Μοιραστείτε

 

Β Χρονικών 4

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἔκαμε θυσιαστήριον χαλκοῦν, εἴκοσι πηχῶν τὸ μῆκος αὐτοῦ, καὶ εἴκοσι πηχῶν τὸ πλάτος αὐτοῦ, καὶ δέκα πηχῶν τὸ ὕψος αὐτοῦ.
2Ἔκαμεν ἔτι τὴν χυτήν θάλασσαν δέκα πηχῶν ἀπὸ χείλους εἰς χεῖλος, στρογγύλην κύκλῳ, καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς πέντε πηχῶν· καὶ γραμμή τριάκοντα πηχῶν περιεζώννυεν αὐτήν κύκλῳ.
3Καὶ ὑπὸ τὸ χεῖλος αὐτῆς ἦτο ὁμοίωμα βοῶν, περικυκλούντων αὐτήν κύκλῳ, δέκα κατὰ πήχην, περικυκλοῦντες τὴν θάλασσαν κύκλῳ. Αἱ δύο σειραὶ τῶν βοῶν ἦσαν χυμέναι ὁμοῦ μὲ αὐτήν.
4Iστατο δὲ ἐπὶ δώδεκα βοῶν· τρεῖς ἔβλεπον πρὸς βορρᾶν, καὶ τρεῖς ἔβλεπον πρὸς δυσμάς, καὶ τρεῖς ἔβλεπον πρὸς νότον, καὶ τρεῖς ἔβλεπον πρὸς ἀνατολάς· καὶ ἡ θάλασσα ἔκειτο ἐπ᾿ αὐτῶν· καὶ ὅλα τὰ ὀπίσθια αὐτῶν ἦσαν πρὸς τὰ ἔσω.
5Καὶ τὸ πάχος αὐτῆς ἦτο μιᾶς παλάμης καὶ τὸ χεῖλος αὐτῆς κατεσκευασμένον ὡς χεῖλος ποτηρίου, ὡς ἄνθος κρίνου· ἐχώρει δὲ πλήρης οὗσα τρεῖς χιλιάδας βάθ.
6Ἔκαμεν ἔτι δέκα λουτῆρας, καὶ ἔθεσε πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἐξ ἀριστερῶν, διὰ νὰ πλύνωσιν ἐν αὐτοῖς· ἐκεῖ ἔπλυνον ὅσα ἦσαν διὰ ὁλοκαύτωσιν· ἡ θάλασσα ὅμως ἦτο διὰ νὰ νίπτωνται ἐν αὐτῇ οἱ ἱερεῖς.
7Καὶ ἔκαμε τὰς χρυσὰς λυχνίας δέκα, κατὰ τὸ διατεταγμένον περὶ αὐτῶν, καὶ ἔθεσεν αὐτὰς ἐν τῷ ναῷ, πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἐξ ἀριστερῶν.
8Καὶ ἔκαμε δέκα τραπέζας, καὶ ἔθεσεν αὐτὰς ἐν τῷ ναῷ, πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἐξ ἀριστερῶν. Καὶ ἔκαμεν ἑκατὸν χρυσὰς λεκάνας.
9Καὶ ἔκαμε τὴν αὐλήν τῶν ἱερέων καὶ τὴν μεγάλην αὐλήν, καὶ θύρας διὰ τὴν αὐλήν, καὶ ἐσκέπασε τὰς θύρας αὐτῶν μὲ χαλκόν.
10Καὶ ἔθεσε τὴν θάλασσαν κατὰ τὸ δεξιὸν πλευρὸν πρὸς ἀνατολάς, ἀπέναντι τοῦ μεσημβρινοῦ μέρους.
11Καὶ ἔκαμεν ὁ Χουρὰμ τοὺς λέβητας καὶ τὰ πτυάρια καὶ τὰς λεκάνας· καὶ ἐτελείωσεν ὁ Χουρὰμ κάμνων τὸ ἔργον, τὸ ὁποῖον ἔκαμνεν εἰς τὸν βασιλέα Σολομῶντα διὰ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ·
12τοὺς δύο στύλους, καὶ τὰς σφαίρας καὶ τὰ δύο ἐπιθέματα τὰ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῶν στύλων καὶ τὰ δύο δικτυωτὰ διὰ νὰ σκεπάζωσι τὰς δύο σφαίρας τῶν ἐπιθεμάτων τῶν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῶν στύλων·
13καὶ τετρακόσια ῥόδια διὰ τὰ δύο δικτυωτὰ, δύο σειρὰς ῥοδίων δι᾿ ἕκαστον δικτυωτόν, διὰ νὰ σκεπάζωσι τὰς δύο σφαίρας τῶν ἐπιθεμάτων τῶν ἐπὶ τῶν στύλων.
14Ἔκαμεν ἔτι τὰς βάσεις καὶ ἔκαμε τοὺς λουτῆρας ἐπὶ τῶν βάσεων·
15τὴν μίαν θάλασσαν καὶ τοὺς δώδεκα βόας ὑποκάτω αὐτῆς.
16Καὶ τοὺς λέβητας καὶ τὰ πτυάρια καὶ τὰς κρεάγρας καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῶν ἔκαμε Χουρὰμ ὁ πατήρ αὐτοῦ εἰς τὸν βασιλέα Σολομῶντα διὰ τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, ἐκ λαμπροῦ χαλκοῦ.
17Ἐν τῇ πεδιάδι τοῦ Ἰορδάνου ἔχυσεν αὐτὰ ὁ βασιλεύς, ἐν γῇ ἀργιλλώδει μεταξὺ Σοκχὼθ καὶ Σαρηδαθά.
18Οὕτως ἔκαμεν ὁ Σολομὼν πάντα ταῦτα τὰ σκεύη ἐν ἀφθονίᾳ μεγάλῃ· διότι δὲν ἠδύνατο νὰ λογαριασθῇ τὸ βάρος τοῦ χαλκοῦ.
19Καὶ ἔκαμεν ὁ Σολομὼν πάντα τὰ σκεύη τὰ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν καὶ τὰς τραπέζας, καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν ἐτίθεντο οἱ ἄρτοι τῆς προθέσεως·
20καὶ τὰς λυχνίας καὶ τοὺς λύχνους αὐτῶν, διὰ νὰ καίωσι κατὰ τὸ διατεταγμένον ἐνώπιον τοῦ χρηστηρίου, ἐκ χρυσίου καθαροῦ·
21καὶ τὰ ἄνθη καὶ τοὺς λύχνους καὶ τὰς λαβίδας ἐκ χρυσίου, καὶ τοῦτο χρυσίον καθαρόν·
22καὶ τὰ λυχνοψάλιδα καὶ τὰς λεκάνας καὶ τοὺς κρατῆρας καὶ τὰ θυμιατήρια ἐκ χρυσίου καθαροῦ, καὶ ἡ εἴσοδος τοῦ οἴκου, αἱ ἐσώτεραι θύραι αὐτοῦ διὰ τὸ ἅγιον τῶν ἁγίων καὶ αἱ θύραι τοῦ οἴκου τοῦ ναοῦ ἦσαν ἐκ χρυσίου.Σχετικά με το Copyright: