Μοιραστείτε

 

Β Βασιλέων 17

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐν τῷ δωδεκάτῳ ἔτει τοῦ Ἄχαζ βασιλέως τοῦ Ἰούδα, ἐβασίλευσεν Ὠσηὲ ὁ υἱὸς τοῦ Ἠλὰ ἐν Σαμαρείᾳ ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ, ἐννέα ἔτη.
2Καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, πλήν οὐχὶ ὡς οἱ βασιλεῖς τοῦ Ἰσραήλ οἵτινες ἦσαν πρὸ αὐτοῦ.
3Ἐπ᾿ αὐτὸν ἀνέβη Σαλμανασὰρ ὁ βασιλεὺς τῆς Ἀσσυρίας· καὶ ἔγεινεν Ὠσηὲ δοῦλος αὐτοῦ καὶ ἔδιδεν εἰς αὐτὸν φόρον.
4Εὕρηκε δὲ ὁ βασιλεὺς τῆς Ἀσσυρίας συνωμοσίαν ἐν τῷ Ὠσηέ· διότι ἀπέστειλε μηνυτὰς πρὸς τὸν Σώ, βασιλέα τῆς Αἰγύπτου, καὶ δὲν ἔδωκε φόρον εἰς τὸν βασιλέα τῆς Ἀσσυρίας, ὡς ἔκαμνε κατ᾿ ἔτος· ὅθεν συνέκλεισεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς τῆς Ἀσσυρίας καὶ ἔδεσεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ.
5Καὶ ἀνέβη ὁ βασιλεὺς τῆς Ἀσσυρίας διὰ πάσης τῆς γῆς· καὶ ἀνέβη εἰς τὴν Σαμάρειαν καὶ ἐπολιόρκησεν αὐτήν τρία ἔτη.
6Ἐν τῷ ἐννάτῳ ἔτει τοῦ Ὠσηέ, ὁ βασιλεὺς τῆς Ἀσσυρίας ἐκυρίευσε τὴν Σαμάρειαν καὶ μετῴκισε τὸν Ἰσραήλ εἰς τὴν Ἀσσυρίαν, καὶ κατῴκισεν αὐτοὺς ἐν Ἀλὰ καὶ ἐν Ἀβώρ, παρὰ τὸν ποταμὸν Γωζάν, καὶ ἐν ταῖς πόλεσι τῶν Μήδων.
7Ἔγεινε δὲ τοῦτο, διότι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραήλ ἡμάρτησαν εἰς Κύριον τὸν Θεὸν αὑτῶν, ὅστις ἀνήγαγεν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὑποκάτωθεν τῆς χειρὸς τοῦ Φαραὼ βασιλέως τῆς Αἰγύπτου, καὶ ἐσεβάσβησαν ἄλλους θεούς,
8καὶ περιεπάτησαν εἰς τὰ νόμιμα τῶν ἐθνῶν, τὰ ὁποῖα ἐξεδίωξεν ὁ Κύριος ἀπέμπροσθεν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ τὰ τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ, τὰ ὁποῖα ἐθέσπισαν.
9Καὶ ἔπραττον οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραήλ κρυφίως πράγματα, τὰ ὁποῖα δὲν ἦσαν εὑθέα ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτῶν, καὶ ᾠκοδόμησαν εἰς ἑαυτοὺς ὑψηλοὺς τόπους ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν αὑτῶν, ἀπὸ πύργου φυλάκων ἕως ὀχυρᾶς πόλεως.
10Καὶ ἀνήγειραν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάλματα καὶ ἄλση ἐπὶ πάντα ὑψηλὸν λόφον καὶ ὑποκάτω παντὸς δένδρου πρασίνου.
11Καὶ ἐκεῖ ἐθυμίαζον ἐπὶ πάντας τοὺς ὑψηλοὺς τόπους, καθὼς τὰ ἔθνη τὰ ὁποῖα ὁ Κύριος ἐξεδίωξεν ἀπέμπροσθεν αὐτῶν· καὶ ἔπραττον πονηρὰ πράγματα διὰ νὰ παροργίζωσι τὸν Κύριον·
12καὶ ἐλάτρευσαν τὰ εἴδωλα, περὶ τῶν ὁποίων ὁ Κύριος εἶπε πρὸς αὐτούς, Δὲν θέλετε κάμει τὸ πρᾶγμα τοῦτο.
13Καὶ διεμαρτυρήθη ὁ Κύριος κατὰ τοῦ Ἰσραήλ καὶ κατὰ τοῦ Ἰούδα, διὰ χειρὸς πάντων τῶν προφητῶν, πάντων τῶν βλεπόντων, λέγων, Ἐπιστρέψατε ἀπὸ τῶν ὁδῶν ὑμῶν τῶν πονηρῶν καὶ φυλάττετε τὰς ἐντολὰς μου, τὰ διατάγματά μου, κατὰ πάντα τὸν νόμον τὸν ὁποῖον προσέταξα εἰς τοὺς πατέρας σας καὶ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλα εἰς ἐσᾶς διὰ μέσου τῶν δούλων μου τῶν προφητῶν.
14Πλήν αὐτοὶ δὲν ὑπήκουσαν, ἀλλ᾿ ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὑτῶν, ὡς τὸν τράχηλον τῶν πατέρων αὑτῶν, οἵτινες δὲν ἐπίστευσαν εἰς Κύριον τὸν Θεὸν αὑτῶν.
15Καὶ ἀπέρριψαν τὰ διατάγματα αὐτοῦ καὶ τὴν διαθήκην αὐτοῦ, τὴν ὁποίαν ἔκαμε μετὰ τῶν πατέρων αὐτῶν, καὶ τὰς διαμαρτυρήσεις αὐτοῦ, τὰς ὁποίας διεμαρτυρήθη ἐναντίον αὐτῶν· καὶ ὑπῆγαν ὀπίσω τῆς ματαιότητος, καὶ ἐματαιώθησαν, καὶ ὀπίσω τῶν ἐθνῶν τῶν πέριξ αὐτῶν, περὶ τῶν ὁποίων ὁ Κύριος προσέταξεν αὐτούς, νὰ μή πράξωσιν ὡς ἐκεῖνα.
16Καὶ ἐγκατέλιπον πάσας ταῖς ἐντολὰς Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὑτῶν, καὶ ἔκαμον εἰς ἑαυτοὺς χωνευτά, δύο μόσχους, καὶ ἔκαμον ἄλση καὶ προσεκύνησαν πᾶσαν τὴν στρατιὰν τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐλάτρευσαν τὸν Βάαλ.
17Καὶ διεβίβαζον τοὺς υἱοὺς αὑτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὑτῶν διὰ τοῦ πυρός, καὶ μετεχειρίζοντο μαντείας καὶ οἰωνισμούς, καὶ ἐπώλησαν ἑαυτοὺς εἰς τὸ νὰ πράττωσι πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ παροργίζωσιν αὐτόν.
18Διὰ ταῦτα ὁ Κύριος ὠργίσθη σφόδρα κατὰ τοῦ Ἰσραήλ καὶ ἀπέβαλεν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου αὑτοῦ· δὲν ἐναπελείφθη, παρὰ μόνη ἡ φυλή τοῦ Ἰούδα.
19Καὶ ὁ Ἰούδας ἔτι δὲν ἐφύλαξε τὰς ἐντολὰς Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὑτοῦ, ἀλλὰ περιεπάτησαν εἰς τὰ διατάγματα τοῦ Ἰσραήλ, τὰ ὁποῖα ἔκαμον.
20Καὶ ἀπέβαλεν ὁ Κύριος πᾶν τὸ σπέρμα τοῦ Ἰσραήλ καὶ κατέθλιψεν αὐτούς, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς τὴν χεῖρα τῶν διαρπαζόντων, ἑωσοῦ ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου αὑτοῦ.
21Διότι ἀπεσχίσθη ὁ Ἰσραήλ ἀπὸ τοῦ οἴκου Δαβίδ, καὶ ἔκαμον βασιλέα τὸν Ἱεροβοὰμ υἱὸν τοῦ Ναβάτ· καὶ ὁ Ἱεροβοὰμ ἀπέσπασε τὸν Ἰσραήλ ἐξόπισθεν τοῦ Κυρίου, καὶ ἔκαμεν αὐτοὺς νὰ ἁμαρτήσωσιν ἁμαρτίαν μεγάλην.
22Διότι οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ περιεπάτησαν ἐν πάσαις ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ Ἱεροβοάμ, τὰς ὁποίας ἔπραξε· δὲν ἀπεμακρύνθησαν ἀπ᾿ αὐτῶν,
23ἑωσοῦ ὁ Κύριος ἀπέβαλε τὸν Ἰσραήλ ἀπὸ προσώπου αὑτοῦ, καθὼς ἐλάλησε διὰ χειρὸς πάντων τῶν δούλων αὑτοῦ τῶν προφητῶν. Καὶ μετῳκίσθη ὁ Ἰσραήλ ἀπὸ τῆς γῆς αὑτοῦ εἰς τὴν Ἀσσυρίαν, ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
24Καὶ ἔφερεν ὁ βασιλεὺς τῆς Ἀσσυρίας ἀνθρώπους ἐκ Βαβυλῶνος καὶ ἀπὸ Χουθὰ καὶ ἀπὸ Αὐὰ καὶ ἀπὸ Αἰμὰθ καὶ ἀπὸ Σεφαρουΐμ, καὶ κατῴκισεν ἐν ταῖς πόλεσι τῆς Σαμαρείας ἀντὶ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἐκληρονόμησαν τὴν Σαμάρειαν καὶ κατῴκησαν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῆς.
25Καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐκεῖ κατοικήσεως αὑτῶν, δὲν ἐφοβήθησαν τὸν Κύριον· καὶ ἀπέστειλεν ὁ Κύριος τοὺς λέοντας μεταξὺ αὐτῶν, καὶ ἐθανάτονον ἐξ αὐτῶν.
26Καὶ εἶπον πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Ἀσσυρίας, λέγοντες, Τὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα μετῴκισας καὶ ἐκάθισας ἐν ταῖς πόλεσι τῆς Σαμαρείας, δὲν γνωρίζουσι τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ τῆς γῆς· διὰ τοῦτο ἀπέστειλε τοὺς λέοντας μεταξὺ αὐτῶν, καὶ ἰδού, θανατόνουσιν αὐτούς, ἐπειδή δὲν γνωρίζουσι τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ τῆς γῆς.
27Τότε ὁ βασιλεὺς τῆς Ἀσσυρίας προσέταξε, λέγων, Φέρετε ἐκεῖ ἕνα τῶν ἱερέων, τοὺς ὁποίους μετῳκίσατε ἐκεῖθεν· καὶ ἄς ὑπάγωσι καὶ ἄς κατοικήσωσιν ἐκεῖ· καὶ ἄς διδάξῃ αὐτοὺς τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ τῆς γῆς.
28Καὶ εἷς τῶν ἱερέων, τοὺς ὁποίους μετῴκισαν ἐκ τῆς Σαμαρείας, ἦλθε καὶ κατῴκησεν ἐν Βαιθήλ, καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς πῶς νὰ φοβῶνται τὸν Κύριον.
29Ἕκαστον ὅμως ἔθνος ἔκαμον θεοὺς εἰς ἑαυτοὺς καὶ ἔθεσαν εἰς τοὺς οἴκους τῶν ὑψηλῶν τόπων, τοὺς ὁποίους οἱ Σαμαρεῖται ἔκαμον, ἕκαστον ἔθνος ἐν ταῖς πόλεσιν αὑτῶν, ὅπου κατῴκουν.
30Καὶ οἱ ἄνδρες τῆς Βαβυλῶνος ἔκαμον τὴν Σοκχὼθ-βενώθ, οἱ δὲ ἄνδρες τῆς Χουθὰ ἔκαμον τὴν Νεργὰλ, καὶ οἱ ἄνδρες τῆς Αἰμὰθ ἔκαμον τὴν Ἀσιμά,
31καὶ οἱ Αὐῖται ἔκαμον τὴν Νιβὰζ καὶ τὸν Ταρτάκ, καὶ οἱ Σεφαρουΐται ἔκαιον τοὺς υἱοὺς αὑτῶν διὰ τοῦ πυρὸς εἰς τὸν Ἀδραμμέλεχ καὶ Ἀναμμέλεχ, θεοὺς τῶν Σεφαρουϊτῶν.
32Οὕτως ἐφοβοῦντο τὸν Κύριον· ἔκαμον δὲ εἰς ἑαυτοὺς ἐκ τῶν ἐσχάτων μεταξὺ αὐτῶν ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν τόπων, οἵτινες ἐθυσίαζον ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τοῖς οἴκοις τῶν ὑψηλῶν τόπων.
33Ἐφοβοῦντο μὲν τὸν Κύριον, ἐλάτρευον ὅμως τοὺς ἰδίους αὑτῶν θεούς, κατὰ τὸν τρόπον τῶν ἐθνῶν, ὅθεν μετῳκίσθησαν.
34Ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης κάμνουσι κατὰ τοὺς προτέρους τρόπους· δὲν φοβοῦνται τὸν Κύριον καὶ δὲν πράττουσι κατὰ τὰ διατάγματα αὑτῶν καὶ κατὰ τὰς κρίσεις αὑτῶν καὶ κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν ἐντολήν, τὴν ὁποίαν προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰακώβ, τὸν ὁποῖον νόμασεν Ἰσραήλ·
35καὶ ἔκαμε πρὸς αὐτοὺς ὁ Κύριος διαθήκην καὶ προσέταξεν αὐτούς, λέγων, Δὲν θέλετε φοβηθῆ ἄλλους θεούς, καὶ δὲν θέλετε προσκυνήσει αὐτοὺς οὐδὲ λατρεύσει αὐτοὺς οὐδὲ θυσιάσει εἰς αὐτούς·
36ἀλλὰ τὸν Κύριον, ὅστις σᾶς ἀνήγαγεν ἐκ γῆς Αἰγύπτου μετὰ δυνάμεως μεγάλης καὶ ἐν βραχίονι ἐξηπλωμένῳ, αὐτὸν θέλετε φοβεῖσθαι καὶ αὐτὸν θέλετε προσκυνεῖ καὶ εἰς αὐτὸν θέλετε θυσιάζει,
37καὶ τὰ διατάγματα καὶ τὰς κρίσεις καὶ τὸν νόμον καὶ τὴν ἐντολήν, τὴν ὁποίαν ἔγραψε διὰ σᾶς, θέλετε προσέχει νὰ ἐκτελῆτε πάντοτε· ἄλλους δὲ θεοὺς δὲν θέλετε φοβηθῆ·
38καὶ τὴν διαθήκην, τὴν ὁποίαν ἔκαμα πρὸς ἐσᾶς, δὲν θέλετε λησμονήσει καὶ δὲν θέλετε φοβηθῆ ἄλλους θεούς·
39ἀλλὰ Κύριον τὸν Θεὸν σας θέλετε φοβεῖσθαι καὶ αὐτὸς θέλει σᾶς ἐλευθερώσει ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἐχθρῶν σας.
40Πλήν δὲν ὑπήκουσαν, ἀλλ᾿ ἔκαμνον κατὰ τοὺς προτέρους τρόπους αὑτῶν.
41Καὶ τὰ ἔθνη ταῦτα ἐφοβοῦντο μὲν τὸν Κύριον, ἐλάτρευον ὅμως τὰ γλυπτὰ αὑτῶν· καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ τῶν υἱῶν αὐτῶν οἱ υἱοί, καθὼς οἱ πατέρες αὐτῶν ἔκαμνον, οὕτω κάμνουσιν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.Σχετικά με το Copyright: