Μοιραστείτε

 

Β Χρονικών 23

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ ἔτει ἐκραταιώθη ὁ Ἰωδαέ, καὶ λαβὼν τοὺς ἑκατοντάρχους, Ἀζαρίαν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰεροὰμ καὶ Ἰσμαήλ τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωανὰν καὶ Ἀζαρίαν τὸν υἱὸν τοῦ Ὠβήδ καὶ Μαασίαν τὸν υἱὸν τοῦ Ἀδαΐου καὶ Ἐλισαφὰτ τὸν υἱὸν τοῦ Ζιχρί, ἔκαμε συνθήκην μετ᾿ αὐτῶν.
2Καὶ περιῆλθον τὸν Ἰούδαν καὶ συνήγαγον τοὺς Λευΐτας ἐκ πασῶν τῶν πόλεων τοῦ Ἰούδα καὶ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν πατριῶν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἦλθον εἰς Ἱερουσαλήμ.
3Καὶ πᾶσα ἡ σύναξις ἔκαμε συνθήκην μετὰ τοῦ βασιλέως ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Ἰδού, ὁ υἱὸς τοῦ βασιλέως θέλει βασιλεύσει, καθώς ἐλάλησε Κύριος περὶ τῶν υἱῶν τοῦ Δαβίδ.
4Τοῦτο εἶναι τὸ πρᾶγμα, τὸ ὁποῖον θέλετε κάμει· τὸ τρίτον ἀπὸ σᾶς οἱ εἰσερχόμενοι τὸ σάββατον, ἐκ τῶν ἱερέων καὶ ἐκ τῶν Λευϊτῶν, θέλουσι φυλάττει ἐν ταῖς πύλαις·
5καὶ τὸ τρίτον ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως· καὶ τὸ τρίτον ἐν τῇ πύλῃ τοῦ θεμελίου· ἅπας δὲ ὁ λαὸς ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου·
6καὶ οὐδεὶς θέλει εἰσέρχεσθαι εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου, εἰμή οἱ ἱερεῖς καὶ ὅσοι ἐκ τῶν Λευϊτῶν λειτουργοῦσιν· αὐτοὶ θέλουσιν εἰσέρχεσθαι, διότι εἶναι ἅγιοι ἅπας δὲ ὁ λαὸς θέλει φυλάττει τὴν φυλακήν τοῦ Κυρίου·
7καὶ οἱ Λευΐται θέλουσι περικυκλόνει τὸν βασιλέα κύκλῳ, ἕκαστος ἔχων τὰ ὅπλα αὑτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὑτοῦ· καί ὅστις εἰσέλθῃ εἰς τὸν οἶκον, ἄς θανατόνεται καὶ θέλετε εἶσθαι μετὰ τοῦ βασιλέως, ὅταν εἰσέρχηται καὶ ὅταν ἐξέρχηται.
8Καὶ ἔκαμον οἱ Λευΐται καὶ πᾶς ὁ Ἰούδας κατὰ πάντα ὅσα προσέταξεν Ἰωδαὲ ὁ ἱερεύς, καὶ ἔλαβον ἕκαστος τοὺς ἄνδρας αὑτοῦ, τοὺς εἰσερχομένους τὸ σάββατον, μετὰ τῶν ἐξερχομένων τὸ σάββατον· διότι Ἰωδαὲ ὁ ἱερεὺς δὲν ἀπέλυε τὰς τάξεις.
9Καὶ ἔδωκεν Ἰωδαὲ ὁ ἱερεὺς εἰς τοὺς ἑκατοντάρχους τὰς λόγχας καὶ τοὺς θυρεοὺς καὶ τὰς ἀσπίδας τοῦ βασιλέως Δαβίδ, τὰς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ.
10Καὶ ἔστησε πάντα τὸν λαόν, ἕκαστον ἄνδρα ἔχοντα τὰ ὅπλα αὑτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὑτοῦ, τὰ ἀπὸ τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς τοῦ οἴκου ἕως τῆς ἀριστερᾶς πλευρᾶς τοῦ οἴκου, πλησίον τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ ναοῦ, κύκλῳ τοῦ βασιλέως.
11Τότε ἐξήγαγον τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως, καὶ ἐπέθεσαν ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ διάδημα καὶ τὸ μαρτύριον, καὶ ἔκαμον αὐτὸν βασιλέα. Καὶ ἔχρισαν αὐτὸν ὁ Ἰωδαὲ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ εἶπον, Ζήτω ὁ βασιλεύς.
12Καὶ ἀκούσασα ἡ Γοθολία τὴν φωνήν τοῦ λαοῦ τρέχοντος καὶ εὐφημοῦντος τὸν βασιλέα, ἦλθε πρὸς τὸν λαὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου.
13Καὶ εἶδε, καὶ ἰδού, ὁ βασιλεὺς ἵστατο πλησίον τοῦ στύλου αὑτοῦ ἐν τῇ εἰσόδῳ, καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ αἱ σάλπιγγες πλησίον τοῦ βασιλέως· καὶ πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς ἔχαιρε καὶ ἐσάλπιζον ἐν ταῖς σάλπιγξι, καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ ἔψαλλον ἐν τοῖς μουσικοῖς ὀργάνοις καὶ ὅσοι ἦσαν ἐπιστήμονες εἰς τὸ ὑμνῳδεῖν· τότε διέρρηξεν ἡ Γοθολία τὰ ἱμάτια αὑτῆς καὶ εἶπε, Προδοσία. Προδοσία.
14Καὶ ἐξήγαγεν Ἰωδαὲ ὁ ἱερεὺς τοὺς ἑκατοντάρχους, τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ στρατεύματος, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Ἐκβάλετε αὐτήν ἔξω τῶν τάξεων· καὶ ὅστις ἀκολουθήσῃ αὐτήν, ἄς θανατόνεται ἐν μαχαίρᾳ. Διότι ὁ ἱερεύς εἶχεν εἰπεῖ, Μή θανατώσητε αὐτήν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου.
15Καὶ ἔβαλον χεῖρας ἐπ᾿ αὐτήν· καὶ ὅτε ἦλθεν εἰς τὴν εἴσοδον τῆς πύλης τῶν ἵππων, τὴν εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως, ἐθανάτωσαν αὐτήν ἐκεῖ.
16Καὶ ἔκαμεν ὁ Ἰωδαὲ διαθήκην ἀναμέσον ἑαυτοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ βασιλέως, ὅτι θέλουσιν εἶσθαι λαὸς τοῦ Κυρίου.
17Καὶ εἰσῆλθον πᾶς ὁ λαὸς εἰς τὸν οἶκον τοῦ Βάαλ, καὶ ἐκρήμνισαν αὐτὸν καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτοῦ καὶ τὰ εἴδωλα αὐτοῦ κατεσύντριψαν· καὶ Ματθὰν τὸν ἱερέα τοῦ Βάαλ ἐθανάτωσαν ἔμπροσθεν τῶν θυσιαστηρίων.
18Καὶ ἔδωκεν ὁ Ἰωδαὲ τὴν ἐπιτήρησιν τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἱερέων τῶν Λευϊτῶν, τοὺς ὁποίους ὁ Δαβὶδ διαίρεσεν ἐπὶ τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ προσφέρωσι ὁλοκαυτώματα τοῦ Κυρίου, ὡς εἶναι γραμμένον ἐν τῷ νόμῳ τοῦ Μωϋσέως, εὐφροσύνη καὶ ἐν ᾠδαῖς, κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ Δαβίδ.
19Καὶ ἔστησε τοὺς πυλωροὺς ἐν ταῖς πύλαις τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ μή εἰσέρχηται μηδεὶς ἀκάθαρτος δι᾿ ὁποιονδήποτε πρᾶγμα.
20Καὶ ἔλαβε τοὺς ἑκατοντάρχους καὶ τοὺς δυνατοὺς καὶ τοὺς ἄρχοντας τοῦ λαοῦ καὶ πάντα τὸν λαὸν τῆς γῆς, καὶ κατεβίβασε τὸν βασιλέα ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου· καὶ ἦλθον διὰ τῆς ὑψηλῆς πύλης εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως καὶ ἐκάθισαν τὸν βασιλέα ἐπὶ τοῦ θρόνου τῆς βασιλείας.
21Καὶ εὐφράνθη πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς· καὶ ἡ πόλις ἡσύχασε· τὴν δὲ Γοθολίαν ἐθανάτωσαν ἐν μαχαίρᾳ.Σχετικά με το Copyright: