Μοιραστείτε

 

Β Χρονικών 21

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐκοιμήθη ὁ Ἰωσαφὰτ μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ καὶ ἐτάφη μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ ἐν πόλει Δαβίδ· καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἰωρὰμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.
2Καὶ εἶχεν ἀδελφούς, υἱοὺς τοῦ Ἰωσαφάτ, τὸν Ἀζαρίαν, καὶ Ἰεχιήλ καὶ Ζαχαρίαν καὶ Ἀζαρίαν καὶ Μιχαήλ καὶ Σεφατίαν· πάντες οὗτοι ἦσαν υἱοὶ τοῦ Ἰωσαφὰτ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ.
3Καὶ ὁ πατήρ αὐτῶν ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς δῶρα πολλὰ ἀργυρίου καὶ χρυσίου καὶ πολυτίμων πραγμάτων, μετὰ πόλεων ὀχυρῶν ἐν Ἰούδᾳ· τὴν βασιλείαν ὅμως ἔδωκεν εἰς τὸν Ἰωράμ, ἐπειδή ἦτο ὁ πρωτότοκος.
4Ὅτε δὲ ὁ Ἰωρὰμ ὑψώθη εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ πατρὸς αὑτοῦ καὶ ἐκραταιώθη, ἐθανάτωσε πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὑτοῦ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ τινας ἔτι ἐκ τῶν ἀρχόντων τοῦ Ἰσραήλ.
5Τριάκοντα δύο ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὁ Ἰωρὰμ ὅτε ἐβασίλευσε, καὶ ἐβασίλευσεν ὀκτὼ ἔτη ἐν Ἱερουσαλήμ.
6Καὶ περιεπάτησεν ἐν τῇ ὁδῷ τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ, καθὼς ἔκαμεν ὁ οἶκος τοῦ Ἀχαάβ· διότι θυγάτηρ τοῦ Ἀχαὰβ ἦτο ἡ γυνή αὐτοῦ· καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον Κυρίου.
7Ἀλλ᾿ ὁ Κύριος δὲν ἤθέλησε νὰ ἐξολοθρεύσῃ τὸν οἶκον τοῦ Δαβίδ, διὰ τὴν διαθήκην τὴν ὁποίαν ἔκαμε πρὸς τὸν Δαβίδ, καὶ διότι εἶπε νὰ δώσῃ λύχνον εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ πάντοτε.
8Ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀπεστάτησεν ὁ Ἐδὼμ ἀπὸ τῆς ὑποταγῆς τοῦ Ἰούδᾳ, καὶ κατέστησαν βασιλέα ἐφ᾿ ἑαυτούς.
9Καὶ διῆλθεν ὁ Ἰωρὰμ μετὰ τῶν ἀρχόντων αὑτοῦ καὶ πᾶσαι αἱ ἅμαξαι μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ σηκωθεὶς διὰ νυκτός, ἐπάταξε τοὺς Ἰδουμαίους τοὺς περικυκλοῦντας αὐτὸν καὶ τοὺς ἄρχοντας τῶν ἁμαξῶν.
10Οὕτως ἀπεστάτησεν ὁ Ἐδὼμ ἀπὸ τῆς ὑποταγῆς τοῦ Ἰούδα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. Τότε κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν ἀπεστάτησε καὶ ἡ Λιβνὰ ἀπὸ τῆς ὑποταγῆς αὐτοῦ, ἐπειδή ἐγκατέλιπε Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων αὑτοῦ.
11Αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἔτι ὑψηλοὺς τόπους ἐπὶ τὰ ὄρη τοῦ Ἰούδα, καὶ ἔκαμε τοὺς κατοίκους τῆς Ἱερουσαλήμ νὰ πορνεύωσι καὶ ἀπεπλάνησε τὸν Ἰούδαν.
12Καὶ ἦλθε πρὸς αὐτὸν ἔγγραφον παρὰ τοῦ Ἠλία τοῦ προφήτου, λέγον, Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Δαβὶδ τοῦ πατρὸς σου· Ἐπειδή δὲν περιεπάτησας ἐν ταῖς ὁδοῖς Ἰωσαφὰτ τοῦ πατρὸς σου καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς τοῦ Ἀσὰ βασιλέως τοῦ Ἰούδα,
13ἀλλὰ περιεπάτησας ἐν τῇ ὁδῷ τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἔκαμες τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς κατοίκους τῆς Ἱερουσαλήμ νὰ πορνεύσωσι κατὰ τὰς πορνείας τοῦ οἴκου τοῦ Ἀχαάβ, ἔτι δὲ ἐθανάτωσας τοὺς ἀδελφοὺς σου, τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς σου, τοὺς καλητέρους σου,
14Ἰδού, ὁ Κύριος θέλει πατάξει μὲ πληγήν μεγάλην τὸν λαὸν σου καὶ τὰ τέκνα σου καὶ τὰς γυναῖκάς σου καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντά σου·
15καὶ σὺ θέλεις κτυπηθῆ μὲ πολλὰς ἀρρωστίας, μὲ ἀρρωστίαν τῶν ἐντοσθίων σου, ἑωσοῦ ἐξέλθωσι τὰ ἐντόσθιά σου ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἀπὸ ἡμέρας εἰς ἡμέραν.
16Ὁ Κύριος ἔτι διήγειρεν ἐναντίον τοῦ Ἰωρὰμ τὸ πνεῦμα τῶν Φιλισταίων καὶ τῶν Ἀράβων, τῶν πλησιοχώρων τῶν Αἰθιόπων·
17καὶ ἀνέβησαν κατὰ τοῦ Ἰούδα καὶ ἐφώρμησαν ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ διήρπασαν πάντα τὰ ὑπάρχοντα τὰ εὑρεθέντα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως, καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἔτι καὶ τὰς γυναῖκας αὐτοῦ· ὥστε δὲν ἔμεινεν εἰς αὐτὸν ἄλλος υἱός, εἰμή Ἰωάχαζ, ὁ νεώτερος τῶν υἱῶν αὐτοῦ.
18Μετὰ δὲ πάντα ταῦτα ἐπάταξεν αὐτὸν ὁ Κύριος εἰς τὰ ἐντόσθια αὐτοῦ μὲ ἀρρωστίαν ἀνίατον·
19καὶ προϊόντος τοῦ καιροῦ, μετὰ παρέλευσιν δύο ἐτῶν, ἐξῆλθον τὰ ἐντόσθια αὐτοῦ, ἐκ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, καὶ ἀπέθανε μὲ πόνους σκληρούς. Ὁ δὲ λαὸς αὐτοῦ δὲν ἔκαμεν εἰς αὐτὸν καῦσιν, κατὰ τὴν καῦσιν τῶν πατέρων αὐτοῦ.
20Τριάκοντα δύο ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὅτε ἐβασίλευσεν· ἐβασίλευσε δὲ ἐν Ἱερουσαλήμ ὀκτὼ ἔτη, καὶ ἀπῆλθε χωρὶς νὰ ἦναι ποθητός· καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαβίδ, πλήν οὐχὶ ἐν τοῖς τάφοις τῶν βασιλέων.Σχετικά με το Copyright: