Μοιραστείτε

 

Β Βασιλέων 24

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀνέβη Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος, καὶ ὁ Ἰωακεὶμ ἔγεινε δοῦλος αὐτοῦ τρία ἔτη· ἔπειτα ἐστράφη καὶ ἀπεστάτησε κατ᾿ αὐτοῦ.
2Καὶ ἀπέστειλεν ὁ Κύριος ἐναντίον αὐτοῦ τὰ τάγματα τῶν Χαλδαίων καὶ τὰ τάγματα τῶν Συρίων καὶ τὰ τάγματα τῶν Μωαβιτῶν καὶ τὰ τάγματα τῶν υἱῶν Ἀμμών, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἐναντίον τοῦ Ἰούδα, διὰ νὰ καταστρέψωσιν αὐτόν· κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, τὸν ὁποῖον ἐλάλησε διὰ χειρὸς τῶν δούλων αὑτοῦ τῶν προφητῶν.
3Τῷ ὄντι κατὰ προσταγήν τοῦ Κυρίου ἔγεινε τοῦτο εἰς τὸν Ἰούδαν, διὰ νὰ ἀποβάλῃ αὐτὸν ἀπὸ προσώπου αὑτοῦ, διὰ τὰς ἁμαρτίας τοῦ Μανασσῆ, κατὰ πάντα ὅσα ἔπραξε·
4καὶ ἔτι διὰ τὸ ἀθῷον αἷμα τὸ ὁποῖον ἔχυσε, διότι ἐγέμισε τὴν Ἱερουσαλήμ αἷμα ἀθῶον· καὶ δὲν ἠθέλησεν ὁ Κύριος νὰ συγχωρήσῃ αὐτόν.
5Αἱ δὲ λοιπαὶ πράξεις τοῦ Ἰωακεὶμ καὶ πάντα ὅσα ἔπραξε, δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰούδα;
6Καὶ ἐκοιμήθη ὁ Ἰωακεὶμ μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἰωαχεὶν ὁ υἱὸς αὐτοῦ.
7Ὁ δὲ βασιλεὺς τῆς Αἰγύπτου δὲν ἐξῆλθε πλέον ἐκ τῆς γῆς αὑτοῦ· διότι ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος ἔλαβεν, ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τῆς Αἰγύπτου μέχρι τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου, πάντα ὅσα ἦσαν τοῦ βασιλέως τῆς Αἰγύπτου.
8Δεκαοκτὼ ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὁ Ἰωαχείν, ὅτε ἐβασίλευσε· καὶ ἐβασίλευσε τρεῖς μῆνας ἐν Ἱερουσαλήμ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἦτο Νεουσθά, θυγάτηρ τοῦ Ἐλναθὰν ἐξ Ἱερουσαλήμ.
9Καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, κατὰ πάντα ὅσα ἔπραξεν ὁ πατήρ αὐτοῦ.
10Κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἀνέβησαν οἱ δοῦλοι τοῦ Ναβουχοδονόσορ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος ἐπὶ τὴν Ἱερουσαλήμ καὶ ἐπολιόρκησαν τὴν πόλιν.
11Καὶ ἦλθε Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος κατὰ τῆς πόλεως, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἐπολιόρκουν αὐτήν.
12Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰωαχεὶν βασιλεὺς τοῦ Ἰούδα πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος, αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ καὶ οἱ εὐνοῦχοι αὐτοῦ· καὶ συνέλαβεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος, ἐν τῷ ὀγδόῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ.
13Καὶ ἐξήγαγεν ἐκεῖθεν πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου καὶ τοὺς θησαυροὺς τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ κατέκοψε πάντα τὰ σκεύη τὰ χρυσά, τὰ ὁποῖα ἔκαμε Σολομὼν ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ ἐν τῷ ναῷ, τοῦ Κυρίου, καθὼς ἐλάλησεν ὁ Κύριος.
14Καὶ μετῴκισε πᾶσαν τὴν Ἱερουσαλήμ καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας καὶ πάντας τοὺς δυνατοὺς πολεμιστάς, δέκα χιλιάδας αἰχμαλώτων, καὶ πάντας τοὺς ξυλουργοὺς καὶ σιδηρουργούς· δὲν ἔμεινεν εἰμή τὸ πτωχότερον μέρος τοῦ λαοῦ τῆς γῆς.
15Καὶ μετῴκισε τὸν Ἰωαχεὶν εἰς τὴν Βαβυλῶνα· καὶ τὴν μητέρα τοῦ βασιλέως καὶ τὰς γυναῖκας τοῦ βασιλέως καὶ τοὺς εὐνούχους αὐτοῦ καὶ τοὺς δυνατοὺς τῆς γῆς ἔφερεν αἰχμαλώτους ἐξ Ἱερουσαλήμ εἰς τὴν Βαβυλῶνα·
16καὶ πάντας τοὺς πολεμιστάς, ἑπτὰ χιλιάδας, καὶ τοὺς ξυλουργοὺς καὶ τοὺς σιδηρουργούς, χιλίους, πάντας δυνατοὺς καὶ ἐπιτηδείους εἰς πόλεμον· καὶ μετῴκισεν αὐτοὺς εἰς Βαβυλῶνα ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος.
17Καὶ ἔκαμεν ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος βασιλέα, ἀντ᾿ αὐτοῦ, Ματθανίαν τὸν ἀδελφὸν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ μετήλλαξε τὸ ὄνομα αὐτοῦ εἰς Σεδεκίαν.
18Ἑνὸς καὶ εἴκοσι ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὁ Σεδεκίας, ὅτε ἐβασίλευσεν· ἐβασίλευσε δὲ ἕνδεκα ἔτη ἐν Ἱερουσαλήμ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἦτο Ἀμουτάλ, θυγάτηρ τοῦ Ἱερεμίου ἀπὸ Λιβνά.
19Καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, κατὰ πάντα ὅσα ἔπραξεν ὁ Ἰωακείμ·
20διότι ἐξ ὀργῆς τοῦ Κυρίου κατὰ τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ τοῦ Ἰούδα, ἑωσοῦ ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου αὑτοῦ, ἔγεινε νὰ ἀποστατήσῃ ὁ Σεδεκίας κατὰ τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος.Σχετικά με το Copyright: