Μοιραστείτε

 

Β Σαμουήλ 23

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οὗτοι δὲ εἶναι οἱ λόγοι τοῦ Δαβίδ, οἱ τελευταῖοι· ὁ Δαβίδ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰεσσαί, εἶπε, καὶ ὁ ἀνήρ ὅστις ἀνεβιβάσθη εἰς ὕψος, ὁ κεχρισμένος τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰακὼβ καὶ ὁ γλυκὺς ψαλμῳδὸς τοῦ Ἰσραήλ εἶπε,
2Πνεῦμα Κυρίου ἐλάλησε δι᾿ ἐμοῦ, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ἦλθεν ἐπὶ τῆς γλώσσης μου.
3Ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ εἶπε πρὸς ἐμέ, ὁ Βράχος τοῦ Ἰσραήλ ἐλάλησεν, Ὁ ἐξουσιάζων ἐπὶ ἀνθρώπους ἄς ἦναι δίκαιος, ἐξουσιάζων μετὰ φόβου Θεοῦ·
4Καὶ θέλει εἶσθαι ὡς τὸ φῶς τῆς πρωΐας, ὅταν ἀνατέλλῃ ὁ ἥλιος πρωΐας ἀνεφέλου, ὡς ἡ ἐκ τῆς γῆς χλόη ἀπὸ τῆς λάμψεως τῆς ἐκ τῆς βροχῆς.
5Ἄν καὶ ὁ οἶκός μου δὲν εἶναι τοιοῦτος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, διαθήκην ὅμως αἰώνιον ἔκαμε μετ᾿ ἐμοῦ, διατεταγμένην κατὰ πάντα καὶ ἀσφαλῆ· ὅθεν τοῦτο εἶναι πᾶσα ἡ σωτηρία μου καὶ πᾶσα ἡ ἐπιθυμία· ἄν καὶ δὲν ἔκαμε νὰ βλαστήσῃ.
6Οἱ δὲ παράνομοι, πάντες οὗτοι θέλουσιν εἶσθαι ὡς ἄκανθαι ἐξωσμέναι, διότι μὲ χεῖρας δὲν πιάνονται·
7Καὶ ὅστις ἐγγίσῃ αὐτάς, πρέπει νὰ ἦναι ὡπλισμένος μὲ σίδηρον καὶ μὲ ξύλον λόγχης· καὶ θέλουσι κατακαυθῆ ἐν πυρὶ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ.
8Ταῦτα εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν ἰσχυρῶν, τοὺς ὁποίους εἶχεν ὁ Δαβίδ· Ἰοσὲβ-βασεβὲθ ὁ Ταχμονίτης, πρῶτος τῶν τριῶν· οὗτος ἦτο Ἀδινὼ ὁ Ἀσωναῖος, ὅστις ἐθανάτωσεν ὀκτακοσίους ἐν μιᾷ μάχῃ.
9Καὶ μετ᾿ αὐτόν, Ἐλεάζαρ ὁ υἱὸς τοῦ Δωδώ, υἱοῦ τοῦ Ἀχωχί, εἷς ἐκ τῶν τριῶν ἰσχυρῶν μετὰ τοῦ Δαβίδ, ὅτε νείδισαν τοὺς Φιλισταίους τοὺς ἐκεῖ συνηθροισμένους εἰς μάχην, καὶ οἱ ἄνδρες Ἰσραήλ ἐσύρθησαν·
10οὗτος σηκωθείς, ἐπάταξε τοὺς Φιλισταίους, ἑωσοῦ ἀπέκαμεν ἡ χεὶρ αὐτοῦ καὶ ἐκολλήθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ εἰς τὴν μάχαιραν· καὶ ἔκαμεν ὁ Κύριος σωτηρίαν μεγάλην ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὁ λαὸς ἐπέστρεψεν ὀπίσω αὐτοῦ μόνον διὰ νὰ λαφυραγωγήσῃ.
11μετὰ δὲ τοῦτον Σαμμά, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀγαί, ὁ Ἀραρίτης· καὶ οἱ μὲν Φιλισταῖοι εἶχον συναχθῆ εἰς σῶμα, ὅπου ἦτο μερίδιον ἀγροῦ πλῆρες φακῆς, ὁ δὲ λαὸς ἔφυγεν ἀπὸ προσώπου τῶν Φιλισταίων·
12οὗτος δὲ ἐστηλώθη ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ἀγροῦ καὶ ὑπερησπίσθη αὐτόν, καὶ ἐπάταξε τοὺς Φιλισταίους· καὶ ὁ Κύριος ἔκαμε σωτηρίαν μεγάλην.
13Κατέβησαν ἔτι τρεῖς ἐκ τῶν τριάκοντα ἀρχηγῶν καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Δαβὶδ ἐν καιρῷ θέρους εἰς τὸ σπήλαιον Ὀδολλάμ· τὸ δὲ στρατόπεδον τῶν Φιλισταίων ἐστρατοπέδευσεν ἐν τῇ κοιλάδι Ῥαφαείμ.
14Καὶ ὁ Δαβὶδ ἦτο τότε ἐν ὀχυρώματι, καὶ ἡ φρουρὰ τῶν Φιλισταίων τότε ἐν Βηθλεέμ.
15Καὶ ἐπεπόθησεν ὁ Δαβὶδ ὕδωρ καὶ εἶπε, Τίς ἤθελε μοὶ δώσει νὰ πίω ὕδωρ ἐκ τοῦ φρέατος τῆς Βηθλεέμ, τοῦ πλησίον τῆς πύλης;
16Καὶ διέσχισαν οἱ τρεῖς ἰσχυροὶ τὸ στρατόπεδον τῶν Φιλισταίων καὶ ἤντλησαν ὕδωρ ἐκ τοῦ φρέατος τῆς Βηθλεέμ, τοῦ ἐν τῇ πύλῃ, καὶ λαβόντες ἔφεραν πρὸς τὸν Δαβίδ· δὲν ἠθέλησεν ὅμως νὰ πίῃ, ἀλλ᾿ ἔκαμεν αὐτὸ σπονδήν εἰς τὸν Κύριον·
17καὶ εἶπε, Μή γένοιτο εἰς ἐμέ, Κύριε, νὰ πράξω τοῦτο· τὸ αἷμα τῶν ἀνδρῶν, τῶν πορευθέντων μετὰ κινδύνου τῆς ζωῆς αὑτῶν, νὰ πίω ἐγὼ; Καὶ δὲν ἠθέλησε νὰ πίῃ. Ταῦτα ἔκαμον οἱ τρεῖς ἰσχυροί.
18Καὶ Ἀβισαί, ὁ ἀδελφὸς τοῦ Ἰωάβ, υἱὸς τῆς Σερουΐας, ἦτο πρῶτος τῶν τριῶν· καὶ οὗτος σείων τὴν λόγχην αὑτοῦ ἐναντίον τριακοσίων, ἐθανάτωσεν αὐτοὺς καὶ ἀπέκτησεν ὄνομα μεταξὺ τῶν τριῶν.
19Δὲν ἐστάθη οὗτος ὁ ἐνδοξότερος ἐκ τῶν τριῶν; διὰ τοῦτο ἔγεινεν ἀρχηγὸς αὐτῶν· δὲν ἔφθασεν ὅμως μέχρι τῶν τριῶν πρώτων.
20Καὶ Βεναΐας, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωδαέ, υἱὸς ἀνδρὸς δυνατοῦ ἀπὸ Καβσεήλ, ὅστις ἔκαμε πολλὰ ἀνδραγαθήματα, οὗτος ἐπάταξε τοὺς δύο λεοντώδεις ἄνδρας τοῦ Μωάβ· οὗτος ἔτι κατέβη καὶ ἐπάταξε λέοντα ἐν μέσῳ τοῦ λάκκου ἐν ἡμέρᾳ χιόνος.
21Οὗτος ἔτι ἐπάταξε τὸν ἄνδρα τὸν Αἰγύπτιον, ἄνδρα ὡραῖον· καὶ ἐν τῇ χειρὶ τοῦ Αἰγυπτίου ἦτο λόγχη· ἐκεῖνος δὲ κατέβη πρὸς αὐτὸν μὲ ῥάβδον, καὶ ἁρπάσας τὴν λόγχην ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ Αἰγυπτίου, ἐθανάτωσεν αὐτὸν διὰ τῆς ἰδίας αὐτοῦ λόγχης.
22Ταῦτα ἔκαμε Βεναΐας, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωδαέ, καὶ ἀπέκτησεν ὄνομα μεταξὺ τῶν τριῶν ἰσχυρῶν.
23Ἦτο ἐνδοξότερος τῶν τριάκοντα· δὲν ἔφθασεν ὅμως μέχρι τῶν τριῶν πρώτων· καὶ κατέστησεν αὐτὸν ὁ Δαβὶδ ἐπὶ τῶν δορυφόρων αὑτοῦ.
24Ἀσαήλ, ὁ ἀδελφὸς τοῦ Ἰωάβ, ἦτο μεταξὺ τῶν τριάκοντα· οἵτινες ἦσαν Ἐλχανάν, ὁ υἱὸς τοῦ Δωδώ, ἐκ τῆς Βηθλεέμ·
25Σαμμὰ ὁ Ἀρωδίτης· Ἐλικὰ ὁ Ἀρωδίτης·
26Χελής ὁ Φαλτίτης· Ἰράς, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰκκής, ὁ Θεκωΐτης·
27Ἀβιέζερ ὁ Ἀναθωθίτης· Μεβουναὶ ὁ Χουσαθίτης·
28Σαλμὼν ὁ Ἀχωχίτης· Μααραΐ ὁ Νετωφαθίτης·
29Χελέβ, ὁ υἱὸς τοῦ Βαανά, ὁ Νετωφαθίτης· Ἰτταΐ, ὁ υἱὸς τοῦ Ῥιβαί, ἀπὸ Γαβαά, τῶν υἱῶν Βενιαμίν·
30Βεναΐας ὁ Πιραθωνίτης· Ἰδδαΐ, ἐκ τῶν κοιλάδων Γαάς·
31Ἀβὶ-ἀλβὼν ὁ Ἀρβαθίτης· Ἀζμαβὲθ ὁ Βαρουμίτης·
32Ἐλιαβὰ ὁ Σααλβωνίτης· Ἰωνάθαν, ἐκ τῶν υἱῶν Ἰαασήν·
33Σαμμὰ ὁ Ἀραρίτης· Ἀχιάμ, ὁ υἱὸς τοῦ Σαράρ, ὁ Ἀραρίτης·
34Ἐλιφελέτ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀασβαί, υἱὸς τοῦ Μααχαθίτου· Ἐλιάμ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχιτόφελ τοῦ Γιλωναίου.
35Ἑσραΐ ὁ Καρμηλίτης· Φααραὶ ὁ Ἀρβίτης·
36Ἰγάλ, ὁ υἱὸς τοῦ Νάθαν, ἀπὸ Σωβά· Bανὶ ὁ Γαδίτης·
37Σελὲκ ὁ Ἀμμωνίτης· Νααραὶ ὁ Βηρωθαῖος, ὁ ὁπλοφόρος τοῦ Ἰωάβ, υἱοῦ τῆς Σερουΐας·
38Ἰρὰς ὁ Ἰεθρίτης· Γαρήβ ὁ Ἰεθρίτης·
39Οὐρίας ὁ Χετταῖος· πάντες τριάκοντα ἑπτά.Σχετικά με το Copyright: