Μοιραστείτε

 

Β Βασιλέων 9

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐλισσαιὲ δὲ ὁ προφήτης ἐκάλεσεν ἕνα ἐκ τῶν υἱῶν τῶν προφητῶν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν, Περίζωσον τὴν ὀσφὺν σου καὶ λάβε εἰς τὴν χεῖρά σου τὴν φιάλην ταύτην τοῦ ἐλαίου καὶ ὕπαγε εἰς Ῥαμὼθ-γαλαάδ·
2καὶ ὅταν εἰσέλθῃς ἐκεῖ, θέλεις ἰδεῖ ἐκεῖ τὸν Ἰηοῦ, υἱὸν τοῦ Ἰωσαφάτ, υἱοῦ τοῦ Νιμσί· καὶ θέλεις εἰσέλθει καὶ σηκώσει αὐτὸν ἐκ μέσου τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ θέλεις εἰσαγάγει αὐτὸν εἰς τὸ ἐνδότερον δωμάτιον·
3καὶ λαβὼν τὴν φιάλην τοῦ ἐλαίου, θέλεις ἐπιχέει ἐπὶ τὴν κεφαλήν αὐτοῦ καὶ εἰπεῖ, Οὕτω λέγει Κύριος· Σὲ ἔχρισα βασιλέα ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ· τότε ἀνοίξας τὴν θύραν, φύγε καὶ μή μείνῃς.
4Καὶ ὑπῆγεν ὁ νέος, ὁ νέος ὁ προφήτης, εἰς Ῥαμὼθ-γαλαάδ.
5Καὶ ὅτε ἦλθεν, ἰδού, οἱ ἄρχοντες τοῦ στρατεύματος ἐκάθηντο· καὶ εἶπεν, Ἔχω λόγον πρὸς σέ, ὦ ἄρχων. Καὶ ὁ Ἰηοῦ εἶπε, Πρὸς τίνα ἐκ πάντων ἡμῶν; Ὁ δὲ εἶπε, πρὸς σέ, ὦ ἄρχων.
6Καὶ σηκωθεὶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον· καὶ ἐπέχεε τὸ ἔλαιον ἐπὶ τὴν κεφαλήν αὐτοῦ καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν, Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· Σὲ ἔχρισα βασιλέα ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦ Κυρίου, ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ·
7καὶ θέλεις πατάξει τὸν οἶκον τοῦ Ἀχαὰβ τοῦ κυρίου σου, διὰ νὰ ἐκδικήσω τὰ αἵματα τῶν δούλων μου τῶν προφητῶν καὶ τὰ αἵματα πάντων τῶν δούλων τοῦ Κυρίου, ἐκ χειρὸς τῆς Ἰεζάβελ·
8διότι πᾶς ὁ οἶκος τοῦ Ἀχαὰβ θέλει ἐξολοθρευθῆ· καὶ θέλω ἀφανίσει ἐκ τοῦ Ἀχαὰβ τὸν οὐροῦντα εἰς τὸν τοῖχον καὶ τὸν κεκλεισμένον καὶ τὸν ἀφειμένον ἐν τῷ Ἰσραήλ·
9καὶ θέλω καταστήσει τὸν οἶκον τοῦ Ἀχαὰβ ὡς τὸν οἶκον τοῦ Ἱεροβοάμ, υἱοῦ τοῦ Ναβάτ, καὶ ὡς τὸν οἶκον τοῦ Βαασά, υἱοῦ τοῦ Ἀχιά·
10καὶ τὴν Ἰεζάβελ οἱ κύνες θέλουσι καταφάγει ἐν τῷ ἀγρῷ τῆς Ἰεζραέλ, καὶ δὲν θέλει εἶσθαι ὁ θάπτων αὐτήν. Καὶ ἀνοίξας τὴν θύραν, ἔφυγε.
11Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰηοῦ πρὸς τοὺς δούλους τοῦ κυρίου αὑτοῦ· καὶ εἶπέ τις πρὸς αὐτόν, Εἰρήνη; διὰ τί ἦλθε πρὸς σὲ ὁ παράφρων οὗτος; Ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς, Σεῖς γνωρίζετε τὸν ἄνθρωπον καὶ τὸ λέγειν αὐτοῦ.
12Καὶ εἶπον, Ψευδὲς εἶναι· εἰπὲ εἰς ἡμᾶς, παρακαλοῦμεν. Ὁ δὲ εἶπεν, Οὕτω καὶ οὕτως ἐλάλησε πρὸς ἐμέ, λέγων, Οὕτω λέγει Κύριος· σὲ ἔχρισα βασιλέα ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ.
13Τότε ἔσπευσαν, καὶ λαβόντες ἕκαστος τὸ ἱμάτιον αὑτοῦ, ἔβαλον ὑπ᾿ αὐτὸν ἐπὶ τοῦ ὑψηλοτέρου ἀναβαθμοῦ· καὶ ἐσάλπισαν ἐν σάλπιγγι, λέγοντες, Ἐβασίλευσεν ὁ Ἰηοῦ.
14Καὶ ὁ Ἰηοῦ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωσαφάτ, υἱοῦ τοῦ Νιμσί, ἔκαμε συνωμοσίαν κατὰ τοῦ Ἰωράμ. Ὁ δὲ Ἰωρὰμ ἐφυλάττετο ἐν Ῥαμὼθ-γαλαάδ, αὐτὸς καὶ ἅπας ὁ Ἰσραήλ, ἀπὸ προσώπου τοῦ Ἀζαήλ, βασιλέως τῆς Συρίας.
15Εἶχε δὲ ἐπιστρέψει ὁ βασιλεὺς Ἰωρὰμ διὰ νὰ ἰατρευθῇ ἐν Ἰεζραὲλ ἀπὸ τῶν τραυμάτων, τὰ ὁποῖα οἱ Σύριοι ἔκαμον εἰς αὐτόν, ὅτε ἐπολέμει ἐναντίον τοῦ Ἀζαήλ βασιλέως τῆς Συρίας. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰηοῦ· Ἐὰν ἦναι ἡ γνώμη σας, ἄς μή ἐξέλθῃ μηδεὶς φεύγων ἐκ τῆς πόλεως, διὰ νὰ ὑπάγῃ νὰ ἀπαγγείλῃ τοῦτο ἐν Ἰεζραέλ.
16Καὶ ἱππεύσας ὁ Ἰηοῦ, ὑπῆγεν εἰς Ἰεζραέλ· διότι ὁ Ἰωρὰμ ἐκοίτετο ἐκεῖ. Καὶ Ὀχοζίας ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰούδα εἶχε καταβῆ νὰ ἴδῃ τὸν Ἰωράμ.
17Iστατο δὲ ὁ σκοπὸς ἐπὶ τοῦ πύργου ἐν Ἰεζραήλ καί, ἰδὼν τὴν συνοδίαν τοῦ Ἰηοῦ ἐρχομένου, εἶπε, Συνοδίαν βλέπω. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰωράμ· Λάβε ἐπιβάτην καὶ πέμψον εἰς συνάντησιν αὐτῶν· καὶ ἄς ἐρωτήση, Εἰρήνη;
18Ὑπῆγε λοιπὸν ἐπιβάτης ἵππου εἰς συνάντησιν αὐτοῦ καὶ εἶπεν, Οὕτω λέγει ὁ βασιλεύς· Εἰρήνη; Καὶ εἶπεν ὁ Ἰηοῦ, Τί σὲ μέλει περὶ εἰρήνης; στρέψον ὀπίσω μου. Καὶ ὁ σκοπὸς ἀπήγγειλε, λέγων, Ὁ μηνυτής ἦλθε μέχρις αὐτῶν καὶ δὲν ἐπέστρεψε.
19Καὶ ἀπέστειλε δεύτερον ἐπιβάτην ἵππου· ὅστις, ἐλθὼν πρὸς αὐτούς, εἶπεν, Οὕτω λέγει ὁ βασιλεύς· Εἰρήνη; Καὶ ἀπεκρίθη ὁ Ἰηοῦ, Τί σὲ μέλει περὶ εἰρήνης; στρέψον ὀπίσω μου.
20Καὶ ἀπήγγειλεν ὁ σκοπός, λέγων, Ἦλθε μέχρις αὐτῶν καὶ δὲν ἐπέστρεψεν· ἡ δὲ πορεία εἶναι ὡς ἡ πορεία τοῦ Ἰηοῦ υἱοῦ τοῦ Νιμσί· διότι ὁδεύει μανιωδῶς.
21Καὶ εἶπεν ὁ Ἰωράμ, Ζεύξατε. Καὶ ἔζευξαν τὴν ἅμαξαν αὐτοῦ. Καὶ ἐξῆλθον Ἰωρὰμ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ καὶ Ὀχοζίας ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰούδα, ἕκαστος ἐν τῇ ἁμάξῃ αὑτοῦ, καὶ ὑπῆγαν εἰς συνάντησιν τοῦ Ἰηοῦ, καὶ εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἀγρῷ Ναβουθαὶ τοῦ Ἰεζραηλίτου.
22Καὶ ὡς εἶδεν ὁ Ἰωρὰμ τὸν Ἰηοῦ, εἶπεν, Εἰρήνη, Ἰηοῦ; Ὁ δὲ ἀπεκρίθη, Τί εἰρήνη, ἐνόσῳ πληθύνονται αἱ πορνεῖαι τῆς Ἰεζάβελ τῆς μητρὸς σου καὶ αἱ μαγεῖαι αὐτῆς;
23Καὶ ἔστρεψεν ὁ Ἰωρὰμ τὰς χεῖρας αὑτοῦ καὶ ἔφυγε, λέγων πρὸς τὸν Ὀχοζίαν, Δόλος, Ὀχοζία.
24Καὶ δράξας ὁ Ἰηοῦ τὸ τόξον αὑτοῦ, ἐπάταξε τὸν Ἰωρὰμ μεταξὺ τῶν βραχιόνων αὐτοῦ· καὶ τὸ βέλος ἐξῆλθε διὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἐκάμφθη ἐν τῇ ἁμάξῃ αὑτοῦ.
25Καὶ εἶπεν ὁ Ἰηοῦ πρὸς τὸν Βιδκάρ, τὸν στρατηγὸν αὑτοῦ· Λάβε καὶ ῥίψον αὐτὸν εἰς τὴν μερίδα τοῦ ἀγροῦ τοῦ Ναβουθαὶ τοῦ Ἰεζραηλίτου· διότι ἐνθυμήθητι, ὅτε ἐγὼ καὶ σὺ ἐπορευόμεθα ἔφιπποι ὀπίσω Ἀχαὰβ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὅτι ὁ Κύριος ἐπρόφερε κατ᾿ αὐτοῦ τὴν ἀπόφασιν ταύτην·
26Ναί, εἶδον χθὲς τὰ αἵματα τοῦ Ναβουθαὶ καὶ τὰ αἴματα τῶν υἱῶν αὐτοῦ, λέγει Κύριος· καὶ θέλω κάμει εἰς σὲ ἀνταπόδοσιν ἐν τῇ μερίδι ταύτῃ, λέγει Κύριος· - τώρα λοιπὸν σήκωσον καὶ ῥίψον αὐτὸν εἰς τὴν μερίδα ταύτην κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου.
27Ὁ δὲ Ὀχοζίας βασιλεὺς τοῦ Ἰούδα, ὡς εἶδε τοῦτο, ἔφυγε διὰ τῆς ὁδοῦ τῆς οἰκίας τοῦ κήπου. Καὶ κατεδίωξεν ὀπίσω αὐτοῦ ὁ Ἰηοῦ καὶ εἶπε, Πατάξατε καὶ τοῦτον ἐν τῇ ἁμάξῃ αὐτοῦ. Καὶ ἔκαμον οὕτω, κατὰ τὴν ἀνάβασιν Γούρ, πλησίον τοῦ Ἰβλεάμ. Καὶ ἔφυγεν εἰς Μεγιδδώ καὶ ἐκεῖ ἀπέθανε.
28Καὶ ἔφεραν αὐτὸν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἐπὶ ἁμάξης εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάφῳ αὐτοῦ, μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, ἐν τῇ πόλει Δαβίδ.
29Ἐβασίλευσε δὲ ὁ Ὀχοζίας ἐπὶ Ἰούδα κατὰ τὸ ἑνδέκατον ἔτος τοῦ Ἰωρὰμ υἱοῦ τοῦ Ἀχαάβ.
30Καὶ ἦλθεν ὁ Ἰηοῦ εἰς Ἰεζραέλ, καὶ ἀκούσασα ἡ Ἰεζάβελ, ἔβαψε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτῆς καὶ ἐκαλλώπισε τὴν κεφαλήν αὑτῆς καὶ διέκυψε διὰ τοῦ παραθύρου.
31Καί, ἐνῷ εἰσήρχετο εἰς τὴν πύλην ὁ Ἰηοῦ, εἶπεν, Εὐτύχησεν ὁ Ζιμβρί, ὁ φονεύσας τὸν κύριον αὑτοῦ;
32Ὁ δέ, ὑψώσας τὸ πρόσωπον αὑτοῦ πρὸς τὸ παράθυρον, εἶπε, Τίς εἶναι μετ᾿ ἐμοῦ; τίς; Καὶ ἔκυψαν πρὸς αὐτὸν δύο τρεῖς εὐνοῦχοι.
33Καὶ εἶπε, Ῥίψατε αὐτήν κάτω. Καὶ ἔρριψαν αὐτήν κάτω, καὶ ἐρραντίσθη ἐκ τοῦ αἵματος αὐτῆς πρὸς τὸν τοῖχον καὶ πρὸς τοὺς ἵππους· καὶ κατεπάτησεν αὐτήν.
34Καὶ ἀφοῦ εἰσῆλθε καὶ ἔφαγε καὶ ἔπιεν, εἶπεν, Ὑπάγετε νὰ ἴδητε τώρα τὴν κατηραμένην ταύτην, καὶ θάψατε αὐτήν· διότι εἶναι θυγάτηρ βασιλέως.
35Καὶ ὑπῆγαν διὰ νὰ θάψωσιν αὐτήν· πλήν δὲν εὕρηκαν εἰς αὐτήν παρὰ τὸ κρανίον καὶ τοὺς πόδας καὶ τὰς παλάμας τῶν χειρῶν.
36Καὶ ἐπιστρέψαντες ἀπήγγειλαν πρὸς αὐτόν. Ὁ δὲ εἶπεν, Οὗτος εἶναι ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, τὸν ὁποῖον ἐλάλησε διὰ τοῦ δούλου αὑτοῦ Ἠλία τοῦ Θεσβίτου, λέγων, Ἐν τῇ μερίδι τῆς Ἰεζραὲλ θέλουσι καταφάγει οἱ κύνες τὰς σάρκας τῆς Ἰεζάβελ·
37καὶ τὸ πτῶμα τῆς Ἰεζάβελ θέλει εἶσθαι ὡς κοπρία ἐπὶ προσώπου τοῦ ἀγροῦ ἐν τῇ μερίδι Ἰεζραέλ, ὥστε νὰ μή εἴπωσιν, Αὕτη εἶναι ἡ Ἰεζάβελ.Σχετικά με το Copyright: