Μοιραστείτε

 

Β Κορινθίους 13

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Φίλος,  King James(Αγγλικά),  Westcott-Hort (κριτικό κείμενο),  Βυζαντινό Κείμενο  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Τρίτην ταύτην φορὰν ἔρχομαι πρὸς ἐσᾶς· ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν θέλει βεβαιοῦσθαι πᾶς λόγος.
2Προεῖπον καὶ προλέγω, ὡς παρὼν τὴν δευτέραν φοράν, καὶ τώρα ἀπὼν γράφω πρὸς τοὺς προαμαρτήσαντας καὶ τοὺς λοιποὺς πάντας, ὅτι ἐὰν ἔλθω πάλιν, δὲν θέλω φεισθῆ·
3ἐπειδή ζητεῖτε δοκιμήν τοῦ δι᾿ ἐμοῦ λαλοῦντος Χριστοῦ, ὅστις δὲν εἶναι ἀσθενής πρὸς ἐσᾶς, ἀλλ᾿ εἶναι δυνατὸς μεταξὺ σας.
4Διότι ἄν ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας, ζῇ ὅμως ἐκ δυνάμεως Θεοῦ. διότι καὶ ἡμεῖς ἀσθενοῦμεν ἐν αὐτῷ, πλήν ἐκ δυνάμεως Θεοῦ θέλομεν ζήσει μετ᾿ αὐτοῦ εἰς ἐσᾶς.
5Ἑαυτοὺς ἐξετάζετε ἄν ἦσθε ἐν τῇ πίστει, ἑαυτοὺς δοκιμάζετε. Ἤ δὲν γνωρίζετε ἑαυτοὺς ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἐν ὑμῖν; ἐκτὸς ἐὰν ἦσθε ἀδόκιμοι κατὰ τι.
6Ἐλπίζω δὲ ὅτι θέλετε γνωρίσει ὅτι ἡμεῖς δὲν εἴμεθα ἀδόκιμοι.
7Εὔχομαι δὲ εἰς τὸν Θεὸν νὰ μή πράξητε μηδὲν κακόν, οὐχὶ διὰ νὰ φανῶμεν ἡμεῖς δόκιμοι, ἀλλὰ διὰ νὰ πράττητε σεῖς τὸ καλόν, ἡμεῖς δὲ ἄς ἤμεθα ὡς ἀδόκιμοι.
8Διότι δὲν δυνάμεθα νὰ πράξωμέν τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας.
9Ἐπειδή χαίρομεν ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν, σεῖς δὲ ἦσθε δυνατοί· τοῦτο μάλιστα καὶ εὐχόμεθα, τὴν τελειοποίησίν σας.
10Διὰ τοῦτο ταῦτα γράφω ἀπών, διὰ νὰ μή φερθῶ ἀποτόμως παρὼν κατὰ τὴν ἐξουσίαν, τὴν ὁποίαν μοὶ ἔδωκεν ὁ Κύριος πρὸς οἰκοδομήν καὶ οὐχὶ πρὸς καθαίρεσιν.
11Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, τελειοποιεῖσθε, παραμυθεῖσθε, φρονεῖτε τὸ αὐτό, εἰρηνεύετε· καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης θέλει εἶσθαι μεθ᾿ ὑμῶν.
12Ἀσπάσθητε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ.
13Σᾶς ἀσπάζονται πάντες οἱ ἅγιοι.
14Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.Σχετικά με το Copyright: