Μοιραστείτε

 

Β Χρονικών 27

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Εἰκοσιπέντε ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὁ Ἰωθὰμ ὅτε ἐβασίλευσε· καὶ ἐβασίλευσε δεκαὲξ ἔτη ἐν Ἱερουσαλήμ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἦτο Ἱερουσά, θυγάτηρ τοῦ Σαδώκ.
2Καὶ ἔπραξε τὸ εὐθὲς ἐνώπιον Κυρίου, κατὰ πάντα ὅσα ἔπραξεν Ὀζίας ὁ πατήρ αὐτοῦ· δὲν εἰσῆλθεν ὅμως εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ λαὸς ἦτο ἔτι διεφθαρμένος.
3Οὗτος ᾠκοδόμησε τὴν ὑψηλήν πύλην τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου· καὶ ἐπὶ τοῦ τείχους τοῦ Ὀφήλ ᾠκοδόμησε πολλά.
4Ὠικοδόμησεν ἔτι πόλεις ἐν τῇ ὀρεινῇ τοῦ Ἰούδα, καὶ ἐν τοῖς δρυμοῖς ᾠκοδόμησε φρούρια καὶ πύργους.
5Καὶ πολεμήσας μὲ τὸν βασιλέα τῶν υἱῶν Ἀμμών, ὑπερίσχυσεν ἐναντίον αὐτῶν. Καὶ κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν ἐνιαυτὸν οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν ἔδωκαν εἰς αὐτὸν ἑκατὸν τάλαντα ἀργυρίου καὶ δέκα χιλιάδας κόρων σίτου καὶ δέκα χιλιάδας κριθῆς. Τόσα ἐπλήρωσαν εἰς αὐτὸν οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν καὶ τὸ δεύτερον ἔτος καὶ τὸ τρίτον.
6Καὶ ἐκραταιώθη ὁ Ἰωθάμ, ἐπειδή κατεύθυνε τὰς ὁδοὺς αὑτοῦ ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὑτοῦ.
7Αἱ δὲ λοιπαὶ πράξεις τοῦ Ἰωθὰμ καὶ πάντες οἱ πόλεμοι αὐτοῦ, καὶ αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ, ἰδού, εἶναι γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ καὶ Ἰούδα.
8Εἰκοσιπέντε ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὅτε ἐβασίλευσε, καὶ ἐβασίλευσε δεκαὲξ ἔτη ἐν Ἱερουσαλήμ.
9Καὶ ἐκοιμήθη ὁ Ἰωθὰμ μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαβίδ· ἐβασίλευσε δὲ ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἄχαζ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.Σχετικά με το Copyright: