Μοιραστείτε

 

Β Χρονικών 24

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἑπτὰ ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὁ Ἰωὰς ὅτε ἐβασίλευσεν· ἐβασίλευσε δὲ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν Ἱερουσαλήμ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἦτο Σιβιά, ἐκ Βήρ-σαβεέ.
2Καὶ ἔπραττεν ὁ Ἰωὰς τὸ εὐθὲς ἐνώπιον Κυρίου, πάσας τὰς ἡμέρας Ἰωδαὲ τοῦ ἱερέως.
3Καὶ ἔλαβεν εἰς αὐτὸν ὁ Ἰωδαὲ δύο γυναῖκας, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
4Καὶ μετὰ ταῦτα ἦλθεν εἰς τὴν καρδίαν τοῦ Ἰωὰς νὰ ἀνακαινίσῃ τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου.
5Καὶ συναγαγὼν τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Λευΐτας, εἶπε πρὸς αὐτούς, Ἐξέλθετε εἰς τὰς πόλεις τοῦ Ἰούδα, καὶ συνάγετε ἀπὸ παντὸς τοῦ Ἰσραήλ ἀργύριον πρὸς ἐπισκευήν τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ σας κατ᾿ ἔτος, καὶ ἐπισπεύσατε τὸ πρᾶγμα· οἱ Λευΐται ὅμως δὲν ἐπέσπευσαν.
6Καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς τὸν Ἰωδαὲ τὸν ἀρχηγὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν, Διὰ τί δὲν ἐζήτησας παρὰ τῶν Λευϊτῶν νὰ εἰσπράξωσιν ἐκ τοῦ Ἰούδα καὶ ἐκ τῆς Ἱερουσαλήμ τὸν φόρον τοῦ Μωϋσέως, τοῦ δούλου τοῦ Κυρίου, καὶ τῆς συναγωγῆς τοῦ Ἰσραήλ, διὰ τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου;
7Διότι ἡ Γοθολία, ἡ ἀσεβής, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῆς κατέφθειραν τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ· καὶ πάντα ἔτι τὰ ἀφιερώματα τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου ἀνέθηκαν εἰς τοὺς Βααλείμ.
8Ἔκαμον λοιπὸν κατὰ προσταγήν τοῦ βασιλέως ἕν κιβώτιον, καὶ ἔθεσαν αὐτὸ ἐν τῇ πύλῃ τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου ἔξω.
9Καὶ διεκήρυξαν εἰς τὸν Ἰούδαν καὶ εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ νὰ εἰσφέρωσι πρὸς τὸν Κύριον τὸν φόρον τοῦ Μωϋσέως τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ, τὸν ἐπιβληθέντα ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ ἐν τῇ ἐρήμῳ.
10Καὶ ηὐφράνθησαν πάντες οἱ ἄρχοντες καὶ πᾶς ὁ λαός, καὶ εἰσέφερον καὶ ἔρριπτον εἰς τὸ κιβώτιον, ἑωσοῦ γεμισθῇ.
11Ὅτε δὲ ἐφέρετο τὸ κιβώτιον πρὸς τοὺς ἐπιστάτας τοῦ βασιλέως διὰ χειρὸς τῶν Λευϊτῶν, καὶ ὅτε αὐτοὶ ἔβλεπον ὅτι ἦτο πολὺ τὸ ἀργύριον, ἤρχετο ὁ γραμματεύς τοῦ βασιλέως καὶ ὁ ἐπιστάτης τοῦ ἱερέως τοῦ πρώτου, καὶ ἐξεκένονον τὸ κιβώτιον καὶ φέροντες ἔθετον αὐτὸ πάλιν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ. Οὕτως ἔκαμνον καθ᾿ ἡμέραν καὶ συνήγαγον ἀργύριον πολύ.
12Καὶ ἔδιδεν αὐτὸ ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ Ἰωδαὲ εἰς τοὺς ποιοῦντας τὸ ἔργον τῆς ὑπηρεσίας τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου, καὶ ἐμίσθονον κτίστας καὶ ξυλουργοὺς διὰ νὰ ἀνακαινίσωσι τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου· καὶ σιδηρουργοὺς ἔτι καὶ χαλκουργούς, διὰ νὰ ἐπισκευάσωσι τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου.
13Καὶ οἱ ἐργαζόμενοι τὸ ἔργον εἰργάζοντο, καὶ διὰ χειρὸς αὐτῶν προέβη τὸ ἔργον τῆς ἐπισκευῆς· καὶ ἀποκατέστησαν τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν προτέραν αὐτοῦ κατάστασιν καὶ ἐστερέωσαν αὐτόν.
14Καὶ ἀφοῦ ἐτελείωσαν, ἔφεραν τὸ ἐναπολειφθὲν ἀργύριον ἔμπροσθεν τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ Ἰωδαέ, καὶ ἐκ τούτου κατεσκεύασαν σκεύη διὰ τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, σκεύη λειτουργίας καὶ ὁλοκαυτώσεως καὶ φιάλας καὶ σκεύη χρυσὰ καὶ ἀργυρά. Καὶ προσέφερον ὁλοκαυτώματα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου διὰ παντός, πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ Ἰωδαέ.
15Ἐγήρασε δὲ ὁ Ἰωδαὲ καὶ ἦτο πλήρης ἡμερῶν, καὶ ἀπέθανεν· ἑκατὸν τριάκοντα ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὅτε ἀπέθανε.
16Καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαβίδ, μετὰ τῶν βασιλέων· ἐπειδή ἔπραξε καλὸν ἐν τῷ Ἰσραήλ καὶ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ.
17Μετὰ δὲ τὸν θάνατον τοῦ Ἰωδαὲ ἦλθον οἱ ἄρχοντες τοῦ Ἰούδα καὶ προσεκύνησαν τὸν βασιλέα· τότε ὁ βασιλεὺς ἐπήκουσεν αὐτῶν·
18καὶ ἐγκατέλιπον τὸν οἶκον Κυρίου τοῦ Θεοῦ τῶν πατέρων αὑτῶν, καὶ ἐλάτρευον τὰ ἄλση καὶ τὰ εἴδωλα· καὶ ἦλθεν ὀργή κατὰ τοῦ Ἰούδα καὶ τῆς Ἱερουσαλήμ, διὰ ταύτην τὴν ἀνομίαν αὐτῶν.
19Ἀπέστειλε μὲν πρὸς αὐτοὺς προφήτας, διὰ νὰ ἐπαναφέρωσιν αὐτοὺς εἰς τὸν Κύριον, καὶ διεμαρτυρήθησαν ἐναντίον αὐτῶν· ἀλλὰ δὲν ἔδωκαν ἀκρόασιν.
20Καὶ περιεχύθη τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ Ζαχαρίαν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωδαὲ τοῦ ἱερέως, καὶ σταθεὶς ἐπάνωθεν τοῦ λαοῦ, εἶπε πρὸς αὐτούς, Οὕτω λέγει ὁ Θεός· Διὰ τί παραβαίνετε σεῖς τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου; δὲν θέλετε βεβαίως εὐοδωθῆ· ἐπειδή σεῖς ἐγκατελίπετε τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς ἐγκατέλιπεν ἐσᾶς.
21Καὶ συνώμοσαν κατ᾿ αὐτοῦ· καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν μὲ λίθους διὰ προσταγῆς τοῦ βασιλέως ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου.
22Καὶ δὲν ἐνεθυμήθη Ἰωὰς ὁ βασιλεὺς τὸ ἔλεος, τὸ ὁποῖον ἔκαμεν εἰς αὐτὸν Ἰωδαὲ ὁ πατήρ αὐτοῦ, ἀλλ᾿ ἐθανάτωσε τὸν υἱὸν αὐτοῦ· ἐνῷ δὲ ἀπέθνησκεν, εἶπεν, Ὁ Κύριος ἄς ἴδῃ καὶ ἄς ἐκζητήσῃ.
23Καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ ἔτους ἀνέβη τὸ στράτευμα τῆς Συρίας ἐναντίον αὐτοῦ· καὶ ἦλθον ἐπὶ τὸν Ἰούδαν καὶ ἐπὶ τὴν Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐξωλόθρευσαν πάντας τοὺς ἄρχοντας τοῦ λαοῦ ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ, καὶ ἔστειλαν πάντα τὰ λάφυρα αὐτῶν πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Δαμασκοῦ.
24Ἄν καὶ τὸ στράτευμα τῆς Συρίας ἦλθε μετ᾿ ὀλίγων ἀνδρῶν, ὁ Κύριος ὅμως παρέδωκε στράτευμα μέγα σφόδρα εἰς τὴν χεῖρα αὐτῶν, ἐπειδή ἐγκατέλιπον Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων αὑτῶν· καὶ ἐξετέλεσαν κρίσιν κατὰ τοῦ Ἰωάς.
25Ἀφοῦ δὲ ἀνεχώρησαν ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἀφήσαντες αὐτὸν ἐν ἀρρωστίαις μεγάλαις, συνώμοσαν ἐναντίον αὐτοῦ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ διὰ τὸ αἷμα τῶν υἱῶν Ἰωδαὲ τοῦ ἱερέως, καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ, καὶ ἀπέθανε· καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαβίδ, δὲν ἔθαψαν ὅμως αὐτὸν ἐν τοῖς τάφοις τῶν βασιλέων.
26Οἱ δὲ συνομόσαντες ἐναντίον αὐτοῦ ἦσαν οὗτοι Ζαβὰδ ὁ υἱὸς τῆς Σιμεὰθ τῆς Ἀμμωνίτιδος καὶ Ἰωζαβὰδ ὁ υἱὸς τῆς Σιμρὶθ τῆς Μωαβίτιδος.
27Περὶ δὲ τῶν υἱῶν αὐτοῦ καὶ τοῦ πλήθους τῶν ὑπ᾿ αὐτοῦ φορτίων, καὶ τῆς ἐπισκευῆς τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, ἰδού, εἶναι γεγραμμένα ἐν τοῖς ὑπομνήμασι τοῦ βιβλίου τῶν βασιλέων. Ἐβασίλευσε δὲ ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἀμασίας ὁ υἱὸς αὐτοῦ.Σχετικά με το Copyright: