Μοιραστείτε

 

Β Βασιλέων 22

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὀκτὼ ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὁ Ἰωσίας ὅτε ἐβασίλευσε, καὶ ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ ἔτη τριάκοντα καὶ ἕν· τὸ δὲ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἦτο Ἰεδιδά, θυγάτηρ τοῦ Ἀδαΐου, ἀπὸ Βοσκάθ.
2Καὶ ἔπραξε τὸ εὐθὲς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ περιεπάτησεν εἰς πάσας τὰς ὁδοὺς Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ, καὶ δὲν ἐξέκλινε δεξιὰ ἤ ἀριστερά.
3Καὶ ἐν τῷ δεκάτῳ ὀγδόῳ ἔτει τοῦ βασιλέως Ἰωσία, ἐξαπέστειλεν ὁ βασιλεὺς τὸν Σαφάν, υἱὸν τοῦ Ἀζαλίου υἱοῦ τοῦ Μεσουλλάμ, τὸν γραμματέα, εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, λέγων,
4Ἀνάβα πρὸς Χελκίαν τὸν ἱερέα τὸν μέγαν, καὶ εἰπὲ νὰ ἀπαριθμήσῃ τὸ ἀργύριον τὸ εἰσαχθὲν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, τὸ ὁποῖον οἱ φυλάττοντες τὴν θύραν ἐσύναξαν παρὰ τοῦ λαοῦ·
5καὶ ἄς παραδώσωσιν αὐτὸ εἰς τὴν χεῖρα τῶν ποιούντων τὰ ἔργα, τῶν ἐπιστατούντων ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου· οἱ δὲ ἄς δώσωσιν αὐτὸ εἰς τοὺς ἐργαζομένους τὰ ἔργα τὰ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ ἐπισκευάσωσι τὰ χαλάσματα τοῦ οἴκου,
6εἰς τοὺς ξυλουργοὺς καὶ οἰκοδόμους καὶ τοιχοποιούς, καὶ διὰ νὰ ἀγοράσωσι ξύλα και λίθους λατομητούς, διὰ νὰ ἐπισκευάσωσι τὸν οἶκον.
7πλήν δὲν ἐγίνετο μετ᾿ αὐτῶν οὐδεὶς λογαριασμὸς περὶ τοῦ διδομένου εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἀργυρίου, διότι εἰργάζοντο ἐν πίστει.
8Εἶπε δὲ Χελκίας ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας πρὸς Σαφὰν τὸν γραμματέα, Εὕρηκα τὸ βιβλίον τοῦ νόμου ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου. Καὶ ἔδωκεν ὁ Χελκίας τὸ βιβλίον εἰς τὸν Σαφάν, καὶ ἀνέγνωσεν αὐτό.
9Καὶ ἦλθε Σαφὰν ὁ γραμματεύς πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ἀνέφερε λόγον πρὸς τὸν βασιλέα καὶ εἶπεν, Οἱ δοῦλοί σου ἐσύναξαν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν τῷ οἴκῳ, καὶ παρέδωκαν αὐτό εἰς τὴν χεῖρα τῶν ποιούντων τὰ ἔργα, τῶν ἐπιστατούντων εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου.
10Καὶ ἀπήγγειλε Σαφὰν ὁ γραμματεὺς πρὸς τὸν βασιλέα, λέγων, Χελκίας ὁ ἱερεὺς ἔδωκεν εἰς ἐμὲ βιβλίον. Καὶ ἀνέγνωσεν αὐτὸ ὁ Σαφὰν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.
11Καὶ ὡς ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τοῦ νόμου, διέσχισε τὰ ἱμάτια αὑτοῦ.
12Καὶ προσέταξεν ὁ βασιλεὺς Χελκίαν τὸν ἱερέα καὶ Ἀχικὰμ τὸν υἱὸν τοῦ Σαφὰν καὶ Ἀχβὼρ τὸν υἱὸν τοῦ Μιχαΐου καὶ Σαφὰν τὸν γραμματέα καὶ Ἀσαΐαν τὸν δοῦλον τοῦ βασιλέως, λέγων,
13Ὑπάγετε, ἐρωτήσατε τὸν Κύριον περὶ ἐμοῦ καὶ περὶ τοῦ λαοῦ καὶ περὶ παντὸς τοῦ Ἰούδα, περὶ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τούτου, τὸ ὁποῖον εὑρέθη· διότι μεγάλη εἶναι ἡ ὀργή τοῦ Κυρίου ἡ ἐξαφθεῖσα ἐναντίον ἡμῶν, ἐπειδή οἱ πατέρες ἡμῶν δὲν ὑπήκουσαν εἰς τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου, ὥστε νὰ πράττωσι κατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα περὶ ἡμῶν.
14Τότε Χελκίας ὁ ἱερεύς, καὶ Ἀχικὰμ καὶ Ἀχβὼρ καὶ Σαφὰν καὶ Ἀσαΐας, ὑπῆγαν εἰς τὴν Ολδαν τὴν προφῆτιν, τὴν γυναῖκα τοῦ Σαλλοὺμ υἱοῦ τοῦ Τικβά, υἱοῦ τοῦ Ἀράς, τοῦ ἱματιοφύλακος· κατῴκει δὲ αὕτη ἐν Ἱερουσαλήμ, κατὰ τὸ Μισνέ· καὶ ὡμίλησαν μετ᾿ αὐτῆς.
15Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· Εἴπατε πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅστις σᾶς ἀπέστειλε πρὸς ἐμέ,
16Οὕτω λέγει Κύριος· Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπιφέρω κακὰ ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺς κατοίκους αὐτοῦ, πάντας τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου, τὸ ὁποῖον ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰούδα ἀνέγνωσε·
17διότι μὲ ἐγκατέλιπον καὶ ἐθυμίασαν εἰς ἄλλους θεούς, διὰ νὰ μὲ παροργίσωσι διὰ πάντων τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὑτῶν· διὰ τοῦτο θέλει ἐκχυθῆ ὁ θυμὸς μου ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον καὶ δὲν θέλει σβεσθῆ.
18Πρὸς τὸν βασιλέα ὅμως τοῦ Ἰούδα, ὅστις σᾶς ἀπέστειλε νὰ ἐρωτήσητε τὸν Κύριον, οὕτω θέλετε εἶπεῖ πρὸς αὐτόν· Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· Περὶ τῶν λόγων τοὺς ὁποίους ἤκουσας,
19ἐπειδή ἡ καρδία σου ἡπαλύνθη, καὶ ἐταπεινώθης ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ὅτε ἤκουσας ὅσα ἐλάλησα ἐναντίον τοῦ τόπου τούτου καὶ ἐναντίον τῶν κατοίκων αὐτοῦ, ὅτι θέλουσι κατασταθῆ ἐρήμωσις καὶ κατάρα, καὶ διέσχισας τὰ ἱμάτιά σου καὶ ἔκλαυσας ἐνώπιόν μου· διὰ τοῦτο καὶ ἐγὼ ἐπήκουσα, λέγει Κύριος·
20ἰδοὺ λοιπόν, ἐγὼ θέλω σὲ συνάξει εἰς τοὺς πατέρας σου, καὶ θέλεις συναχθῆ εἰς τὸν τάφον σου ἐν εἰρήνῃ· καὶ δὲν θέλουσιν ἰδεῖ οἱ ὀφθαλμοὶ σου πάντα τὰ κακά, τὰ ὁποῖα ἐγὼ ἐπιφέρω ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον. Καὶ ἔφεραν ἀπόκρισιν πρὸς τὸν βασιλέα.Σχετικά με το Copyright: