Μοιραστείτε

 

Β Χρονικών 17

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐβασίλευσε δὲ ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἰωσαφὰτ ὁ υἱὸς αὐτοῦ καὶ ἐνεδυναμώθη κατὰ τοῦ Ἰσραήλ.
2Καὶ ἔβαλε δυνάμεις εἰς πάσας τὰς ὀχυρὰς πόλεις τοῦ Ἰούδα καὶ κατέστησε φρουρὰς ἐν τῇ γῇ Ἰούδα καὶ ἐν ταῖς πόλεσι τοῦ Ἐφραΐμ, τὰς ὁποίας εἶχε κυριεύσει Ἀσὰ ὁ πατήρ αὐτοῦ.
3Καὶ ἦτο Κύριος μετὰ τοῦ Ἰωσαφάτ, ἐπειδή περιεπάτησεν ἐν ταῖς ὁδοῖς Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ ταῖς πρώταις, καὶ δὲν ἐξεζήτησε τοὺς Βααλείμ·
4ἀλλὰ τὸν Θεὸν τοῦ πατρὸς αὑτοῦ ἐξεζήτησε καὶ εἰς τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ περιεπάτησε καὶ οὐχὶ κατὰ τὰ ἔργα τοῦ Ἰσραήλ.
5Διὰ τοῦτο ἐστερέωσεν ὁ Κύριος τὴν βασιλείαν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ· καὶ πᾶς ὁ Ἰούδας ἔδωκε δῶρα εἰς τὸν Ἰωσαφάτ· καὶ ἀπέκτησε πλοῦτον καὶ δόξαν πολλήν.
6Καὶ ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ εἰς τὰς ὁδοὺς τοῦ Κυρίου· καὶ ἔτι ἀφαίρεσε τοὺς ὑψηλοὺς τόπους καὶ τὰ ἄλση ἀπὸ τοῦ Ἰούδα.
7Καὶ ἐν τῷ τρίτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἀπέστειλε τοὺς ἄρχοντας αὑτοῦ, τὸν Βὲν-ἀΐλ καὶ τὸν Ὀβαδίαν καὶ τὸν Ζαχαρίαν καὶ τὸν Ναθαναήλ καὶ τὸν Μιχαΐαν, διὰ νὰ διδάσκωσιν ἐν ταῖς πόλεσι τοῦ Ἰούδα.
8καὶ μετ᾿ αὐτῶν τοὺς Λευΐτας, τὸν Σεμαΐαν καὶ Ναθανίαν καὶ Ζεβαδίαν καὶ Ἀσαήλ καὶ Σεμιραμὼθ καὶ Ἰωνάθαν καὶ Ἀδωνίαν καὶ Τωβίαν καὶ Τὼβ-ἀδωνίαν, τοὺς Λευΐτας· καὶ μετ᾿ αὐτῶν Ἐλισαμὰ καὶ Ἰωράμ, τοὺς ἱερεῖς·
9καὶ ἐδίδασκον ἐν τῷ Ἰούδα, ἔχοντες μεθ᾿ ἑαυτῶν τὸ βιβλίον τοῦ νόμου τοῦ Κυρίου, καὶ περιήρχοντο εἰς πάσας τὰς πόλεις τοῦ Ἰούδα καὶ ἐδίδασκον τὸν λαόν.
10Καὶ ἐπέπεσε φόβος Κυρίου ἐπὶ πάσας τὰς βασιλείας τῶν πέριξ τοῦ Ἰούδα τόπων· καὶ δὲν ἐπολέμουν ἐναντίον τοῦ Ἰωσαφάτ.
11Καὶ ἀπὸ τῶν Φιλισταίων ἔφερον δῶρα πρὸς τὸν Ἰωσαφὰτ καὶ φόρον ἀργυρίου· οἱ Ἄραβες προσέτι ἔφερον πρὸς αὐτὸν ποίμνια κριῶν ἑπτὰ χιλιάδας ἑπτακοσίους καὶ τράγων ἑπτὰ χιλιάδας ἑπτακοσίους.
12Καὶ προεχώρει ὁ Ἰωσαφὰτ μεγαλυνόμενος σφόδρα· καὶ ᾠκοδόμησεν ἐν Ἰούδᾳ φρούρια καὶ πόλεις ἀποθηκῶν.
13Καὶ εἶχε πολλὰ ἔργα ἐν ταῖς πόλεσιν Ἰούδα· καὶ ἄνδρας πολεμιστάς, δυνατοὺς ἐν ἰσχύϊ, ἐν Ἱερουσαλήμ.
14Οὗτοι δὲ εἶναι οἱ ἀριθμοὶ αὐτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατριῶν αὐτῶν· ἐκ τοῦ Ἰούδα, χιλίαρχοι, Ἀδνὰ ὁ ἀρχηγός, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ δυνατοὶ ἐν ἰσχύϊ τριακόσιαι χιλιάδες.
15Καὶ μετὰ τοῦτον Ἰωανὰν ὁ ἀρχηγός, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ διακόσιαι ὀγδοήκοντα χιλιάδες.
16Καὶ μετὰ τοῦτον Ἀμασίας ὁ υἱὸς τοῦ Ζιχρί, ὅστις προθύμως προσέφερεν ἑαυτὸν εἰς τὸν Κύριον· καὶ μετ᾿ αὐτοῦ διακόσιαι χιλιάδες δυνατοὶ ἐν ἰσχύϊ.
17Ἐκ δὲ τοῦ Βενιαμίν, δυνατὸς ἐν ἰσχύϊ, Ἐλιαδὰ καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τοξόται καὶ ἀσπιδοφόροι διακόσιαι χιλιάδες.
18Καὶ μετὰ τοῦτον Ἰωζαβάδ, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἑκατὸν ὀγδοήκοντα χιλιάδες ὡπλισμένοι εἰς πόλεμον.
19Οὗτοι ἦσαν οἱ ὑπηρετοῦντες τὸν βασιλέα, ἐκτὸς τῶν ὅσους ἔβαλεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὰς ὀχυρὰς πόλεις ἐν παντὶ τῷ Ἰούδᾳ.Σχετικά με το Copyright: