠλίαν.
18Τότε συνήθροισεν ὁ Ἰηοῦ πάντα τὸν λαὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Ὁ Ἀχαὰβ ἐδούλευσε τὸν Βάαλ ὀλίγον· ὁ Ἰηοῦ θέλει δουλεύσει αὐτὸν πολύ·
19τώρα λοιπὸν καλέσατε πρὸς ἐμὲ πάντας τοὺς προφήτας τοῦ Βάαλ, πάντας τοὺς λατρευτὰς αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ· ἄς μή λείψῃ μηδεὶς· διότι ἔχω θυσίαν μεγάλην εἰς τὸν Βάαλ· πᾶς ὅστις λείψῃ, δὲν θέλει ζήσει. Πλήν ὁ Ἰηοῦ ἔπραξε τοῦτο δολίως, ἐπὶ σκοπῷ νὰ ἐξολοθρεύσῃ τοὺς λατρευτὰς τοῦ Βάαλ.
20Καὶ εἶπεν ὁ Ἰηοῦ, Κηρύξατε πανήγυριν διὰ τὸν Βάαλ. Καὶ ἐκήρυξαν.
21Καὶ ἔπεμψεν ὁ Ἰηοῦ πρὸς πάντα τὸν Ἰσραήλ· καὶ ἦλθον πάντες οἱ λατρευταὶ τοῦ Βάαλ· καὶ δὲν ἔμεινεν οὐδεὶς, ὅστις δὲν ἦλθε. Καὶ ἦλθον εἰς τὸν οἶκον τοῦ Βάαλ· καὶ ἐπλήσθη ὁ οἶκος τοῦ Βάαλ, στόμα εἰς στόμα.
22Καὶ εἶπε πρὸς τὸν ἱματιοφύλακα, Ἐξάγαγε ἱμάτια διὰ πάντας τοὺς λατρευτὰς τοῦ Βάαλ. Καὶ ἐξήγαγεν εἰς αὐτοὺς τὰ ἱμάτια.
23Καὶ εἰσῆλθεν ὁ Ἰηοῦ καὶ ὁ Ἰωναδὰβ ὁ υἱὸς τοῦ Ῥηχὰβ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Βάαλ· καὶ εἶπε πρὸς τοὺς λατρευτὰς τοῦ Βάαλ, Ἐρευνήσατε καὶ ἰδέτε νὰ μή ἦναι ἐδὼ μὲ σᾶς μηδεὶς ἐκ τῶν δούλων τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ μόνον οἱ λατρευταὶ τοῦ Βάαλ.
24Καὶ ὅτε εἰσῆλθον διὰ νὰ προσφέρωσι θυσίας καὶ ὁλοκαυτώματα, ὁ Ἰηοῦ διέταξεν ἔξω ὀγδοήκοντα ἄνδρας καὶ εἶπεν, Ὅστις ἀφήσῃ νὰ διασωθῇ τις ἐκ τῶν ἀνθρώπων, τοὺς ὁποίους ἐγὼ ἔφερα εἰς τὰς χεῖράς σας, ἡ ζωή αὐτοῦ θέλει εἶσθαι ἀντὶ τῆς ζωῆς ἐκείνου.
25Καὶ ὡς ἐτελείωσε προσφέρων τὸ ὁλοκαύτωμα, εἶπεν ὁ Ἰηοῦ πρὸς τοὺς δορυφόρους καὶ πρὸς τοὺς ταγματάρχας, Εἰσέλθετε, πατάξατε αὐτούς· μηδεὶς ἄς μή ἐξέλθῃ. Καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς οἱ δορυφόροι καὶ οἱ ταγματάρχαι ἐν στόματι μαχαίρας καὶ ἔρριψαν ἔξω· καὶ ὑπῆγαν ἕως τῆς πόλεως τοῦ οἴκου τοῦ Βάαλ.
26Καὶ ἐξέβαλον τὰ εἴδωλα τοῦ οἴκου τοῦ Βάαλ καὶ κατέκαυσαν αὐτά.
27Καὶ κατεσύντριψαν τὸ εἴδωλον τοῦ Βάαλ καὶ κατεκρήμνισαν τὸν οἶκον τοῦ Βάαλ, καὶ ἔκαμον αὐτὸν κοπρῶνα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
28Οὕτως ἠφάνισεν ὁ Ἰηοῦ τὸν Βάαλ ἐκ τοῦ Ἰσραήλ.
29Πλήν δὲν ἀπεμακρύνθη ὁ Ἰηοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ τοῦ Ναβάτ, ὅστις ἔκαμε τὸν Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ, ἀπὸ τῶν χρυσῶν μόσχων τῶν ἐν Βαιθήλ καὶ τῶν ἐν Δάν.
30Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Ἰηοῦ, Ἐπειδή ἔπραξας καλῶς ἐκτελέσας τὸ ἀρεστὸν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς μου, καὶ ἔκαμες εἰς τὸν οἶκον τοῦ Ἀχαὰβ κατὰ πάντα ὅσα ἦσαν ἐν τῇ καρδίᾳ μου, οἱ υἱοὶ σου μέχρι τῆς τετάρτης γενεᾶς θέλουσι καθίσει ἐπὶ τοῦ θρόνου τοῦ Ἰσραήλ.
31Καὶ δὲν ἐπρόσεξεν ὁ Ἰηοῦ νὰ περιπατῇ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας αὑτοῦ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ· δὲν ἀπεμακρύνθη ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ Ἱεροβοάμ, ὅστις ἔκαμε τὸν Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ.
32Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἤρχισεν ὁ Κύριος νὰ κολοβόνῃ τὸν Ἰσραήλ· καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ὁ Ἀζαήλ εἰς πάντα τὰ ὅρια τοῦ Ἰσραήλ·
33ἀπὸ Ἰορδάνου, πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου, πᾶσαν τὴν γῆν Γαλαάδ, τοὺς Γαδίτας καὶ τοὺς Ῥουβηνίτας καὶ τοὺς Μανασσίτας ἀπὸ Ἀροήρ, τῆς ἐπὶ τοῦ χειμάρρου Ἀρνών, τὴν τε Γαλαὰδ καὶ τὴν Βασάν.
34Αἱ δὲ λοιπαὶ πράξεις τοῦ Ἰηοῦ καὶ πάντα ὅσα ἔπραξε καὶ πάντα τὰ κατορθώματα αὐτοῦ, δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ;
35Καὶ ἐκοιμήθη ὁ Ἰηοῦ μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ· καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν Σαμαρείᾳ. Ἐβασίλευσε δὲ ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἰωάχαζ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.
36Καὶ ὁ καιρός, καθ᾿ ὅν ὁ Ἰηοῦ ἐβασίλευσεν ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ ἐν Σαμαρείᾳ, ἦτο εἰκοσιοκτὼ ἔτη.Σχετικά με το Copyright: