Μοιραστείτε

 

Β Βασιλέων 25

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐν τῷ ἐνάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ, τὸν δέκατον μῆνα, τὴν δεκάτην τοῦ μηνός, ἦλθε Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος, αὐτὸς καὶ πᾶν τὸ στράτευμα αὐτοῦ, κατὰ τῆς Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐστρατοπέδευσεν ἐναντίον αὐτῆς· καὶ ᾠκοδόμησαν περιτειχίσματα ἐναντίον αὐτῆς κύκλῳ.
2Καὶ ἡ πόλις ἐπολιορκεῖτο μέχρι τοῦ ἑνδεκάτου ἔτους τοῦ βασιλέως Σεδεκίου.
3Καὶ τὴν ἐνάτην τοῦ τετάρτου μηνὸς ἡ πεῖνα ὑπερίσχυσεν ἐν τῇ πόλει, καὶ δὲν ἦτο ἄρτος διὰ τὸν λαὸν τοῦ τόπου.
4Καὶ ἐξεπορθήθη ἡ πόλις, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ πολέμου ἔφυγον τὴν νύκτα, διὰ τῆς ὁδοῦ τῆς πύλης τῆς μεταξὺ τῶν δύο τειχῶν, τῆς πλησίον τοῦ βασιλικοῦ κήπου· οἱ δὲ Χαλδαῖοι ἦσαν πλησίον τῆς πόλεως κύκλῳ· καὶ ὁ βασιλεὺς ὑπῆγε κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πεδιάδος.
5Τὸ δὲ στράτευμα τῶν Χαλδαίων κατεδίωξεν ὀπίσω τοῦ βασιλέως, καὶ ἔφθασαν αὐτὸν εἰς τὰς πεδιάδας τῆς Ἱεριχώ· καὶ πᾶν τὸ στράτευμα αὐτοῦ διεσκορπίσθη ἀπὸ πλησίον αὐτοῦ.
6Καὶ συνέλαβον τὸν βασιλέα καὶ ἀνήγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος εἰς Ῥιβλά· καὶ ἐπρόφεραν καταδίκην ἐπ᾿ αὐτόν.
7Καὶ ἔσφαξαν τοὺς υἱοὺς τοῦ Σεδεκίου ἔμπροσθεν τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, καὶ ἐξετύφλωσαν τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ Σεδεκίου, καὶ δέσαντες αὐτὸν μὲ δύο χαλκίνας ἁλύσεις, ἔφεραν αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα.
8Ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ μηνί, τὴν ἑβδόμην τοῦ μηνός, τοῦ δεκάτου ἐνάτου ἔτους τοῦ Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος, ἦλθεν ἐπὶ Ἱερουσαλήμ Νεβουζαραδὰν ὁ ἀρχισωματοφύλαξ, ὁ δοῦλος τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος·
9καὶ κατέκαυσε τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως καὶ πάντας τοὺς οἴκους τῆς Ἱερουσαλήμ, καὶ πάντα μέγαν οἶκον κατέκαυσεν ἐν πυρί.
10Καὶ πᾶν τὸ στράτευμα τῶν Χαλδαίων, τὸ μετὰ τοῦ ἀρχισωματοφύλακος, κατεκρήμνισε τὰ τείχη τῆς Ἱερουσαλήμ κύκλῳ.
11Τὸ δὲ ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ, τὸ ἐναπολειφθὲν ἐν τῇ πόλει, καὶ τοὺς φυγόντας, οἵτινες προσέφυγον πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος, καὶ τὸ ἐναπολειφθὲν τοῦ πλήθους μετῴκισεν ὁ Νεβουζαραδὰν ὁ ἀρχισωματοφύλαξ.
12Ἐκ τῶν πτωχῶν ὅμως τῆς γῆς ἀφῆκεν ὁ ἀρχισωματοφύλαξ, διὰ ἀμπελουργοὺς καὶ γεωργούς.
13Καὶ τοὺς στύλους τοὺς χαλκίνους, τοὺς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου, καὶ τὰς βάσεις καὶ τὴν χαλκίνην θάλασσαν τὴν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου, οἱ Χαλδαῖοι κατέκοψαν καὶ μετεκόμισαν τὸν χαλκὸν αὐτῶν εἰς τὴν Βαβυλῶνα.
14Ἔλαβον δὲ καὶ τοὺς λέβητας καὶ τὰ πτυάρια καὶ τὰ λυχνοψάλιδα καὶ τὰ θυμιατήρια καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ χάλκινα, διὰ τῶν ὁποίων ἐγίνετο ἡ ὑπηρεσία.
15Ἔλαβε προσέτι ὁ ἀρχισωματοφύλαξ καὶ τὰ πυροδοχεῖα καὶ τὰς φιάλας, ὅ, τι ἦτο χρυσοῦν καὶ ὅ, τι ἀργυροῦν·
16τοὺς δύο στύλους, τὴν μίαν θάλασσαν καὶ τὰς βάσεις, τὰς ὁποίας ὁ Σολομὼν ἔκαμε διὰ τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου· ὁ χαλκὸς πάντων τούτων τῶν σκευῶν ἦτο ἀζύγιστος.
17Τὸ ὕψος τοῦ ἑνὸς στύλου ἦτο δεκαοκτὼ πηχῶν, καὶ τὸ κιονόκρανον τὸ ἐπ᾿ αὐτοῦ χάλκινον. Τὸ δὲ ὕψος τοῦ κιονοκράνου τριῶν πηχῶν· καὶ τὸ δικτυωτὸν καὶ τὰ ῥόδια ἐπὶ τοῦ κιονοκράνου κύκλῳ ἦσαν πάντα χάλκινα· τὰ αὐτὰ εἶχε καὶ ὁ δεύτερος στύλος μετὰ τοῦ δικτυωτοῦ.
18Καὶ ἔλαβεν ὁ ἀρχισωματοφύλαξ Σεραΐαν τὸν πρῶτον ἱερέα καὶ Σοφονίαν τὸν δεύτερον ἱερέα καὶ τοὺς τρεῖς θυρωρούς·
19καὶ ἐκ τῆς πόλεως ἔλαβεν ἕνα εὐνοῦχον, ὅστις ἦτο ἐπιστάτης ἐπὶ τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν, καὶ πέντε ἄνδρας ἐκ τῶν παρισταμένων ἔμπροσθεν τοῦ βασιλέως, τοὺς εὑρεθέντας ἐν τῇ πόλει, καὶ τὸν γραμματέα τὸν ἄρχοντα τῶν στρατευμάτων, ὅστις ἔκαμνε τὴν στρατολογίαν τοῦ λαοῦ τῆς γῆς, καὶ ἑξήκοντα ἄνδρας ἐκ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς, τοὺς εὑρεθέντας ἐν τῇ πόλει.
20Καὶ λαβὼν αὐτοὺς Νεβουζαραδὰν ὁ ἀρχισωματοφύλαξ, ἔφερεν αὐτοὺς πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος εἰς Ῥιβλά.
21Καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος καὶ ἐθανάτωσεν αὐτοὺς ἐν Ῥιβλά, ἐν τῇ γῇ Αἰμάθ. Οὕτω μετῳκίσθη ὁ Ἰούδας ἀπὸ τῆς γῆς αὑτοῦ.
22Περὶ δὲ τοῦ λαοῦ τοῦ ἐναπολειφθέντος ἐν τῇ γῇ Ἰούδα, τοὺς ὁποίους Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος ἀφῆκεν, ἐπὶ τούτους κατέστησε Γεδαλίαν τὸν υἱὸν τοῦ Ἀχικάμ, υἱοῦ τοῦ Σαφάν.
23Ἀκούσαντες δὲ πάντες οἱ ἄρχοντες τῶν στρατευμάτων, αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν, ὅτι ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος κατέστησε τὸν Γεδαλίαν, ἦλθον πρὸς τὸν Γεδαλίαν εἰς Μισπά, καὶ Ἰσμαήλ ὁ υἱὸς τοῦ Νεθανίου καὶ Ἰωανὰν ὁ υἱὸς τοῦ Καρηὰ καὶ Σεραΐας ὁ υἱὸς τοῦ Τανουμὲθ ὁ Νετωφαθίτης καὶ Ἰααζανίας, υἱὸς Μααχαθίτου τινός, αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν.
24Καὶ ὥμοσεν ὁ Γεδαλίας πρὸς αὐτοὺς καὶ πρὸς τοὺς ἄνδρας αὐτῶν καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Μή φοβεῖσθε νὰ ἦσθε δοῦλοι τῶν Χαλδαίων. Κατοικήσατε ἐν τῇ γῇ καὶ δουλεύετε τὸν βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος· καὶ θέλει εἶσθαι καλὸν εἰς ἐσᾶς.
25Ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ μηνί, Ἰσμαήλ ὁ υἱὸς τοῦ Νεθανίου, υἱοῦ τοῦ Ἐλισαμά, ἐκ τοῦ βασιλικοῦ σπέρματος, ἦλθεν, ἔχων μεθ᾿ ἑαυτοῦ δέκα ἄνδρας, καὶ ἐπάταξαν τὸν Γεδαλίαν, ὥστε ἀπέθανε, καὶ τοὺς Ἰουδαίους καὶ Χαλδαίους, τοὺς ὄντας μετ᾿ αὐτοῦ ἐν Μισπά.
26Καὶ ἐσηκώθη πᾶς ὁ λαός, ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν στρατευμάτων, καὶ ἦλθον εἰς τὴν Αἴγυπτον· διότι ἐφοβήθησαν ἀπὸ προσώπου τῶν Χαλδαίων.
27Ἐν δὲ τῷ τριακοστῷ ἑβδόμῳ ἔτει τῆς μετοικεσίας τοῦ Ἰωαχεὶν βασιλέως τοῦ Ἰούδα, τὸν δωδέκατον μῆνα, τὴν εἰκοστήν ἑβδόμην τοῦ μηνός, ὁ Εὐεὶλ-μερωδὰχ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος, κατὰ τὸ ἔτος καθ᾿ ὅ ἐβασίλευσεν, ὕψωσεν ἐκ τῆς φυλακῆς τὴν κεφαλήν τοῦ Ἰωαχεὶν βασιλέως τοῦ Ἰούδα·
28καὶ ἐλάλησεν εὐμενῶς μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ ἔθεσε τὸν θρόνον αὐτοῦ ἐπάνωθεν τοῦ θρόνου τῶν βασιλέων, τῶν μετ᾿ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι.
29καὶ ἤλλαξε τὰ ἱμάτια τῆς φυλακῆς αὐτοῦ· καὶ ἔτρωγεν ἄρτον πάντοτε μετ᾿ αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὑτοῦ·
30καὶ τὸ σιτηρέσιον αὐτοῦ ἦτο παντοτεινὸν σιτηρέσιον, διδόμενον εἰς αὐτὸν παρὰ τοῦ βασιλέως, ἡμερήσιος χορηγία πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ.Σχετικά με το Copyright: