Μοιραστείτε

 

Β Βασιλέων 3

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὁ δὲ Ἰωρὰμ υἱὸς τοῦ Ἀχαὰβ ἐβασίλευσεν ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ ἐν Σαμαρείᾳ, τὸ δέκατον ὄγδοον ἔτος τοῦ Ἰωσαφὰτ βασιλέως τοῦ Ἰούδα· καὶ ἐβασίλευσεν ἔτη δώδεκα.
2Καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, οὐχὶ ὅμως καθὼς ὁ πατήρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ· διότι ἐσήκωσε τὸ ἄγαλμα τοῦ Βάαλ, τὸ ὁποῖον εἶχε κάμει ὁ πατήρ αὐτοῦ.
3Πλήν ἦτο προσκεκολλημένος εἰς τὰς ἁμαρτίας τοῦ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ τοῦ Ναβάτ, ὅστις ἔκαμε τὸν Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ· δὲν ἀπεμακρύνθη ἀπ᾿ αὐτῶν.
4Μησὰ δὲ ὁ βασιλεὺς τοῦ Μωὰβ εἶχε ποίμνια, καὶ ἔδιδεν εἰς τὸν βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ ἑκατὸν χιλιάδας ἀρνίων καὶ ἑκατὸν χιλιάδας κριῶν μὲ τὰ μαλλία αὐτῶν.
5Ἀλλ᾿ ἀφοῦ ἀπέθανεν ὁ Ἀχαάβ, ἀπεστάτησεν ὁ βασιλεὺς τοῦ Μωὰβ κατὰ τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ.
6Καὶ ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺς Ἰωρὰμ ἐκ τῆς Σαμαρείας κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν καὶ ἀπηρίθμησε πάντα τὸν Ἰσραήλ.
7Καὶ ὑπῆγε καὶ ἀπέστειλε πρὸς Ἰωσαφὰτ τὸν βασιλέα τοῦ Ἰούδα, λέγων, Ὁ βασιλεὺς τοῦ Μωὰβ ἀπεστάτησε κατ᾿ ἐμοῦ· ἔρχεσαι μετ᾿ ἐμοῦ ἐναντίον τοῦ Μωὰβ εἰς πόλεμον; Ὁ δὲ εἶπε, Θέλω ἀναβῆ· ἐγὼ εἶμαι ὡς σύ, ὁ λαὸς μου ὡς ὁ λαὸς σου, οἱ ἵπποι μου ὡς οἱ ἵπποι σου.
8Καὶ εἶπε, Διὰ ποίας ὁδοῦ θέλομεν ἀναβῆ; Ὁ δὲ ἀπεκρίθη, Διὰ τῆς ὁδοῦ τῆς ἐρήμου Ἐδώμ.
9Καὶ ὑπῆγεν ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰούδα καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἐδώμ· καὶ περιῆλθον ὁδὸν ἑπτὰ ἡμερῶν· καὶ δὲν ἦτο ὕδωρ διὰ τὸ στρατόπεδον καὶ διὰ τὰ κτήνη τὰ ἀκολουθοῦντα αὐτούς.
10Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, Ὤ! βεβαίως συνεκάλεσεν ὁ Κύριος τοὺς τρεῖς τούτους βασιλεῖς, διὰ νὰ παραδώσῃ αὐτοὺς εἰς τὴν χεῖρα τοῦ Μωάβ.
11Ὁ δὲ Ἰωσαφὰτ εἶπε, Δὲν εἶναι ἐδὼ προφήτης τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ ἐρωτήσωμεν τὸν Κύριον δι᾿ αὐτοῦ; Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ, καὶ εἶπεν, Εἶναι ἐδὼ Ἐλισσαιὲ ὁ υἱὸς τοῦ Σαφάτ, ὅστις ἐπέχεεν ὕδωρ εἰς τὰς χεῖρας τοῦ Ἠλία.
12Καὶ εἶπεν ὁ Ἰωσαφάτ, Λόγος Κυρίου εἶναι μετ᾿ αὐτοῦ. Καὶ κατέβησαν πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ καὶ ὁ Ἰωσαφὰτ καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἐδώμ.
13Καὶ εἶπεν ὁ Ἐλισσαιὲ πρὸς τὸν βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ, Τί εἶναι μεταξὺ ἐμοῦ καὶ σοῦ; ὕπαγε πρὸς τοὺς προφήτας τοῦ πατρὸς σου καὶ πρὸς τοὺς προφήτας τῆς μητρὸς σου. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, Μή· διότι ὁ Κύριος συνεκάλεσε τοὺς τρεῖς τούτους βασιλεῖς, διὰ νὰ παραδώσῃ αὐτοὺς εἰς τὴν χεῖρα τοῦ Μωάβ.
14Καὶ εἶπεν ὁ Ἐλισσαιέ, Ζῇ ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου παρίσταμαι, βεβαίως ἐὰν δὲν ἐσεβόμην τὸ πρόσωπον τοῦ Ἰωσαφὰτ βασιλέως τοῦ Ἰούδα, δὲν ἤθελον ἐπιβλέψει πρὸς σέ, οὐδὲ ἤθελον σὲ ἰδεῖ,
15ἀλλὰ τώρα φέρετέ μοι ψαλτῳδόν. Καὶ ἐνῷ ἔψαλλεν ὁ ψαλτωδός, ἦλθεν ἐπ᾿ αὐτὸν ἡ χεὶρ τοῦ Κυρίου.
16Καὶ εἶπεν, οὕτω λέγει Κύριος· Κάμε τὴν κοιλάδα ταύτην λάκκους·
17διότι οὕτω λέγει Κύριος, Δὲν θέλετε ἰδεῖ ἄνεμον καὶ δὲν θέλετε ἰδεῖ βροχήν· καὶ αὕτη ἡ κοιλὰς θέλει πλησθῆ ὕδατος, καὶ θέλει πίει, σεῖς καὶ τὰ ποίμνιά σας καὶ τὰ κτήνη σας·
18ἀλλὰ τοῦτο εἶναι μικρὸν πρᾶγμα εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ Κυρίου· εἰς τὴν χεῖρά σας θέλει παραδώσει καὶ τὸν Μωάβ·
19καὶ θέλετε πατάξει πᾶσαν ὀχυρὰν πόλιν καὶ πᾶσαν ἐκλεκτήν πόλιν, καὶ θέλετε καταβάλει πᾶν δένδρον καλόν, καὶ ἐμφράξει πάσας τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, καὶ ἀχρειώσει μὲ λίθους πᾶσαν ἀγαθήν μερίδα γῆς.
20Καὶ τὸ πρωΐ, ἐνῷ ἐτελεῖτο ἡ προσφορά, ἰδού, ἦλθον ὕδατα ἀπὸ τῆς ὁδοῦ Ἐδώμ, καὶ ἐπλήσθη ἡ γῆ ὑδάτων.
21Καὶ ὅτε ἤκουσαν πάντες οἱ Μωαβῖται ὅτι ἀνέβησαν οἱ βασιλεῖς διὰ νὰ πολεμήσωσιν αὐτούς, συνηθροίσθησαν πάντες οἱ μάχαιραν περιζωννύμενοι καὶ ἐπάνω, καὶ ἐστάθησαν ἐπὶ τῶν συνόρων.
22Καὶ ἐξηγέρθησαν τὸ πρωΐ, καὶ καθὼς ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος ἐπὶ τὰ ὕδατα, εἶδον οἱ Μωαβῖται ἐκ τοῦ ἀπέναντι τὰ ὕδατα κόκκινα ὡς αἷμα·
23καὶ εἶπον, Τοῦτο εἶναι αἷμα· βεβαίως οἱ βασιλεῖς ἐπολέμησαν καὶ ἐκτυπήθησαν μετ᾿ ἀλλήλων· τώρα λοιπὸν εἰς τὰ λάφυρα, Μωάβ.
24Καὶ ὅτε ἦλθον εἰς τὸ στρατόπεδον τοῦ Ἰσραήλ, ἐσηκώθησαν οἱ Ἰσραηλῖται καὶ ἐπάταξαν τοὺς Μωαβίτας, ὥστε ἔφυγον ἀπὸ προσώπου αὐτῶν· καὶ κτυπῶντες τοὺς Μωαβίτας εἰσῆλθον εἰς τὴν γῆν αὐτῶν.
25Καὶ κατέστρεψαν τὰς πόλεις· καὶ εἰς πᾶσαν ἀγαθήν μερίδα γῆς ἔρριψαν ἕκαστος τὴν πέτραν αὑτοῦ, καὶ ἐγέμισαν αὐτήν· καὶ πάσας τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων ἐνέφραξαν, καὶ πᾶν δένδρον καλὸν κατέβαλον· ὥστε ἐν Κὶρ-ἀρασὲθ ἔμειναν οἱ λίθοι αὐτῆς, καὶ κυκλώσαντες οἱ σφενδονισταὶ ἐπάταξαν αὐτήν.
26Καί ὅτε ὁ βασιλεὺς τοῦ Μωὰβ εἶδεν ὅτι ἡ μάχη ὑπερίσχυεν ἐναντίον αὐτοῦ, ἔλαβε μεθ᾿ ἑαυτοῦ ἑπτακοσίους ἄνδρας ξιφήρεις, διὰ νὰ διακόψωσι τὸ στράτευμα, μέχρι τοῦ βασιλέως Ἐδώμ· πλήν δὲν ἠδυνήθησαν.
27Τότε ἔλαβε τὸν πρωτότοκον αὑτοῦ υἱόν, ὅστις ἔμελλε νὰ βασιλεύσῃ ἀντ᾿ αὐτοῦ, καὶ προσέφερεν αὐτὸν ὁλοκαύτωμα ἐπὶ τοῦ τείχους· καὶ ἔγεινεν ἀγανάκτησις μεγάλη ἐν τῷ Ἰσραήλ· καὶ ἀναχωρήσαντες ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἐπέστρεψαν εἰς τὴν γῆν αὑτῶν.Σχετικά με το Copyright: