Μοιραστείτε

 

Β Χρονικών 30

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἀπέστειλεν ὁ Ἐζεκίας πρὸς πάντα τὸν Ἰσραήλ καὶ Ἰούδαν· ἔγραψεν ἔτι ἐπιστολὰς πρὸς Ἐφραΐμ καὶ Μανασσῆ, διὰ νὰ ἔλθωσιν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου ἐν Ἱερουσαλήμ, νὰ κάμωσι πάσχα εἰς Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ.
2Διότι συνεβουλεύθη ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ σύναξις ἐν Ἱερουσαλήμ νὰ κάμωσι τὸ πάσχα ἐν τῷ δευτέρῳ μηνί.
3Ἐπειδή δὲν ἠδυνήθησαν νὰ κάμωσιν αὐτὸ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διότι οἱ ἱερεῖς δὲν ἦσαν ἀρκετὰ ἡγιασμένοι καὶ ὁ λαὸς δὲν ἦτο συνηγμένος ἐν Ἱερουσαλήμ.
4Καὶ ἤρεσε τὸ πρᾶγμα εἰς τὸν βασιλέα καὶ εἰς πᾶσαν τὴν σύναξιν.
5Ὅθεν ἀπεφάσισαν νὰ διακηρύξωσι διὰ παντὸς τοῦ Ἰσραήλ, ἀπὸ Βήρ-σαβεὲ ἕως Δάν, νὰ ἔλθωσι διὰ νὰ κάμωσι πάσχα εἰς Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ ἐν Ἱερουσαλήμ· διότι ἀπὸ πολλοῦ χρόνου δὲν εἶχον κάμει κατὰ τὸ γεγραμμένον.
6Καὶ ὑπῆγαν οἱ ταχυδρόμοι μετὰ τῶν ἐπιστολῶν παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ, διὰ παντὸς τοῦ Ἰσραήλ καὶ Ἰούδα, καὶ κατὰ τὴν προσταγήν τοῦ βασιλέως, λέγοντες, Υἱοὶ Ἰσραήλ, ἐπιστρέψατε πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἀβραάμ, Ἰσαὰκ καὶ Ἰσραήλ· καὶ αὐτὸς θέλει ἐπιστρέψει εἰς τοὺς ἐναπολειφθέντας ἀπὸ σᾶς, ὅσοι διεσώθητε ἐκ χειρὸς τῶν βασιλέων τῆς Ἀσσυρίας·
7καὶ μή γίνεσθε καθὼς οἱ πατέρες σας καὶ καθὼς οἱ ἀδελφοὶ σας, οἵτινες ἠσέβησαν εἰς Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων αὑτῶν· καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἐρήμωσιν, ὡς βλέπετε·
8τώρα μή σκληρύνητε τὸν τράχηλόν σας, καθὼς οἱ πατέρες σας· ὑποτάχθητε εἰς τὸν Κύριον καὶ εἰσέλθετε εἰς τὸ ἁγιαστήριον αὐτοῦ, τὸ ὁποῖον ἡγίασεν εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ δουλεύσατε Κύριον τὸν Θεὸν σας, διὰ νὰ ἀποστρέψῃ τὴν ἔξαψιν τοῦ θυμοῦ αὑτοῦ ἀφ᾿ ὑμῶν·
9διότι ἐὰν ἐπιστρέψητε πρὸς τὸν Κύριον, οἱ ἀδελφοὶ σας καὶ τὰ τέκνα σας θέλουσιν εὑρεῖ ἔλεος ἔμπροσθεν τῶν αἰχμαλωτισάντων αὐτούς, καὶ θέλουσιν ἐπανέλθει εἰς τὴν γῆν ταύτην· διότι οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων εἶναι Κύριος ὁ Θεὸς σας καὶ δὲν θέλει ἀποστρέψει τὸ πρόσωπον αὑτοῦ ἀπὸ σᾶς, ἐὰν ἐπιστρέψητε πρὸς αὐτόν.
10Καὶ διῆλθον οἱ ταχυδρόμοι ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν διὰ τῆς γῆς τοῦ Ἐφραΐμ καὶ Μανασσῆ καὶ ἕως Ζαβουλών· πλήν ἐκεῖνοι κατεγέλασαν αὐτοὺς καὶ ἐμυκτήρισαν αὐτούς.
11Τινές ὅμως ἐκ τοῦ Ἀσήρ καὶ Μανασσῆ καὶ Ζαβουλὼν ὑπέκλιναν καὶ ἦλθον εἰς Ἱερουσαλήμ.
12Καὶ ἐπὶ Ἰούδαν ἦτο χεὶρ Θεοῦ, ὥστε νὰ δώσῃ εἰς αὐτοὺς καρδίαν μίαν, διὰ νὰ κάμωσι τὴν προσταγήν τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόντων, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου.
13Καὶ συνήχθησαν εἰς Ἱερουσαλήμ λαὸς πολύς, διὰ νὰ κάμωσι τὴν ἑορτήν τῶν ἀζύμων ἐν τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ, σύναξις μεγάλη σφόδρα.
14Καὶ σηκωθέντες, ἀφαίρεσαν τὰ θυσιαστήρια τὰ ἐν Ἱερουσαλήμ· καὶ πάντα τὰ θυσιαστήρια τοῦ θυμιάματος ἀφαίρεσαν καὶ ἔρριψαν αὐτὰ εἰς τὸν χείμαρρον Κέδρων.
15Καὶ ἐθυσίασαν τὸ πάσχα τῇ δεκάτῃ τετάρτῃ τοῦ δευτέρου μηνός· καὶ ἐντράπησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευΐται, καὶ ἁγιασθέντες εἰσέφεραν ὁλοκαυτώματα εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου.
16Καὶ ἐστάθησαν ἐν τῷ τόπῳ αὑτῶν, κατὰ τὴν τάξιν αὑτῶν, κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐρράντιζον οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα, λαμβάνοντες ἐκ τῆς χειρὸς τῶν Λευϊτῶν.
17Διότι ἦσαν πολλοὶ ἐν τῇ συνάξει, οἱ μή ἁγιασθέντες· διὰ τοῦτο ἔλαβον οἱ Λευΐται τὸ φορτίον νὰ σφάξωσι τὰ ἀρνία τοῦ πάσχα διὰ πάντα τὸν μή καθαρόν, διὰ νὰ ἁγιάσωσιν αὐτοὺς εἰς τὸν Κύριον.
18Ἐπειδή μέγα μέρος ἐκ τοῦ λαοῦ, πολλοὶ ἐκ τοῦ Ἐφραΐμ καὶ Μανασσῆ, Ἰσσάχαρ καὶ Ζαβουλὼν δὲν εἶχον καθαρισθῆ, ἀλλ᾿ ἔτρωγον τὸ πάσχα οὐχὶ κατὰ τὸ γεγραμμένον· ὁ Ἐζεκίας ὅμως ἐδεήθη ὑπὲρ αὐτῶν, λέγων, Ὁ ἀγαθὸς Κύριος ἄς γείνῃ ἵλεως εἰς πάντα,
19ὅστις κατευθύνει τὴν καρδίαν αὑτοῦ εἰς τὸ νὰ ἐκζητῇ τὸν Θεόν, Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων αὑτοῦ, καὶ ἄν δὲν ἐκαθαρίσθη κατὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦ ἁγιαστηρίου.
20Καὶ ἐπήκουσεν ὁ Κύριος τοῦ Ἐζεκίου καὶ συνεχώρησε τὸν λαόν.
21Καὶ ἔκαμον οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ οἱ εὑρεθέντες ἐν Ἱερουσαλήμ τὴν ἑορτήν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρας ἐν εὐφροσύνῃ μεγάλῃ· καὶ ὕμνουν οἱ Λευΐται καὶ οἱ ἱερεῖς τὸν Κύριον καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν, τὸν Κύριον, μὲ ὄργανα δυνατά.
22Καὶ ἐλάλησεν ὁ Ἐζεκίας κατὰ τὴν καρδίαν πάντων τῶν Λευϊτῶν τῶν ἐχόντων σύνεσιν ἀγαθήν περὶ τοῦ Κυρίου· καὶ ἔτρωγον ἐν τῇ ἑορτῇ ἑπτὰ ἡμέρας, θυσιάζοντες θυσίας εἰρηνικὰς καὶ δοξολογοῦντες Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων αὑτῶν.
23Καὶ συνεβουλεύθη πᾶσα ἡ σύναξις νὰ κάμωσιν ἄλλας ἑπτὰ ἡμέρας· καὶ ἔκαμον ἄλλας ἑπτὰ ἡμέρας εὐφροσύνην.
24Διότι προσέφερεν Ἐζεκίας, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰούδα, εἰς τὴν σύναξιν χιλίους βόας καὶ ἑπτὰ χιλιάδας προβάτων· καὶ οἱ ἄρχοντες προσέφεραν εἰς τὴν σύναξιν χιλίους βόας καὶ δέκα χιλιάδας προβάτων· καὶ ἡγιάσθησαν πολλοὶ ἱερεῖς.
25Καὶ εὐφράνθησαν πᾶσα ἡ σύναξις τοῦ Ἰούδα καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευΐται καὶ πᾶσα ἡ σύναξις ἡ συνελθοῦσα ἐκ τοῦ Ἰσραήλ καὶ οἱ ξένοι οἱ ἐλθόντες ἐκ τῆς γῆς τοῦ Ἰσραήλ καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν Ἰούδᾳ.
26Καὶ ἔγεινεν εὐφροσύνη μεγάλη ἐν Ἱερουσαλήμ· διότι ἀπὸ τῶν ἡμερῶν τοῦ Σολομῶντος υἱοῦ τοῦ Δαβὶδ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ, δὲν ἔγεινε τοιοῦτον πρᾶγμα ἐν Ἱερουσαλήμ.
27Μετὰ ταῦτα σηκωθέντες οἱ ἱερεῖς οἱ Λευΐται ηὐλόγησαν τὸν λαόν· καὶ ἐπηκούσθη ἡ φωνή αὐτῶν, καὶ ἦλθεν ἡ προσευχή αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανόν, τὸ ἅγιον κατοικητήριον τοῦ Κυρίου.Σχετικά με το Copyright: