Μοιραστείτε

 

Β Χρονικών 31

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἀφοῦ δὲ συνετελέσθησαν πάντα ταῦτα, πᾶς ὁ Ἰσραήλ οἱ εὑρεθέντες ἐξῆλθον εἰς τὰς πόλεις τοῦ Ἰούδα καὶ συνέτριψαν τὰ ἀγάλματα καὶ κατέκοψαν τὰ ἄλση καὶ ἐκρήμνισαν τοὺς ὑψηλοὺς τόπους καὶ τὰ θυσιαστήρια ἀπὸ παντὸς τοῦ Ἰούδα καὶ Βενιαμίν· τὸ αὐτὸ ἔκαμον καὶ εἰς τὸν Ἐφραΐμ καὶ Μανασσῆ, ἑωσοῦ συνετέλεσαν. Τότε ἐπέστρεψαν πάντες οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδιοκτησίαν αὑτοῦ, εἰς τὰς ἑαυτῶν πόλεις.
2Καὶ διέταξεν ὁ Ἐζεκίας τὰς διαιρέσεις τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευϊτῶν, κατὰ τὰς διαιρέσεις αὐτῶν, ἕκαστον κατὰ τὴν ὑπηρεσίαν αὐτοῦ, τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Λευΐτας, διὰ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς εἰρηνικὰς προσφοράς, διὰ νὰ λειτουργῶσι καὶ νὰ δοξολογῶσι καὶ νὰ ὑμνῶσιν ἐν ταῖς πύλαις τῶν σκηνωμάτων τοῦ Κυρίου.
3Διέταξε καὶ τὸ μερίδιον τοῦ βασιλέως ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ, διὰ τὰς ὁλοκαυτώσεις, διὰ τὰς πρωϊνὰς καὶ ἑσπερινὰς ὁλοκαυτώσεις καὶ διὰ τὰς ὁλοκαυτώσεις τῶν σαββάτων καὶ τῶν νεομηνιῶν καὶ τῶν ἐπισήμων ἑορτῶν, κατὰ τὸ γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ τοῦ Κυρίου.
4Εἶπεν ἔτι πρὸς τὸν λαὸν τὸν κατοικοῦντα ἐν Ἱερουσαλήμ, νὰ δίδῃ τὴν μερίδα τῶν ἱερέων καὶ Λευϊτῶν, διὰ νὰ ἐνισχύωνται ἐν τῷ νόμῳ τοῦ Κυρίου.
5Καὶ καθὼς ἐξεδόθη ὁ λόγος, οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἔφεραν ἐν ἀφθονίᾳ ἀπαρχὰς σίτου, οἴνου καὶ ἐλαίου καὶ μέλιτος καὶ πάντων τῶν γεννημάτων τοῦ ἀγροῦ· ἔφεραν ἔτι ἐν ἀφθονίᾳ τὰ δέκατα παντὸς πράγματος.
6Καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ καὶ Ἰούδα, οἱ κατοικοῦντες ἐν τοὺς πόλεσιν Ἰούδα, καὶ αὐτοὶ ἔφεραν τὰ δέκατα βοῶν καὶ προβάτων καὶ τὰ δέκατα τῶν ἁγίων πραγμάτων τῶν ἀφιερουμένων εἰς Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν, καὶ ἔθεσαν κατὰ σωρούς.
7Ἐν τῷ τρίτῳ μηνὶ ἤρχισαν νὰ κάμνωσι τοὺς σωροὺς καὶ ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ ἐτελείωσαν.
8καὶ ὅτε ἦλθον ὁ Ἐζεκίας καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ εἶδον τοὺς σωρούς, ηὐλόγησαν τὸν Κύριον καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ τὸν Ἰσραήλ.
9Ἔπειτα ἠρώτησεν ὁ Ἐζεκίας τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Λευΐτας περὶ τῶν σωρῶν.
10Καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν Ἀζαρίας, ὁ πρῶτος ἱερεύς, ἐκ τοῦ οἴκου Σαδώκ, καὶ εἶπεν, Ἀφοῦ ἤρχισαν νὰ φέρωσι τὰς προσφορὰς εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, ἐφάγομεν εἰς χορτασμόν, καὶ ἐπερίσσευσε πλῆθος· διότι ὁ Κύριος ηὐλόγησε τὸν λαὸν αὑτοῦ· καὶ τὸ ἐναπολειφθὲν εἶναι ἡ μεγάλη αὕτη ἀφθονία.
11Τότε εἶπεν ὁ Ἐζεκίας νὰ ἑτοιμάσωσι ταμεῖα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου· καὶ ἡτοίμασαν,
12καὶ εἰσέφεραν ἐν πίστει τὰς προσφορὰς καὶ τὰ δέκατα καὶ τὰ ἀφιερώματα· ἐπ᾿ αὐτῶν δὲ ἦτο ἐπιστάτης Χωνανίας ὁ Λευΐτης καὶ μετ᾿ αὐτὸν Σιμεΐ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ.
13Ὁ δὲ Ἰεχιήλ καὶ Ἀζαζίας καὶ Ναχὰθ καὶ Ἀσαήλ καὶ Ἰεριμὼθ καὶ Ἰωζαβὰδ καὶ Ἐλιήλ καὶ Ἰσμαχίας καὶ Μαὰθ καὶ Βεναΐας ἦσαν ἐπιτηρηταί, ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ Χωνανίου καὶ Σιμεΐ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, διὰ προσταγῆς Ἐζεκίου τοῦ βασιλέως καὶ Ἀζαρίου τοῦ ἐπιστάτου τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ.
14Καὶ Κωρή ὁ υἱὸς τοῦ Ἰεμνὰ τοῦ Λευΐτου, ὁ πυλωρὸς κατὰ ἀνατολάς, ἦτο ἐπὶ τῶν προαιρετικῶν προσφορῶν τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ διανέμῃ τὰς προσφορὰς τοῦ Κυρίου καὶ τὰ ἁγιώτατα πράγματα.
15Καὶ μετ᾿ αὐτὸν Ἐδὲν καὶ Μινιαμεὶν καὶ Ἰησοής καὶ Σεμαΐας, Ἀμαρίας καὶ Σεχανίας, ἐν ταῖς πόλεσι τῶν ἱερέων ἐμπεπιστευμένοι νὰ διανέμωσιν εἰς τοὺς ἀδελφοὺς αὑτῶν κατὰ τὰς διαιρέσεις αὐτῶν, ἐξ ἴσου εἰς τὸν μεγάλον καὶ εἰς τὸν μικρόν,
16εἰς πάντα τὸν εἰσερχόμενον εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, τὸ καθημερινὸν αὐτοῦ μερίδιον, διὰ τὴν εἰς τὰ ὑπουργήματα αὐτῶν ὑπηρεσίαν αὐτῶν, κατὰ τὰς διαιρέσεις αὐτῶν, ἐκτὸς τῶν ἀρσενικῶν αὐτῶν, τὰ ὁποῖα ἀπηριθμήθησαν κατὰ γενεαλογίαν, ἀπὸ τριῶν ἐτῶν ἡλικίας καὶ ἐπάνω·
17ἡ ἀπαρίθμησις δὲ τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευϊτῶν ἔγεινε κατὰ τὸν οἶκον τῶν πατριῶν αὐτῶν, ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν ἡλικίας καὶ ἐπάνω, κατὰ τὰ ὑπουργήματα αὐτῶν, κατὰ τὰς διαιρέσεις αὐτῶν·
18καὶ εἰς πάντα τὰ τέκνα αὐτῶν, τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τους υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν, εἰς πᾶσαν τὴν σύναξιν, οἵτινες ἀπηριθμήθησαν κατὰ γενεαλογίαν· διότι ἐν πίστει ἡγιάσθησαν εἰς τὰ ἅγια.
19Περὶ δὲ τῶν υἱῶν Ἀαρὼν τῶν ἱερέων ἐν τοῖς ἀγροῖς τῶν προαστείων τῶν πόλεων αὐτῶν, ἦσαν ἐν ἑκάστῃ πόλει ἄνθρωποι διωρισμένοι κατ᾿ ὄνομα διὰ νὰ δίδωσι μερίδια εἰς πάντα τὰ ἀρσενικὰ μεταξὺ τῶν ἱερέων καὶ εἰς πάντα τὰ ἀπαριθμηθέντα μεταξὺ τῶν Λευϊτῶν.
20Καὶ οὕτως ἔκαμεν ὁ Ἐζεκίας καθ᾿ ὅλον τὸν Ἰούδαν· καὶ ἔπραξε τὸ καλὸν καὶ εὐθὲς καὶ ἀληθινὸν ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὑτοῦ.
21Καὶ εἰς πᾶν ἔργον, τὸ ὁποῖον ἤρχισεν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὸν νόμον καὶ εἰς τὰ προστάγματα, ἐκζητῶν τὸν Θεὸν αὑτοῦ, ἔκαμνεν αὐτὸ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας αὑτοῦ καὶ εὐωδοῦτο.Σχετικά με το Copyright: