Μοιραστείτε

 

Β Βασιλέων 13

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐν τῷ εἰκοστῷ τρίτῳ ἔτει τοῦ Ἰωάς, υἱοῦ τοῦ Ὀχοζίου, βασιλέως τοῦ Ἰούδα, ἐβασίλευσεν Ἰωάχαζ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰηοῦ, ἐπὶ Ἰσραήλ ἐν Σαμαρείᾳ, δεκαεπτὰ ἔτη.
2Καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ ἠκολούθησε τὰς ἁμαρτίας τοῦ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ τοῦ Ναβάτ, ὅστις ἔκαμε τὸν Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ· δὲν ἀπεμακρύνθη ἀπ᾿ αὐτῶν.
3Καὶ ἐξήφθη ἡ ὀργή τοῦ Κυρίου κατὰ τοῦ Ἰσραήλ, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς τὴν χεῖρα τοῦ Ἀζαήλ βασιλέως τῆς Συρίας καὶ εἰς τὴν χεῖρα τοῦ Βὲν-ἀδὰδ υἱοῦ τοῦ Ἀζαήλ, κατὰ πάσας τὰς ἡμέρας.
4Καὶ ἐδεήθη τοῦ Κυρίου ὁ Ἰωάχαζ, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ ὁ Κύριος· διότι εἶδε τὴν θλῖψιν τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ὁ βασιλεὺς τῆς Συρίας κατέθλιβεν αὐτούς.
5Καὶ ἔδωκεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Ἰσραήλ σωτῆρα, καὶ ἐξῆλθον ὑποκάτωθεν τῆς χειρὸς τῶν Συρίων· καὶ κατῴκησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὑτῶν, ὡς τὸ πρότερον.
6Πλήν δὲν ἀπεμακρύνθησαν ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ οἴκου τοῦ Ἱεροβοάμ, ὅστις ἔκαμε τὸν Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ· εἰς αὐτὰς περιεπάτησαν· καὶ ἔτι διέμενε τὸ ἄλσος ἐν Σαμαρείᾳ.
7Διότι δὲν ἔμεινεν εἰς τὸν Ἰωάχαζ λαός, εἰμή πεντήκοντα ἱππεῖς καὶ δέκα ἅμαξαι καὶ δέκα χιλιάδες πεζῶν· διότι κατέστρεψεν αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς τῆς Συρίας καὶ κατέστησεν αὐτοὺς ὡς τὸ χῶμα τὸ καταπατούμενον.
8Αἱ δὲ λοιπαὶ πράξεις τοῦ Ἰωάχαζ καὶ πάντα ὅσα ἔπραξε καὶ τὰ κατορθώματα αὐτοῦ, δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ;
9Καὶ ἐκοιμήθη ὁ Ἰωάχαζ μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν Σαμαρείᾳ· ἐβασίλευσε δὲ ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἰωὰς ὁ υἱὸς αὐτοῦ.
10Ἐν τῷ τριακοστῷ ἑβδόμῳ ἔτει τοῦ Ἰωὰς βασιλέως τοῦ Ἰούδα, ἐβασίλευσεν Ἰωὰς ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωάχαζ ἐπὶ Ἰσραήλ ἐν Σαμαρείᾳ, δεκαὲξ ἔτη.
11Καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· δὲν ἀπεμακρύνθη ἀπὸ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ τοῦ Ναβάτ, ὅστις ἔκαμε τὸν Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ· εἰς αὐτὰς περιεπάτησεν.
12Αἱ δὲ λοιπαὶ πράξεις τοῦ Ἰωὰς καὶ πάντα ὅσα ἔπραξε, τὰ κατορθώματα αὐτοῦ, πῶς ἐπολέμησε κατὰ τοῦ Ἀμασίου βασιλέως τοῦ Ἰούδα, δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ;
13Καὶ ἐκοιμήθη ὁ Ἰωὰς μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ· ἐκάθησε δὲ ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ ὁ Ἱεροβοὰμ· καὶ ἐτάφη ὁ Ἰωὰς ἐν Σαμαρείᾳ μετὰ τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ.
14Ὁ δὲ Ἐλισσαιὲ ἠρρώστησε τὴν ἀρρωστίαν αὑτοῦ ὑπό τῆς ὁποίας ἀπέθανε. Καὶ κατέβη πρὸς αὐτὸν Ἰωὰς ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ καὶ ἔκλαυσεν ἐπὶ τῷ προσώπῳ αὐτοῦ καὶ εἶπε, Πάτερ μου, πάτερ μου, ἅμαξα τοῦ Ἰσραήλ καὶ ἱππικὸν αὐτοῦ.
15Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Ἐλισσαιέ, Λάβε τόξον καὶ βέλη. Καὶ ἔλαβεν εἰς ἑαυτὸν τόξον καὶ βέλη.
16Καὶ εἶπε πρὸς τὸν βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ, Ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὸ τόξον. Καὶ ἐπέθηκε τὴν χεῖρα αὑτοῦ· καὶ ἐπέθηκεν ὁ Ἐλισσαιὲ τὰς χεῖρας αὑτοῦ ἐπὶ τὰς χεῖρας τοῦ βασιλέως.
17Καὶ εἶπεν, Ἄνοιξον τὸ παράθυρον κατὰ ἀνατολάς. Καὶ ἤνοιξε. Καὶ εἶπεν ὁ Ἐλισσαιέ, Τόξευσον. Καὶ ἐτόξευσε. Καὶ εἶπε, τὸ βέλος τῆς σωτηρίας τοῦ Κυρίου καὶ τὸ βέλος τῆς σωτηρίας ἐκ τῶν Συρίων. Καὶ θέλεις πατάξει τοὺς Συρίους ἐν Ἀφέκ, ἑωσοῦ συντελέσῃς αὐτούς.
18Καὶ εἶπε, Λάβε τὰ βέλη. Καὶ ἔλαβε. Καὶ εἶπε πρὸς τὸν βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ, Πάταξον ἐπὶ τὴν γῆν. Καὶ ἐπάταξε τρὶς καὶ ἐστάθη.
19Καὶ ὠργίσθη εἰς αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ καὶ εἶπεν, Ἔπρεπε νὰ πατάξῃς πεντάκις ἤ ἑξάκις· τότε ἤθελες πατάξει τοὺς Συρίους ἑωσοῦ συντελέσῃς αὐτούς· τώρα ὅμως τρὶς θέλεις πατάξει τοὺς Συρίους.
20Καὶ ἀπέθανεν ὁ Ἐλισσαιέ, καὶ ἔθαψαν αὐτόν· τὸ δὲ ἀκόλουθον ἔτος τάγματα Μωαβιτῶν ἔκαμον εἰσβολήν εἰς τὴν γῆν.
21Καὶ ἐνῷ ἔθαπτον ἄνθρωπον τινά, ἰδού, εἶδον τάγμα· καὶ ἔρριψαν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὸν τάφον τοῦ Ἐλισσαιέ· καὶ καθὼς ὁ ἄνθρωπος ὑπῆγε καὶ ἤγγισε τὰ ὀστᾶ τοῦ Ἐλισσαιέ, ἀνέζησε καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοὺς πόδας αὑτοῦ.
22Ὁ δὲ Ἀζαήλ ὁ βασιλεὺς τῆς Συρίας, κατέθλιψε τὸν Ἰσραήλ πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ Ἰωάχαζ.
23Καὶ ἠλέησεν ὁ Κύριος αὐτοὺς καὶ ᾠκτείρησεν αὐτοὺς καὶ ἐπέβλεψεν ἐπ᾿ αὐτούς, διὰ τὴν διαθήκην αὑτοῦ τὴν μετὰ τοῦ Ἀβραάμ, Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ· καὶ δὲν ἠθέλησε νὰ ἐξολοθρεύσῃ αὐτοὺς καὶ δὲν ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου αὑτοῦ, μέχρι τοῦ νῦν.
24Ἀπέθανε δὲ ὁ Ἀζαήλ βασιλεὺς τῆς Συρίας, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Βὲν-ἀδὰδ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.
25Καὶ ἔλαβε πάλιν Ἰωὰς ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωάχαζ ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ Βὲν-ἀδὰδ υἱοῦ τοῦ Ἀζαήλ τὰς πόλεις, τὰς ὁποίας ὁ Ἀζαήλ εἶχε λάβει ἐκ τῆς χειρὸς Ἰωάχαζ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῷ πολέμῳ. Τρὶς ἐπάταξεν αὐτὸν ὁ Ἰωὰς καὶ ἐπανέλαβε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραήλ.Σχετικά με το Copyright: