Μοιραστείτε

 

Β Χρονικών 22

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἔκαμον οἱ κάτοικοι τῆς Ἱερουσαλήμ ἀντ᾿ αὐτοῦ βασιλέα Ὀχοζίαν τὸν νεώτερον αὐτοῦ υἱόν· διότι πάντας τοὺς πρεσβυτέρους ἐθανάτωσαν τὰ τάγματα τὰ ἐπελθόντα μετὰ τῶν Ἀράβων εἰς τὸ στρατόπεδον. Καὶ ἐβασίλευσεν Ὀχοζίας ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωρὰμ βασιλέως τοῦ Ἰούδα.
2Τεσσαράκοντα δύο ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὁ Ὀχοζίας ὅτε ἐβασίλευσεν, ἐβασίλευσε δὲ ἕν ἔτος ἐν Ἱερουσαλήμ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἦτο Γοθολία, θυγάτηρ τοῦ Ἀμρί.
3Καὶ αὐτὸς περιεπάτησεν ἐν ταῖς ὁδοῖς τοῦ οἴκου Ἀχαάβ· διότι ἡ μήτηρ αὐτοῦ ἦτο σύμβουλος αὐτοῦ εἰς τὸ ἁμαρτάνειν.
4Καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καθὼς ὁ οἶκος Ἀχαάβ· διότι μετὰ τὸν θάνατον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, αὐτοὶ ἦσαν οἱ σύμβουλοι αὐτοῦ διὰ τὸν ἀφανισμὸν αὐτοῦ.
5Καὶ διὰ τῶν συμβουλῶν αὐτῶν ὑπῆγε μετὰ τοῦ Ἰωρὰμ υἱοῦ τοῦ Ἀχαὰβ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ, εἰς πόλεμον ἐναντίον τοῦ Ἀζαήλ βασιλέως τῆς Συρίας εἰς Ῥαμὼθ-γαλαάδ· καὶ ἐπάταξαν οἱ Σύριοι τὸν Ἰωράμ.
6Καὶ ἐπέστρεψε διὰ νὰ ἰατρευθῇ εἰς Ἰεζραέλ, ἐξ αἰτίας τῶν πληγῶν τὰς ὁποίας ἔλαβεν ἐν Ῥαμά, ὅτε ἐπολέμει κατὰ τοῦ Ἀζαήλ βασιλέως τῆς Συρίας. Καὶ κατέβη Ἀζαρίας ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωράμ, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰούδα, διὰ νὰ ἴδῃ Ἰωρὰμ τὸν υἱὸν τοῦ Ἀχαὰβ εἰς Ἰεζραέλ, ἐπειδή ἦτο ἄρρωστος.
7Καὶ ἐστάθη παρὰ Θεοῦ ὄλεθρος τοῦ Ὀχοζίου τὸ νὰ ἔλθῃ πρὸς τὸν Ἰωράμ· διότι, ὅτε ἦλθεν, ἐξῆλθε μετὰ τοῦ Ἰωρὰμ ἐναντίον Ἰηοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ Νιμσί, τὸν ὁποῖον ἔχρισεν ὁ Κύριος διὰ νὰ ἐξολοθρεύσῃ τὸν οἶκον Ἀχαάβ.
8Καὶ ὅτε ἔκαμνεν ὁ Ἰηοῦ τὴν ἐκδίκησιν κατὰ τοῦ οἴκου Ἀχαάβ, εὑρὼν τοὺς ἄρχοντας τοῦ Ἰούδα καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀδελφῶν τοῦ Ὀχοζίου, τοὺς ὑπηρετοῦντας τὸν Ὀχοζίαν, ἐθανάτωσεν αὐτούς.
9Καὶ ἐζήτησε τὸν Ὀχοζίαν· καὶ συνέλαβον αὐτὸν κρυπτόμενον ἐν Σαμαρείᾳ καὶ ἔφεραν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰηοῦ· καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὸν καὶ ἔθαψαν αὐτόν· διότι εἶπον, Υἱὸς τοῦ Ἰωσαφὰτ εἶναι, ὅστις ἐξεζήτησε τὸν Κύριον ἐξ ὅλης τῆς καρδίας αὑτοῦ. Καὶ ὁ οἶκος Ὀχοζίου δὲν εἶχε δύναμιν νὰ κρατήσῃ πλέον τὴν βασιλείαν.
10Ἡ δὲ Γοθολία, ἡ μήτηρ τοῦ Ὀχοζίου, ἰδοῦσα ὅτι ὁ υἱὸς αὐτῆς ἀπέθανεν, ἐσηκώθη καὶ ἐξωλόθρευσεν ἅπαν τὸ βασιλικὸν σπέρμα τοῦ οἴκου Ἰούδα.
11Ἰωσαβεὲθ ὅμως, ἡ θυγάτηρ τοῦ βασιλέως, λαβοῦσα τὸν Ἰωὰς υἱὸν τοῦ Ὀχοζίου, ἔκλεψεν αὐτὸν ἐκ τοῦ μέσου τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως τῶν θανατουμένων, καὶ ἔβαλεν αὐτὸν καὶ τὴν τροφήν αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ τοῦ κοιτῶνος. Οὕτως ἡ Ἰωσαβεέθ, ἡ θυγάτηρ τοῦ βασιλέως Ἰωράμ, ἡ γυνή Ἰωδαὲ τοῦ ἱερέως, διότι ἦτο ἀδελφή τοῦ Ὀχοζίου, ἔκρυψεν αὐτὸν ἀπὸ προσώπου τῆς Γοθολίας, καὶ δὲν ἐθανάτωσεν αὐτόν.
12Καὶ ἦτο μετ᾿ αὐτῶν κρυπτόμενος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ ἕξ ἔτη· ἡ δὲ Γοθολία ἐβασίλευεν ἐπὶ τῆς γῆς.Σχετικά με το Copyright: