Μοιραστείτε

 

Β Βασιλέων 14

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει τοῦ Ἰωάς, υἱοῦ τοῦ Ἰωάχαζ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ, ἐβασίλευσεν Ἀμασίας, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωὰς βασιλέως τοῦ Ἰούδα.
2Εἰκοσιπέντε ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὅτε ἐβασίλευσε, καὶ ἐβασίλευσεν εἰκοσιεννέα ἔτη ἐν Ἱερουσαλήμ. Τὸ δὲ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἦτο Ἰωαδὰν ἐξ Ἱερουσαλήμ.
3Καὶ ἔπραξε τὸ εὐθὲς ἐνώπιον Κυρίου, πλήν οὐχὶ ὡς ὁ Δαβὶδ ὁ πατήρ αὐτοῦ· ἔπραξε κατὰ πάντα ὅσα εἶχε πράξει Ἰωὰς ὁ πατήρ αὐτοῦ.
4Οἱ ὑψηλοὶ ὅμως τόποι δὲν ἀφῃρέθησαν· ὁ λαὸς ἐθυσίαζεν ἔτι καὶ ἐθυμίαζεν ἐπὶ τοὺς ὑψηλοὺς τόπους.
5Ὡς δὲ ἡ βασιλεία ἐκραταιώθη ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, ἐθανάτωσε τοὺς δούλους αὑτοῦ τοὺς θανατώσαντας τὸν βασιλέα τὸν πατέρα αὐτοῦ.
6Ὅμως τὰ τέκνα τῶν φονευτῶν δὲν ἐθανάτωσε· κατὰ τὸ γεγραμμένον ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ Μωϋσέως, ὅπου προσέταξεν ὁ Κύριος, λέγων, Οἱ πατέρες δὲν θέλουσι θανατόνεσθαι διὰ τὰ τέκνα, οὐδὲ τὰ τέκνα θέλουσι θανατόνεσθαι διὰ τοὺς πατέρας, ἀλλ᾿ ἕκαστος θέλει θανατόνεσθαι διὰ τὸ ἑαυτοῦ ἁμάρτημα.
7Οὗτος ἐθανάτωσεν ἐκ τοῦ Ἐδὼμ δέκα χιλιάδας ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ ἅλατος, καὶ ἐκυρίευσε τὴν Σελὰ διὰ πολέμου καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἰοχθεήλ μέχρι τῆς ἡμέρας ταύτης.
8Τότε ἀπέστειλεν ὁ Ἀμασίας μηνυτὰς πρὸς τὸν Ἰωάς, υἱὸν τοῦ Ἰωάχαζ, υἱοῦ τοῦ Ἰηοῦ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ, λέγων, Ἐλθέ, νὰ ἴδωμεν ἀλλήλους προσωπικῶς.
9Καὶ ἀπέστειλεν ὁ Ἰωὰς βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ πρὸς τὸν Ἀμασίαν βασιλέα τοῦ Ἰούδα, λέγων, Ἡ ἄκανθα ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ ἀπέστειλε πρὸς τὴν κέδρον τὴν ἐν τῷ Λιβάνῳ, λέγουσα, Δὸς τὴν θυγατέρα σου εἰς τὸν υἱὸν μου διὰ γυναῖκα· πλήν διέβη θηρίον τοῦ ἀγροῦ τὸ ἐν τῷ Λιβάνῳ, καὶ κατεπάτησε τὴν ἄκανθαν·
10ἐπάταξας τῳόντι τὸν Ἐδώμ, καὶ ἡ καρδία σου σὲ ὕψωσε· χαίρου τὴν δόξαν σου καθήμενος ἐν τῷ οἴκῳ σου· διὰ τί ἐμπλέκεσαι εἰς κακόν, διὰ τὸ ὁποῖον ἤθελες πέσει, σὺ καὶ ὁ Ἰούδας μετὰ σοῦ;
11Ἀλλ᾿ ὁ Ἀμασίας δὲν ὑπήκουσεν. Ἀνέβη λοιπὸν ὁ Ἰωὰς βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, καὶ εἶδον ἀλλήλους προσωπικῶς, αὐτὸς καὶ Ἀμασίας ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰούδα, ἐν Βαὶθ-σεμές, ἥτις εἶναι τοῦ Ἰούδα.
12Καὶ ἐκτυπήθη ὁ Ἰούδας ἔμπροσθεν τοῦ Ἰσραήλ· καὶ ἔφυγον ἕκαστος εἰς τὰς σκηνὰς αὑτοῦ.
13Καὶ συνέλαβεν ὁ Ἰωὰς ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ τὸν Ἀμασίαν βασιλέα τοῦ Ἰούδα, υἱὸν τοῦ Ἰωὰς υἱοῦ τοῦ Ὀχοζίου, ἐν Βαὶθ-σεμές· καὶ ἐλθὼν εἰς Ἱερουσαλήμ, κατηδάφισε τὸ τεῖχος τῆς Ἱερουσαλήμ ἀπὸ τῆς πύλης Ἐφραΐμ ἕως τῆς πύλης τῆς γωνίας, τετρακοσίας πήχας.
14Καὶ λαβὼν πᾶν τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ εὑρεθέντα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου καὶ ἐν τοῖς θησαυροῖς τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ ἀνθρώπους ἐνέχυρα, ἐπέστρεψεν εἰς Σαμάρειαν.
15Αἱ δὲ λοιπαὶ πράξεις τοῦ Ἰωάς, ὅσας ἔπραξε, καὶ τὰ κατορθώματα αὐτοῦ, καὶ πῶς ἐπολέμησε μετὰ τοῦ Ἀμασίου βασιλέως τοῦ Ἰούδα, δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ;
16Καὶ ἐκοιμήθη ὁ Ἰωὰς μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν Σαμαρείᾳ μετὰ τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ· ἐβασίλευσε δὲ ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἱεροβοὰμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.
17Ὁ δὲ Ἀμασίας, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωάς, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰούδα, ἔζησε μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Ἰωὰς υἱοῦ τοῦ Ἰωάχαζ, βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ, δεκαπέντε ἔτη.
18Αἱ δὲ λοιπαὶ πράξεις τοῦ Ἀμασίου δὲν εἶναι γεγραμμέναι ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰούδα;
19Ἔκαμον δὲ κατ᾿ αὐτοῦ συνωμοσίαν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔφυγεν εἰς Λαχείς· ἀπέστειλαν ὅμως κατόπιν αὐτοῦ εἰς Λαχεὶς καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὸν ἐκεῖ.
20Καὶ ἔφεραν αὐτὸν ἐπὶ ἵππων, καὶ ἐτάφη ἐν Ἱερουσαλήμ μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ, ἐν τῇ πόλει Δαβίδ.
21Ἔλαβε δὲ πᾶς ὁ λαὸς τοῦ Ἰούδα τὸν Ἀζαρίαν, ὄντα ἡλικίας δεκαὲξ ἐτῶν, καὶ ἔκαμον αὐτὸν βασιλέα ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἀμασίου.
22Καὶ ᾠκοδόμησε τὴν Ἐλὰθ καὶ ἐπέστρεψεν αὐτήν εἰς τὸν Ἰούδα, ἀφοῦ ὁ βασιλεὺς ἐκοιμήθη μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ.
23Ἐν τῷ δεκάτῳ πέμπτῳ ἔτει τοῦ Ἀμασίου, υἱοῦ τοῦ Ἰωάς, βασιλέως τοῦ Ἰούδα, ἐβασίλευσεν ἐν Σαμαρείᾳ ὁ Ἱεροβοὰμ υἱὸς τοῦ Ἰωάς, βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ, ἔτη τεσσαράκοντα καὶ ἕν.
24Καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· δὲν ἀπεμακρύνθη ἀπὸ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ τοῦ Ναβάτ, ὅστις ἔκαμε τὸν Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ.
25Οὗτος ἀποκατέστησε τὸ ὅριον τοῦ Ἰσραήλ, ἀπὸ τῆς εἰσόδου τῆς Αἰμὰθ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς πεδιάδος, κατὰ τὸν λόγον Κυρίου τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ, τὸν ὁποῖον ἐλάλησε διὰ τοῦ δούλου αὑτοῦ Ἰωνά, υἱοῦ τοῦ Ἀμαθί, τοῦ προφήτου, τοῦ ἀπὸ Γὰθ-ἐφέρ.
26Διότι εἶδεν ὁ Κύριος τὴν θλῖψιν τοῦ Ἰσραήλ πικρὰν σφόδρα, ὅτι δὲν ἦτο οὐδὲν κεκλεισμένον καὶ οὐδὲν ἀφειμένον, οὐδὲ ὁ βοηθήσων τὸν Ἰσραήλ.
27Καὶ δὲν εἶπεν ὁ Κύριος νὰ ἐξαλείψῃ ὑποκάτωθεν τοῦ οὐρανοῦ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰσραήλ, ἀλλ᾿ ἔσωσεν αὐτοὺς διὰ χειρὸς τοῦ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ τοῦ Ἰωάς.
28Αἱ δὲ λοιπαὶ πράξεις τοῦ Ἱεροβοὰμ καὶ πάντα ὅσα ἔπραξε καὶ τὰ κατορθώματα αὐτοῦ, πῶς ἐπολέμησε καὶ πῶς ἐπανέλαβε τὴν Δαμασκὸν καὶ τὴν Αἰμὰθ τοῦ Ἰούδα εἰς τὸν Ἰσραήλ, δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ;
29Καὶ ἐκοιμήθη ὁ Ἱεροβοὰμ μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ, μετὰ τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ· ἐβασίλευσε δὲ ἀντ᾿ αὐτοῦ Ζαχαρίας ὁ υἱὸς αὐτοῦ.Σχετικά με το Copyright: