Μοιραστείτε

 

Β Χρονικών 19

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐπέστρεψεν Ἰωσαφὰτ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰούδα εἰς τὸν οἶκον αὑτοῦ ἐν εἰρήνῃ, εἰς Ἱερουσαλήμ.
2Καὶ ἐξῆλθεν Ἰηοῦ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀνανί, ὁ βλέπων, εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ, καὶ εἶπε πρὸς τὸν βασιλέα Ἰωσαφάτ, Τὸν ἀσεβῆ βοηθεῖς καὶ τοὺς μισοῦντας τὸν Κύριον ἀγαπᾷς; διὰ τοῦτο ὀργή παρὰ τοῦ Κυρίου εἶναι ἐπὶ σέ·
3πλήν εὑρέθησαν ἐν σοὶ καλὰ πράγματα, καθότι ἀφαίρεσας τὰ ἄλση ἀπὸ τῆς γῆς καὶ κατεύθυνας τὴν καρδίαν σου εἰς τὸ νὰ ἐκζητῇς τὸν Θεόν.
4Καὶ κατῴκησεν ὁ Ἰωσαφὰτ ἐν Ἱερουσαλήμ· ἔπειτα ἐξῆλθε πάλιν διὰ τοῦ λαοῦ ἀπὸ Βήρ-σαβεὲ ἕως τοῦ ὄρους Ἐφραΐμ, καὶ ἐπέστρεψεν αὐτοὺς πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν.
5Καὶ κατέστησε κριτὰς ἐν τῇ γῇ, ἐν πάσαις ταῖς ὀχυραῖς πόλεσι τοῦ Ἰούδα, ἐν ἑκάστῃ πόλει.
6Καὶ εἶπε πρὸς τοὺς κριτάς, Ἰδέτε τί κάμνετε σεῖς· διότι δὲν κρίνετε κρίσιν ἀνθρώπου, ἀλλὰ τοῦ Κυρίου, ὅστις εἶναι μεθ᾿ ὑμῶν ἐν τῇ κρισολογίᾳ·
7τώρα λοιπὸν ἄς ἦναι ἐφ᾿ ὑμᾶς ὁ φόβος τοῦ Κυρίου· προσέχετε εἰς τὰς πράξεις σας· διότι δὲν εἶναι ἀδικία παρὰ Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν οὐδὲ προσωποληψία οὐδὲ δωροδοκία.
8Καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ ἔτι κατέστησεν ὁ Ἰωσαφὰτ κριτὰς ἐκ τῶν Λευϊτῶν καὶ τῶν ἱερέων καὶ ἐκ τῶν ἀρχηγῶν τῶν πατριῶν τοῦ Ἰσραήλ, διὰ τὴν κρίσιν τοῦ Κυρίου καὶ διὰ τὰς διαφοράς, καὶ προσέτρεχον εἰς Ἱερουσαλήμ.
9Καὶ προσέταξεν αὐτούς, λέγων, Οὕτω θέλετε κάμνει ἐν φόβῳ Κυρίου, ἐν πίστει καὶ ἐν καρδίᾳ τελείᾳ·
10καὶ ὁποιαδήποτε διαφορὰ ἔλθῃ πρὸς ἐσᾶς ἐκ τῶν ἀδελφῶν σας, τῶν κατοικούντων ἐν ταῖς πόλεσιν αὑτῶν, ἀναμέσον αἵματος καὶ αἵματος, ἀναμέσον νόμου καὶ ἐντολῆς, διαταγμάτων καὶ νομίμων, θέλετε νουθετεῖ αὐτούς, διὰ νὰ μή γίνωνται ἔνοχοι εἰς τὸν Κύριον, καὶ ἔλθῃ ὀργή ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν· οὕτω κάμνετε, καὶ δὲν θέλετε γίνεσθαι ἔνοχοι·
11καὶ ἰδού, Ἀμαρίας ὁ ἱερεὺς θέλει εἶσθαι ὁ ἀρχηγὸς ὑμῶν ἐν πάσῃ ὑποθέσει τοῦ Κυρίου, καὶ Ζεβαδίας ὁ υἱὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ἄρχων τοῦ οἴκου Ἰούδα, ἐν πάσῃ ὑποθέσει τοῦ βασιλέως· οἱ δὲ Λευΐται θέλουσιν εἶσθαι ἐπιστάται ἔμπροσθέν σας· ἀνδρίζεσθε καὶ πράττετε, καὶ ὁ Κύριος θέλει εἶσθαι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ.Σχετικά με το Copyright: