Μοιραστείτε

 

Β Βασιλέων 11

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Γοθολία δέ, ἡ μήτηρ τοῦ Ὀχοζίου, ἰδοῦσα ὅτι ἀπέθανεν ὁ υἱὸς αὐτῆς, ἐσηκώθη καὶ ἠφάνισε πᾶν τὸ βασιλικὸν σπέρμα.
2Ἰωσαβεὲ ὅμως, ἡ θυγάτηρ τοῦ βασιλέως Ἰωράμ, ἀδελφή τοῦ Ὀχοζίου, λαβοῦσα τὸν Ἰωὰς υἱὸν τοῦ Ὀχοζίου, ἔκλεψεν αὐτὸν ἐκ μέσου τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως τῶν θανατουμένων, αὐτὸν καὶ τὴν τροφὸν αὐτοῦ, καὶ ἔβαλεν ἐν τῷ ταμείῳ τοῦ κοιτῶνος, καὶ ἔκρυψαν αὐτὸν ἀπὸ προσώπου τῆς Γοθολίας, καὶ δὲν ἐθανατώθη.
3Καὶ ἦτο μετ᾿ αὐτῆς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου κρυπτόμενος ἕξ ἔτη. Ἡ δὲ Γοθολία ἐβασίλευεν ἐπὶ τῆς γῆς.
4Ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ ἔτει ὁ Ἰωδαὲ ἀπέστειλε καὶ λαβὼν τοὺς ἑκατοντάρχους μετὰ τῶν ταξιάρχων καὶ τῶν δορυφόρων, ἔφερεν αὐτοὺς πρὸς ἑαυτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, καὶ ἔκαμε συνθήκην μετ᾿ αὐτῶν καὶ ὥρκισεν αὐτοὺς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου· καὶ ἔδειξεν εἰς αὐτοὺς τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως.
5Καὶ προσέταξεν εἰς αὐτούς, λέγων, Τοῦτο εἶναι τὸ πρᾶγμα τὸ ὁποῖον θέλετε κάμει τὸ τρίτον ἀπὸ σᾶς, οἱ εἰσερχόμενοι τὸ σάββατον, θέλετε φυλάττει τὴν φυλακήν τοῦ βασιλικοῦ οἴκου·
6καὶ τὸ τρίτον θέλει εἶσθαι ἐν τῇ πύλῃ Σούρ· καὶ τὸ τρίτον ἐν τῇ πύλῃ τῇ ὄπισθεν τῶν δορυφόρων· οὕτω θέλετε φυλάττει τὴν φυλακήν τοῦ οἴκου, διὰ νὰ μή παραβιασθῇ·
7καὶ δύο τάγματα ἀπὸ σᾶς, πάντες οἱ ἐξερχόμενοι τὸ σάββατον, θέλουσι φυλάττει τὴν φυλακήν τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου περὶ τὸν βασιλέα.
8καὶ θέλετε περικυκλόνει τὸν βασιλέα κύκλῳ, ἕκαστος ἔχων τὰ ὅπλα αὑτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὑτοῦ· καὶ ὅστις εἰσέλθῃ εἰς τὰς τάξεις, ἄς θανατόνεται· καὶ θέλετε εἶσθαι μετὰ τοῦ βασιλέως, ὅταν ἐξέρχηται καὶ ὅταν εἰσέρχηται.
9Καὶ ἔκαμον οἱ ἑκατόνταρχοι κατὰ πάντα ὅσα προσέταξεν Ἰωδαὲ ὁ ἱερεύς· καὶ ἔλαβον ἕκαστος τοὺς ἄνδρας αὑτοῦ, τοὺς εἰσερχομένους τὸ σάββατον, μετὰ τῶν ἐξερχομένων τὸ σάββατον, καὶ ἦλθον πρὸς Ἰωδαὲ τὸν ἱερέα.
10Καὶ ἔδωκεν ὁ ἱερεὺς εἰς τοὺς ἑκατοντάρχους τὰς λόγχας καὶ τὰς ἀσπίδας τοῦ βασιλέως Δαβίδ, τὰς ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου.
11Καὶ οἱ δορυφόροι, ἔχοντες ἕκαστος τὰ ὅπλα αὑτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὑτοῦ, παρεστάθησαν πέριξ τοῦ βασιλέως, ἀπὸ τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς τοῦ οἴκου ἕως τῆς ἀριστερᾶς, πλησίον τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ ναοῦ.
12Τότε ἐξήγαγε τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως καὶ ἐπέθεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ διάδημα καὶ τὸ μαρτύριον· καὶ ἔκαμον αὐτὸν βασιλέα καὶ ἔχρισαν αὐτόν· καὶ κροτήσαντες τὰς χεῖρας, εἶπον, Ζήτω ὁ βασιλεύς!
13Καὶ ἀκούσασα ἡ Γοθολία τὴν φωνήν τοῦ λαοῦ συντρέχοντος, ἦλθε πρὸς τὸν λαὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου.
14Καὶ εἶδε, καὶ ἰδού, ὁ βασιλεὺς ἵστατο πλησίον τοῦ στύλου κατὰ τὸ ἔθος, καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ οἱ σαλπιγκταὶ πλησίον τοῦ βασιλέως· καὶ πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς ἔχαιρε καὶ ἐσάλπιζε μὲ σάλπιγγας. Καὶ διέρρηξεν ἡ Γοθολία τὰ ἱμάτια αὑτῆς καὶ ἐβόησε, Προδοσία, προδοσία!
15Καὶ προσέταξεν Ἰωδαὲ ὁ ἱερεὺς τοὺς ἑκατοντάρχους, τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ στρατεύματος, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Ἐκβάλετε αὐτήν ἔξω τῶν τάξεων· καὶ ὅστις ἀκολουθήσῃ αὐτήν, θανατώσατε αὐτὸν ἐν ῥομφαίᾳ. Διότι ὁ ἱερεὺς εἶχεν εἰπεῖ, Ἄς μή θανατωθῇ ἐντὸς τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου.
16Οὕτως ἔβαλον χεῖρας ἐπ᾿ αὐτήν· καὶ ὅτε ἦλθεν εἰς τὴν ὁδόν, διὰ τῆς ὁποίας οἱ ἵπποι ἔρχονται εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως, ἐθανατώθη ἐκεῖ.
17Καὶ ἔκαμεν ὁ Ἰωδαὲ διαθήκην ἀναμέσον τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ λαοῦ, ὅτι θέλουσιν εἶσθαι λαὸς τοῦ Κυρίου· καὶ ἀναμέσον τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ λαοῦ.
18Καὶ εἰσῆλθον πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς εἰς τὸν οἶκον τοῦ Βάαλ καὶ ἐκρήμνισαν αὐτόν· τὰ θυσιαστήρια αὐτοῦ καὶ τὰ εἴδωλα αὐτοῦ κατεσύντριψαν ὁλοτελῶς καὶ Ματθὰν τὸν ἱερέα τοῦ Βάαλ ἐθανάτωσαν ἔμπροσθεν τῶν θυσιαστηρίων. Καὶ ὁ ἱερεὺς κατέστησεν ἐπιτηρητὰς ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου.
19Καὶ ἔλαβε τοὺς ἑκατοντάρχους καὶ τοὺς ταξιάρχους καὶ τοὺς δορυφόρους καὶ πάντα τὸν λαὸν τῆς γῆς· καὶ κατεβίβασαν τὸν βασιλέα ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου, καὶ ἦλθον εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως διὰ τῆς ὁδοῦ τῆς πύλης τῶν δορυφόρων. Καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ θρόνου τῶν βασιλέων.
20Καὶ εὐφράνθη πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς καὶ ἡ πόλις ἡσύχασε· τὴν δὲ Γοθολίαν ἐθανάτωσαν ἐν μαχαίρᾳ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως.
21Ἑπτὰ ἐτῶν ἦτο ὁ Ἰωὰς ὅτε ἐβασίλευσε.Σχετικά με το Copyright: