Μοιραστείτε

 

Β Χρονικών 11

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐλθὼν ὁ Ῥοβοὰμ εἰς Ἱερουσαλήμ, συνήθροισε τὸν οἶκον Ἰούδα καὶ Βενιαμίν, ἑκατὸν ὀγδοήκοντα χιλιάδας ἐκλεκτῶν πολεμιστῶν, διὰ νὰ πολεμήσωσι κατὰ τοῦ Ἰσραήλ, ὅπως ἐπαναφέρωσι τὴν βασιλείαν εἰς τὸν Ῥοβοάμ.
2Ἔγεινεν ὅμως λόγος Κυρίου πρὸς τὸν Σεμαΐαν, ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ, λέγων,
3Λάλησον πρὸς Ῥοβοὰμ τὸν υἱὸν τοῦ Σολομῶντος, τὸν βασιλέα τοῦ Ἰούδα, καὶ πρὸς πάντα τὸν Ἰσραήλ ἐν Ἰούδᾳ καὶ Βενιαμίν, λέγων,
4Οὕτω λέγει Κύριος· Δὲν θέλετε ἀναβῆ οὐδὲ πολεμήσει ἐναντίον τῶν ἀδελφῶν σας· ἐπιστρέψατε ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὑτοῦ, διότι παρ᾿ ἐμοῦ ἔγεινε τὸ πρᾶγμα τοῦτο. Καὶ ὑπήκουσαν εἰς τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου καὶ ἀπεστράφησαν ἀπὸ τοῦ νὰ ὑπάγωσι κατὰ τοῦ Ἱεροβοάμ.
5Καὶ κατῴκησεν ὁ Ῥοβοὰμ ἐν Ἱερουσαλήμ καὶ ᾠκοδόμησε πόλεις ὀχυρὰς ἐν Ἰούδᾳ.
6Καὶ ᾠκοδόμησε τὴν Βηθλεὲμ καὶ τὴν Ἠτὰμ καὶ τὴν Θεκουὲ
7καὶ τὴν Βαὶθ-σοὺρ καὶ τὴν Σοκχὼ καὶ τὴν Ὀδολλὰμ
8καὶ τὴν Γὰθ καὶ τὴν Μαρησὰ καὶ τὴν Ζὶφ
9καὶ τὴν Ἀδωραΐμ καὶ τὴν Λαχεὶς καὶ τὴν Ἀζηκὰ
10καὶ τὴν Σαραὰ καὶ τὴν Αἰαλὼν καὶ τὴν Χεβρών, αἵτινες εἶναι ἐν Ἰούδᾳ καὶ ἐν Βενιαμίν, πόλεις χυρωμέναι.
11Καὶ χύρωσε τὰ φρούρια, καὶ ἔβαλεν εἰς αὐτὰ φρουράρχους καὶ ἀποθήκας τροφῶν καὶ ἐλαίου καὶ οἴνου.
12Καὶ εἰς πᾶσαν πόλιν ἔβαλεν ἀσπίδας καὶ λόγχας, καὶ χύρωσεν αὐτὰς πολὺ σφόδρα. Καὶ ἦσαν ὑπ᾿ αὐτὸν ὁ Ἰούδας καὶ ὁ Βενιαμίν.
13Καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευΐται οἱ ἐν παντὶ τῷ Ἰσραήλ συνήχθησαν πρὸς αὐτόν, ἐκ πάντων τῶν ὁρίων αὐτῶν.
14Διότι οἱ Λευΐται ἐγκατέλιπον τὰ προάστεια αὑτῶν καὶ τὰς ἰδιοκτησίας αὑτῶν, καὶ ἦλθον εἰς τὸν Ἰούδαν καὶ εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ· ἐπειδή ὁ Ἱεροβοὰμ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἶχον ἀποβάλει αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ νὰ ἱερατεύωσιν εἰς τὸν Κύριον·
15καὶ κατέστησεν εἰς ἑαυτὸν ἱερεῖς διὰ τοὺς ὑψηλοὺς τόπους καὶ διὰ τοὺς δαίμονας καὶ διὰ τοὺς μόσχους, τοὺς ὁποίους ἔκαμε·
16καὶ μετ᾿ αὐτούς, ὅσοι ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ ἔδωκαν τὰς καρδίας αὑτῶν εἰς τὸ νὰ ζητῶσι Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ, ἦλθον εἰς Ἱερουσαλήμ, διὰ νὰ θυσιάσωσιν εἰς Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων αὑτῶν.
17Καὶ κατίσχυσαν τὴν βασιλείαν τοῦ Ἰούδα καὶ ἰσχυροποίησαν τὸν Ῥοβοὰμ τὸν υἱὸν τοῦ Σολομῶντος, τρία ἔτη· διότι τρία ἔτη περιεπάτησαν ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Δαβὶδ καὶ τοῦ Σολομῶντος.
18Ἔλαβε δὲ ὁ Ῥοβοὰμ εἰς ἑαυτὸν γυναῖκα τὴν Μαελέθ, θυγατέρα τοῦ Ἱεριμὼθ υἱοῦ τοῦ Δαβίδ, καὶ τὴν Ἀβιχαίλ, θυγατέρα τοῦ Ἐλιὰβ υἱοῦ τοῦ Ἰεσσαί·
19ἥτις ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν υἱούς, τὸν Ἰεοὺς καὶ τὸν Σαμαρίαν καὶ τὸν Ζαάμ.
20Καὶ μετ᾿ αὐτήν ἔλαβε τὴν Μααχὰ θυγατέρα τοῦ Ἀβεσσαλώμ, ἥτις ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν τὸν Ἀβιὰ καὶ τὸν Ἀτθαΐ καὶ τὸν Ζιζὰ καὶ τὸν Σελωμείθ.
21Καὶ ἠγάπησεν ὁ Ῥοβοὰμ τὴν Μααχὰ θυγατέρα τοῦ Ἀβεσσαλὼμ ὑπὲρ πάσας τὰς γυναῖκας αὑτοῦ καὶ τὰς παλλακὰς αὑτοῦ· διότι ἔλαβε δεκαοκτὼ γυναῖκας καὶ ἑξήκοντα παλλακάς· καὶ ἐγέννησεν εἰκοσιοκτὼ υἱοὺς καὶ ἑξήκοντα θυγατέρας·
22καὶ κατέστησεν ὁ Ῥοβοὰμ ἄρχοντα τὸν Ἀβιὰ τὸν υἱὸν τῆς Μααχά, διὰ νὰ ἄρχῃ ἐπὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὑτοῦ· διότι ἐστοχάζετο νὰ κάμῃ αὐτὸν βασιλέα·
23καὶ ποιῶν φρονίμως διέσπειρε πάντας τοὺς υἱοὺς αὑτοῦ εἰς πάντας τοὺς τόπους Ἰούδα καὶ Βενιαμίν, εἰς πᾶσαν ὀχυρὰν πόλιν· καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς τροφὰς ἐν ἀφθονίᾳ καὶ ἐζήτησε πολλὰς γυναῖκας.Σχετικά με το Copyright: