Μοιραστείτε

 

Β Χρονικών 8

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐν δὲ τῷ τέλει τῶν εἴκοσι ἐτῶν, καθ᾿ ἅ ὁ Σολομὼν ᾠκοδόμησε τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου καὶ τὸν οἶκον ἑαυτοῦ,
2τὰς πόλεις τὰς ὁποίας ὁ Χουρὰμ εἶχε δώσει εἰς τὸν Σολομῶντα, ὁ Σολομὼν ᾠκοδόμησεν αὐτὰς καὶ κατῴκισεν ἐκεῖ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.
3Καὶ ὑπῆγεν ὁ Σολομὼν εἰς Αἰμὰθ-σωβὰ καὶ ὑπερίσχυσεν ἐναντίον αὐτῆς.
4Καὶ ᾠκοδόμησε τὴν Θαδμὼρ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πάσας τὰς πόλεις τῶν ἀποθηκῶν, τὰς ὁποίας ᾠκοδόμησεν ἐν Αἰμάθ.
5Ὠικοδόμησεν ἔτι τὴν Βαὶθ-ρὼν τὴν ἄνω καὶ τὴν Βαὶθ-ρὼν τὴν κάτω, πόλεις χυρωμένας μὲ τείχη, πύλας καὶ μοχλούς·
6καὶ τὴν Βααλὰθ καὶ πάσας τὰς πόλεις τῶν ἀποθηκῶν, τὰς ὁποίας εἶχεν ὁ Σολομών, καὶ πάσας τὰς πόλεις τῶν ἁμαξῶν καὶ τὰς πόλεις τῶν ἱππέων καὶ πᾶν ὅ, τι ἐπεθύμησεν ὁ Σολομὼν νὰ οἰκοδομήσῃ ἐν Ἱερουσαλήμ καὶ ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ τῆς ἐπικρατείας αὑτοῦ.
7Πάντα δὲ τὸν λαὸν τὸν ἐναπολειφθέντα ἐκ τῶν Χετταίων καὶ τῶν Ἀμορραίων καὶ τῶν Φερεζαίων καὶ τῶν Εὐαίων καὶ τῶν Ἰεβουσαίων, οἵτινες δὲν ἦσαν ἐκ τοῦ Ἰσραήλ,
8ἀλλ᾿ ἐκ τῶν τέκνων ἐκείνων, τῶν ἐναπολειφθέντων ἐν τῇ γῇ μετ᾿ αὐτούς, τοὺς ὁποίους οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ δὲν ἐξωλόθρευσαν, ἐπὶ τούτους ὁ Σολομὼν ἐπέβαλε φόρον ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
9Ἐκ δὲ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ὁ Σολομὼν δὲν ἔκαμε δούλους διὰ τὸ ἔργον αὑτοῦ, διότι ἦσαν ἄνδρες πολεμισταί, καὶ πρώταρχοι καὶ ἄρχοντες τῶν ἁμαξῶν αὐτοῦ καὶ τῶν ἱππέων αὐτοῦ.
10Ἐκ τούτων ἦσαν οἱ ἀρχηγοὶ τῶν ἐπιστατῶν, τοὺς ὁποίους εἶχεν ὁ βασιλεὺς Σολομών, διακόσιοι πεντήκοντα, ἐξουσιάζοντες ἐπὶ τὸν λαόν.
11Καὶ ἀνεβίβασεν ὁ Σολομὼν τὴν θυγατέρα τοῦ Φαραὼ ἐκ τῆς πόλεως Δαβίδ, εἰς τὸν οἶκον τὸν ὁποῖον ᾠκοδόμησε δι᾿ αὐτήν· διότι εἶπεν, Ἡ γυνή μου δὲν θέλει κατοικεῖ ἐν τῷ οἴκῳ Δαβὶδ τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ, ἐπειδή τὸ μέρος, ὅπου ἡ κιβωτὸς τοῦ Κυρίου εἰσῆλθεν, εἶναι ἅγιον.
12Τότε προσέφερεν ὁ Σολομὼν ὁλοκαυτώματα εἰς τὸν Κύριον ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ Κυρίου, τὸ ὁποῖον ᾠκοδόμησε κατ᾿ ἔμπροσθεν τοῦ προνάου,
13κατὰ τὸ ἀπαιτούμενον ἑκάστης ἡμέρας τοῦ νὰ προσφέρωσι κατὰ τὰς ἐντολὰς τοῦ Μωϋσέως, ἐν τοῖς σάββασι καὶ ἐν ταῖς νεομηνίαις καὶ ἐν ταῖς ἐπισήμοις ἑορταῖς ταῖς γινομέναις τρὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἀζύμων καὶ ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἑβδομάδων καὶ ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν σκηνῶν.
14Καὶ κατέστησε, κατὰ τὴν διάταξιν Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ, τὰς διαιρέσεις τῶν ἱερέων εἰς τὴν ὑπηρεσίαν αὐτῶν, καὶ τοὺς Λευΐτας εἰς τὰς φυλακὰς αὐτῶν διὰ νὰ ὑμνῶσι καὶ νὰ λειτουργῶσι κατέναντι τῶν ἱερέων, κατὰ τὸ ἀπαιτούμενον ἑκάστης ἡμέρας· καὶ τοὺς πυλωροὺς κατὰ τὰς διαιρέσεις αὐτῶν εἰς ἑκάστην πύλην· διότι τοιαύτη ἦτο ἡ ἐντολή Δαβὶδ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ.
15Καὶ δὲν παρεδρόμησαν ἀπὸ τῆς ἐντολῆς τοῦ βασιλέως περὶ τῶν ἱερέων καὶ Λευϊτῶν εἰς οὐδὲν πρᾶγμα οὐδὲ εἰς τὰ περὶ τῶν θησαυρῶν.
16Ἦτο δὲ ἑτοιμασία δι᾿ ἅπαν τὸ ἔργον τοῦ Σολομῶντος, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἐθεμελιώθη ὁ οἶκος τοῦ Κυρίου, ἑωσοῦ ἐξετελέσθη. Οὕτως ἐτελειώθη ὁ οἶκος τοῦ Κυρίου.
17Τότε ὑπῆγεν ὁ Σολομὼν εἰς Ἐσιὼν-γάβερ καὶ εἰς Αἰλώθ, ἐπὶ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης ἐν τῇ γῇ Ἐδώμ.
18Καὶ ἀπέστειλεν ὁ Χουρὰμ πρὸς αὐτόν, διὰ χειρὸς τῶν δούλων αὑτοῦ πλοῖα καὶ δούλους εἰδήμονας τῆς θαλάσσης· καὶ ὑπῆγαν μετὰ τῶν δούλων τοῦ Σολομῶντος εἰς Ὀφείρ, καὶ ἔλαβον ἐκεῖθεν τετρακόσια πεντήκοντα τάλαντα χρυσίου καὶ ἔφεραν αὐτὰ πρὸς τὸν βασιλέα Σολομῶντα.Σχετικά με το Copyright: