Μοιραστείτε

 

Β Βασιλέων 2

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὅτε δὲ ἔμελλεν ὁ Κύριος νὰ ἀναβιβάσῃ τὸν Ἠλίαν εἰς τὸν οὐρανὸν μὲ ἀνεμοστρόβιλον, ἀνεχώρησεν ὁ Ἠλίας μετὰ τοῦ Ἐλισσαιὲ ἀπὸ Γαλγάλων.
2Καὶ εἶπεν ὁ Ἠλίας πρὸς τὸν Ἐλισσαιέ, Κάθου ἐνταῦθα, παρακαλῶ· διότι ὁ Κύριος μὲ ἀπέστειλεν ἕως Βαιθήλ. Καὶ εἶπεν ὁ Ἐλισσαιέ, Ζῇ Κύριος καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, δὲν θέλω σὲ ἀφήσει. Καὶ κατέβησαν εἰς Βαιθήλ.
3Καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν οἱ ἐν Βαιθήλ πρὸς τὸν Ἐλισσαιὲ καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν, Ἐξεύρεις ὅτι ὁ Κύριος σήμερον λαμβάνει τὸν κύριόν σου ἐπάνωθεν τῆς κεφαλῆς σου; Καὶ εἶπε, Καὶ ἐγὼ ἐξεύρω τοῦτο· σιωπᾶτε.
4Καὶ εἶπεν ὁ Ἠλίας πρὸς αὐτόν, Ἐλισσαιέ, κάθου ἐνταῦθα, παρακαλῶ· διότι ὁ Κύριος μὲ ἀπέστειλεν εἰς Ἱεριχώ. Ὁ δὲ εἶπε, Ζῇ Κύριος καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, δὲν θέλω σὲ ἀφήσει. Καὶ ἦλθον εἰς Ἱεριχώ.
5Καὶ προσῆλθον οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν οἱ ἐν Ἱεριχὼ πρὸς τὸν Ἐλισσαιέ καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν, Ἐξεύρεις ὅτι ὁ Κύριος σήμερον λαμβάνει τὸν κύριόν σου ἐπάνωθεν τῆς κεφαλῆς σου; Καὶ εἶπε, Καὶ ἐγὼ ἐξεύρω τοῦτο· σιωπᾶτε.
6Καὶ εἶπεν ὁ Ἠλίας πρὸς αὐτόν, Κάθου ἐνταῦθα, παρακαλῶ· διότι ὁ Κύριος μὲ ἀπέστειλεν εἰς τὸν Ἰορδάνην. Ὁ δὲ εἶπε, Ζῇ Κύριος καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, δέν θέλω σὲ ἀφήσει. Καὶ ὑπῆγαν ἀμφότεροι.
7Καὶ ὑπῆγαν πεντήκοντα ἄνδρες ἐκ τῶν υἱῶν τῶν προφητῶν, καὶ ἐστάθησαν ἀπέναντι μακρόθεν· ἐκεῖνοι δὲ οἱ δύο ἐστάθησαν ἐπὶ τοῦ Ἰορδάνου.
8Καὶ ἔλαβεν ὁ Ἠλίας τὴν μηλωτήν αὑτοῦ καὶ ἐδίπλωσεν αὐτήν καὶ ἐκτύπησε τὰ ὕδατα, καὶ διηρέθησαν ἔνθεν καὶ ἔνθεν, καὶ διέβησαν ἀμφότεροι διὰ ξηρᾶς.
9Καὶ ὅτε διέβησαν, εἶπεν ὁ Ἠλίας πρὸς τὸν Ἐλισσαιέ, Ζήτησον τί νὰ σοὶ κάμω, πρὶν ἀναληφθῶ ἀπὸ σοῦ. Καὶ εἶπεν ὁ Ἐλισσαιέ, Διπλασία μερὶς τοῦ πνεύματός σου ἄς ἦναι, παρακαλῶ, ἐπ᾿ ἐμέ.
10Ὁ δὲ εἶπε, Σκληρὸν πρᾶγμα ἐζήτησας· πλήν ἐὰν μὲ ἴδῃς ἀναλαμβανόμενον ἀπὸ σοῦ, θέλει γείνει εἰς σὲ οὕτως· εἰ δὲ μή, δὲν θέλει γείνει.
11Καὶ ἐνῷ αὐτοὶ περιεπάτουν ἔτι λαλοῦντες, ἰδού, ἅμαξα πυρὸς καὶ ἵπποι πυρός, καὶ διεχώρισαν αὐτοὺς ἀμφοτέρους· καὶ ἀνέβη ὁ Ἠλίας μὲ ἀνεμοστρόβιλον εἰς τὸν οὐρανόν.
12Ὁ δὲ Ἐλισσαιὲ ἔβλεπε καὶ ἐβόα, Πάτερ μου, πάτερ μου, ἅμαξα τοῦ Ἰσραήλ καὶ ἱππικὸν αὐτοῦ. Καὶ δὲν εἶδεν αὐτὸν πλέον· καὶ ἐπίασε τὰ ἱμάτια αὑτοῦ καὶ διέσχισεν αὐτὰ εἰς δύο τμήματα.
13Καὶ σηκώσας τὴν μηλωτήν τοῦ Ἠλία, ἥτις ἔπεσεν ἐπάνωθεν ἐκείνου, ἐπέστρεφε καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ χείλους τοῦ Ἰορδάνου.
14Καὶ λαβὼν τὴν μηλωτήν τοῦ Ἠλία, ἥτις ἔπεσεν ἐπάνωθεν ἐκείνου, ἐκτύπησε τὰ ὕδατα καὶ εἶπε, Ποῦ εἶναι Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἠλία; Καὶ ὡς ἐκτύπησε καὶ αὐτὸς τὰ ὕδατα, διηρέθησαν ἔνθεν καὶ ἔνθεν· καὶ διέβη ὁ Ἐλισσαιέ.
15Καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν, οἱ ἐν Ἱεριχὼ ἐκ τοῦ ἀπέναντι, εἶπον, Τὸ πνεῦμα τοῦ Ἠλία ἐπανεπαύθη ἐπὶ τὸν Ἐλισσαιέ. Καὶ ἦλθον εἰς συνάντησιν αὐτοῦ καὶ προσεκύνησαν αὐτὸν ἕως ἐδάφους.
16Καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν, Ἰδοὺ τώρα, πεντήκοντα δυνατοὶ ἄνδρες εἶναι μετὰ τῶν δούλων σου· ἄς ὑπάγωσι, παρακαλοῦμεν, καὶ ἄς ζητήσωσι τὸν κύριόν σου, μήποτε ἐσήκωσεν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τοῦ Κυρίου καὶ ἔρριψεν αὐτὸν ἐπὶ τινος ὄρους ἤ ἐπὶ τινος κοιλάδος. Καὶ εἶπε, Μή ἀποστείλητε.
17Ἀλλ᾿ ἀφοῦ ἐβίασαν αὐτὸν τόσον ὥστε σχύνετο, εἶπεν, Ἀποστείλατε. Ἀπέστειλαν λοιπὸν πεντήκοντα ἄνδρας καὶ ἐζήτησαν τρεῖς ἡμέρας, πλήν δὲν εὕρηκαν αὐτόν.
18Καὶ ὅτε ἐπέστρεψαν πρὸς αὐτόν, διότι ἔμεινεν ἐν Ἱεριχώ, εἶπε πρὸς αὐτούς, Δὲν σᾶς εἶπα, Μή ὑπάγητε;
19Καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως πρὸς τὸν Ἐλισσαιέ, Ἰδοὺ τώρα, ἡ θέσις τῆς πόλεως ταύτης εἶναι καλή, καθὼς ὁ κύριός μου βλέπει τὰ ὕδατα ὅμως εἶναι κακὰ καὶ ἡ γῆ ἄγονος.
20Καὶ εἶπε, Φέρετέ μοι φιάλην καινήν καὶ βάλετε ἅλας εἰς αὐτήν. Καὶ ἔφεραν πρὸς αὐτόν.
21Καὶ ἐξῆλθεν εἰς τὴν πηγήν τῶν ὑδάτων καὶ ἔρριψε τὸ ἅλας ἐκεῖ καὶ εἶπεν, Οὕτω λέγει Κύριος· Ὑγίανα τὰ ὕδατα ταῦτα· δὲν θέλει εἶσθαι πλέον ἐκ τούτων θάνατος ἤ ἀκαρπία.
22Καὶ ἰάθησαν τὰ ὕδατα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Ἐλισσαιέ, τὸν ὁποῖον ἐλάλησε.
23Καὶ ἀνέβη ἐκεῖθεν εἰς Βαιθήλ· καὶ ἐνῷ αὐτὸς ἀνέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ, ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως παιδία μικρὰ καὶ ἐνέπαιζον αὐτὸν καὶ ἔλεγον πρὸς αὐτόν, Ἀνάβαινε, φαλακρέ· ἀνάβαινε, φαλακρέ·
24ὁ δὲ ἐστράφη ὀπίσω καὶ ἰδὼν αὐτά, κατηράσθη αὐτὰ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου. Καὶ ἐξῆλθον ἐκ τοῦ δάσους δύο ἄρκτοι καὶ διεσπάραξαν ἐξ αὐτῶν τεσσαράκοντα δύο παιδία.
25Καὶ ὑπῆγεν ἐκεῖθεν εἰς τὸ ὄρος τὸν Κάρμηλον· καὶ ἐκεῖθεν ἐπέστρεψεν εἰς Σαμάρειαν.Σχετικά με το Copyright: