Μοιραστείτε

 

Β Βασιλέων 15

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐν τῷ εἰκοστῷ ἑβδόμῳ ἔτει τοῦ Ἱεροβοὰμ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ ἐβασίλευσεν ὁ Ἀζαρίας, υἱὸς τοῦ Ἀμασίου, βασιλέως τοῦ Ἰούδα.
2Δεκαὲξ ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὅτε ἐβασίλευσε, καὶ ἐβασίλευσε πεντήκοντα δύο ἔτη ἐν Ἱερουσαλήμ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἦτο Ἰεχολία, ἐξ Ἱερουσαλήμ.
3Καὶ ἔπραξε τὸ εὐθὲς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, κατὰ πάντα ὅσα εἶχε πράξει Ἀμασίας ὁ πατήρ αὐτοῦ.
4Πλήν οἱ ὑψηλοὶ τόποι δὲν ἀφηρέθησαν· ὁ λαὸς ἔτι ἐθυσίαζε καὶ ἐθυμίαζεν ἐπὶ τοὺς ὑψηλοὺς τόπους.
5Καὶ ἐπάταξεν ὁ Κύριος τὸν βασιλέα, καὶ ἦτο λεπρὸς ἕως τῆς ἡμέρας τοῦ θανάτου αὑτοῦ καὶ κατῴκει ἐν οἰκίᾳ ἀποκεχωρισμένῃ. Ἦτο δὲ ἐπὶ τοῦ οἴκου Ἰωθὰμ ὁ υἱὸς τοῦ βασιλέως, κρίνων τὸν λαὸν τῆς γῆς.
6Αἱ δὲ λοιπαὶ πράξεις τοῦ Ἀζαρίου καὶ πάντα ὅσα ἔπραξε δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰούδα;
7Καὶ ἐκοιμήθη ὁ Ἀζαρίας μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ· καὶ ἔθαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαβίδ· ἐβασίλευσε δὲ ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἰωθὰμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.
8Ἐν τῷ τριακοστῷ ὀγδόῳ ἔτει τοῦ Ἀζαρίου βασιλέως τοῦ Ἰούδα, Ζαχαρίας ὁ υἱὸς τοῦ Ἱεροβοὰμ ἐβασίλευσεν ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ ἐν Σαμαρείᾳ, ἕξ μῆνας.
9Καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ὡς εἶχον πράξει οἱ πατέρες αὐτοῦ· δὲν ἀπεμακρύνθη ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ τοῦ Ναβάτ, ὅστις ἔκαμε τὸν Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ.
10Καὶ συνώμοσε κατ᾿ αὐτοῦ Σαλλοὺμ ὁ υἱὸς τοῦ Ἰαβεὶς, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν κατέμπροσθεν τοῦ λαοῦ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ.
11Αἱ δὲ λοιπαὶ πράξεις τοῦ Ζαχαρίου, ἰδού, εἶναι γεγραμμέναι ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ.
12Οὗτος ἦτο ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, τὸν ὁποῖον ἐλάλησε πρὸς τὸν Ἰηοῦ, λέγων, Οἱ υἱοὶ σου θέλουσι καθίσει ἐπὶ τοῦ θρόνου τοῦ Ἰσραήλ ἕως τετάρτης γενεᾶς. Καὶ ἔγεινεν οὕτως.
13Ἐβασίλευσε δὲ Σαλλοὺμ ὁ υἱὸς τοῦ Ἰαβεὶς ἐν τῷ τριακοστῷ ἐννάτῳ ἔτει τοῦ Ὀζίου βασιλέως τοῦ Ἰούδα, καὶ ἐβασίλευσεν ἕνα μῆνα ἐν Σαμαρείᾳ.
14Καὶ ἀνέβη Μεναήμ ὁ υἱὸς τοῦ Γαδεὶ ἀπὸ Θερσά, καὶ ἦλθεν εἰς Σαμάρειαν καὶ ἐκτύπησε τὸν Σαλλοὺμ τὸν υἱὸν τοῦ Ἰαβεὶς ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ.
15Αἱ δὲ λοιπαὶ πράξεις τοῦ Σαλλοὺμ, καὶ ἡ συνωμοσία αὐτοῦ τὴν ὁποίαν ἔκαμεν, ἰδού, εἶναι γεγραμμέναι ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ.
16Τότε ἐπάταξεν ὁ Μεναήμ τὴν Θαψὰ καὶ πάντας τοὺς ἐν αὐτῇ καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς ἀπὸ Θερσά· ἐπειδή δὲν ἤνοιξαν εἰς αὐτόν, διὰ τοῦτο ἐπάταξεν αὐτήν· καὶ πάσας τὰς ἐν αὐτῇ ἐγκυμονούσας διέσχισεν.
17Ἐν τῷ τριακοστῷ ἐννάτῳ ἔτει τοῦ Ἀζαρίου βασιλέως τοῦ Ἰούδα, Μεναήμ ὁ υἱὸς τοῦ Γαδεὶ ἐβασίλευσεν ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ, δέκα ἔτη ἐν Σαμαρείᾳ.
18Καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· δὲν ἀπεμακρύνθη κατὰ πάσας τὰς ἡμέρας αὑτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ τοῦ Ναβάτ, ὅστις ἔκαμε τὸν Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ.
19Τότε ἦλθεν ὁ Φοὺλ βασιλεὺς τῆς Ἀσσυρίας ἐναντίον τῆς γῆς. καὶ ἔδωκεν ὁ Μεναήμ εἰς τὸν Φοὺλ χίλια τάλαντα ἀργυρίου, διὰ νὰ ἦναι μετ᾿ αὐτοῦ ἡ χεὶρ αὐτοῦ εἰς τὸ νὰ ἐνισχύσῃ τὴν βασιλείαν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.
20Καὶ ἀπέσπασεν ὁ Μεναήμ τὸ ἀργύριον ἀπὸ τοῦ Ἰσραήλ, ἀπὸ πάντων τῶν δυνατῶν εἰς πλούτη, πεντήκοντα σίκλους ἀργυρίου ἀφ᾿ ἑκάστου, διὰ νὰ δώσῃ εἰς τὸν βασιλέα τῆς Ἀσσυρίας. Καὶ ἐπέστρεψεν ὁ βασιλεὺς τῆς Ἀσσυρίας καὶ δὲν ἐστάθη ἐκεῖ ἐν τῇ γῇ.
21Αἱ δὲ λοιπαὶ πράξεις τοῦ Μεναήμ καὶ πάντα ὅσα ἔπραξε, δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ;
22Καὶ ἐκοιμήθη ὁ Μεναήμ μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ· ἐβασίλευσε δὲ ἀντ᾿ αὐτοῦ Φακείας ὁ υἱὸς αὐτοῦ.
23Ἐν τῷ πεντηκοστῷ ἔτει τοῦ Ἀζαρίου βασιλέως τοῦ Ἰούδα, Φακείας ὁ υἱὸς τοῦ Μεναήμ ἐβασίλευσεν ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ ἐν Σαμαρείᾳ, δύο ἔτη.
24Καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· δὲν ἀπεμακρύνθη ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ τοῦ Ναβάτ, ὅστις ἔκαμε τὸν Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ.
25Καὶ συνώμοσε κατ᾿ αὐτοῦ ὁ Φεκὰ υἱὸς τοῦ Ῥεμαλία, ὁ στρατηγὸς αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐν Σαμαρείᾳ, ἐν τῷ παλατίῳ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως, μετὰ τοῦ Ἀργὸβ καὶ Ἀριέ, ἔχων μεθ᾿ ἑαυτοῦ καὶ πεντήκοντα ἄνδρας ἐκ τῶν Γαλααδιτῶν· καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ.
26Αἱ δὲ λοιπαὶ πράξεις τοῦ Φακείου καὶ πάντα ὅσα ἔπραξεν, ἰδού, εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ.
27Ἐν τῷ πεντηκοστῷ δευτέρῳ ἔτει τοῦ Ἀζαρίου βασιλέως τοῦ Ἰούδα, Φεκὰ ὁ υἱὸς τοῦ Ῥεμαλία ἐβασίλευσεν ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ ἐν Σαμαρείᾳ, εἴκοσι ἔτη.
28Καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· δὲν ἀπεμακρύνθη ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ τοῦ Ναβάτ, ὅστις ἔκαμε τὸν Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ.
29Ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Φεκὰ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ, ἦλθεν ὁ Θεγλὰθ-φελασὰρ βασιλεὺς τῆς Ἀσσυρίας, καὶ ἐκυρίευσε τὴν Ἰϊὼν καὶ τὴν Ἀβὲλ-βαὶθ-μααχὰ καὶ τὴν Ἰανὼχ, καὶ τὴν Κεδὲς καὶ τὴν Ἀσὼρ καὶ τὴν Γαλαὰδ καὶ τὴν Γαλιλαίαν, πᾶσαν τὴν γῆν Νεφθαλί, καὶ μετῴκισεν αὐτοὺς εἰς Ἀσσυρίαν.
30Καὶ ἔκαμεν Ὠσηὲ ὁ υἱὸς τοῦ Ἠλὰ συνωμοσίαν κατὰ τοῦ Φεκὰ υἱοῦ τοῦ Ῥεμαλία, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ, ἐν τῷ εἰκοστῷ ἔτει τοῦ Ἰωθὰμ υἱοῦ τοῦ Ὀζίου.
31Αἱ δὲ λοιπαὶ πράξεις τοῦ Φεκὰ, καὶ πάντα ὅσα ἔπραξεν, ἰδού, εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ.
32Ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει τοῦ Φεκὰ υἱοῦ τοῦ Ῥεμαλία βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ, ἐβασίλευσεν ὁ Ἰωθὰμ υἱὸς τοῦ Ὀζίου βασιλέως τοῦ Ἰούδα.
33Εἰκοσιπέντε ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὅτε ἐβασίλευσε, καὶ ἐβασίλευσε δεκαὲξ ἔτη ἐν Ἱερουσαλήμ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἦτο Ἱερουσὰ θυγάτηρ τοῦ Σαδώκ.
34Καὶ ἔπραξε τὸ εὐθὲς ἐνώπιον Κυρίου· ἔπραξε κατὰ πάντα ὅσα ἔπραξεν Ὀζίας ὁ πατήρ αὐτοῦ.
35Πλήν οἱ ὑψηλοὶ τόποι δὲν ἀφηρέθησαν· ὁ λαὸς ἔτι ἐθυσίαζε καὶ ἐθυμίαζεν ἐπὶ τοὺς ὑψηλοὺς τόπους. Οὗτος ᾠκοδόμησε τὴν ὑψηλήν πύλην τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου.
36Αἱ δὲ λοιπαὶ πράξεις τοῦ Ἰωθὰμ καὶ πάντα ὅσα ἔπραξε, δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰούδα;
37Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἤρχισεν ὁ Κύριος νὰ ἐξαποστέλλῃ κατὰ τοῦ Ἰούδα τὸν Ῥεσὶν βασιλέα τῆς Συρίας καὶ τὸν Φεκὰ υἱὸν τοῦ Ῥεμαλία.
38Ὁ δὲ Ἰωθὰμ ἐκοιμήθη μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ, καὶ ἐτάφη μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ ἐν πόλει Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· ἐβασίλευσε δὲ ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἄχαζ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.Σχετικά με το Copyright: