Μοιραστείτε

 

Β Χρονικών 34

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὀκτὼ ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὁ Ἰωσίας ὅτε ἐβασίλευσε· καὶ ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ ἔτη τριάκοντα καὶ ἕν.
2Καὶ ἔπραξε τὸ εὐθὲς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ περιεπάτησεν ἐν ταῖς ὁδοῖς Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ, καὶ δὲν ἐξέκλινε δεξιὰ ἤ ἀριστερά.
3Καὶ ἐν τῷ ὁγδόῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὑτοῦ, νέος ὤν ἔτι, ἤρχισε νὰ ἐκζητῇ τὸν Θεὸν τοῦ Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ· καὶ ἐν τῷ δωδεκάτῳ ἔτει ἤρχισε νὰ καθαρίζῃ τὸν Ἰούδαν καὶ τὴν Ἱερουσαλήμ ἀπὸ τῶν ὑψηλῶν τόπων καὶ ἀπὸ τῶν ἄλσεων καὶ τῶν γλυπτῶν καὶ τῶν χωνευτῶν.
4Καὶ κατέστρεψαν ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὰ θυσιαστήρια τῶν Βααλείμ· καὶ τὰ εἴδωλα τὰ ὑπεράνω αὐτῶν κατεκρήμνισε· καὶ τὰ ἄλση καὶ τὰ γλυπτὰ καὶ τὰ χωνευτὰ κατεσύντριψε καὶ ἐλέπτυνεν εἰς σκόνην καὶ ἔρριψεν αὐτήν ἐπὶ τὰ μνήματα τῶν θυσιαζόντων εἰς αὐτά.
5Καὶ τὰ ὀστᾶ τῶν ἱερέων ἔκαυσεν ἐπὶ τῶν θυσιαστηρίων αὐτῶν καὶ ἐκαθάρισε τὸν Ἰούδαν καὶ τὴν Ἱερουσαλήμ.
6Καὶ ἔκαμε τὸ αὐτὸ εἰς τὰς πόλεις τοῦ Μανασσῆ καὶ Ἐφραΐμ καὶ Συμεὼν καὶ μέχρι τοῦ Νεφθαλί, κύκλῳ τῶν ἠρημωμένων τόπων αὐτῶν.
7Καὶ ἀφοῦ κατέστρεψε τὰ θυσιαστήρια καὶ τὰ ἄλση καὶ κατελέπτυνεν εἰς σκόνην τὰ γλυπτὰ καὶ κατέκοψε πάντα τὰ εἴδωλα διὰ πάσης τῆς γῆς τοῦ Ἰσραήλ, ἐπέστρεψεν εἰς Ἱερουσαλήμ.
8Ἐν δὲ τῷ δεκάτῳ ὀγδόῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὑτοῦ, ἀφοῦ ἐκαθάρισε τὴν γῆν καὶ τὸν ναόν, ἐξαπέστειλε τὸν Σαφὰν υἱὸν τοῦ Ἀζαλίου, καὶ τὸν Μαασίαν τὸν ἄρχοντα τῆς πόλεως, καὶ τὸν Ἰωὰχ υἱὸν τοῦ Ἰωάχαζ τὸν ὑπομνηματογράφον, διὰ νὰ ἐπισκευάσωσι τὸν οἶκον Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ.
9Καὶ ἐλθόντες πρὸς Χελκίαν τὸν ἱερέα τὸν μέγαν, παρέδωκαν τὸ ἀργύριον τὸ εἰσαχθὲν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, τὸ ὁποῖον οἱ Λευΐται οἱ φυλάττοντες τὰς θύρας ἐσύναξαν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ Μανασσῆ καὶ Ἐφραΐμ καὶ ἐκ παντὸς τοῦ ἐπιλοίπου τοῦ Ἰσραήλ καὶ ἐκ παντὸς τοῦ Ἰούδα καὶ Βενιαμίν· καὶ ἐπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ.
10Καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὴν χεῖρα τῶν ποιούντων τὰ ἔργα, τῶν ἐπιστατούντων ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου· οἱ δὲ ποιοῦντες τὰ ἔργα, τὰ ὁποῖα εἰργάζοντο ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου, παρέδωκαν αὐτὸ διὰ νὰ ἐπισκευάσωσι καὶ νὰ ἐπιδιορθώσωσι τὸν οἶκον·
11εἰς τοὺς τέκτονας καὶ οἰκοδόμους ἔδωκαν αὐτό, διὰ ν᾿ ἀγοράσωσι λίθους πελεκητοὺς καὶ ξύλα διὰ δοκούς, καὶ διὰ νὰ στεγάσωσι τοὺς οἴκους τοὺς ὁποίους κατέστρεψαν οἱ βασιλεῖς τοῦ Ἰούδα.
12Καὶ εἰργάζοντο οἱ ἄνδρες τὸ ἔργον ἐν πίστει· ἐπιτηρηταὶ δὲ ἐπ᾿ αὐτῶν ἦσαν Ἰαὰθ καὶ Ὀβαδίας, οἱ Λευΐται, ἐκ τῶν υἱῶν Μεραρί· καὶ Ζαχαρίας καὶ Μεσουλλάμ, ἐκ τῶν υἱῶν τῶν Κααθιτῶν, διὰ νὰ κατεπείγωσι τὸ ἔργον· καὶ ἐκ τῶν Λευϊτῶν πάντες οἱ ἐπιστήμονες μουσικῶν ὀργάνων.
13Ἦσαν ἔτι ἐπὶ τῶν ἀχθοφόρων καὶ ἐργοδιῶκται πάντων τῶν ἐργαζομένων, καθ᾿ ὁποιανδήποτε ὑπηρεσίαν· καὶ ἐκ τῶν Λευϊτῶν ἦσαν γραμματεῖς καὶ ἐπιστάται καὶ θυρωροί.
14Καὶ ἐνῷ ἐξέφερον τὸ ἀργύριον τὸ εἰσαχθὲν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, εὕρηκε Χελκίας ὁ ἱερεὺς τὸ βιβλίον τοῦ νόμου τοῦ Κυρίου, τοῦ δοθέντος διὰ χειρὸς τοῦ Μωϋσέως.
15Καὶ ἀπεκρίθη ὁ Χελκίας καὶ εἶπε πρὸς Σαφὰν τὸν γραμματέα, Εὕρηκα βιβλίον τοῦ νόμου ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου. Καὶ ἔδωκεν ὁ Χελκίας τὸ βιβλίον εἰς τὸν Σαφάν.
16Καὶ ὁ Σαφὰν ἔφερε τὸ βιβλίον πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ἔπειτα ἔδωκε λόγον εἰς τὸν βασιλέα, λέγων, Οἱ δοῦλοί σου κάμνουσι πᾶν τὸ διορισθὲν εἰς αὐτούς·
17καὶ ἠρίθμησαν τὸ ἀργύριον τὸ εὐρεθὲν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου, καὶ παρέδωκαν αὐτὸ εἰς τὴν χεῖρα τῶν ἐπιστατῶν καὶ εἰς τὴν χεῖρα τῶν ποιούντων τὰ ἔργα.
18Καὶ ἀπήγγειλε Σαφὰν ὁ γραμματεύς πρὸς τὸν βασιλέα, λέγων, Χελκίας ἱερεὺς ἔδωκεν εἰς ἐμὲ βιβλίον. Καὶ ἀνέγνωσεν αὐτὸ ὁ Σαφὰν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.
19Καὶ ὡς ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς τοὺς λόγους τοῦ νόμου, διέσχισε τὰ ἱμάτια αὑτοῦ.
20Καὶ προσέταξεν ὁ βασιλεὺς Χελκίαν καὶ Ἀχικὰμ τὸν υἱὸν τοῦ Σαφὰν καὶ Ἀβδὼν τὸν υἱὸν τοῦ Μιχαία καὶ Σαφὰν τὸν γραμματέα καὶ Ἀσαΐαν τὸν δοῦλον τοῦ βασιλέως, λέγων,
21Ὑπάγετε, ἐρωτήσατε τὸν Κύριον περὶ ἐμοῦ καὶ περὶ τῶν ἐναπολειφθέντων ἐν τῷ Ἰσραήλ καὶ ἐν τῷ Ἰούδᾳ, περὶ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τοῦ εὑρεθέντος· διότι μεγάλη εἶναι ἡ ὀργή τοῦ Κυρίου ἥτις ἐξεχύθη ἐφ᾿ ἡμᾶς, ἐπειδή οἱ πατέρες ἡμῶν δὲν ἐφύλαξαν τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, ὥστε νὰ πράξωσι κατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.
22Τότε ὑπῆγεν ὁ Χελκίας καὶ οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως πρὸς Ολδαν τὴν προφήτισσαν, τὴν γυναῖκα τοῦ Σαλλοὺμ υἱοῦ τοῦ Τικβά, υἱοῦ τοῦ Ἀσρά, τοῦ ἱματιοφύλακος, κατῴκει δὲ αὕτη ἐν Ἱερουσαλήμ, κατὰ τὸ Μισνέ· καὶ ἐλάλησαν πρὸς αὐτήν κατὰ ταῦτα.
23Ἡ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς· Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· Εἴπατε πρὸς τὸν ἄνθρωπον ὅστις σᾶς ἀπέστειλε πρὸς ἐμέ,
24Οὕτω λέγει Κύριος· Ἰδού, ἐγὼ ἐπιφέρω κακὰ ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺς κατοίκους αὐτοῦ, πάσας τὰς κατάρας τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ, τὸ ὁποῖον ἀνέγνωσαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰούδα·
25ἐπειδή μὲ ἐγκατέλιπον καὶ ἐθυμίασαν εἰς ἄλλους θεούς, διὰ νὰ μὲ παροργίσωσι διὰ πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὑτῶν· διὰ τοῦτο θέλει ἐκχυθῆ ὁ θυμὸς μου ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον καὶ δὲν θέλει σβεσθῆ.
26Πρὸς δὲ τὸν βασιλέα τοῦ Ἰούδα, ὅστις σᾶς ἀπέστειλε διὰ νὰ ἐρωτήσητε τὸν Κύριον, οὕτω θέλετε εἰπεῖ πρὸς αὐτόν· Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, περὶ τῶν λόγων τοὺς ὁποίους ἤκουσας·
27ἐπειδή ἡ καρδία σου ἠπαλύνθη, καὶ ἐταπεινώθης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἤκουσας τοὺς λόγους αὐτοῦ ἐναντίον τοῦ τόπου τούτου καὶ ἐναντίον τῶν κατοίκων αὐτοῦ, καὶ ἐταπεινώθης ἐνώπιόν μου καὶ διέσχισας τὰ ἱμάτιά σου καὶ ἔκλαυσας ἐνώπιόν μου, διὰ τοῦτο καὶ ἐγὼ ἐπήκουσα, λέγει Κύριος·
28ἰδού, ἐγὼ θέλω σὲ συνάξει εἰς τοὺς πατέρας σου, καὶ θέλεις συναχθῆ εἰς τὸν τάφον σου ἐν εἰρήνῃ, καὶ δὲν θέλουσιν ἰδεῖ οἱ ὀφθαλμοὶ σου πάντα τὰ κακά, τὰ ὁποῖα ἐγὼ ἐπιφέρω ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺς κατοίκους αὐτοῦ. Καὶ ἔφεραν ἀπόκρισιν πρὸς τὸν βασιλέα.
29Καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς καὶ συνήγαγε πάντας τοὺς πρεσβυτέρους τοῦ Ἰούδα καὶ τῆς Ἱερουσαλήμ.
30Καὶ ἀνέβη ὁ βασιλεὺς εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες Ἰούδα καὶ οἱ κάτοικοι τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευΐται καὶ πᾶς ὁ λαός, ἀπὸ μεγάλου ἕως μικροῦ· καὶ ἀνέγνωσεν εἰς ἐπήκοον αὐτῶν πάντας τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τῆς διαθήκης, τοῦ εὑρεθέντος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου.
31Καὶ σταθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοῦ τόπου αὑτοῦ, ἔκαμε τὴν διαθήκην ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, νὰ περιπατῇ κατόπιν τοῦ Κυρίου καὶ νὰ φυλάττῃ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ καὶ τὰ διατάγματα αὐτοῦ ἐξ ὅλης αὑτοῦ τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης αὑτοῦ τῆς ψυχῆς, ὥστε νὰ ἐκτελῇ τοὺς λόγους τῆς διαθήκης τοὺς γεγραμμένους ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.
32Καὶ ἔκαμε πάντας τοὺς εὑρεθέντας ἐν Ἱερουσαλήμ καὶ τὸν Βενιαμὶν νὰ σταθῶσιν ἐν τούτῳ. Καὶ οἱ κάτοικοι τῆς Ἱερουσαλήμ ἔκαμον κατὰ τὴν διαθήκην τοῦ Θεοῦ, τοῦ Θεοῦ τῶν πατέρων αὑτῶν.
33Καὶ ἀφαίρεσεν ὁ Ἰωσίας πάντα τὰ βδελύγματα ἐκ πάντων τῶν τόπων τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἔκαμε πάντας τοὺς εὑρεθέντας ἐν τῷ Ἰσραήλ νὰ λατρεύωσι Κύριον τὸν Θεὸν αὑτῶν· κατὰ πάσας τὰς ἡμέρας αὐτοῦ δὲν ἀπεμακρύνθησαν ἀπὸ ὄπισθεν Κυρίου τοῦ Θεοῦ τῶν πατέρων αὑτῶν.Σχετικά με το Copyright: