Μοιραστείτε

 

Β Σαμουήλ 8

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπάταξεν ὁ Δαβὶδ τοὺς Φιλισταίους καὶ κατετρόπωσεν αὐτούς· καὶ ἔλαβεν ὁ Δαβὶδ τὴν Μεθὲγ-ἀμμὰ ἐκ χειρὸς τῶν Φιλισταίων.
2Καὶ ἐπάταξε τοὺς Μωαβίτας καὶ διεμέτρησεν αὐτοὺς διὰ σχοινίων, ἁπλώσας αὐτοὺς κατὰ γῆς· καὶ διεμέτρησε διὰ δύο σχοινίων διὰ νὰ θανατώσῃ, καὶ δι᾿ ἑνὸς πλήρους σχοινίου διὰ νὰ ἀφήσῃ ζῶντας. Οὕτως οἱ Μωαβῖται ἔγειναν δοῦλοι τοῦ Δαβὶδ ὑποτελεῖς.
3Ἐπάταξεν ἔτι ὁ Δαβὶδ τὸν Ἀδαδεζέρ, υἱὸν τοῦ Ῥεώβ, βασιλέα τῆς Σωβά, ἐνῷ ὑπήγαινε νὰ στήσῃ τὴν ἐξουσίαν αὑτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν Εὐφράτην.
4Καὶ ἔλαβεν ὁ Δαβὶδ ἐξ αὑτοῦ χιλίους ἑπτακοσίους ἱππεῖς καὶ εἴκοσι χιλιάδας πεζῶν· καὶ ἐνευροκόπησεν ὁ Δαβὶδ πάντας τοὺς ἵππους τῶν ἁμαξῶν, καὶ ἐφύλαξεν ἐξ αὐτῶν ἑκατὸν ἁμάξας.
5Καὶ ὅτε ἦλθον οἱ Σύριοι τῆς Δαμασκοῦ διὰ νὰ βοηθήσωσι τὸν Ἀδαδέζερ, βασιλέα τῆς Σωβά, ὁ Δαβὶδ ἐπάταξεν ἐκ τῶν Συρίων εἰκοσιδύο χιλιάδας ἀνδρῶν.
6Καὶ ἔβαλεν ὁ Δαβὶδ φρουρὰς ἐν τῇ Συρίᾳ τῆς Δαμασκοῦ· καὶ οἱ Σύριοι ἔγειναν δοῦλοι ὑποτελεῖς τοῦ Δαβίδ. Καὶ ἔσωζεν ὁ Κύριος τὸν Δαβὶδ πανταχοῦ, ὅπου ἐπορεύετο.
7Καὶ ἔλαβεν ὁ Δαβὶδ τὰς ἀσπίδας τὰς χρυσάς, αἵτινες ἦσαν ἐπὶ τοὺς δούλους τοῦ Ἀδαδέζερ, καὶ ἔφερεν αὐτὰς εἰς Ἱερουσαλήμ.
8Καὶ ἐκ τῆς Βετὰχ καὶ ἐκ Βηρωθάϊ, πόλεων τοῦ Ἀδαδέζερ, ὁ βασιλεὺς Δαβὶδ ἔλαβε χαλκὸν πολὺν σφόδρα.
9Ἀκούσας δὲ ὁ Θοεί, βασιλεὺς τῆς Αἱμάθ, ὅτι ὁ Δαβὶδ ἐπάταξε πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ Ἀδαδέζερ,
10ἀπέστειλεν ὁ Θοεὶ Ἰωράμ, τὸν υἱὸν αὑτοῦ, πρὸς τὸν βασιλέα Δαβίδ, διὰ νὰ χαιρετήσῃ αὐτὸν καὶ νὰ εὐλογήσῃ αὐτόν, ὅτι κατεπολέμησε τὸν Ἀδαδέζερ καὶ ἐπάταξεν αὐτόν· διότι ὁ Ἀδαδέζερ ἦτο πολέμιος τοῦ Θοεί. Καὶ ἔφερεν ὁ Ἰωρὰμ μεθ᾿ ἑαυτοῦ σκεύη ἀργυρὰ καὶ σκεύη χρυσὰ καὶ σκεύη χάλκινα·
11καὶ ταῦτα ἀφιέρωσεν ὁ βασιλεὺς Δαβὶδ εἰς τὸν Κύριον μετὰ τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου, τὰ ὁποῖα εἶχεν ἀφιερώσει ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν, ὅσα ὑπέταξεν·
12ἐκ τῆς Συρίας καὶ ἐκ τοῦ Μωὰβ καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἀμμὼν καὶ ἐκ τῶν Φιλισταίων καὶ ἐκ τοῦ Ἀμαλήκ καὶ ἐκ τῶν λαφύρων τοῦ Ἀδαδέζερ, υἱοῦ τοῦ Ῥεώβ, βασιλέως τῆς Σωβά.
13Καὶ ἀπέκτησεν ὁ Δαβὶδ ὄνομα, ὅτε ἐπέστρεφε, κατατροπώσας τοὺς Συρίους ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ ἅλατος, δεκαοκτὼ χιλιάδας.
14Καὶ ἔβαλε φρουρὰς ἐν τῇ Ἰδουμαίᾳ· καθ᾿ ὅλην τὴν Ἰδουμαίαν ἔβαλε φρουράς· καὶ πάντες οἱ Ἰδουμαῖοι ἔγειναν δοῦλοι τοῦ Δαβίδ. Καὶ ἔσωζεν ὁ Κύριος τὸν Δαβὶδ πανταχοῦ ὅπου ἐπορεύετο.
15Καὶ ἐβασίλευσεν ὁ Δαβὶδ ἐπὶ πάντα τὸν Ἰσραήλ· καὶ ἔκαμεν ὁ Δαβὶδ κρίσιν καὶ δικαιοσύνην εἰς πάντα τὸν λαὸν αὑτοῦ.
16Καὶ Ἰωάβ, ὁ υἱὸς τῆς Σερουΐας, ἦτο ἐπὶ τοῦ στρατεύματος· Ἰωσαφάτ δέ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχιλούδ, ὑπομνηματογράφος·
17καὶ Σαδώκ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχιτώβ, καὶ Ἀχιμέλεχ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀβιάθαρ, ἱερεῖς· ὁ δὲ Σεραΐας, γραμματεύς.
18Καὶ Βεναΐας, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωδαέ, ἦτο ἐπὶ τῶν Χερεθαίων καὶ ἐπὶ τῶν Φελεθαίων· οἱ δὲ υἱοὶ τοῦ Δαβὶδ ἦσαν αὐλάρχαι.Σχετικά με το Copyright: