Μοιραστείτε

 

Β Χρονικών 13

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐβασίλευσεν ὁ Ἀβιὰ ἐπὶ τὸν Ἰούδαν ἐν τῷ δεκάτῳ ὀγδόῳ ἔτει τοῦ βασιλέως Ἱεροβοάμ.
2Τρία ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ. Τὸ δὲ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἦτο Μιχαΐα, θυγάτηρ τοῦ Οὐριήλ ἀπὸ Γαβαά. Καὶ ἦτο πόλεμος μεταξὺ Ἀβιὰ καὶ Ἱεροβοάμ.
3Καὶ παρετάχθη ὁ Ἀβιὰ εἰς μάχην μὲ στράτευμα δυνατῶν πολεμιστῶν, τετρακοσίων χιλιάδων ἀνδρῶν ἐκλεκτῶν· καὶ ὁ Ἱεροβοὰμ παρετάχθη εἰς μάχην ἐναντίον αὐτοῦ μὲ ὀκτακοσίας χιλιάδας ἀνδρῶν ἐκλεκτῶν, δυνατῶν ἐν ἰσχύϊ.
4Καὶ σηκωθεὶς ὁ Ἀβιὰ ἐπὶ τὸ ὄρος Σεμαραΐμ, τὸ ἐν τῷ ὄρει Ἐφραΐμ, εἶπεν, Ἀκούσατέ μου, Ἱεροβοὰμ καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ·
5δὲν πρέπει νὰ γνωρίσητε, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ ἔδωκε τὴν βασιλείαν ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ διαπαντὸς εἰς τὸν Δαβίδ, εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, μὲ συνθήκην ἅλατος;
6ἀλλ᾿ ὁ Ἱεροβοὰμ ὁ υἱὸς τοῦ Ναβάτ, ὁ δοῦλος τοῦ Σολομῶντος υἱοῦ τοῦ Δαβίδ, ἐσηκώθη καὶ ἐπανεστάτησεν ἐναντίον τοῦ κυρίου αὑτοῦ·
7καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ἄνθρωποι μηδαμινοί, ἀχρεῖοι, καὶ ἐνεδυναμώθησαν ἐναντίον τοῦ Ῥοβοὰμ υἱοῦ τοῦ Σολομῶντος, ὅτε ἦτο ὁ Ῥοβοὰμ νέος καὶ ἁπαλὸς τὴν καρδίαν καὶ δὲν ἠδύνατο νὰ ἀντισταθῇ εἰς αὐτούς·
8καὶ τώρα σεῖς λέγετε νὰ ἀντισταθῆτε εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Κυρίου, τὴν εἰς τὰς χεῖρας τῶν υἱῶν τοῦ Δαβίδ, διότι εἶσθε πλῆθος πολὺ καὶ ἔχετε μεθ᾿ ἑαυτῶν χρυσοὺς μόσχους, τοὺς ὁποίους ὁ Ἱεροβοὰμ ἔκαμεν εἰς ἐσᾶς διὰ θεούς·
9δὲν ἀπεβάλετε τοὺς ἱερεῖς τοῦ Κυρίου, τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀαρών, καὶ τοὺς Λευΐτας, καὶ ἐκάμετε εἰς ἑαυτοὺς ἱερεῖς κατὰ τὰ ἔθνη τῆς γῆς; πᾶς ὅστις προσέρχεται νὰ ἱερωθῇ μὲ μόσχον βοὸς καὶ ἑπτὰ κριούς, γίνεται ἱερεὺς εἰς τοὺς μή θεούς·
10ἀλλ᾿ ἡμεῖς τὸν Κύριον ἔχομεν Θεὸν ἡμῶν, καὶ δὲν ἐγκατελίπομεν αὐτόν· καὶ οἱ ἱερεῖς, οἱ λειτουργοῦντες εἰς τὸν Κύριον, εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρών· καὶ οἱ Λευΐται, ἐπὶ τὴν ἐργασίαν·
11καὶ καίουσι πρὸς τὸν Κύριον καθ᾿ ἑκάστην πρωΐαν καὶ καθ᾿ ἑκάστην ἑσπέραν ὁλοκαυτώματα καὶ θυμίαμα εὐῶδες· καὶ διατέθουσι τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἐπὶ τῆς τραπέζης τῆς καθαρᾶς καὶ τὴν λυχνίαν τὴν χρυσήν καὶ τοὺς λύχνους αὐτῆς, διὰ νὰ καίῃ πᾶσαν ἑσπέραν· διότι ἡμεῖς φυλάττομεν τὴν φυλακήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σεῖς ὅμως ἐγκατελίπετε αὐτόν·
12καὶ ἰδού, ὁ Θεὸς αὐτὸς εἶναι μεθ᾿ ἡμῶν ἐπὶ κεφαλῆς, καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ μὲ ἠχητικὰς σάλπιγγας, διὰ νὰ ἠχῶσιν ἐναντίον σας. Υἱοὶ Ἰσραήλ, μή πολεμεῖτε ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ τῶν πατέρων σας· διότι δὲν θέλετε εὐοδωθῆ.
13Ὁ δὲ Ἱεροβοὰμ ἔστρεψε τὴν ἐνέδραν διὰ νὰ περιέλθῃ ἐκ τῶν ὄπισθεν αὐτῶν· καὶ ἦσαν κατὰ πρόσωπον τοῦ Ἰούδα, καὶ ἡ ἐνέδρα ὄπισθεν αὐτῶν.
14Καὶ ὅτε περιέβλεψεν ὁ Ἰούδας, ἰδού, ἡ μάχη ἦτο ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν αὐτῶν· καὶ ἐβόησαν πρὸς τὸν Κύριον, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐσάλπισαν μὲ τὰς σάλπιγγας.
15Τότε οἱ ἄνδρες Ἰούδα ἠλάλαξαν· καὶ καθὼς ἠλάλαξαν οἱ ἄνδρες Ἰούδα, ὁ Θεὸς ἐπάταξε τὸν Ἱεροβοὰμ καὶ πάντα τὸν Ἰσραήλ, ἔμπροσθεν τοῦ Ἀβιὰ καὶ τοῦ Ἰούδα.
16Καὶ ἔφυγον οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τοῦ Ἰούδα· καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς τὴν χεῖρα αὐτῶν.
17Καὶ ἔκαμον ὁ Ἀβιὰ καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ εἰς αὐτοὺς σφαγήν μεγάλην· καὶ ἔπεσαν τραυματίαι ἐκ τοῦ Ἰσραήλ πεντακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν ἐκλεκτῶν.
18Καὶ ἐταπεινώθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, οἱ δὲ υἱοὶ Ἰούδα ὑπερίσχυσαν, ἐπειδή ἤλπισαν ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων αὑτῶν.
19Καὶ κατεδίωξεν ὁ Ἀβιὰ ἐξ ὀπίσω τοῦ Ἱεροβοάμ, καὶ ἔλαβε παρ᾿ αὐτοῦ πόλεις, τὴν Βαιθήλ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς, καὶ τὴν Ἰεσανὰ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς, καὶ τὴν Ἐφραΐν καὶ τὰς κώμας αὐτῆς.
20Καὶ δὲν ἀνέλαβε πλέον δύναμιν ὁ Ἱεροβοὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Ἀβιά· ἀλλ᾿ ἐπάταξεν αὐτὸν ὁ Κύριος, καὶ ἀπέθανε.
21Καὶ ἐνεδυναμώθη ὁ Ἀβιά· καὶ ἔλαβεν εἰς ἑαυτὸν δεκατέσσαρας γυναῖκας, καὶ ἐγέννησεν εἰκοσιδύο υἱοὺς καὶ δεκαὲξ θυγατέρας.
22Αἱ δὲ λοιπαὶ πράξεις τοῦ Ἀβιὰ καὶ αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ εἶναι γεγραμμένοι ἐν τῇ ἱστορίᾳ τοῦ προφήτου Ἰδδώ.Σχετικά με το Copyright: