Μοιραστείτε

 

Β Χρονικών 29

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὁ Ἐζεκίας ἐβασίλευσεν ἡλικίας εἰκοσιπέντε ἐτῶν, καὶ ἐβασίλευσεν εἰκοσιεννέα ἔτη ἐν Ἱερουσαλήμ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἦτο Ἀβιά, θυγάτηρ τοῦ Ζαχαρίου.
2Καὶ ἔπραξε τὸ εὐθὲς ἐνώπιον Κυρίου, κατὰ πάντα ὅσα ἔπραξε Δαβὶδ ὁ πατήρ αὐτοῦ.
3Οὗτος ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὑτοῦ, τὸν πρῶτον μῆνα, ἤνοιξε τὰς θύρας τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου καὶ ἐπεσκεύασεν αὐτάς.
4Καὶ εἰσήγαγε τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Λευΐτας, καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἀνατολικήν πλατεῖαν,
5καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Ἀκούσατέ μου, Λευΐται· Ἁγιάσθητε τώρα, καὶ ἁγιάσατε τὸν ναὸν Κυρίου τοῦ Θεοῦ τῶν πατέρων σας καὶ ἐκβάλετε τὴν ἀκαθαρσίαν ἐκ τοῦ ἁγίου τόπου.
6Διότι οἱ πατέρες ἡμῶν παρηνόμησαν καὶ ἔπραξαν πονηρὰ ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἐγκατέλιπον αὐτόν, καὶ ἀπέστρεψαν τὰ πρόσωπα αὑτῶν ἀπὸ τοῦ κατοικητηρίου τοῦ Κυρίου καὶ ἔστρεψαν τὰ νῶτα·
7καὶ ἔκλεισαν τὰς θύρας τοῦ προνάου καὶ ἔσβεσαν τοὺς λύχνους καὶ θυμίαμα δὲν ἐθυμίαζον καὶ ὁλοκαυτώματα δὲν προσέφερον εἰς τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ ἐν τῷ ἁγίῳ τόπῳ.
8Διὰ τοῦτο ἡ ὀργή τοῦ Κυρίου ἦλθεν ἐπὶ τὸν Ἰούδαν καὶ τὴν Ἱερουσαλήμ, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς διασποράν, εἰς ἔκστασιν καὶ εἰς συριγμόν, καθὼς βλέπετε μὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς σας.
9Διότι ἰδού, οἱ πατέρες ἡμῶν ἔπεσον διὰ μαχαίρας· καὶ οἱ υἱοὶ ἡμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ἡμῶν καὶ αἱ γυναῖκες ἡμῶν εἶναι διὰ τοῦτο εἰς αἰχμαλωσίαν.
10Τώρα λοιπὸν ἔχω ἐν τῇ καρδίᾳ μου νὰ κάμω διαθήκην πρὸς τὸν Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ, διὰ νὰ ἀποστρέψῃ τὴν ὀργήν τοῦ θυμοῦ αὑτοῦ ἀφ᾿ ἡμῶν.
11Τέκνα μου, μή πλανᾶσθε τώρα· διότι ὁ Κύριος σᾶς ἐξέλεξε διὰ νὰ παρίστασθε ἐνώπιον αὐτοῦ, νὰ ὑπηρετῆτε αὐτὸν καὶ νὰ ἦσθε λειτουργοὶ αὐτοῦ καὶ νὰ θυμιάζητε.
12Τότε ἐσηκώθησαν οἱ Λευΐται, Μαὰθ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμασαΐ καὶ Ἰωήλ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀζαρίου, ἐκ τῶν υἱῶν τῶν Κααθιτῶν· ἐκ δὲ τῶν υἱῶν τοῦ Μεραρί, Κεὶς ὁ υἱὸς τοῦ Ἀβδὶ καὶ Ἀζαρίας ὁ υἱὸς τοῦ Ἰαλελεήλ· καὶ ἐκ τῶν Γηρσωνιτῶν, Ἰωὰχ ὁ υἱὸς τοῦ Ζιμμὰ καὶ Ἐδὲν ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωάχ·
13καὶ ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ἐλισαφάν, Σιμρὶ καὶ Ἰεϊήλ· καὶ ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ἀσάφ, Ζαχαρίας καὶ Ματθανίας·
14καὶ ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Αἰμάν, Ἰεχιήλ καὶ Σιμεΐ· καὶ ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ἰεδουθούν, Σεμαΐας καὶ Ὀζιήλ.
15Καὶ συνήγαγον τοὺς ἀδελφοὺς αὑτῶν καὶ ἡγιάσθησαν καὶ ἦλθον, ὡς προσέταξεν ὁ βασιλεὺς διὰ τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου, νὰ καθαρίσωσι τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου.
16Καὶ εἰσῆλθον οἱ ἱερεῖς εἰς τὸ ἐνδότερον τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ καθαρίσωσιν αὐτόν· καὶ ἐξέβαλον πᾶσαν τὴν ἀκαθαρσίαν τὴν εὑρεθεῖσαν ἐν τῷ ναῷ τοῦ Κυρίου, ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου· οἱ δὲ Λευΐται λαβόντες, ἔφεραν ἔξω εἰς τὸν χείμαρρον Κέδρων.
17Καὶ ἤρχισαν νὰ ἁγιάζωσι τῇ πρώτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου, καὶ τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς εἰσῆλθον εἰς τὸν πρόναον τοῦ Κυρίου. Καὶ ἡγίασαν τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου ἐν ὀκτὼ ἡμέραις, καὶ τῇ δεκάτῃ ἕκτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου ἐτελείωσαν.
18Τότε εἰσῆλθον πρὸς Ἐζεκίαν τὸν βασιλέα καὶ εἶπον, Ἐκαθαρίσαμεν ὅλον τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου καὶ τὸ θυσιαστήριον τῆς ὁλοκαυτώσεως καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ τὴν τράπεζαν τῆς προθέσεως καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς·
19καὶ πάντα τὰ σκεύη, τὰ ὁποῖα ἐμίανεν ὁ βασιλεὺς Ἄχαζ ἐπὶ τῆς βασιλείας αὑτοῦ, ὅτε ἀπεστάτησεν, ἡτοιμάσαμεν καὶ ἡγιάσαμεν· καὶ ἰδού, εἶναι ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ Κυρίου.
20Τότε ἐξηγέρθη Ἐζεκίας ὁ βασιλεύς, καὶ συναγαγὼν τοὺς ἄρχοντας τῆς πόλεως, ἀνέβη πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου.
21Καὶ ἔφεραν ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριοὺς καὶ ἑπτὰ ἀρνία καὶ ἑπτὰ τράγους διὰ προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας ὑπὲρ τῆς βασιλείας καὶ ὑπὲρ τοῦ ἁγιαστηρίου καὶ ὑπὲρ τοῦ Ἰούδα. Καὶ εἶπε πρὸς τοὺς ἱερεῖς, τοὺς υἱοὺς Ἀαρών, νὰ προσφέρωσιν αὐτὰ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ Κυρίου.
22Καὶ ἔσφαξαν τοὺς μόσχους· καὶ παραλαβόντες οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα, ἐρράντισαν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· ὁμοίως ἔσφαξαν τοὺς κριοὺς καὶ ἐρράντισαν τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· καὶ ἔσφαξαν τὰ ἀρνία καὶ ἐρράντισαν τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον.
23Ἔπειτα προσήγαγον τοὺς τράγους, διὰ τὴν περὶ ἁμαρτίας προσφοράν, ἔμπροσθεν τοῦ βασιλέως καὶ τῆς συνάξεως, οἱ δὲ ἐπέθεσαν τὰς χεῖρας αὑτῶν ἐπ᾿ αὐτούς·
24καὶ ἔσφαξαν αὐτοὺς οἱ ἱερεῖς καὶ ἐρράντισαν τὸ αἷμα αὐτῶν περὶ ἁμαρτίας ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, διὰ νὰ κάμωσιν ἐξιλέωσιν ὑπὲρ παντὸς τοῦ Ἰσραήλ· διότι ὁ βασιλεὺς προσέταξε τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ τὴν περὶ ἁμαρτίας προσφορὰν ὑπὲρ παντὸς τοῦ Ἰσραήλ.
25Καὶ ἔστησε τοὺς Λευΐτας ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου ἐν κυμβάλοις, ἐν ψαλτηρίοις καὶ ἐν κιθάραις, κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ Δαβὶδ καὶ Γὰδ τοῦ βλέποντος τοῦ βασιλέως καὶ Νάθαν τοῦ προφήτου· διότι τὸ πρόσταγμα ἦτο παρὰ Κυρίου διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ.
26Καὶ ἐστάθησαν οἱ Λευΐται μὲ τὰ ὄργανα τοῦ Δαβὶδ καὶ οἱ ἱερεῖς μὲ τὰς σάλπιγγας.
27Καὶ εἶπεν ὁ Ἐζεκίας νὰ προσφέρωσι τὴν ὁλοκαύτωσιν ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου. Καὶ ὅτε ἤρχισεν ἡ ὁλοκαύτωσις, ἤρχισεν ὁ ὕμνος τοῦ Κυρίου, μὲ τὰς σάλπιγγας καὶ μὲ τὰ ὄργανα τὰ διωρισμένα παρὰ τοῦ Δαβὶδ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ.
28Καὶ προσεκύνει πᾶσα ἡ σύναξις καὶ ἔψαλλον οἱ ψαλτῳδοὶ καὶ οἱ σαλπιγκταὶ ἐσάλπιζον· ὅλον τοῦτο ἐξηκολούθει ἑωσοῦ ἐτελείωσεν ἡ ὁλοκαύτωσις.
29Καὶ ὡς ἐτελείωσαν προσφέροντες, ἔκλιναν ὁ βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ εὑρεθέντες μετ᾿ αὐτοῦ καὶ προσεκύνησαν.
30Καὶ εἶπε πρὸς τοὺς Λευΐτας Ἐζεκίας ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες νὰ ὑμνῶσι τὸν Κύριον μὲ τοὺς λόγους τοῦ Δαβὶδ καὶ Ἀσὰφ τοῦ βλέποντος. Καὶ ὕμνησαν ἐν εὐφροσύνῃ καὶ κύψαντες προσεκύνησαν.
31Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἐζεκίας εἶπε, Τώρα εἶσθε καθιερωμένοι εἰς τὸν Κύριον· προσέλθετε καὶ προσφέρετε θυσίας καὶ εὐχαριστηρίους προσφορὰς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου. Καὶ προσέφερεν ἡ σύναξις θυσίας καὶ εὐχαριστηρίους προσφοράς, καὶ πᾶς πρόθυμος τὴν καρδίαν, ὁλοκαυτώματα.
32Καὶ ἔγεινεν ὁ ἀριθμὸς τῶν ὁλοκαυτωμάτων, τὰ ὁποῖα προσέφερεν ἡ σύναξις, ἑβδομήκοντα μόσχοι, ἑκατὸν κριοί, διακόσια ἀρνία· πάντα ταῦτα ἦσαν διὰ ὁλοκαύτωσιν πρὸς τὸν Κύριον.
33Τὰ δὲ ἀφιερώματα ἦσαν ἑξακόσιοι βόες καὶ τρισχίλια πρόβατα.
34Οἱ ἱερεῖς ὅμως ἦσαν ὀλίγοι καὶ δὲν ἠδύναντο νὰ ἐκδέρωσι πάντα τὰ ὁλοκαυτώματα· ὅθεν οἱ ἀδελφοὶ αὑτῶν οἱ Λευΐται ἐβοήθησαν αὐτούς, ἑωσοῦ ἡ ἐργασία συνετελέσθη καὶ ἑωσοῦ ἡγιάσθησαν οἱ ἱερεῖς· διότι οἱ Λευΐται ἐστάθησαν εὐθύτεροι τὴν καρδίαν εἰς τὸ νὰ ἁγιασθῶσι, παρὰ οἱ ἱερεῖς.
35Ἔτι δὲ τὰ ὁλοκαυτώματα ἦσαν πολλά, μετὰ τῶν στεάτων τῶν εἰρηνικῶν προσφορῶν, καὶ μετὰ τῶν σπονδῶν δι᾿ ἕκαστον ὁλοκαύτωμα. Οὕτως ἀποκατεστάθη ἡ ὑπηρεσία τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου.
36Καὶ εὐφράνθη ὁ Ἐζεκίας καὶ πᾶς ὁ λαός, ὅτι ὁ Θεὸς προδιέθεσε τὸν λαόν· ἐπειδή τὸ πρᾶγμα ἔγεινεν αἰφνιδίως.Σχετικά με το Copyright: