Μοιραστείτε

 

Β Χρονικών 36

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἔλαβεν ὁ λαὸς τῆς γῆς τὸν Ἰωάχαζ, υἱὸν τοῦ Ἰωσία, καὶ ἔκαμον αὐτὸν βασιλέα ἐν Ἱερουσαλήμ, ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.
2Εἰκοσιτριῶν ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὁ Ἰωάχαζ ὅτε ἐβασίλευσε, καὶ ἐβασίλευσε τρεῖς μῆνας ἐν Ἱερουσαλήμ.
3Καθαίρεσε δὲ αὐτὸν ὁ βασιλεὺς τῆς Αἰγύπτου ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ κατεδίκασε τὴν γῆν εἰς πρόστιμον ἑκατὸν ταλάντων ἀργυρίου καὶ ἑνὸς ταλάντου χρυσίου.
4Καὶ ἔκαμεν ὁ βασιλεὺς τῆς Αἰγύπτου τὸν Ἐλιακεὶμ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ βασιλέα ἐπὶ Ἰούδαν καὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ μετήλλαξε τὸ ὄνομα αὐτοῦ εἰς Ἰωακείμ· τὸν δὲ Ἰωάχαζ, τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἔλαβεν ὁ Νεχαὼ καὶ ἔφερεν αὐτὸν εἰς Αἴγυπτον.
5Εἰκοσιπέντε ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὁ Ἰωακεὶμ ὅτε ἐβασίλευσε, καὶ ἐβασίλευσεν ἕνδεκα ἔτη ἐν Ἱερουσαλήμ· καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὑτοῦ.
6Ἀνέβη ἐναντίον αὐτοῦ Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος, καὶ ἔδεσεν αὐτὸν μὲ ἁλύσεις, διὰ νὰ φέρῃ αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα.
7Καὶ ἐκ τῶν σκευῶν τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου ἔφερεν ὁ Ναβουχοδονόσορ εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἔθεσεν αὐτὰ ἐν τῷ ναῷ αὑτοῦ ἐν Βαβυλῶνι.
8Αἱ δὲ λοιπαὶ πράξεις τοῦ Ἰωακεὶμ καὶ τὰ βδελύγματα αὐτοῦ ὅσα ἔκαμε, καὶ ὅσα εὑρέθησαν ἐν αὐτῷ, ἰδού, εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ καὶ τοῦ Ἰούδα· καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἰωαχεὶν ὁ υἱὸς αὐτοῦ.
9Δέκα ὀκτὼ ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὁ Ἰωαχεὶν ὅτε ἐβασίλευσε, καὶ ἐβασίλευσε τρεῖς μῆνας καὶ δέκα ἡμέρας ἐν Ἱερουσαλήμ· καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον Κυρίου.
10Ἐν τῷ τέλει δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς Ναβουχοδονόσορ, ἔφερεν αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα, μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν σκευῶν τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου· καὶ ἔκαμε Σεδεκίαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ βασιλέα ἐπὶ τὸν Ἰούδαν καὶ Ἱερουσαλήμ.
11Ἑνὸς καὶ εἴκοσι ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὁ Σεδεκίας ὅτε ἐβασίλευσε, καὶ ἐβασίλευσεν ἕνδεκα ἔτη ἐν Ἱερουσαλήμ.
12Καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὑτοῦ· δὲν ἐταπεινώθη ἐνώπιον Ἱερεμίου τοῦ προφήτου, λαλοῦντος ἐκ στόματος τοῦ Κυρίου.
13Καὶ ἔτι ἀπεστάτησεν ἐναντίον τοῦ βασιλέως Ναβουχοδονόσορ, ὅστις ὥρκισεν αὐτὸν εἰς τὸν Θεόν· καὶ ἐσκλήρυνε τὸν τράχηλον αὑτοῦ καὶ ἐπεισμάτωσε τὴν καρδίαν αὑτοῦ, ὥστε νὰ μή ἐπιστρέψῃ εἰς Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ.
14Πάντες προσέτι οἱ πρῶτοι τῶν ἱερέων καὶ ὁ λαὸς ἠθέτησαν καθ ὑπερβολήν κατὰ πάντα τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν καὶ ἐμίαναν τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, τὸν ὁποῖον ἡγίασεν ἐν Ἱερουσαλήμ.
15Καὶ παρήγγειλεν εἰς αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν διὰ χειρὸς τῶν ἀπεσταλμένων αὑτοῦ, ἐγειρόμενος πρωΐ καὶ ἐξαποστέλλων· διότι ἐφείδετο τοῦ λαοῦ αὑτοῦ καὶ τοῦ κατοικητηρίου αὑτοῦ.
16Ἀλλ᾿ αὐτοὶ ἐχλεύαζον τοὺς ἀπεσταλμένους τοῦ Θεοῦ καὶ κατεφρόνουν τοὺς λόγους αὐτοῦ καὶ ἔσκωπτον τοὺς προφήτας αὐτοῦ, ἑωσοῦ ἡ ὀργή τοῦ Κυρίου ἀνέβη κατὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ὥστε δὲν ἦτο θεραπεία·
17διὰ τοῦτο ἔφερεν ἐπ᾿ αὐτοὺς τὸν βασιλέα τῶν Χαλδαίων, καὶ ἐθανάτωσε τοὺς νεανίσκους αὐτῶν ἐν μαχαίρᾳ ἐντὸς τοῦ οἴκου τοῦ ἁγιαστηρίου αὐτῶν, καὶ δὲν ἐφείσθη νέου ἤ παρθένου, γέροντος ἤ κεκυφότος· πάντας παρέδωκεν εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ.
18Καὶ πάντα τὰ σκεύη τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, μεγάλα καὶ μικρά, καὶ τοὺς θησαυροὺς τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου καὶ τοὺς θησαυροὺς τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ, τὰ πάντα ἔφερεν εἰς Βαβυλῶνα.
19Καὶ κατέκαυσαν τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ καὶ κατέσκαψαν τὸ τεῖχος τῆς Ἱερουσαλήμ, καὶ πάντα τὰ παλάτια αὐτῆς κατέκαυσαν ἐν πυρί, καὶ πάντα τὰ πολύτιμα σκεύη αὐτῆς ἠφάνισαν·
20Καὶ τοὺς ἐκφυγόντας τὴν μάχαιραν μετῴκισεν εἰς Βαβυλῶνα, ὅπου ἦσαν δοῦλοι εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, μέχρι τοῦ καιροῦ τῆς βασιλείας τῶν Περσῶν·
21διὰ νὰ πληρωθῇ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ὁ διὰ στόματος Ἱερεμίου, ἑωσοῦ ἡ γῆ χαρῇ τὰ σάββατα αὑτῆς· διότι πάντα τὸν καιρὸν τῆς ἐρημώσεως αὑτῆς ἐφύλαττε σάββατον, ἑωσοῦ συμπληρωθῶσιν ἑβδομήκοντα ἔτη.
22Ἐν δὲ τῷ πρώτῳ ἔτει Κύρου τοῦ βασιλέως τῆς Περσίας, διὰ νὰ πληρωθῇ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ὁ διὰ στόματος Ἱερεμίου, διήγειρεν ὁ Κύριος τὸ πνεῦμα τοῦ Κύρου βασιλέως τῆς Περσίας, καὶ διεκήρυξε διὰ παντὸς τοῦ βασιλείου αὑτοῦ, καὶ μάλιστα ἐγγράφως, λέγων,
23Οὕτω λέγει Κῦρος ὁ βασιλεὺς τῆς Περσίας· πάντα τὰ βασίλεια τῆς γῆς ἔδωκεν εἰς ἐμὲ Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ οὐρανοῦ· καὶ αὐτὸς προσέταξεν εἰς ἐμὲ νὰ οἰκοδομήσω εἰς αὐτὸν οἶκον ἐν Ἱερουσαλήμ, ἥτις εἶναι ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ· τίς ἐξ ὑμῶν εἶναι ἐκ παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ; Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ ἔστω μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ ἄς ἀναβῇ.Σχετικά με το Copyright: